Научная статья на тему 'MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI'

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
1306
112
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
IES / AES / GES: muqobil elektr manbalari / quyosh ES / shamol ES

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Usmonjonov Dostonbek Rosuljon O’G’Li

Muqobil energiya manbalaridan oqilona foydalanish. Elektr stansiyalarning afzallik va kamchiliklari. Hozirgi kunda organik yoqilg’ilar tugab borayatgan bir paytda insoniyat qayta tiklanuvchi energiya manbalariga qiziqish ortib bormoqda

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI»

CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS) ilmiy jurnali bilan hamkorlikda. MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI

Usmonjonov Dostonbek Rosuljon o'g'li

Namangan muxandislik texnologiya institute talabasi Dosonbek2603@gmail.com +998900509780

ANNOTATSIYA

Muqobil energiya manbalaridan oqilona foydalanish. Elektr stansiyalarning afzallik va kamchiliklari. Hozirgi kunda organik yoqilg'ilar tugab borayatgan bir paytda insoniyat qayta tiklanuvchi energiya manbalariga qiziqish ortib bormoqda.

Kalit so'zlari: IES; AES;GES: muqobil elektr manbalari; quyosh ES;shamol ES;

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

Usmonjonov Dostonbek Rasuljon ogli

Student of Namangan Institute of Engineering Technology Dosonbek2603@gmail.com +998900509780 ANNOTATION

Rational use of alternative energy sources. Advantages and disadvantages of power plants. At a time when fossil fuels are running out, humanity is increasingly interested in renewable energy sources.

Keywords: IES; AES; GES: alternative power sources; solar ES; wind ES;

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Усмонжонов Достонбек Расулжон оглы

Студент Наманганского инженерно-технологического института

Досонбек2603@gmaiLcom +998900509780 АННОТАЦИЯ

Рациональное использование альтернативных источников энергии. Преимущества и недостатки электростанций. В то время, когда ископаемое топливо истощается, человечество все больше интересуется возобновляемыми источниками энергии.

Ключевые слова: КЭС; AES, GES: альтернативные источники энергии; солнечные ЭС, ветровые ЭС;

CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS) ilmiy jurnali bilan hamkorlikda.

Energetika — energiyaning har xil turlarini hosil qilish, ularni bir turdan ikkinchi

turga o'zgartirish, muayyan masofaga uzatish va yetkazib berish, ulardan barcha sohalarda foydalanishni hamda shular bilan bog'liq nazariy va amaliy muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan xalq xo'jaligi, fan va texnika sohasi.

Issiklik elektr stansiyalari (IES) — qattiq, suyuq va gaz holatdagi organik yoqilg'ilarning issiqlik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan qurilmalar majmui. Asosiy energetik agregatlar qatoriga suv yuradigan quvurlar (trubalar) batareyasidan iborat qozon tizimi, bug' turbina bug' dvigatellari va turbogeneratorlar kiradi. IESda ishlatiladigan yoqilg'i issiqlik energiyasining faqat 30% gina foydali elektr energiyasiga aylantiriladi, ya'ni IES ning foydali ish koeffitsiyenti 30% (zamonaviylari65%) ga tengdir. IESlar, odatda, qattiq, suyuq yoki gaz holatdagi arzon yoqilg'i koni yaqinida quriladi. Issiqlik elektr stansiyasi 19-asr 80-yillarida qurila boshlagan. Atom elektr stansiyasi, geotermik elektr stansiyalar, gelioenergetika elektr stansiyalari ham issiqlik elektr stansiyasi hisoblanadi. Issiqlik elektr stansiyalarinig asosiy kamchiliklari ular doimiy atrof muxitga zararli gazlar chiqazib turadi ular CO2 gazi global isishga sabab bo'lmoqda va kislotali yomg'irlarni keltirib chiqarmoqda, NO2 gazlar esa ozon qatlamining yemirilishida qatnashadi. Bundan tashqari yerning tabiiy zaxirasini tugatmoqda.

Atom elektr stansiyasi (AES): atom elektr stansiyalari texnologik sxemasi jihatdan issiqlik elektr stansiyalari turiga kiruvchi elektr stansiya hisoblanadi. Oddiy elektr stansiyalarida ko'mir, neft, qoramoy, va gazlar yoqilsa, atom elektr stansiyasida yoqilg'i sifatida uran ishlatiladi. Atom elektr stansiyasining asosiy qismi atom qozoni, ya'ni atom reaktori. Zamonaviy atom energetikasida asosan uranning boyitilgan izatopidan foydalaniladi. Uning tabiiy zaxirasi unchalik katta emas, organik yoqilg'ining esa atiga 10% ini tashkil etadi. Bu miqdor atom energetikasini yoqilg'i bilan uzoq vaqtgacha ta'minlay olmaydi. Atom energiyasi manbai uran va toriyning yer yuzidagi zaxiralari dunyo xalqlarining energiyaga bo'lgan talabini bir necha ming yillar davomida qondirib turish uchun yetarlidir. Kelajakda Atom Elektr Stansiyalar yetarli darajada rivojlanadi va dunyo mamlakatlarining ummumiy energetik balansida yetakchi o'rinni egallaydi. AES foydali ish koyfisenti80%dan yuqori, lekin atom elektr stansiyalarining ishlatilishi bilan bog'liq quyidagi muammolar mavjud:

1. Radiatsiya ta'sirida reaktor materiallarining tez ishdan chiqishi va radiaktiv moddalarning tashqariga chiqib ketishi.

2. Radiaktiv chiqindilarni saqlash muammosi.

3. Yadro reaktorlarida mukammal xavsizlik tizimini yaratish qiyinligi.

4. Hozirgi kunda juda ko'p ishlayotgan tez neytronlarda ishlovchi briderlarda ko'p miqdorda plutoniy yig'ilishi va atom bombasi uchun asosiy xomashyo bo'lgan plutonning yomon niyyatli kishilarning qo'liga tushish ehtimoli mavjudligi.

CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

(CADTTC)

Gidro elektr stansiyalar(GES): Har qanday elektr stansiyasidan yagona ustunlik jihati bor - Gidro elektr stansiyalar qayta tiklanuvchi manba bilan ishlaydi. Masalan, issiqlik elektr stansiyalarining manbasi bir kun kelib tugashi mumkin. Lekin gidro elektr stansiyalarda sarflanayotgan suv tabiiy ravishda har yili qayta to'planadi. Gidrotexnik jihozlar suvni ma'lum bosimda jo'natib turadi. GESlar jahonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 63 foizini yetkazib beradi. Bu sohada Xitoy, Kanada va Braziliya yetakchilikni ushlab turibdi. Eng asosiysi esa atrof-muhitga va suvga ummuman zarar yetkazmaydi. Gidro elektir sitansiyalarning kamchiliklari joylashgan joydagi muxitni (releftni) o'zgartirib yuboradi va yer osti suvlarini ko'tarilishiga sabab bo'ladi.

Shamol elektir stansiyasi: Shamolning katta kuchi hisobiga ekologik toza elektr energiya ishlab chiqarish hozirgi vaqtda katta ahamiyatga ega. Bizning Respublikamizda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi Yaypan va Bekobod shaharlari yaqinida shamol elektr stansiyalarini joylashtirish mumkin. Shamol energiyasidan foydalanib elektr energiya ishlab chiqarishda Daniya mamlakatining tajribasi ayniqsa, diqqatga sazovordir. Shamol energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan asosiy mexanizm shamol turbinasi hisoblanadi. Ayni paytda an'anaviy, lekin vaqtinchalik ikkinchi darajaga o'tib qolgan shamol energiyasini olish usullari qayta tiklanmoqda. Shamol elektr stansiyasining asosiy kamchilikligi parraklaridan chiqayotgan shovqinlar sabab axolini ichiga qurib bo'lmaydi.

Quyosh elektir stansiyasi - quyosh radiatsiyasi nurini yutib, uning energiyasini issiqlik yoki elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilmalar majmui. Agar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining texnikaviy salohiyatidan to'liq foydalanilsa, atmosfera havosiga chiqariladigan 450 million tonnaga yaqin is gazining uglerod ikki oksididan bartaraf qilinishiga sharoit yaratiladi. Hozirgi kunda foydalanib kelinayotgan energiya manbalari asosan ko'mir, neft, tabiiy gaz, suv va boshqa tabiiy resurslar hisobiga olinib, katta harajatlar hisobiga ishlab chiqariladi. Bundan tashqari qazib olinadigan qazilma boyliklarning zahiralari chegaralangan bo'lib, uning miqdori yildan yilga kamayib boradi. Eng yomon tomoni tabiiy resurslardan foydalanish jarayonida atrof muhit ifloslanadi va katta miqdorda qayta ishlanmaydigan chiqindilar hosil bo'ladi. Shu sababli tiklanadigan energiyadan foydalanishning afzalliklarini ayniqsa quyosh energiyasidan unumli foydalana olish yo'llarini o'rganib chiqish, ularni takomillashtirish va qulay optimal variantlarini hayotga tatbiq qilish shu kunning talabi hisoblanadi. Quyosh issiqlik qozonlari faqat tabiiy gazni ishlatishni 60 foizgacha kamaytiradi. Bu uskunalar asosan aholi, xususiy sektor va byudjet tashkilotlari tomonidan foydalanish maqsadlarida ishlab chiqarilib keng qo'llaniladigan energiya manbalariga nisbatan 50-70 foiz arzonga tushadi. Aniqlik kiritish uchun quyosh energiyasida ishlaydigan fotoelektrik sistema - FES 100/12 modelining qisqacha xarakteristikasi quyidagicha: - ish prinsipi - quyosh energiyasini to'g'ridan to'g'ri

CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS) ilmiy jurnali bilan hamkorlikda. elekfr ene^iyasiga aylantirish va akkumulyatoг bataгeyasida to'plash, keyinchalik avtonom iste'molchi orqali elektr uskunalari va boshqa elektr qurilmalarida foydalanish; - to'rttagacha 11 vt.li lyuminisens lampalari, oq-qora tasvirli 16 sm.li televizor va boshqa variantlarida rangli 25 sm.li televizor, radiopriemnik, magnitofon va ultratovushli kir yuvish mashinalaridan, maxsus kichik kuchlanishda ishlaydigan nasos agregatlarida ham foydalanish.Kelajakda qayta tiklanadigan energitikaning rivojlantirish stгategiyasi va maqsadlarini, shuningdek, гag'batlantiгishning tegishli mexanizmlaгini ishlab chiqish O'zbekistonda iqtisodiyotning yangi taimog'i, avvalambor, qayta tiklanadigan energiya manbalarini umumiy salohiyatining qariyb 99 foizini tashkil etadigan quyosh eneгgitikasini keng ko'lamda rivojlantirish uchun,mamlakatimiz tabiatining mussafoligini taminlashga qulay asos yaratishi mumkin.Quyosh elektr stansiyalrining asosiy kamchiliklari kata miqdorda joy talab qilishi va uskunalarning xamisha toza turishi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak xoziгgi kunda ishlab chiqarilayotgan ekektг va issiqlik ene^iyasining deyaгli xammasi oгganik yoqilg'ilaT yoqish yani gaz, neft, ko'mñ va shunga o'xshashlami yoqish xisobiga olinmoqda. Ammo bu yeг osti boyliklari qayta tiklanmas bo'lib, ulaming miqdoгi chegaгalangan. Insoniyat esa yildan yilga ko'payib boгmoqda. Shu bois insoniyat oldida togan kata muommolaMan biгi yangi energiya manbalarini toppish. Bu ishlar ustida dunyo olimlari bosh qotiгishшoqda va ko'plab ijoyib nat^ala^a eгishishшoqda. O'zbekistonda elektiг energiyasi hozirda asosan qayta tiklanmaydigan energiya manbalaridan olinadi bu elektг ene^iyasini tannaгxi qimmat bo'lishiga va tabiiy zaxiralarimizni tugashiga olib keladi. Shuning uchun yangi kirib kelayotgan ene^iya manbalaridan ko'praq foydalanishimi kerak. Bu yerning tabiiy zaxirasini kelajak avloqlarga ham qolishi qolaversa elektr energiya tannarxi arzonlashishiga olib keladi.

CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CADTIo ;im;y hamkori;kda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zaynobiddinov S Teshaboyev A Yarimo'tkazgichlar fizikasi o'quv qo'llanma Toshkent.O'qituvchi 1999 y

2. Akramov X Zaynobiddinov S Teshaboyev A Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar o'quv qo'llanma Toshkent.O'zbekiston 1994 y

3. Oreshkin P.T. Yarimo'tkazgichlar va dielektriklar fizikasi. Qo'llanma. Moskva. Oliy maktab, 1977 yil.

4. Alimovbayev A.U "Issiqlik elektr taminoti va issiqlik tarmoqlari'' Toshkent 1997.

5. Alimovbayev A.U "qozon qurilmalari" Toshkent 1999.

6. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in educational sciences", 2(9), 886-889. https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889

7. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88), 147-149.

8. Caлойдинов, C. К. (2021). Образовательные кредиты в Узбекистане. "Экономика и социум", 12(91), 470-472.

9. Caлойдинов, C. К. (2021). Спрос на рынке дифференцированных продуктов. "Экономика и социум", 12(91), 473-476.

10. Dadaboyev, Q. Q. (2021). Замонавий иссиклик электр станцияларидаги совитувчи минорани реконструкция килиш оркали техник сув исрофини камайтириш. "International journal of philosophical studies and social sciences", 1(3), 96-101.

11. Dadaboyev, Q. Q. (2022). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA TEXNIK SUV ISROFINI BARATARAF ETISH. "CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES", 2(1), 41-47. https://doi.org/10.24412/2181 -2454-2022-1 -41 -47

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.