Научная статья на тему 'Morphological parallels of communications between the circumventricular system in adolescents'

Morphological parallels of communications between the circumventricular system in adolescents Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
52
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЮНАКИ / ДіВЧАТА / КОРЕЛЯЦіЙНі ЗВ'ЯЗКИ / ЛіКВОРНА СИСТЕМА ГОЛОВНОГО МОЗКУ / BOYS / GIRLS / ASYMMETRY / CORRELATION / LIQUOR SYSTEM OF THE BRAIN

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Комшук Т.С.

На прикладі морфометричного дослідження магнітно-резонансних томограм осіб різного віку дано комплексну прижиттєву характеристику лікворної системи головного мозку осіб юнацького віку. Вивчено гендерні особливості та міжпівкульну асиметрію проаналізованих показників. Обстеження проводили у cтандартних анатомічних площинах (сагітальній, фронтальній та аксіальній). Вимірювання проводили у людей без візуальних ознак органічних уражень головного мозку та черепа. Проаналізовано 11 томограм (юнаки віком 17-21 рік 6 осіб, дівчата 16-20 років 5 осіб). Порівнянюючи парні показники (бічних шлуночків), вираховували коефіцієнт асиметрії (Касм), який дорівнює різниці між показниками правого та лівого бічних шлуночків, поділеній на суму показників правого та лівого шлуночків (%). У даній віковій групі виявлене вірогідне збільшення таких показників у юнаків: довжини переднього рога бічного шлуночка справа, довжини тіла бічного шлуночка з обох боків та висоти IІІ шлуночка. У дівчат вірогідно збільшувалися такі показники: ширина переднього рога бічного шлуночка справа та ширина заднього рога бічного шлуночка зліва. Отже, в осіб юнацького віку чоловічої статі прослідковується певний паралелізм у формуванні різних структур шлуночкової системи. Оскільки це єдина система, зберігаються морфологічні та функціональні зв'язки між різними компонентами. Кількість сильних кореляційних зв'язкiв у юнаків та дівчат у досліджуваній когортi майже однакова, проте в юнаків спостерігали більшу кiлькість зв'язкiв. У юнаків порівняно з дівчатами передньо-задній розмір бічного шлуночка справа та зліва має достовірно сильний прямий кореляціний зв'язок із довжиною заднього та нижнього рогів бічних шлуночків і довжиною бічного шлуночка. У дівчат, навпаки, передньо-задній розмір справа зворотно корелює з довжиною тіла бічного шлуночка та довжиною нижнього рога обох боків. Це може бути вiдображенням виражених стресових чинників, що мають місце у процесі морфогенезу мозку осіб чоловічої статі, порівняно з аналогічними чинниками, що діють на морфогенез мозку жінок. Наявність великої кількості сильних кореляційних зв'язків у системі свідчить про сильне напруження в ній. Чим більше кореляцій тим ближче система до руйнування. Вiдомо, що жiночий організм на ранніх етапах розвитку виявляється стiйкішим, ніж чоловічий. Про це свідчить досвiд роботи неонатологічної служби, підвищена смертність хлопчиків першого року життя порiвняно з дiвчатками, а також низка інших показників. Математичний аналіз величин структур шлуночкової системи в осіб жіночої статі характеризує гормональний вплив на становлення цієї системи в осіб юнацького віку.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Комшук Т.С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Morphological parallels of communications between the circumventricular system in adolescents»

Вюник Дншропетровського унiверситету. Бюлопя, медицина Visnik Dnipropetrovs'kogo universitetu. Seria Biología, medicina Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

Visn. Dnipropetr. Univ. Ser. Biol. Med. 2016. 7(1), 37-42.

doi:10.15421/021607

ISSN 2310-4155 print ISSN 2312-7295 online

www.medicine.dp.ua

УДК 611.813.8(083.75):613/956

Морфологiчнi паралелi зв'язюв м1ж структурами циркумвентрикулярноУ системи в oci6 юнацького вжу

Т. С. Комшук

Вищий державний навчальний заклад Украти «Буковинський державний медичний утверситет», Чертвцг, Украта

На прикладi морфометричного дослщження MarHiTHO-резонансних томограм oci6 pi3Horo вшу дано комплексну прижиттеву характеристику лжворно! системи головного мозку oсiб юнацького вжу. Вивчено rендеpнi oсoбливoстi та мiжпiвкулъну aсиметpiю пpoaнaлiзoвaних показниив. Обстеження проводили у стандартних aнaтoмiчних площинах (саптальнш, фpoнтaльнiй та акааль-нш). Вимipювaння проводили у людей без вiзуaльних ознак opraнiчних уражень головного мозку та черепа. Пpoaнaлiзoвaнo 11 томограм (юнаки вжом 17-21 рж - 6 оаб, дiвчaтa 16-20 роив - 5 oсiб). Поршнянюючи пapнi показники (бiчних шлуночив), вираховували кoефiцiент aсиметpii (Касм), який доршнюе piзницi мiж показниками правого та лшого бiчних шлуночив, пoдiленiй на суму показниив правого та лшого шлуночив (%). У дaнiй вжовш rpупi виявлене вiporiдне збшьшення таких показниив у юна-кiв: довжини переднього рога бiчнoro шлуночка справа, довжини тла бiчнoro шлуночка з обох боив та висоти III шлуночка. У двчат вiporiднo збшьшувалися тaкi показники: ширина переднього рога бiчнoгo шлуночка справа та ширина заднього рога 6iH-ного шлуночка злша. Отже, в oсiб юнацького вжу чoлoвiчoi стaтi пpoслiдкoвуеться певний пapaлелiзм у фopмувaннi piзних структур шлунoчкoвoi системи. Оскглъки це едина система, збершаються мopфoлoriчнi та функцюнальт зв'язки мiж piзними компонентами. Кшькютъ сильних кореляцшних зв'язив у юнаив та дiвчaт у дослщжуванш кoropтi майже однакова, проте в юнaкiв спoстеpiгaли бшьшу ильисть зв'язив. У юнаив пopiвнянo з дшчатами передньо-заднш poзмip бiчнoro шлуночка справа та злша мае дoстoвipнo сильний прямий кореляцший зв'язок iз довжиною заднього та нижнього рогш бiчних шлунoчкiв i довжиною бiч-ного шлуночка. У дiвчaт, навпаки, пеpедньo-зaднiй poзмip справа зворотно корелюе з довжиною тла бiчнoro шлуночка та довжиною нижнього рога обох боив. Це може бути вщображенням виражених стресових чинникiв, що мають мiсце у пpoцесi морфогенезу мозку оаб чoлoвiчoi стап, пopiвнянo з aнaлoriчними чинниками, що дють на морфогенез мозку жшок. Нaявнiсть великoi кглькост! сильних кореляцшних зв'язкгв у системi свiдчить про сильне напруження в нiй. Чим бiлъше кореляц1й - тим ближче система до руйнування. Вiдoмo, що жшочий opraнiзм на paннiх етапах розвитку виявляеться ст1йк!^^тим, нiж чoлoвiчий. Про це свiдчить дoсвiд роботи неoнaтoлoriчнoi служби, пiдвищенa смеpтнiстъ хлопчикв першого року життя пopiвнянo з давчатками, а також низка шших показникгв. Математичний aнaлiз величин структур шлунoчкoвoi системи в oсiб жiнoчoi стат1 характеризуе гормональний вплив на становлення цiеi системи в оаб юнацького вжу.

Ключовi слова: юнаки; двчата; кopеляцiйнi зв'язки; лжворна система головного мозку

Morphological parallels of communications between the circumventricular system in adolescents

T.S. Komshuk

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine

This article presents, based on the example of morphometric study of magnetic resonance tomograms of persons of various ages, the complex of vital characteristics of the cerebrospinal system of the brain in adolescents. The study tested gender characteristics and inter hemispheric asymmetry of the analyzed indexes. An asymmetry of anatomical structures of the right and left hemispheres with the tendency to increase in their sizes in the right hemisphere was found both for males and for females. Females had some age differences in the longitudinal dimension of the III ventricle (this index was lower in older females), the width and index of the IV ventricle was significantly lower in the 18 and 20 year old girls. Objective and methods. The research was conducted on the base of the radiation diagnosis department of Rivne Regional Clinical Hospital on the CT scan General Electric Healthcare Signa MRI 1.5 T and in the office of magnetic resonance

Вищий державний навчальний заклад Украни «Буковинський державний медичний университет», пл. Театральна, 2, Черншщ, 58001, УкраИна Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bucovinian State Medical University», Teatralnaya Sq., 2, Chernivtsi, 58001, Ukraine Tel.: +38-050-745-21-08. E-mail: tetyana_komshuk@list.ru

imaging of Lutsk City Clinical Hospital on the CT scan Signa Profile Ce Medical System - 1,5 Tl in standard anatomic planes (sagittal, frontal andaxial). Measurements were carried out in persons without visual signs of organic lesions of the brain and skull. Analysis was made of 11 tomograms (males 17-21 years old - 6 persons, females 16-20 years old - 5 persons). In comparing pairs of parameters (of lateral ventricles) the factor of asymmetry was calculated, which is equal to the difference between the right and left lateral ventricles divided by the sum of right and left ventricles indexes (%). The results were processed by methods of descriptional statistics. In young males of this age group a significant increase in the following indicators was identified: the length of the anterior horn of the lateral ventricle on the right side, the length of the body of the lateral ventricle on both sides and the height of the III ventricle. Females had significantly increases in the following parameters: the width of the anterior horn of the lateral ventricle on the right side and the width of the posterior horn of the lateral ventricle on the left side. Consequently, in male adoles cents a parallelism in the formation of various structures of the ventricular system was traced. Since this is a single system, morphological and functional connections between its different components are stored. Mathematical analysis of the values of the structures of ventricular system in females characterize a hormonal influence on its development in adolescents. We can assume that organs which are the part of the circumventricular system (subcommisural organ, subfornical organ, median rise etc.), definitely have the character of anatomical connections between these components. Their functional unity in maintaining the homeostasis of the body is undeniable.

Keywords: boys; girls; asymmetry; correlation; liquor system of the brain

Вступ

Магнпно-резонансна томографш (МРТ) характеризуешься високою шформатившстю у дослвдженш оргатв Í3 високим тканинним вмктом води. За допомогою МРТ вдаеться отримати уявлення практично про ва вщдали головного мозку. Завдяки високш штенсивносп сигналу, що шщгоеться спинномозковою рщиною, забезпечуеться чггке зображення шлуночково! системи головного мозку (Sánchez, 2014; Horsbugh, 2012).

Якщо враховувати органоспецифiчнi особливосп головного мозку та пов'язану з ними складтсть вiзуалiзацii лжворно! системи, високий рiвень природжено! та набуто! патологи центрально! нервово! системи, стае зрозумшим актуальтсть i прюритеттсть дослвдження структурно-функцюнально1 оргашзацп циркумвентрику-лярно! системи в онтогенезi людини (Baev, 2000; Trofimova, 2005; Shemjakov, 2006).

Розвиток неврологи та нейрохирурги дитячого вжу неможливий без вивчення статево-вшових закономрно-стей будови та синтопц шлуночюв головного та юнцевого шлуночка спинного мозку впродовж онтогенезу людини. Незважаючи на велике функцiональне значення цир-кумвентрикулярно! системи людини, вона не стала об'ек-том усебiчних морфолопчних дослвджень. У лiтерагурi трапляються фрагментарнi дат щодо розвитку та станов-лення топографй' бiчних, III, IV шлуночюв головного та кшцевого шлуночка спинного мозку в ембрютв i плодав людини (Johanson, 2011; Kurtcuoglu, 2005). Наявт вщомосп не дають повного уявлення про динамку ста-новлення топографо-анатомiчних взаемовщношень шлуночкiв головного та кшцевого шлуночка спинного мозку впродовж пре- та постнатального перiодiв онтогенезу людини. Морфолопчт аспекти становлення структур циркумвентрикулярно! системи в онгогенезi людини вивченi недостатньо або не дослвджет зовсiм, а деяк з них залишаються дискусшними (Buckner, 2009; Alonso, 2011; Scholz, 2010).

Розмри окремих структур головного мозку та його шлуночюв мають суттеш шдивщуально-типолопчш вщмшносп у представникiв рiзних соматотипiв i краню-тип1в. Як у юнаюв, так i в давчат виявлено асимегрiю анатомiчних структур право! та лшо! пiвкуль iз тенден-цiею до збiльшення !х розмiрiв у правiй пiвкулi. У давчат установлено певнi вiковi вщмшносп поздовжнього розмiру III шлуночка (даний показник виявився меншим у старших давчат), ширина та шдекс IV шлуночка вiроriдно

меншi у 18- та 20^чних давчат). Статевих вщмшностей параметр1в III шлуночка не визначено, ширина та шдекс IV шлуночка мають досг^рно бiльшi значення в юнаюв пор1вняно з дiвчатами (Shevchuk, 2010; Shehtman, 2014). Даними дослвдженнями визначенi прижиттeвi морфо-метричнi показники шлуночк1в головного мозку, виявленi морфометричт критерй 1ндив1дуально! (гендерно! та мiжmвкульноi) анатомiчно! м1нливост1 шлуночково! системи мозку. Вщповщно до рекомендацiй VII Всесоюзно! науково! конференцй' з питань вiково! морфологй', фiзiологi! та бюхши АМН СРСР (1965) А.А. Маркосян рекомендував под]1ляти юнацький в1к для юнаив 17-21 та дiвчат 16-20 роюв (Torsten et al., 2013).

Мета цього досл1дження - вивчити анатомiчну мiнливiсть i гендернi вщмшносп бiчних шлуночк1в головного мозку юнаив та дiвчат, а також проанал1зувати кореляцiйнi зв'язки мiж рiзними структурами л1кворно! системи.

Матерiал i методи дослщжень

Дослгдження виконане в^дпов^дно до основного плану НДР Буковинського державного медичного унiверситету як фрагмент комплексно! мiжкафедральноi теми «Законо-мiрностi перинатально! анатоми та ембрiотопоrрафi!. Ви-значення статево-вiкових особливостей будови i топогра-фо-анатомiчних взаемов1дношень органiв та структур в онтогенезi людини» (номер державно! реестрацц -0110U003078). Обстеження проводили у вщдалент про-менево! даагностики КЗ ^<Рiвненська обласна клiнiчна лшарня» на комп'ютерному томографi General Electric НеаШсаге Signa MRI 1.5 Т та у кабшел магнiтно-резо-нансно! томографй' КЗ ^«Луцька мiська клЫчна лiкарня» на комп'ютерному томографi Signa Profile Ce Medical Sistem - 1,5 Тл у стандартних анатомчних площинах (сагiтальнiй, фронтальнiй i акаальнш). Вимiрювання проводили у людей без вiзуальних ознак орrанiчних уражень головного мозку та черепа. Проаналзовано 11 томограм (юнаки - 6, давчата - 5 осiб). Порiвнюючи парнi показники (бiчних шлуночюв) вираховували коефiцieнт асиметрй' (Касм), який дорiвнюe рiзницi мiж показниками правого та лiвого бiчних шлуночкiв, подаленш на суму показникiв правого та лiвого шлуночкiв (%).

Обраховували середню арифметичну та середньок-вадратичне вщхилення. Проводили визначення коефiцi-ента кореляцц Спiрмена мiж рiзними морфометричними

показниками лткворнш системи у предсгавник1в обох статей юнацького вшу. Для визначення статистичжи значимости коефщгента рангово1 кореляцц застосовували та-блицю стандартних коефiцieнтiв кореляцiï (за Л. С. Камгн-ським) за юлькосл ступетв свободи (n - 2). Коефщент рангово1 кореляцiï вважали достовГрним за P < 0,05.

Результата та ïx обговорення

Боковий шлуночок складаеться з переднього рога, тiла, заднього та нижнього pcrie. Спочатку вивчали моpфометpичнi показники переднього рога бiчного шлуночка: його довжину та ширину. В юнаюв довжина переднього рога бiчного шлуночка справа становила 26,5 ± 1,3, а злiва - 26,0 ± 1,5 мм (Касм = 1,0), у дiвчат -23,5 ± 0,9 та 21,2 ± 2,0 мм (Касм = 5,2) ввдповвдно. Видно тенденцiю до збшьшення довжини переднього рога бГч-ного шлуночка справа як у юнаюв, так i в дiвчат. ПорГв-нюючи довжину переднього рога бiчного шлуночка мгж статями, спостерцали достовipне збiльшення показника справа та злiва в юнакiв поpiвняно з особами пpотилежноï' статi. Ширина переднього рога бiчного шлуночка в юнакв становила справа 5,9 ± 0,6, а злiва -5,3 ± 0,5 мм, у дiвчат - 6,0 ± 0,5 та 6,3 ± 0,5 мм вадповадно. Мтжшвкульна асиметpiя даного показника спостеpiгалася в юнаюв зi зб1льшенням ширини переднього рога справа (Касм = 5,4), у дгвчат - iз збшьшенням даного показника злiва (Касм = -2,4). ПорГвнюючи ширину переднього рога бiчного шлуночка мгж статями, сшстерцали зб1льшення даного показника як справа, так i злГва у дiвчат. Довжина т1ла бГчного шлуночка в юнакiв становила справа 46,0 ± 3,0, а злГва - 44,9 ± 3,0 мм, у дгвчат 37,2 ± 3,0 та 38,3 ± 3,3 мм вадповадно. Спостерггали мгжтвкульну асиметргю даного показника зг зб1льшенням його в юнаюв справа (Касм = 1,5), а у дiвчат - злГва (Касм = 1,5). Оцiнювання гендерних вГдмшностей показало: довжина тша бГчного шлуночка як справа, так i злГва була бшьшою в юнаюв. Довжина заднього рога бГчного шлуночка в юнаюв становила справа 37,3 ± 4,6, а злгва - 36,0 ± 3,8 мм, у дгвчат справа - 36,6 ± 3,3, злгва - 34,8 ± 3,5 мм. Мгжшвкульна

Сильний прямий достовГрний коpеляцiйний зв'язок спостеpiгали справа мгж передньо-задтм розмГром бГчного шлуночка i такими показниками: шириною пе-

асиметргя даного показника спостерггалася у обох статей зг збгльшенням справа на 3,5% в юнамв (Касм = 1,9) та 4,9% у дгвчат (Касм = 2,5). Поргвняння довжини заднього рога бгчного шлуночка мгж статями довело збшьшення показника в юнаюв як справа, так i злГва. Також вивчено ширину заднього рога бГчного шлуночка, яка становила справа в юнакв 8,4 ± 1,1, а злгва - 7,6 ± 0,1 мм, у двчат справа 9,0 ± 0,9, злГва - 9,2 ± 0,6 мм. Мгжтвкульна асиметрГя даного показника спостерггалася справа в юнакв на 9,5% (Касм = 5,0). Поргвняння показника мгж статями показало збшьшення його у дГвчат з обох бокв. Довжина нижнього рога бГчного шлуночка в юнакГв справа становила 38,0 ± 3,8, а злГва - 37,1 ± 2,9 мм, у дгвчат справа 36,6 ± 3,3, злГва - 34,8 ± 3,5 мм. Мгжтвкульна асиметргя траплялася в обох статей справа Гз збГльшенням даного показника на 2,4% в юнаюв (Касм = 1,2) та 6,2% у дгвчат (Касм = 1,0). Поргвняння показника мгж статями виявило збшьшення його в юнакв як справа, так i злГва на 3,7% та 6,2% вГдповгдно. Передньо-задшй розмГр бГчного шлуночка становив в юнакв справа 89,7 ± 8,8, злГва - 86,6 ± 6,7 мм, у дгвчат справа - 86,2 ± 4,1, злГва - 84,9 ± 3,7 мм. Даний показник був бшьшим справа як в юнакГв, так i у двчат на 3,5% (Касм = 1,8) та 1,5% вгдповГдно (Касм = 0,8). Показник був бшьшим в юнаюв як справа, так i злгва на 3,9% та 2,0% вщповщно. Проана-лГзовано довжину та висоту III шлуночка, яка становила в юнакГв 28,0 ± 3,0 та 27,4 ± 2,6 мм справа та злГва вгдпо-вгдно, а в дгвчат 24,9 ± 1,9 та 19,8 ± 1,7 мм вщповщно. Поргвняння показника мгж статями виявило вГрогщне збшьшення висоти III шлуночка в юнакГв на 27,7%.

Довжина водопроводу в юнаюв становила 17,8 ± 1,5, а в дГвчат - 16,7 ± 4,0 мм, що на 6,2% менше.

ПроаналГзовано довжину та висоту IV шлуночка, яка становила в юнаюв 40,1 ± 4,1 та 11,1 ± 0,6 мм вщповщно, а в дгвчат 44,0 ± 2,1 та 11,5 ± 1,8 мм вщповщно. ПорГвняння показника мгж статями виявило вГроггдне переважання довжини IV шлуночка в дгвчат на 8,9%.

Проведено аналГз корелятивних зв'язкГв мгж структурами циpкумвентpикуляpноï' системи юнакГв. В оаб чоло-вiчоï' статг присутн1 як прямГ, так i зворотт корелятивн1 зв'язки мгж рГзними структурами лiквоpноï' системи (табл. 1).

реднього рога, довжиною тГла бГчного шлуночка, дов-жиною заднього та нижнього ропв бГчного шлуночка, а також мгж довжиною нижнього рога та довжиною та

Таблиця 1

Кореляцшт зв'язки мiж структурами циркумвентрикулярноУ системи, розташованими справа, в юнакв (n = 6)

Характеристика Ширина перед-нього рога Довжина тла бГчного шлуночка Ширина тла бГчного шлуночка Довжина задньо-го рога Ширина заднього рога Довжина нижнього рога f S R О Й ? g # О VS 2 & 1 «

Довжина переднього рога 0,62* -0,45 0,00 -0,47 0,29 0,00 -0,42

Ширина переднього рога - -0,90* 0,00 -0,85* 0,00 -0,51 0,80**

Довжина тла бГчного шлуночка - - 0,00 -0,94** 0,00 0,66* 0,91**

Ширина тла бГчного шлуночка - - - -0,25 -0,75** -0,59 0,33

Довжина заднього рога - - - - 0,35 0,85** 0,99**

Ширина заднього рога - - - - - 0,77* 0,43

Довжина нижнього рога - - - - - - 0,90**

Прим1тки: * - достовГршсть коефщГента pанговоï кореляци P < 0,05, ** - Р < 0,01.

шириною заднього рога. Зворотний сильний кореляцш-ний зв'язок виявлено м1ж шириною переднього рога б1чного шлуночка та довжиною тша, довжиною заднього рога; мш довжиною т1ла та довжиною заднього рога б1чного шлуночка; м1ж шириною т1ла та шириною заднього рога б1чного шлуночка. Зл1ва корелядшн зв'язки де-що ввдр1знялися (табл. 2). Сильна пряма кореляцшна залежнсть спостер1галася м1ж довжиною переднього рога та шириною переднього та заднього ройв б1чного шлуночка; м1ж шириною переднього та шириною заднього рога б1чного шлуночка, довжиною тша та довжиною зад-

нього рога та передньо-задшм розмром б1чного шлуночка; передньо-задн1м розмром 1 довжиною заднього та нижньо-го ропв б1чного шлуночка. Сильна зворотна кореляцшна залежнсть виявлена м1ж шириною тша та довжиною заднього рога б1чного шлуночка.

Структури, розташоват центрально, у бшьшосп випадк1в мали пряму кореляцшну залежнсть (табл. 3): сильний прямий кореляцшний зв'язок спостертався м1ж довжиною III шлуночка, довжиною тша та нижнього рога б1чного шлуночка, передньо-задшм розм1ром б1чного шлуночка.

Таблиця2

Кореляцшт зв'язки мiж окремими структурами б1чмих шлумочкав у юмакв злша (n = 6)

Характеристика Ширина переднього рога Довжина тша бiчного шлуночка Ширина тша бiчного шлуночка Довжина заднього рога Ширина заднього рога Довжина нижнього рога % 2 t § Ш X -S ! 5 ю s а . » & 6 1 1

Довжина переднього рога 0,81** -0,61* -0,21 -0,17 0,94** -0,43 -0,42

Ширина переднього рога - -0,68* 0,24 -0,37 0,74** -0,36 -0,46

Довжина тша б1чного шлуночка - - -0,53 0,88** -0,42 0,66 0,81**

Ширина тша б1чного шлуночка - - - -0,81** -0,38 -0,37 -0,55

Довжина заднього рога - - - - 0,00 0,63* 0,81**

Ширина заднього рога - - - - - -0,12 -0,12

Довжина нижнього рога - - - - - - 0,96**

Примаки: див. табл. 1.

Таблиця 3

Кореляцшт зв'язки м1ж структурами, розташованими центрально, циркумвентрикулярноТ системи в юнакв (n = 6)

Характеристика Довжина III шлуночка Ширина III шлуночка Довжина водопроводу Довжина IV шлуночка Ширина IV шлуночка

Довжина переднього рога 0,00 -0,14 -0,18 0,00 -0,11

Ширина переднього рога -0,66* -0,54 -0,72** -0,64* -0,83**

Довжина тша б1чного шлуночка 0,84** 0,54 -0,87** 0,81** 0,86**

Ширина тша б1чного шлуночка -0,18 0,57 -0,32 0,00 0,00

Довжина заднього рога 0,84** 0,25 0,95** 0,74** 0,84**

Ширина заднього рога 0,34 -0,65* 0,50 0,15 0,28

Довжина нижнього рога 0,82** 0,00 0,93** 0,67* 0,75**

Передньо-заднш розм1р б1чного шлуночка 0,86** 0,21 0,97** 0,76** 0,84**

Довжина III шлуночка - 0,47 0,95** 0,97** 0,90**

Ширина III шлуночка - - 0,25 0,65* 0,47

Довжина водопроводу - - - 0,86** 0,90**

Довжина IV шлуночка - - - - 0,86**

Прим1тки: див. табл. 1.

Довжина водопроводу мала прямий кореляцшний зв'язок i3 довжиною заднього та нижнього роюв б1чного шлуночка, передньо-заднiм розмiром бiчного шлуночка та довжиною III шлуночка. Мтж довжиною IV шлуночка та довжиною тша, довжиною заднього рога, передньо-задшм розмiром бiчного шлуночка та довжиною III шлуночка теж знайдено сильний прямий кореляцшний зв'язок. Сильну зворотну кореляцшну залежшсть виявлено м1ж шириною IV шлуночка та довжиною тша, довжиною заднього та нижнього ропв, передньо-задам розмiром бiчного шлуночка, довжиною III та IV шлу-ночюв, довжиною водопроводу.

У дачат виявлено як прям^ так i зворотнi корелятивн зв'язки м1ж рiзними структурами лжворно1 системи. Сильний прямий кореляцiйний зв'язок спостерпали спра-

ва м1ж такими структурами: шириною переднього та заднього ропв б1чного шлуночка; довжиною заднього рога та передньо-задшм розмром б1чного шлуночка; м1ж довжиною переднього рога та довжиною тша б1чного шлуночка (табл. 4).

Зворотний сильний кореляцшний зв'язок виявлено м1ж довжиною переднього та довжиною заднього ропв; довжиною тша та довжиною заднього рога, передньо-задЩм розмром б1чного шлуночка; довжиною нижнього та довжиною заднього ройв; м1ж передньо-задн1м розмром б1чного шлуночка та довжиною нижнього рога.

Зл1ва кореляцшн зв'язки були дещо вщмшними (табл. 5). Сильна пряма кореляцшна залежнсть спосте-ршалася м1ж довжиною переднього рога та довжиною тша б1чного шлуночка; м1ж шириною переднього рога

та довжиною тша б1чного шлуночка; м1ж шириною тша та довжиною заднього рога б1чного шлуночка; м1ж шириною заднього та довжиною нижнього рога б1чного шлуночка; м1ж довжиною заднього рога та передньо-задтм розмром б1чного шлуночка. Сильну зворотну

Структури, розташоваш центрально, у бшьшосп випадюв мали пряму кореляцшну залежтсть: сильний прямий кореляцшний зв'язок спостернали м1ж шириною тша та шириною III шлуночка; м1ж довжиною водопроводу та довжиною заднього рога та передньо-задтм розмром б1чного шлуночка. Мгж довжиною IV шлуночка та шириною тша б1чного шлуночка, довжиною заднього рога, передньо-задтм розмром б1чного шлуночка, шириною III шлуночка та довжиною водопроводу. Мтж шириною IV шлуночка та шириною тша б1чного шлуночка, шириною III шлуночка, довжиною IV шлуночка (табл. 6).

Зворотна кореляцшна залежтсть виявлена м1ж шириною III шлуночка та довжиною нижнього рога б1чного шлуночка; м1ж довжиною водопроводу, довжиною тша та довжиною нижнього рога б1чного шлуночка; м1ж довжиною IV шлуночка та довжиною нижнього рога. У той же час у юнакш та двчат можна побачити наявшсть ще низки сильних кореляцшних зв'язк1в м1ж показниками, не пов'язаними з бшатеральною симетрею.

Наявшсть велико! кшькосп сильних кореляцшних зв'язк1в у систем свщчить про сильне напруження в нш. Чим бшьше кореляцш - тим ближча система до руйну-

кореляцiйну залежтсть знайдено м1ж шириною тша та довжиною переднього рога та довжиною тша 6i4Horo шлуночка, м1ж довжиною заднього рога 6i4TOro шлуночка та довжиною переднього рога, довжиною тша та довжиною нижнього рога 6i4TOro шлуночка.

вання (Р^07Ьуп, 2006). Ведомо, що ж1ночий оргаМзм на раншх етапах розвитку виявляеться стшюшим, шж чоло-в1чий. Про це свщчить досв1д роботи неонатолойчно! служби, тдвищена смертшсть хлопчик1в першого року життя пор1вняно з двчатками, а також низка шших показник1в. Поза сумшвом, що анатомчш структури, яю кнують на постнатальних етапах онтогенезу, - вщобра-ження морфогенетичних процеав, що вщбуваються на раншх етапах розвитку. Кшьюсть сильних кореляцшних зв'язюв у юнак1в 1 двчат у дослвджуванш когорп майже однакова (у юнаив дещо бшьша). У юнаюв пор1вняно з двчатами передньо-заднш розм1р б1чного шлуночка справа та зл1ва мае достов1рно сильний прямий кореляцший зв'язок 1з довжиною заднього та нижнього ройв б1чних шлуночюв 1 довжиною тша б1чного шлуночка. У д1вчат, навпаки, передньо-заднш розм1р справа зворотно досто-в1рно корелюе з довжиною тша б1чного шлуночка та довжиною нижнього рога обох боюв. Це може бути вщображенням виражених стресових чинниюв, що ма-ють мюце у процеа морфогенезу мозку оаб чолов1чо! стап пор1вняно з аналопчними чинниками, що дшть на морфогенез мозку жшок.

Таблиця4

Кореляцшт зв'язки мiж структурами циркумвентрикулярноТ системи, розташованими справа, у дшчат (п = 5)

Характеристика Ширина переднього рога Довжина ттла бiчного шлуночка Ширина ттла бiчного шлуночка Довжина заднього рога Ширина зад-нього рога Довжина нижнього рога Передньо-заднш розмр бiчного шлуночка

Довжина переднього рога 0,10 0,80** -0,12 -0,73** -0,21 0,39 -0,62*

Ширина переднього рога - 0,62* 0,48 -0,61* 0,75** 0,42 -0,53

Довжина ттла б1чного шлуночка - - 0,11 -0,90** 0,21 0,66* -0,79**

Ширина тша б1чного шлуночка - - - 0,19 0,00 -0,51 0,38

Довжина заднього рога - - - - -0,49 -0,81** 0,97**

Ширина заднього рога - - - - - 0,51 -0,57

Довжина нижнього рога - - - - - - -0,90**

Прим1тки: див. табл. 1.

Таблиця 5

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Кореляцшт зв'язки мiж структурами циркумвентрикулярноТ системи, розташованими злша, у дшчат (n = 5)

Характеристика Ширина переднього рога Довжина ттла бiчного шлуночка Ширина ттла бiчного шлуночка Довжина заднього рога Ширина заднього рога Довжина нижнього рога fi s I ^ й § i

Довжина переднього рога 0,68* 0,97** -0,92** -0,86** 0,00 0,29 0,48

Ширина переднього рога - 0,80** -0,47 -0,39 0,00 0,00 0,00

Довжина ттла б1чного шлуночка - - -0,90** -0,75** 0,00 0,12 -0,30

Ширина ттла б1чного шлуночка - - - 0,76** 0,21 -0,10 0,36

Довжина заднього рога - - - - -0,46 -0,72** 0,86**

Ширина заднього рога - - - - - 0,93** -0,77**

Довжина нижнього рога - - - - - - -0,95**

Прим1тки: див. табл. 1.

Таблиця 6

Кореляцшт зв'язки мiж структурами циркумвентрикулярноТ системи, розташованими центрально, у дiвчат (n = 5)

Характеристика Довжина III шлуночка Ширина Ш шлуночка Довжина водопроводу Довжина IV шлуночка Ширина IV шлуночка

Довжина переднього рога -0,37 -0,52 -0,53 -0,46 -0,47

Ширина переднього рога -0,69* 0,15 -0,56 -0,20 0,36

Довжина тла бiчного шлуночка -0,47 -0,47 -0,73** 0,54 -0,31

Ширина тла бiчного шлуночка -0,52 0,78** 0,39 0,72** 0,82**

Довжина заднього рога 0,50 0,58 0,95** 0,79** 0,40

Ширина заднього рога -0,44 0,00 -0,66* 0,45 0,18

Довжина нижнього рога 0,00 -0,82** -0,88** -0,94** -0,68*

Передньо-заднш розмр бiчного шлуночка 0,35 0,68* 0,99** 0,90 0,51

Довжина Ш шлуночка - -0,39 0,39 0,00 -0,54

Ширина Ш шлуночка - - 0,62* 0,88** 0,98**

Довжина водопроводу - - - 0,89** 0,45

Довжина IV шлуночка - - - - 0,77**

Прим1тки: див. табл. 1.

Висновки

У данш вшовш rpyni виявлено Bipori^e збшьшення таких пoказникiв у юнакв: довжини переднього рога бiчнoгo шлуночка справа, довжини тла бiчнoгo шлуночка з обох бoкiв та висоти III шлуночка. У давчат вiporiднo збiльшyвалися так1 показники: ширина переднього рога бiчнoгo шлуночка справа та ширина заднього рога бiч-ного шлуночка зл1ва. Отже, в оСб чoлoвiчol стал просладковуеться певний паралелзм формування piзних структур шлуночково! системи. Оскшьки це едина система, зберцаються мopфoлoгiчнi та фyнкцioнальнi зв'язки мж piзнимж компонентами. Можна висловити припу-щення, що органи, яю входять до складу циркумвентри-кулярно! системи (субком1суральний орган, субфорт-кальний орган, серединне пдвищення тощо) певним чином забезпечують характер анатом1чних зв'язюв цих кoмпoнeнгiв. Незаперечно одне: !х фyнкцioнальна еднiсть у збepeжeннi гомеостазу.

Бiблiографiчнi посилання

Alonso, M.I., Martin, C., Carnicero, E., 2011. Cerebrospinal fluid control of neurogenesis induced by retinoic acid during early brain development. Dev. Dyn. 240, 1650-1659. Baev, A.A., 2000. Magnitno-rezonansnaja tomografija golov-nogo mozga. Normal'naja anatomija golovnogo mozga: Atlas [Magnetic resonance imaging of the brain. Normal Anatomy of the brain: Atlas]. Nauchno- proizvodstvennaja firma «A3», Moscow (in Russian). Buckner, R.L., Sepulcre, J., Talukdar, T., Krienen, F.M., Liu, H., Hedden, T., 2009. Cortical hubs revealed by intrinsic func-

tional connectivity: Mapping, assessment of stability, and relation to Alzheimer's disease. J. Neurosci. 29, 1860-1873.

Horsburgh, A., Massoud, T., 2013. The circumventricular organs of the brain: conspicuity on clinical 3T MRI and a review of functional anatomy. Surg. Radiol. Anat. 35(4), 343-349.

Johanson, C.E., Stopa, E.G., McMillan, P.N., 2011. The blood-cerebrospinal fluid barrier: Structure and functional significance. Methods Mol. Biol. 686, 101-131.

Kurtcuoglu, V., Poulikakos, D., Ventikos, Y., 2005. Computational modeling of the mechanical behavior of the cerebro-spinal fluid system. ASME J. Biomech. Eng. 27, 264-269.

Prygozhyn, Y., 2006. Ot sushhestvuyushhego k vozny'kayushhemu [From Being to Becoming]. KomKnyga, Moscow (in Russian).

Sánchez, J.J., Rincon-Torroella, J., Prats-Galino, A., 2014. New endoscopic route to the temporal horn of the lateral ventricle: Surgical simulation and morphometric assessment. J. Neuro-surg. 121(3), 751-759.

Scholz, M., Pervin, R., Thissen, J., 2010. Skull base approaches in neurosurgery. Head and Neck Oncology 5, 5-16.

Shehtman, A.G., Malygina, O.J., 2014. Primenenie metoda magnitno-rezonansnoj tomografii v klinicheskoj ocenke struktur golovnogo mozga v norme i pri opuholevoj pa-tologii [Application of magnetic resonance imaging in the clinical evaluation of brain structures in normal and tumor pathology]. Medicinskij Almanah 35, 174-178 (in Russian).

Shemjakov, S.E., Sarkisjan, K.D., 2006. Vozrastnaja dinamika morfometricheskih pokazatelej golovnogo mozga cheloveka [Age dynamics of morphometric parameters of the human brain]. Morfologija 129, 143 (in Ukrainian).

Torsten, B.M., Jemil', R., 2013. Norma pri KT- i MRT-issledovanijah [The rate at CT and MRI studies]. MED-press-inform, Moscow (in Russian).

Trofimova, T.N., Anan'eva, N.I., Nazinkina, J.V., 2005. Nejro-radiologija [Neuroradiology]. SPbMAPO, Sankt Peterburg (in Russian).

Hadíümna do редкоnегlí 10.03.2016

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.