Научная статья на тему 'Механизмы мотивации и оценки труда в волонтерстве'

Механизмы мотивации и оценки труда в волонтерстве Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
264
55
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МОТИВАЦіЯ ПРАЦі ВОЛОНТЕРіВ / ОЦіНКА ПРАЦі ВОЛОНТЕРіВ / ЦіННіСТЬ ПРАЦі ВОЛОНТЕРіВ / КОРИСНіСТЬ ПРАЦі ВОЛОНТЕРіВ / МЕХАНіЗМ / МОТИВАЦИЯ ТРУДА ВОЛОНТЕРОВ / ОЦЕНКА ТРУДА ВОЛОНТЕРОВ / ЦЕННОСТЬ ТРУДА ВОЛОНТЕРОВ / ПОЛЕЗНОСТЬ ТРУДА ВОЛОНТЕРОВ / МЕХАНИЗМ / LABOR MOTIVATION VOLUNTEERS / EVALUATION OF LABOR MOTIVATION VOLUNTEERS / THE VALUE OF LABOR MOTIVATION VOLUNTEERS / THE USEFULNESS OF THE LABOR MOTIVATION VOLUNTEERS / MECHANISM

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Крапивина Г.А.

Доработан и диверсифицирован механизм мотивации труда волонтеров; определены факторы мотивации и оценки волонтерской деятельности и основы оптимизации ее ожидаемой полезности на основе системного и комплексного подходов.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Mechanisms of motivation and estimation of labour in volunteering

The mechanism of labor motivation volunteers is improved and diversified; motivating factors and evaluation of its volunteering and the basis of optimization of expected utility of the stuff’s labor on the basis of a systematic and comprehensive approaches are established.

Текст научной работы на тему «Механизмы мотивации и оценки труда в волонтерстве»

УДК 331.1

Г. О. Кратвша,

кандидат наук з державного управл1ння, Донецький институт ринку та сощальног пол1тики

МЕХАН1ЗМИ МОТИВАЦП ТА ОЦ1НКИ ПРАЦ1 В ВОЛОНТЕРСТВ1

Актуальшсть проблеми. З розвитком волон-терства постають принципово новi завдання з управлiння людськими ресурсами, а найбшьш дiе-вим iнструментом стае мотиващя пращ волонтерс-тва. Проблема побудови механiзмiв мотивацп та ощнки пращ волонтерства в сьогодення е актуальною, оскшьки залишаеться невиршеним питання тдвищення його ефективностi.

Анал1з останн1х публ1кац1й. Рiзнi аспекти мотивацп та оцiнки пращ входять до кола наукових iнтересiв вiтчизняних та зарубiжних вчених: О.С. Вiханського, €.П. 1ль!на, Р.П. Колосово!, А.М. Колота, О.В. Крушельницько!, Г.Г. Мелш'яна, Н.В. Самоукшо!, С.О. Шашро [1-8] та ш. Однак, не див-лячись на значну зацiкавленiсть багатьох вчених щею проблемою, питання створення ефективних механiзмiв мотивацп та ощнки пращ волонтерства до« не виршено через рiзноманiття галузево! спе-цифiки та недостатню комплекснiсть дослiджень.

Метою статп е науково-методичне обгрунту-вання механiзмiв мотивацп та оцiнки волонтерсько! працi на пiдставi системного та комплексного тд-ходiв.

Вiдповiдно до поставлено! мети сформульова-но там завдання:

доопрацювати та диверсифiкувати мехашзм мотивацп та оцiнки працi в волонтерстм;

визначити чинники мотивацп та ощнки пращ в волонтерствц

визначити тдгрунтя оптишзацп очшувано! корисност пращ в волонтерства

Основна частина. Сучасна концепцiя ефек-тивного управлiння персоналом виходить з того, що людина складае основу будь-якого виробницт-ва, його сутшсть та основне багатство. Вiд того, якою мiрою задiяний людський потенцiал, iстотно залежить устх складових iнституту зайнятостi, !хня здатнють до трансформацп та сталого розвит-ку.

В умовах сучасного ринку мехашзми мотивацп та ощнки пращ персоналу мають фундамента-льне значення для теорп та практики управлiння. Значна частка фахiвцiв-теоретикiв i практиков по-в'язують !х з корисним ефектом, який одержуе ро-ботодавець в процесi трудово! дiяльностi персоналу. Однак при ощнщ пращ не можна iгнорувати мотиващю особистостi, !! потреби. Це, на думку автора, не е вiрним, тому що усвщомлено врахову-ючи мотиващю свое! пращ, людина ощнюе ll складнiсть, цiннiсть та результати.

Виходячи з цього, оцiнка пращ в волонтерств1

[9]:

необхвдна для прийняття адмшстративних рь шень;

допомагае визначати та шформувати волонте-р1в щодо результатов !хньо! працi, значимости та рол1 в волонтерствц

сприяе прагненню волонтер1в до розвитку та навчання, формуючи стереотип бажано! для волонтерства поведшки;

дозволяе волонтерам адекватно ощнювати сво! зд1бност1, виявляти переваги та своечасно коригу-вати недол1ки;

тдштовхуе волонтер1в до самовдосконалення та поширення св1тогляду.

Таким чином, мехашзми мотивацп та оцiнки пращ волонтерства е безперервним процесом ви-значення взаемозв'язшв соцiально-психологiчного стану волонтерiв та економiчних показникiв волонтерства щодо вщповщносп наданого обсягу волон-терських послуг завданням.

Ощнка працi волонтерства, якщо вона здшс-нюеться у взаемозв'язку з рiзноманiттям мотивацп працi волонтерiв, дозволяе виявити стушнь задово-леност останшх мехашзмами мотивацп працi, визначити найбшьш значущi мотиви, якi спонукають волонтерiв до волонтерсько! дiяльностi, та шдви-щити через це ефектившсть волонтерства, а також дозволяе волонтерам об'ективно розглядати сво! професiйнi та особист! якосп, ставити перед собою цш й налаштовуватися на !х виконання, що приз-водить до тдвищення професiйного рiвня, а через те - самоощнки та задоволення вiд процесу волонтерсько! дiяльностi.

Принципову схему оцiнки мотивацi! пращ в волонтерствi представлено на рис. 1.

Головним завданням волонтерства е орiентацiя волонтерiв на досягнення мети надання волонтер-ських послуг. Волонтер ж здшснюе волонтерську дiяльнiсть, виходячи з власно! мотивацi! пращ та Грунтуючись на певних потребах.

В волонтерсти як волонтери, так й волонтер-ськ органiзацi! задовольняють сво! потреби. Потреби волонтерських оргашзацш полягають у на-даннi волонтерських послуг, в зниженш витрат на волонтерську дiяльнiсть, тощо, а до потреб волон-терiв в межах поточного до^дження автор ввдно-сить самореалiзацiю та отримання задоволення вш служiння суспiльству, що безпосередньо пов'язано з такою категорiею як кориснють (табл. 1).

Г. О. ^ambirn

Стимулювання

Таблиця 1

Чинники мотивацй' та оцiнки пращ в волонтерствi_

№ з/п Нaйменyвaння чинникя Сyтнiсть чинникя

1. Коpиснiсть ^aqi в волонтеpствi Здaтнiсть склядових мexaнiзмiв мотивaцiï пpaцi в волонтepствi зя-довольняти сво1' потpeби

2. Рiвновaгa склaдових мехяшзму мотивaцiï пpaцi волонтepствa Оптимяльний пepeлiк потpeб, що мaксимiзye коpиснiсть ^aqi склядових мexaнiзмiв мотивaцiï пpaцi волонтepствa пpи певному обмeжeннi 1'хнього потенщялу

3. Потeнцiaл склядових мexaнiзмy мотивaцiï пpaцi волонтepствa Вiдбивaeться чepeз обмеження витpaт ^ящ склядових мexaнiзмy мотивяцй' пpaцi волонтepствa

4. Щнтстъ пpaцi в волонтepствi Вaжливiсть, знaчyщiсть, коpисть, коpиснiсть ^ящ склядових мехя-нiзмiв мотивaцiï ^ящ волонтepствa

5. Кpитepiй щнносп пpaцi в воло-нтepствi Стyпiнь коpисностi peзyльтaтy ^ящ для склядових мexaнiзмy мо-тивяцп пpaцi волонтepствa

в. Функщя коpисностi пpaцi в во-лонтepствi Визнячяе пepeвaги ^ящ для кожно1' склядовох' мexaнiзмy мотивяцй' пpaцi волонтepствa

7. Гpaничнa ноpмa зaмiщeння пот-peби Величиня, що визнячяе шльшсть потpeби, ввд якоï склядовя мехяш-зму мотивaцiï пpaцi волонтepствa готовя вiдмовитися зя для збшь-шення piвня зядоволення iншою потpeбою ня одиницю

17в

Коpиснiсть пpaцi склядових мexaнiзмiв моти-вaцiï пpaцi волонтepствa (волонтepськоï оpгaнiзaцiï тя волонтepiв) - це 1хня здaтнiсть зядовольняти своï потpeби [15]. Пpоблeмa вимipювaння сyб'eктивноï коpисностi в тому, що кожня склядовя викоpисто-вуе влaснi Rpmepü оцiнки коpисностi волот^сь-коï дiяльностi, що iстотно вiдpiзняються вiд зягяль-новизняних. Ta все ж суб'ективня коpиснiсть пpaцi в волонтepствi може вимipювaтися ябо поpiвнювa-тися ня вiдмiнy вiд об'ективно!, якя цього не може.

Piвновaгa склядових мехяшзму мотивaцiï ^я-цi волонтepствa - це оптимяльний пepeлiк потpeб, що мяксишзуе коpиснiсть волонтepствa пpи пев-ному обмeжeннi потeнцiaлy склядових. Тякя piвно-вягя пepeдбaчae: як тшьки склядовя зядовольняе визнячений пepeлiк потреб - для нeï зникяе стимул зaмiнювaти цей пepeлiк ня iнший.

Потeнцiaл склядових мexaнiзмy мотивaцiï ^ящ волонтepствa можня вiдбити чepeз обмежен-ня витpaт пpaцi:

I = РА + РвВ + ... + РхХ, (1)

де I - потенщял ^ящ склядових мехяшзму мотивяцп пpaцi волонтepствa;

А, В,... X- потpeби склядових мехяшзму моти-вaцiï пpaцi волош^^ья;

РА, Ре, ... Рх - витpaти пpaцi волонтepiв ня зя-доволення вiдповiдниx потpeб склядових мехяшзму мотивяцп пpaцi волонтepствa.

Зягяльня умовя piвновaги склядових мexaнiзмy мотивaцiï ^ящ волонтepствa ознячяе, що склядовя pозподiляe свiй потeнцiaл пpaцi ня в« потpeби тя-ким чином, щоб зpiвняти гpaничнy коpиснiсть, якя втрячяеться ня кожну потpeбy, що ^ипядяе ня одиницю ïï потeнцiaлy, тобто для в«х peaльно зя-доволених потpeб А, В, С,... склядових мехяшзму мотивяцп ^яш волонтepствa виконуеться:

MUA/PA = MUв/Рв =Мис/Рс = ..., (2)

a для в«х незядоволених потpeб Y, Z, ... викону-ються нepiвностi:

MUy/Py<X, MU/Pz < А,... (3)

де MUA, MUB, MUC, MUY, MUz - гряничш rap^ro^ ii потpeб А, В, С, Y, Z склядових мехяшзму мотивяцп ^яш волонтepствa;

РА, Рв, Рс, PY, Pz - витpaти ^яш склядових ме-xaнiзмy мотивaцiï ^ящ волонтepствa ня зядово-лення по^еб А, В, С, Y, Z;

А - деякя величиня, що xapa^reproye гpaничнy коpиснiсть пpaцi в волонтepствi.

Коpиснiсть пpaцi для склядових мexaнiзмiв мотивaцiï пpaцi волонтepствa тдвищуеться iз зpос-тянням кiлькостi потреб, якi обслуговуються, з по-силенням ïxньоï няполегливосп, пошиpeностi до

кpaщоï тя повнiшоï ïx зядоволеностг. ^prn^^^ пpaцi е нeобxiдною умовою для того, щоб дп не тшьки волонтepськоï оpгaнiзaцiï в цiломy, a й ^яця кожного окpeмого волош^я нядбяли мiновy вap-тють (щннють).

Цiннiсть пpaцi в волонтepствi - це вяжливють, знaчyщiсть, коpисть, ^prn^^^ пpaцi склядових мexaнiзмiв мотивaцiï ^ящ. Зовнi цiннiсть пpaцi в волонтepствi виступяе як влaстивiсть зaсобiв виня-гоpоди, зяохочення, зpостaння соцiaльного стятусу волонтepa, конкypeнтоздaтностi волонтepськоï оp-гaнiзaцiï ябо ïxmx волонтepськиx дiй. ^оте знячу-щiсть тя коpиснiсть ^от^янт 1м не вiд пpиpоди, не чepeз внyтpiшню стpyктypy, a е суб'ективними оцiнкaми ïxнix конкpeтниx влястивостей, якi зялу-чeнi в сфepy ïxнього суспшьного буття. Вони мя-ють до них iнтepeс ябо ввдчувя.ть в них потpeбy. Системя цiнностeй склядових мexaнiзмiв мотивaцiï ^ящ волонтepствa вiдiгpae pоль ïxnix повсякден-них оpieнтиpiв y пpeдмeтнiй, сошяльнш тя еконо-мiчнiй дiйсностi й познячень бeзлiчi пpaктичниx вiдносин щодо нявколишнього сepeдовищa.

Цiннiсть пpaцi в волош^^в - це xapa^ep^-тикя склядових мexaнiзмiв мотивaцiï пpaцi волон-тepствa, що е визнянням ïxньоï знячущосп. В воло-нтepствi pозpiзняють цiнностi пpaцi мaтepiaльнi тя духовш, a тякож цiннiсть для волонт^^ья, rap^-нiсть, здaтнiсть пpaцi в волонтepствi зядовольняти потpeбy (споживчу вapтiсть) тя ïï цiннiсть як ^ед-мету обмiнy, a тякож кшькюш спiввiдношeння пpи ïï eквiвaлeнтномy обмш (мiновy вapтiсть).

Цiннiсть пpaцi в волош^^в - це знячення, яке мяе множиня конкpeтниx дiй для зядоволення потpeб склядових мexaнiзмiв мотивяцп ^яш воло-нтepствa. Кaтeгоpiя щнност пpaцi в волонтepствi походить iз взяемин мiж потpeбою склaдовоï тя кшьшстю пpaцi в волонтepствi, якя витpaчaeться ня ïï зядоволення. ^яця в волонтepствi для зядоволення суспшьних потpeб, якя обмеженя pозмipом потeнцiaлy, що знячно менше, шж нeобxiднi ïï ви-тpaти для зядоволення потpeб склaдовоï, е ïï щнню-тю [10].

Кaтeгоpiя «коpисшсть» щодо пpaцi в волон-тepствi визнячяе здaтнiсть пpaцi служити зядово-ленню потpeб склядових мexaнiзмiв мотивяцп ^я-цi волонтepствa. Пpи цьому стyпiнь зядоволення потpeб склядових мexaнiзмiв мотивaцiï пpaцi воло-нтepствa зялежить вiд конкpeтноï кшькосп еконо-мiчниx тя нeeкономiчниx бляг внaслiдок ïxньоï здя-тност зядовольняти потpeби склядових. Сяме це й нядяе ^яш в волонтepствi знячення цiнностi [10].

Зя тeоpieю гpaничноï коpисностi склядовя мехяшзму мотивяцп ^яш волонтepствa, якя мяксимь зуе коpиснiсть свое! ^яш, зядовольняе влaснi пот-peби тяким чином, щоб ïx ^янинт коpисностi в pозpaxyнкy ня одиницю ^яш були piвнi (eквiмap-жиняльний пpинцип). Зя [11] пepepозподiл потенщ-

алу працi складових механiзмiв мотивацi! пращ волонтерства буде тривати, поки вiдношення гранично! корисносп працi в волонтерствi до щни для кожно! реально задоволено! потреби не стане одна-ковим:

Миа/Ра = Миь/Рь = Мис/Рс. (4)

Ввдношення Миа/Ра показуе прирют загально! корисносп працi в волонтерстш в результатi збшь-шення витрат працi на задоволення потреби А складових механiзмiв мотивацi! працi волонтерства на одиницю. Кожне вiдношення з рiвностi (2) мож-на вважати граничною кориснютю одиницi працi в волонтерства

Нерiвностi (3) показують, що, якщо вже перша одиниця пращ в волонтерстш, що витрачена на задоволення потреби X, приносить складовш меха-нiзму мотивацi! пращ волонтерства недостатньо високу кориснiсть, то складова взагалi ввдмовля-еться вш задоволення ще! потреби.

Формула (2) показуе, що в сташ рiвноваги (максимум корисносп працi в волонтерствi при зада-них iнтересах складових мехашзму мотивацi! працi волонтерства, витратах працi та потендiалi пращ) кориснють, отримана вiд останньо! одинищ, витра-чено! на задоволення будь-яко! потреби, однаково незалежна вiд того, на яку потребу !! витрачено, що ввдповвдае другому закону Госсена.

З формули (2) також випливае, що витрати працi в волонтерствi обернено пропорцшно впли-вають на кшькють волонтерiв у волонтерських про-грамах складових механiзму мотиващ! працi волонтерства, ям бажають задовольнити сво! потреби. Дiйсно, iз збiльшенням витрат пращ в волонтерстга на задоволення потреби А зменшуеться перше ввд-ношення рiвностi (2), щоб встановити втрачену рiвнiсть та максимiзувати загальну кориснiсть правд, волонтерськш оргашзащ! як складовiй мехашз-му мотиващ! працi волонтерства необхiдно змен-шувати обсяг задоволено! потреби А. Отже, iз збь льшенням витрат пращ волонтерiв на задоволення певно! потреби в волонтерствi зменшуеться попит на не!.

Трансформащя формули (4) е рiвнянням рiв-новаги корисносп працi в волонтерствi з кардина-лiстських позицш.

Миа/Мив = Ра/Рв, (5)

Критерiем щнносп працi, згiдно з теорiею гранично! корисностi, е стушнь корисносп !! результату для складових мехашзму мотиващ! працi. Головна щея такого шдходу в волонтерстга полягае в тому, що розумшня вартостi пращ складових ме-ханiзмiв мотивацi! працi волонтерства як витрат (пращ, земл^ капiталу) е неприйнятним, оскiльки

при цьому не враховуеться кориснють пращ волонтерства. Зпдно з ще! теорiею вартють пращ в во-лонтерствi визначаеться суб'ективною реальною ощнкою гранично! корисностi пращ в волонтерсти для задоволення певно! потреби як результату во-лонтерсько! дiяльностi, останшй з яких задовольняе «граничну потребу», мае граничну кориснють пращ в волонтерств^ яка визначае ринкову цiннiсть пращ в волонтерства

Щодо глобальних методiв формування цшнос-тей працi в волонтерствi в складових механiзмiв мотивацi! працi волонтерства, то п що iснують, в основному, пов'язаш з освiтою або з внутршньо-нацiональною або мiжнародною пропагандою пев-них понять щнносп. Як правило, економiчно сфо-рмоваш щнносп пращ в волонтерствi поширюють-ся на якюно визначеш щнносп сощуму.

Норми щодо дiй складових механiзмiв мотиващ! пращ волонтерства, як склалися в суспшьст-в^ вiдбивають його систему щнностей (тобто, па-нуючих уявлень про те, що вважати добрим, пра-вильним або бажаним).

Цiнностi пращ в волонтерствi - це абстрактш, загальш поняття, а норми механiзмiв мотиващ! пращ волонтерства - це правила або керiвнi прин-ципи поведiнки складових механiзмiв у певних си-туацiях волонтерсько! дiяльностi. Система щннос-тей суспiльства впливае на змют норм, якi ввдби-вають сощальш цiнностi пращ в волонтерствi. Систему щнностей пращ в мехашзмах мотивацi! в во-лонтерствi можна визначити за нормами, що склалися в суспшьств^

Характеристики корисносп пращ в волонтер-ствi вiдрiзняються певною парадоксальнiстю:

кориснiсть пращ волонтерства не мае фiзично-го чи матерiального iснування, оскiльки кориснiсть юнуе у свiдомостi волонтерiв, як складово! меха-нiзму мотиващ! працi в волонтерствц

кориснiсть працi в волонтерствi не завжди ко-рисна;

кориснiсть пращ в волонтерстш не завжди приемна;

кориснють пращ в волонтерствi вiдрiзняеться вш задоволення волонтерською дiяльнiстю. Кориснють пращ в волонтерствi - це очiкуване задоволення волонтерською дiяльнiстю, а задоволення працею - настала або реалiзована кориснють працi в волонтерства

На множинi альтернатив корисносп пращ складових мехашзму мотиващ! пращ волонтерства можна визначити функщю корисносп пращ в во-лонтерстш, за допомогою яко! можна визначити переваги волонтерсько! дiяльностi для кожно! складово! мехашзму мотивацп пращ волонтерства.

Загалом, функцiя корисносп працi в волонтер-ствi е зручним допомiжним засобом, який надае можливiсть використання теорп оптимiзацi! при

науково-методичному обгрунтуваннi та розробщ практичних рекомендацш щодо механiзмiв моти-вацп та оцiнки пращ в волонтерствi на пiдставi системного та комплексного mдходiв дослвдження. Ранiше [12] автор вже приймав участь в розглядi проблеми оптишзацп мотивацiйного та iнновацiй-ного потенщалу персоналу дiяльностi пiдприeмств туристичного типу як единого мехашзму, який до-зволяе моделювання як на рiвнi принципових рь шень, так i моделей алгоритмiчного типу.

Без використання функцп корисносп працi в волонтерствi вирiшення такого завдання з форма-льно-лопчно! точки зору е скрутним. З iншого боку, не кожну перевагу потреби складових мехашзму мотивацп працi волонтерства можна уявити за допомогою функцп корисносп працi. Однак, не-зважаючи на деяку обмеженють шдходу, функщя корисносп пращ в волонтерств мае стати невщ'ем-ною часткою сучасних економiчних моделей.

Формальне визначення функцп корисносп пращ в волонтерстм наступне. Дано деяку множи-ну Х альтернатив вибору поведшки складових ме-ханiзмiв мотивацп працi волонтерства, на якш ви-значено вiдношення переваги >. Функцiя u: X ^ R е функцiею корисносп працi в волонтерстм, якщо виконано умову:

х>у^ и(х) > и(у), 6

де х,у £ X.

В сьогодення в мiкроекономiцi пануе ордина-лiстський пiдхiд, зокрема, до моделювання поведшки та вибору дш персоналу. Ввдповщно до ньо-го, кiлькiснi значення функцп корисносп пращ не мають значення, важливi лише спiввiдношення мiж ними. Якщо значення функцп корисносп працi для одше! з альтернатив вище, то ця альтернатива е кращою для складових механiзмiв мотивацп працi. При цьому рiзниця значень або частка ввд !х розпо-дiлу не несе шяко! шформацп. Саме цю iдею ввдби-то в подальшому дослiдженнi.

При кардиналiстському пiдходi кшькюш значення, навпаки, мають ютотне значення. Такий тд-хiд автор запровадив при моделюванш поведiнки складових механiзмiв мотивацп працi волонтерства в умовах невизначеносп прийняття волонтерських зобов'язань, де використано функщю корисносп фон Неймана-Моргенштерна. Це дозволило визна-чити одиницi корисносп працi волонтерства, й саме тому за допомогою рiзницi значень досягнуто економiчного сенсу.

Для уявлення переваг працi у виглядi функцп корисносп працi в волонтерствi необхiдно, щоб сама перевага пращ була ращональною, тобто ввд-повiдала аксiомам повноти й транзитивности.

Достатнiсть умови залежить вiд само! множи-ни альтернатив Х та ввд властивостей уподобань. Якщо множина Х лiчильна, а вiдносини переваги

потреб складових MexaHi3MiB мотивацп пращ волонтерства ввдбиваються рацiонально, то в волонтер-ствi iснуe функщя корисносп працi, яка вiдбиваe щ переваги.

Якщо множина Х e незлiченною, то необхiдно додатково вимагати безперервностi уподобань. В цьому випадку теорема Дебре гарантуе iснування функцп корисносп пращ в волонтерства Бшьш того, функцiя корисносп, на якш доведено теорему Дебре, е безперервною [13, 14].

На переваги пращ в волонтерстш можна на-кладати додатковi умови, щоб отримати функцп корисносп працi з тими чи iншими властивостями. Так, можна вимагати !! монотонности, локальностi, насиченосп та нерiвностi.

Безперервнiсть хоча й е достатньою умовою iснування функцп корисносп пращ в волонтерств^ що являе рацюнальну перевагу працi волонтерства, але вона не е необхвдною. Так, наприклад, функцiя корисносп пращ и(х) = [х], х Е R (цша частка числа) е перевагами пращ в волонтерств^ якi не е безперервними. Сама функцiя пращ в волонтерствi при цьому також перервна.

Властивосп функцп корисносп пращ в волонтерства припустимо, задана функцiя g-.R^R, що суворо зростае, та и.Х ^ R - функщя корисносп пращ в волонтерства Тодi композищя функцiй д°и(х) також е функщею корисностi працi в волон-терствi, яка являе те ж саме ввдношення переваги >. Зазначимо, що g не мае бути безперервною.

Гранична норма замщення потреби (гранична норма замщення в мшроекономщ) - це величина, що визначае кшькють потреби, ввд яко! складова мехашзму мотивацп працi в волонтерствi готова вiдмовитися заради збiльшення рiвня задоволення iншою потребою на одиницю. При цьому ввдбува-еться замщення одше! потреби iншою, а iнтенсив-нють замiщення показуе гранична норма замщення. Граничну норму замщення позначають через MRS (вiд англ. marginal rate of substitution) та обчи-слюють за формулою:

MRSxy = -(Ау/Ах), (7)

де х - кшькють працi складово! мехашзму мотивацп пращ в волонтерстш для задоволення одше!' потреби;

у - кшькють пращ складово! мехашзму мотивацп пращ в волонтерстм для задоволення iншоi' потреби;

ввдповвдно Ах та Ау - замша ввдповвдних потреб.

Також гранична норма замщення може бути визначена (при кшькюному кардиналютському тд-ходi до теорп корисносп працi в волонтерств^ через вiдношення граничних корисностей результатiв працi х та у:

MRSXV = (8)

ХУ muv 1 7

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Якщо спиратися на поняття криво! байдужостi (лiнiя, що показуе ва комбiнацi! задоволення двох потреб, у виборi мiж якими складова механiзму мотивацi! працi в волонтерсти байдужа, тобто, всi Ш комбiнацi! приносять !й кориснiсть однакового рiвня), то граничну норму замщення можна роз-глядати як нахил криво! байдужосп. Тобто, для збереження досягнутого рiвня корисносп складова мехашзму мотиващ! пращ в волонтерстш може ввдмовитися вiд задоволення яко!сь одше! потреби, для отримання тiе! ж кшькосп загально! корисностi працi в волонтерстм шляхом задоволення яко!сь частки шшо! потреби.

Висновки. Увага до чиннишв мотиващ! та оцiнка пращ в волонтерствi та окремих !хшх осо-бистостей, якщо !х покладено в основу створення ефективних механiзмiв мотивацi! працi в волонтерства сприятимуть зростанню результативностi ви-користання людського потенщалу сусшльства, ви-явленню резервiв його розвитку та шдвищенню ефективносп управлiння волонтерством в цшому. Одним з важливих висновшв теорп очiкувано! корисносп у запровадженш до прат в волонтерствi е те, що ращональна складова мехашзму мотиващ! пращ в волонтерстш мае максимiзувати очiкувану кориснiсть пращ

Напрями подальших досл1джень. У подаль-шому дослiдженнi автор мае намiр поширити кшь-шсть складових механiзмiв мотиващ! пращ в воло-нтерствi, що ввдбивае специфiку волонтерства.

Л1тература

1. Колот А.М. Мотиващя персоналу / А.М. Колот. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с.

2. Виханский О.С. Менеджмент/ О.С. Виханс-кий, А.И. Наумов. - М.: Экономистъ, 2006. - 670 с.

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - СПб: Питер, - 2000. - 331 с.

4. Экономика персонала / Р.П. Колосова, Т.Н. Василюк, М.В. Артамонова, М.В. Луданик. - М.: МГУ, 2010. - 896 с.

5. Крушельницька О.В. Управлiння персоналом / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - К.: Кондор, 2005. - 308 с.

6. Экономика труда и социально-трудовые отношения / под ред. Р.П. Колосовой, Г.Г. Меликья-на. - М.: МГУ, 1996. - 623 с.

7. Самоукина Н. В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах / Н.В. Самоукина. - М.: Вершина, 2006. - 224 с.

8. Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала / С. А. Шапиро. - М.: ГроссМедиа, 2005. - 224 с.

9. Ожигбесова Е.В. Сущность системы мотивации труда персонала промышленного предпри-

ятия / Е. В. Ожигбесова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2007. - №36. - С. 91-94.

10. Менгер К. Избранные работы / К. Менгер. - М.: Территория будущего, 2005. - 496 с.

11. Люовий А.В. Мшроекономша / А.В. Люо-вий. - К.: ЦУЛ, 2003. - 192 с.

12. Кратвша Г.О. Проблеми оптишзацп моти-вацшного та шноващйного потенщалу персоналу дiяльностi туристичного типу / Г.О. Кратвша, Д.Г. Багдасарова // Вюник економiчно! науки Укра!ни. -2014. - №1 (25). - С. 70-73.

13. Козицький В. А. Основи математично! еко-номiки. Теорiя споживання / В.А. Козицький, С.П. Лавренюк, М.О. Олюкевич. - Львiв: ЛНУ iм. I. Франка, 2004. - 264 с.

14. Пономаренко О.1. Сучасний економiчний аналiз. Мiкроекономiка / О.1. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. - К.: Вища школа, 2004. -262 с.

15. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decisions under risk // Econometrica. -1979. - 47 (2). - Р. 313-327.

Крапшша Г. О. Мехашзми мотивацй' та оцшки прац1 в волонтерств1

Доопрацьовано та диверсифжовано механiзм моти-вацп працi волонтерiв; визначено чинники мотивацп й оцiнки волонтерсько! дiяльностi та тдгрунтя оптимiзацil ll очiкуваноl корисносп на основi системного та комплексного пiдходiв.

Ключов1 слова: мотиващя працi волонтерiв, оцiнка працi волонтерiв, цiннiсть працi волонтерiв, кориснiсть пращ волонтерiв, механiзм.

Крапивина Г. А. Механизмы мотивации и оценки труда в волонтерстве

Доработан и диверсифицирован механизм мотивации труда волонтеров; определены факторы мотивации и оценки волонтерской деятельности и основы оптимизации ее ожидаемой полезности на основе системного и комплексного подходов.

Ключевые слова: мотивация труда волонтеров, оценка труда волонтеров, ценность труда волонтеров, полезность труда волонтеров, механизм.

Кrapivinа G. А. Mechanisms of motivation and estimation of labour in volunteering

The mechanism of labor motivation volunteers is improved and diversified; motivating factors and evaluation of its volunteering and the basis of optimization of expected utility of the stuff s labor on the basis of a systematic and comprehensive approaches are established.

Keywords: labor motivation volunteers, evaluation of labor motivation volunteers, the value of labor motivation volunteers, the usefulness of the labor motivation volunteers, mechanism.

Стаття надшшла до редакци 27.08.2014

Прийнято до друку 10.09.2014

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.