Научная статья на тему 'Кризисология: системно-управленческий подход'

Кризисология: системно-управленческий подход Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
316
62
Поделиться

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Глущенко В.

В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный кризис-менеджмент

The concepts of object, subject, functions and roles of a crisis are specified within the boundaries of system approach. Classification of crises is given, mechanism of their processing is considered, stabilization and institutional crisis-management are marked out.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Кризисология: системно-управленческий подход»

ефективності інвестиційних проектів, розробки техніко-економічних обґрунтувань і бізнес-планів для українських підприємств, будь-яка "некласична" власна ініціатива та творчі новації українських аналітиків у прогнозуванні зовнішніх та внутрішніх чинників може бути покарана.

Враховуючи увагу, яка приділяється провідним методом аналізу ефективності капіталовкладень, може здаватися, що успіх інвестування цілком залежить від вибору вірного методу оцінки [5, с.311-312]. Однак метод DCF нерідко породжує ілюзію такої точності оцінки, яка зовсім не відповідає вихідним передбаченням. Оскільки топ-менеджери надають пріоритетне значення елементам, що піддаються кількісному визначенню, тому виникає загроза, що обрані аспекти рішення не володіють певними властивостями, які є визначальними для успіху інвестиційного проекту і залишаються недооціненими. Тобто, керівники не можуть дозволити собі аналізувати інвестиційні рішення у вакуумі, без урахування багатьох чинників економічного становища, що в кращому випадку призведе до абстракції і відірваності від реальної дійсності за рахунок узагальнення та спрощення передбачень про взаємозв'язок фірми з оточуючим економічним середовищем. Фундаментальне припущення, що є основою методів DCF, полягає у тому, що особи, які приймають рішення, прагнуть головним чином до максимізації благоустрію акціонерів. Проте для багатьох фірм таке бачення є помилковим.

Суттєві, помилки можна помітити на практиці використання теорії DCF багатьма керівниками. Зазвичай ці помилки мають відношення до оцінки інвестиційних засобів з урахуванням інфляції, але при цьому дисконтують їх за грошовою ставкою вартості капіталу, а не за реальною ставкою окупності без урахування темпів інфляції. В результаті грошові потоки в більш пізні роки експлуатації інвестиційного проекту не обґрунтовано занижуються за рахунок використання високого дискон-туючого коефіцієнта, що призводить до отримання меншого значення чистої приведеної вартості, ніж тим що повинно бути насправді. Розглянемо типові помилки, які пов'язані з використанням методів DCF і властиві наразі практиці прийняття інвестиційних рішень українськими менеджерами:

• ставки дисконтування розраховуються до податкового обкладання, в той час як поточні потоки грошових коштів визначаються після сплати податків;

• ставки дисконтування завищуються для компенсації вкладень, які не приносять прямої віддачі;

• величина потоку грошових коштів занижується (для того, щоб врахувати знос основного капіталу);

• потоки грошових коштів відображені у сьогоднішніх цінах (без урахування інфляції), хоча межові ставки

встановлюються на основі грошового значення вартості капіталу (з урахуванням інфляції);

• невизначеність не рідко породжує консервативні припущення про термін експлуатації інвестиційного проекту та про його кінцеву вартість;

• використання єдиної "ставки відліку" для всіх проектів без урахування показника, який характеризує ри-зиковість проекта. Це не рідко призводить до відмови від проектів заміщення, які мають невисокий ризик та невелику ставку окупності;

• при проведенні розрахунків не береться до уваги ліквідаційна вартість;

• не враховуються зміни необхідності в обіговому капіталі.

Отже, метод DCF в дійсності є комбінацією прийомів, які ґрунтуються не тільки на прогнозах майбутнього, але й на минулих подіях, тобто є еклектичним. Наприклад, коефіцієнт бета при розрахунку ставки дисконтування за допомогою моделі САРМ є функцією зміни ціни актива, який оцінюється за минулий проміжок часу у зіставленні зі змінами ринку у цілому за той же період. Розрахункова вартість має велику чутливість навіть до невеликих змін прогнозуючих величин, а при прогнозуванні цін та кількості продукції в прогнозному періоді, а отже й валового доходу, невелика зміна в декілька відсотків, може призвести до зміни в десятки та сотні відсотків у визначенні прогнозного чистого прибутку, грошових потоків, оскільки частка чистого прибутку, грошового потоку у валовому доході зазвичай невелика. Наразі метод DCF вважається вірним тільки через те, що більшість аналітиків при оцінці привабливості інвестиційних проектів і оцінювачів бізнесу спираються саме на поняття і категорії метода DCF та впевнені в його правильності. Важливо прогнозувати та рахувати всі проміжні величини, тобто вміти працювати не за шаблоном, а те, що ці спеціалісти, як виявляється згодом, помиляються у оцінці привабливості інвестиційного проекту у 1,5-2,0 рази, а у визначенні вартості підприємства б-6 і більше разів, то це й свідчить про недосконалість методів використання моделі DCF у рамках українських економічних реалій.

1. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовлижение: Экономический анализ инвистиционных проектов/ Пер.с англ. под ред. Л. П. Белых. - М.: ЮНИТА

- ДАНА, 2005. 2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-Бизнес, 1997. 3. Гвоздик А.А., Тришин В.Н. О выборе предприятий-аналогов для сравнительного метода оценки действующего предприятия (бизнеса) и согласовании результатов различных подходов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2003. № 2. 4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч.посіб. - К.: Каравела, 2007. б. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. - 4 - изд. / Пер. с англ. : Питер, 2006.

Надійшла до редколегії 24.03.09

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В. Глущенко, д-р тех. наук

КРИЗИСОЛОГИЯ: СИСТЕМНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД

В рамках системно-управленческого подхода сформулированы объект, предмет, функции и роли кризисологии, функции и роли кризиса, приведена классификация кризисов, рассмотрен механизм их протекания, выделены стабилизационный и институциональный кризис-менеджмент

The concepts of object, subject, functions and roles of a crisis are specified within the boundaries of system approach. Classification of crises is given, mechanism of their processing is considered, stabilization and institutional crisis-management are marked out.

Осенью 2008 года мир живет в ситуации наблюдаемого осенью 2008 года глобального кризиса, не имеющего себе равных по масштабам со времен великой депрессии 1929-1932 годов.

В настоящий период происходит осознание того, что, как сказал Фернан Бродель: "История предстает

перед нами как ряд кризисов, между которыми существуют какие-то площадки эпохи равновесия". Видимо поэтому обсуждение темы мирового кризиса официально санкционировала МВФ (Международным валютным фондом) в начале 2008 года.

© В. Глущенко, 2009

В этой связи исследователи отмечают, что необходимо очертить контуры глобальной кризисологии и, что введение в кризисологию предполагает выявление объема знаний, накопленного глобальным экспертным сообществом в данной сфере. Кризисология не сложилась как академическая наука. Предполагают, что у МВФ универсальной антикризисной программы на сегодняшний день нет. Высказывается мнение, что кризисология как академическая наука может не состояться по ряду причин, Объективная причина - неповторимость кризисов. Субъективная причина - власти большинства стран мира не приемлют алармизма. Алармизм - это удел оппозиции, а оппозиция почти всегда декоративна. Отмечается, что еще ни один кризис не был спрогнозирован официальными научными учреждениями, находящимися на бюджетном финансировании [1].

Это может быть косвенным свидетельством того, что правительства не склонны поощрять работы в области кризисологии до наступления самого кризиса?

Если говорить о методологической стороне, то сожалению не все авторы (в том числе цитируемый выше) определяют понятия "кризис" и "кризисология", что затрудняет идентификацию объекта исследования, структуру кризисологии и др. Вероятно, следует признать, что в настоящее время кризисология фрагментарна. Одним из таких фрагментов является алармизм. Как известно, алармизм - это течение в западной науке, представители которой акцентируют внимание на катастрофических последствиях воздействия человека на природу, нехватке природных ресурсов для дальнейшего развития человечества. Второй крупной метоло-гической составляющей современной кризисологии следует признать теорию кризиса, а третьей составляющей- антикризисное управление и т.д.

Актуальность настоящей работы связана с необходимостью теоретического осмысления и исследования кризиса как экономической категории и системноуправленческого подхода в кризисологии

Целью настоящей работы является новое системное теоретическое осмысление такого экономического явления как кризис? Разработка системно-управленческого подхода в кризисологии.

Для достижения поставленной цели решаются такие задачи:

• Уточняются понятия "кризис" приводятся возможные классификации кризисов;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• Описан механизм развития кризиса;

• Обосновывается необходимость системного подхода к исследованию кризиса как экономической категории;

• Исследуются функции и роли кризиса в социально-экономическом развитии;

• Исследуется структура кризиса;

• Формулируется понятие, объект и предмет кризисологии.

• Описание симптомов (проявлений) и сущности (формулы) наблюдаемого глобального кризиса.

Объект работы - кризисология как часть экономической теории.

Предмет работы - методология системно-управленческого подхода в кризисологии.

Системно-управленческий подход в кризисологии связан системным подходом в экономической теории. Такой подход отражает исследование объекта (кризиса) с учетом взаимосвязи различных его аспектов при одновременной нацеленности на использование полученных результатов в процессе кризис-менеджмента (антикризисного управления).

По определению специалистов Русского гуманитарного Интернет-университета "кризисология" (ег1з1зо!оду,

от греч. krisis и logos- слово, учение) - это практически формирующаяся система знаний о кризисах различного рода, их сути, содержании, особенностях, формах, видах, механизмах эволюции, путях преодоления и т.д., при этом отмечается, что особое место в кризисо-логии принадлежит рассмотрению роли властей разного рода, и, прежде всего власти государственной, в разрешении кризисов.

Необходимость системного подхода в кризисологии связана с тем, что на причины возникновения, характер протекания кризисов и эффективность антикризисных мер влияют разноплановые факторы, а именно, политические, экономические, социальные, психологические, морально-этические (например, степень доверия к правительству и надежности национальной банковской системы) и др.

Кризисология находится в стадии формирования, поэтому особенно важно определить ее объект, предмет, функции и роли.

Научный метод в кризисологии - это система принципов и приемов, с помощью которых достигается объективное познание действительности кризиса. Методологический анализ процесса научного познания кризиса позволяет обособить два типа приемов исследования: приемы присущие человеческому познанию в целом (анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование и обобщение); методы и приемы характерные только для научного познания.

В рамках системно-управленческого подхода объектом изучения кризисологии как части экономической теории следует признать источники кризиса, процессы протекания кризиса и методы антикризисного управления в экономических системах различного уровня в их системном единстве и ориентации на обеспечение эффективности кризис-менеджмента.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В рамках системного подхода предлагается считать предметом кризисологии - науки о кризисах - присущие ей специфические методы исследования источников кризиса и характера его протекания, способы и инструменты антикризисного управления, а так же порождаемые этим кризисом и антикризисным управлением изменения в эффективности, затратах и рисках политической, социальной, экономической, технологической, экологической деятельности в государстве и мире.

Метод кризисологии в рамках системного подхода -это система принципов и приемов, с помощью которых достигается снятие неопределенности, объективное познание природы кризиса, характера протекания и методов антикризисного управления.

Диалектический спиралеобразный характер познания кризиса предопределяет повышенную значимость двух методов исследования: исторического и логического. Исторический метод в кризисологии как составная часть диалектического познания, связан с описанием и исследованием развития объектов и их свойств в хронологическом порядке. Логический метод в кризисологии применим для анализа как хронологической (исторической) последовательности состояний, так и структуры, связей объекта и (или) процесса. Основными логическими формами мышления считают: суждение, понятие, умозаключение - способы отражения действительности с использованием взаимосвязанных абстракций.

Функции кризисологии заключаются в тех действиях, т.е. в том, что кризисология выполняет в экономической (политической, социальной, технологической) подсистеме государства.

Экономическая и социальная роль, значимость кризисологии будет определяться теми функциями, которые кризисология выполняет в отношении удовлетворения

потребностей общества. К числу основных функций кризисологии представляется возможным отнести: методологическую, познавательную, инструментальную, прогностическую, предупредительная и психологическую.

Методологическая функция кризисологии вероятно будет заключаться в разработке теоретических основ и методологии исследования явлений и процессов, формулировании законов и категорий кризисологии, разработке инструментов антикризисного управления с целью минимизации ущерба от кризиса и обеспечения эффективности антикризисного управления.

Познавательная функция кризисологии охватывает процессы накопления, описания, изучения фактов действительности в периоды кризисов различного уровня (глобальных, отраслевых, региональных и т.п.), анализ конкретных явлений и процессов кризисного состояния, выявление важнейших проблем и противоречий развития кризисов.

Инструментальная (регулятивная) функция кризисологии имеет практический характер, состоит в инструментов антикризисного управления, выработке практических рекомендаций для властных структур, предварительная оценка их предполагаемых антикризисных решений.

Прогностическая функция кризисологии, как считают, предполагает оценку состояния экономики и общества в будущем с точки зрения возможности развития кризиса, моделирование экономических процессов и отношений на предмет возможности развития кризиса.

Предупредительная функция кризисологии может заключаться в проведении упреждающих антикризисных мер по результатам прогноза возможности кризиса.

Психологическая функция кризисологии состоит в ориентации граждан на то, что кризис возможен, но его протекание зависит, в том числе от поведения как граждан, так и управленческих решений властных структур.

Настоящим предлагается ввести понятие "роли кризисологии" и сформулировать их. "Роли кризисологии" -это полезные (или вредные) результаты, последствия применения научных методов кризисологии на практике.

Экономические роли кризисологии могут рассматриваться:

во-первых, на различных иерархических уровнях (мировая экономическая система, национальная экономика, регион государства, экономический субъект);

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

во-вторых, как для самой экономической подсистемы, так и для других сфер государства.

Для мировой экономической системы и национальной экономики государства роль кризисологии заключается в снижении риска геополитической и социальноэкономической их дестабилизации и обеспечении условий устойчивого социально-экономического развития этих систем.

Для субъектов социально-экономической деятельности роль кризисологии заключается в снижении риска банкротства, создании благоприятных экономических условий устойчивого социально-экономического развития этого субъекта.

Роль кризисологии для системы государственного управления заключается в повышении степени научного обоснования экономических и политических решений, снижении политических рисков для экономических субъектов, снижении расхода ресурсов на достижение поставленных социально-экономических антикризисных целей.

Роль кризисологии для других сфер государства состоит в снижении политических рисков (рисков неправильных решений) для этих сфер и отраслей (отраслевых рисков) государства как единого целого, получении

государственной поддержки в рамках финансовокредитной или промышленной политики.

Системно-управленческий подход в кризисологии (как в части экономической теории) может находить выражение в том, что в неразрывном единстве и взаимной связи должны рассматриваться источники риска, процесс протекания кризиса, формы его проявления, методы выхода из кризиса в процессе кризис-менеджмента. При анализе источников кризиса должны учитываться: во-первых, геополитические, политические (идеологические), социальные, экономические, технологические, экологические факторы, влияющие на экономическое поведение субъектов социальной и финансовохозяйственной деятельности (международные экономические организации, транснациональные корпорации, государства, предприятия, семья, индивид);

во-вторых, последствия экономического поведения названных субъектов социальной и финансовохозяйственной деятельности должны рассматриваться в геополитическом, политическом (идеологическом), социальном, экономическом, технологическом, экологическом аспектах;

в-третьих, экономические последствия экономического поведения субъектов финансово-хозяйственной деятельности должны рассматриваться в системы экономических показателей, отражающих целевую эффективность экономической деятельности, затраты ресурсов, риски, ликвидность и время [2, 3].

В пользу системно-управленческого подхода в кризисологии говорит и то, что кризис как экономическая категория обладает одновременно свойствами субъ-ектности и объектности в процессах экономического управления.

Как субъект управления кризис оказывает влияние на поведение экономических субъектов. Известно, что сокращается потребление, сворачиваются инвестиционные программы, в ожидании развития инфляции свободные ресурсы инвестируются в немонетарные активы и др.

Как объект управления кризис испытывает воздействие: международных организаций (при глобальном кризисе - это МВФ и др.); согласованных действий неформальных групп национальных правительств ("восьмерка", "двадцатка"); глобальных, международных и транснациональных корпораций и др.

В рамках системного подхода предлагается рассматривать кризис как одну из трех разновидностей сменяющих друг друга состояний социально-экономического развития, а именно устойчивого развития; неустойчивого развития; кризиса.

Как известно, устойчивое развитие характеризуется увеличением всех видов активов, участвующих в воспроизводственном процессе.

Неустойчивое развитие характеризуется увеличением одних видов активов принимающих участие в воспроизводственном процессе и снижением других видов активов или эффективности их использования, стоимостных оценок. Одной из форм неустойчивого развития можно назвать рецессию (лат. Recessus - отступление). В экономике (в частности в макроэкономике) термин отражает спад производства, характеризующийся нулевым ростом валового национального продукта или его падением на протяжении более полугода. Считают, что рецессия отражает влияние трансформации экономики индустриально развитых стран на новом этапе научно-технического и социально-экономического прогресса, а так же может возникать в связи с повышением цен на энергоносители и другие виды сырья.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Трете состояние социально-экономической сферы-кризис. "Krisis" - в переводе с греческого - решение,

поворотный пункт или исход [4]. Распространено мнение, что китайцы пишут слово "кризис" двумя иероглифами, давая понять, что кроме "опасности" в любой кризисной ситуации есть и "возможность [5]. Известны такие трактовки кризиса.

Во-первых, кризисом можно назвать ситуацию, состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование субъекта политической, социальноэкономической и иной деятельности в рамках прежней модели функционирования или организационного поведения, даже если она целиком устраивала данный субъект. Во-вторых, кризисом можно назвать ситуацию, когда в функционировании экономической системы или субъекта выявлена проблема - критическое рассогласование между желаемым и действительным состоянием.

При первой трактовке кризис находит свое выражение в том, что наблюдается отказ в функционировании субъекта (государства, рынка, отрасли, предприятия и т.п.) или это функционирование сопровождается неприемлемо низкой эффективностью, или неприемлемо высокими затратами времени и/или финансовых и других ресурсов, высоким уровнем риска.

Во второй трактовке признаком кризиса может быть выход параметров экономических процессов из установленных областей допустимых значений. Важно отметить, что такая трактовка открывает возможность допускового контроля и диагностики кризиса на ранних его стадиях.

В настоящее время по своим последствиям кризис рассматривается в нескольких контекстах, а именно, кризис может рассматриваться как источник ущерба, шанс к улучшению функционирования и как момент принятия актуальных решений по изменению деятельности организации.

Источников кризиса могут иметь различную физическую природу (быть естественно природными, техногенными, социально-экономическими и т.п.).

Вне зависимости от природы источников кризис имеет финансовые последствия - ущерб. Поэтому часто на основании финансовых проявлений кризисы связанные с другими источниками ошибочно относят к финансовым.

Представляется возможным говорить, что кризис выполняет в социально-экономическом развитии различные функции, в частности, выделить такие функции кризиса как экономической категории, влияющей на поведение экономических субъектов:

• проявления скрытых (латентных) конфликтов элементов и/или этапов в функционировании рынков и воспроизводственном процессе;

• актуализации процесса экономической диагностики причин конфликта, дисгармонии в воспроизводственном процессе;

• выработки и реализации мер по восстановлению экономической гармонии (на приемлемом уровне, например, в вопросе распределения интегральной прибыли) в воспроизводственном процессе;

• массовой селекции эффективных собственников с точки зрения социально-экономической адекватности (полноты удовлетворения данным бизнесом общественных потребностей) и качества управления рисками экономической деятельности;

• восстановления адекватности социально-экономических отношений в воспроизводственном процессе уровню технологического развития;

• обновления идеологических, политических, социально-экономических условий и методов управления рыночной деятельностью и деятельностью в воспроизводственном процессе;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• минимизации суммарного ущерба и др.

Массовая селекция эффективных собственников является следствием действия в период кризиса с высокой интенсивностью социально-экономической (селективной) функции риска [б, с. 19; 7, с.77]. Такое положение характерно для глобального кризиса, связанного с катастрофическим риском - риском неплатежеспособности для большого числа социально-экономических субъектов одновременно [7, с. 41].

В качестве социально-экономических ролей (положительных результатов) кризиса могут быть названы: обновление политической и экономической элиты; создание предпосылок для дальнейшего устойчивого развития; снижение до приемлемого уровня рисков в воспроизводственном процессе и др.

Алгоритм антикризисного управления включает мониторинг и обнаружение проблемы; сбор дополнительной информации; диагностику проблемы; определение целей управления; разработку критерия оценки эффективности решения; генерацию некоторого набора вариантов предложений; прогнозирование последствий принятия этих вариантов; верификацию оценок; исполнение решений; контроль результатов [8, с. 78].

Диагностика состоит в установлении причин ухудшения (или улучшения) параметров социальноэкономического развития. Диагностика является важным элементом оценки текущего состояния и закладывает основу для разработки рекомендаций по преодолению кризиса.

Классификация кризисов может иметь большое методологическое и практическое значение, открывает возможность использовать методы антикризисного управления по аналогии. Основой для классификации кризисов могут выступать: географический охват стран; степень охвата сфер жизнедеятельности или рынков; масштаб ущерба; продолжительность протекания и др.

На основе этих факторов могут быть выделены такие виды кризисов: глобальные; региональные; отраслевые (финансовый, по отрасли производства, рынку и т.п.) и др.

Отмечают, что кризис на уровне региона или государства может проявляться в виде утраты способности экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства, потери финансовой устойчивости, неэффективного государственного регулирования экономических процессов, ухудшения уровня и качества жизни населения.

Суммарный ущерб от кризиса определяется как результат сложения объема прямого ущерба в период кризиса и затрат на ликвидацию кризиса.

Наиболее сложным и опасным является глобальный кризис. Глобальный кризис характеризуется: во-первых, большим числом охваченных стран; во-вторых, разнообразными социально-экономическими проявлениями (бан-кроства хозяйствующих субъектов, безработица, инфляция и т.п.); в-третьих, глубиной и сложностью причин, лежащих в его основе; в-четвертых, его протекание может сопровождаться геополитическими изменениями и желанием более развитых стран переложить тяжесть ущерба от кризиса на менее развитые страны, в том числе с использованием методов военного давления и др.

С точки зрения масштабов и отдаленности последствий основными видами кризисов, которыми может быть подвержена финансово-хозяйственная деятельность субъектов мировой экономики, считаются стратегический кризис, тактический кризис и кризис платежеспособности. При этом чаще всего глобальный по своим масштабам кризис одновременно является и стратегическим. Представляется возможным утверждать, что наблюдаемому кризису (по его масштабу) предшество-

вали "великая депрессия" в 1929-1932 годах и социально-экономический кризис в Европе средины 19 века.

Применительно к наблюдаемому кризису должна учитываться специфика современного этапа глобализации.

Глобализация - это сложное и многогранное явление, охватывающее в той или иной степени все стороны общественной жизни приблизительно 30% наиболее развитых стран. Глобализация наиболее рельефно предстает перед нами в таких гранях, как интеграция социальных связей и политических взаимодействий, технологический прогресс, повышение роли финансов и интеллектуального капитала, ускорение информационной интеграции, интенсификация культурных контактов.

Наука и образование стали главными структурными факторами экономического роста. На долю научнотехнического прогресса (НТП) в развитых странах приходится (70-80)% прироста валового внутреннего продукта [9, с. 15].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Считают, что процесс глобализации сложен и нужно понимать, что чем сложнее технологическая и социально-экономическая система, тем она более хрупкая, а ее экспансия вызывает ответную реакцию систем более простых, а потому более устойчивых [10, с. 11].

Представляется возможным высказать гипотезу "инновационной/инвестиционной природы" глобализации. В рамках этой гипотезы можно утверждать, что объективная составляющая глобализации, в частности, связана с тем, что:

• резко возросли темпы научно-технического прогресса, что порождает необходимость в постоянной инновационной деятельности;

• для дальнейшего технического прогресса и обеспечения конкурентоспособности производства требуется все большая концентрация ресурсов (финансовых, интеллектуальных, технологических), используемых в инновационной и инвестиционной деятельности. В 1990-е годы развитые страны обеспечивали около 90% производства высокотехнологичной продукции и контролировали 87% патентов [11, с. 31];

• для обеспечения экономической прибыльности таких инноваций необходимо увеличение объемов продаж, расширение границ рынка вплоть до глобального;

• неопределенность исхода и неравномерность развития инновационного процесса, связанного с ускорением, повышением динамики структурных преобразований в национальной экономике, роста числа слияний и поглощений и др. [7, с. б2].

В качестве источников настоящего кризиса (риска глобального кризиса) можно назвать сбои в развитии отдельных подсистем воспроизводственного процесса или диспропорции в развитии или экономической эффективности этапов воспроизводственного процесса.

В качестве этапов воспроизводственного процесса принято рассматривать производство, распределение, обмен, потребление. Вместе с тем в целях повышения степени полноты выявления источников кризиса можно рассматривать более сложную декомпозицию воспроизводственного процесса на разработку товара, производство, распределение, обмен, потребление, модификацию (после некоторого периода потребления), утилизацию товара [7, с. 62-63].

Современная глобализация привела к тому, что приведенные этапы воспроизводственного процесса чаще всего географически (топологически) разобщены и имеют различную экономическую и социальную эффективность.

Это может быть причиной определенной ориентации мировых денежных потоков, финансовых диспропорций, а так же нарастания кризисных явлений и кон-

фликтов по цепочке: развитые страны - развивающиеся - сырьевые и т.п.

В качестве структурных элементов воспроизводственного процесса рассматривают труд, средства труда, предметы труда. С учетом особенностей современного этапа глобализации в интересах составления более полного перечня источников кризиса можно рассматривать более сложную элементную структуру воспроизводственного процесса: финансовый капитал, предметы труда, средства труда, технологии, труд [7, с. 65]. При этом сам труд может быть представлен в виде трех составляющих простой (абстрактный) труд; специальные навыки (специфический труд) в сфере высоких или уникальных технологий; интеллектуальный потенциал [7, с. 208]. Дополнительные классификации не являются общепризнанными, однако на их основе, как представляется, возникают понятия "интеллектуальной ренты" и др.

При таком подходе в качестве причины конфликта в рыночной и воспроизводственных системах мировой экономики - источника глобального кризиса могут выступать и рассматриваться:

во-первых, ценовые диспропорции между продуктами традиционного машинного труда и информационных интеллектуальных технологий;

во-вторых, диспропорции в рентабельности различных элементов воспроизводственного процесса, основанного на одном из видов технологий (традиционных машинных или информационных интеллектуальных);

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

в-третьих, диспропорции, связанные концентрацией различных видов технологий традиционных машинных или информационных интеллектуальных в различных географических регионах;

в-четвертых, "отрыв" фиктивного капитала от реального в результате неравномерного распределения финансовых результатов деятельности, денежных потоков и переоценки значимости отдельных видов технологий.

В условиях глобализации кризис на уровне отдельного государства в целом может быть представлен в виде двух составляющих, первая из которых связана с общемировым уровнем кризиса, а вторая с уровнем отражающем специфику социально-экономического состояния данного государства.

Составляющая, связанная с конкретным государством возникает в результате реализации таких дополнительных факторов: низкой устойчивости национальной воспроизводственной системы к глобальным воздействиям мировой системы; дисгармонии структуры региональной или федеральной экономики в сторону приоритетного развития одной или нескольких связанных отраслей; увеличения (сверх критического) имущественного расслоения населения; повышения уровня коррупции и/или снижения уровня профессионализма в государственном управлении; ухода в "тень" и криминализации (принуждение к сделкам и т. п.) хозяйственной деятельности; ослабление системы государственного управления и контроля.

Все перечисленные источники глобального кризиса могут иметь потенциальный или реальный характер. Нарастание их негативного воздействия может происходить в течение длительного периода времени.

Финансовый кризис в государстве или компании означает не просто наличие каких-то локальных упущений или недочетов в работе управленцев - он выступает, как правило, результатом системной ошибки в политике, планах развития мировой экономической системы, государства, бизнеса, рыночной стратегии или других первоначальных представлениях глобального характера.

При реформировании финансовой системы должно учитываться и то, что финансы - это распределительные и перераспределительные денежные отношения по поводу достижения организацией (включая государство) поставленных целей. При этом финансовые ресурсы -это фонды денежных средств. Финансовая наука изучает общественные отношения на основе образования и использования финансовых ресурсов [12, с. 44].

Поэтому выйти из финансового кризиса только путем изменения количества денежных средств в системе не удастся. Следовательно, представляется необходимым для выхода из кризиса изменять распределительные или/и перераспределительные отношения в воспроизводственном процессе.

Денежные ресурсы тоже нужны, но лишь на временное обеспечение ликвидности системы в процессе ее перехода к новым финансовым отношениям.

Дополнительно нужно учитывать и то, что из-за усложнения финансовых отношений в условиях современной глобализации финансовые риски возрастают [13, с. 25].

Масштаб наблюдаемого кризиса позволяет предположить, что его глобальность имеет не только географический, но и социально-экономический аспект. Анализ поступающей информации, в частности, о социально-экономических последствиях кризиса в виде повышения безработицы, инфляции и т.п. позволяет предложить так сформулировать причины этого кризиса -записать "формулу кризиса 2008" следующим образом: "Кризис 2008 года имеет глобальный характер и может толковаться как кризис системы рыночных и производственных социально-экономических отношений и заключается этот кризис в несоответствии спекулятивного (а не производительного) характера современных глобальных фиктивного (ценные бумаги) и банковского капитала степени развития производительных сил, их потребности в социально ответственном длительном инвестиционном (а не спекулятивном - кратковременном) финансировании развития (инноваций и инвестиций), а так же потребности мировых производительных сил управлении рисками воспроизводственного процесса, в частности порождаемых неравномерностью их регионального развития в процессе современной глобализации".

Представляется, что принимаемые правительствами Европы и США меры по частичной национализации, что подтверждают правильность (верифицируют практическим действием) такой формулы кризиса, так как в терминах теории структуры капитала такая частичная национализация означает не что иное, как замещение в структуре капитала крупнейших финансовых организаций с глобальным влиянием спекулятивного частного капитала на социальноотвественный по своему происхождению и назначению, стратегически ориентированный по времени вложения (не изымаемый в период кризиса) капитал государства.

Такая диагностика кризиса свидетельствует о необходимости серьезных институциональных изменений (изменений системы отношений) в глобальной и национальных финансовых системах, в частности изменения законодательства для обеспечения большей надежности финансовых инструментов, прозрачности финансовой деятельности, эффективности государственного контроля и управления (в том числе антикризисного) этим рынком.

Краткий анализ истории развития финансов позволил предположить, что в периоды устойчивого развития преобладает либеральный подход в экономике и финансах, а в периоды кризисов предпочтение отдается методам государственного регулирования, в частности, на основе

предложений Д.Миля (вторая половина 19 века) и Дж. Кейнса 1930-е годы и их последователей [12, с. 38].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Этот вывод подтверждается фактическая национализация крупнейших банков и страховых компаний в США, Англии - это прежде всего переход от либеральной доктрины к государственному регулированию.

Таким образом, при анализе причин кризиса и разработке по выходу из него не может идти речи о полной и окончательной победе одной идеологии над другой, но можно говорить о том, что в историческом развитии наблюдается необходимость гибкого и дозированного использования этих идеологических концепций (находящихся в состоянии диалектического единства и борьбы противоположностей) в государственном управлении.

Для эффективного решения задач такого (институционального) управления государство и право должны рассматриваться как регуляторы процессов жизнедеятельности, в частности, в рамках технологической теории государства и права. В этой теории исходят из того, что источником развития государства и права является непрерывный процесс совершенствования технологий жизнедеятельности под воздействием подсознательного стремления человека ко все более полному удовлетворению своих потребностей [14, с. 38].

При этом все факторы риска и проблемы, влияющие на протекания кризиса на национальном рынке могут быть разделены на внешние и внутренние, а собственно внутренние проблемы на ситуационные (связанные с кризисными явлениями) и институциональные, стратегические не связанные с данными кризисными явлениями, но влияющие на характер протекания кризиса.

Нужно учитывать, что для масштабного кризиса характерен систематический риск - риск падения рынка в целом. В качестве признаков аномально высокого систематического риска могут рассматриваться колебания биржевых индексов и котировок целых групп (структурных элементов рынка) ценных бумаг в течении одной биржевой сессии (предлагается назвать это "сваливанием или переходом в штопор рынка") или определенного календарного периода (выход на критические режимы функционирования).

Как уже отмечалось, на суммарный риск национального рынка влияет глобализация. Это позволяет предложить ввести понятие "корреляционный риск". Корреляционный риск (риск взаимного влияния или взаимозависимости) - приращение к систематическому риску национального рынка ценных бумаг определяемое негативным влиянием процессов происходящих на международном и крупных национальных рынках ценных бумаг других стран в условиях современной глобализации.

Корреляционный риск связан не только с интенсивностью негативного внешнего влияния, но и с таким свойством национального рынка как его уязвимость -способность получать повреждения, нарушения работы, а так же живучестью рынка как его способностью функционировать в условиях повреждений, вывода активов (например, иностранными спекулянтами).

В целом исследование кризиса и выработка мер антикризисного управления должны осуществляться системно, т.е. во взаимной связи и влиянии в рамках кри-зисологии, как части экономической теории.

Проведение упреждающей диагностики возможного кризиса на основе анализа состояния его источников может позволить значительно снизить суммарный ущерб от кризиса. В качестве примера методики такого анализа проведен в работе [15, с. 49]. При исследовании рынка ценных бумаг России было установлена высокая степень олигополии, низкий уровень участия миноритарных (мелких) акционеров, низкий уровень вып-

латы дивидендов, слабое использование производных финансовых инструментов и др. Возможно вследствие этого падение рынка превысило 30% осенью 2008 года.

Непосредственный кризис-менеджмент рекомендуется разделить на две различные по своему содержанию составляющие: стабилизационный менеджмент и институциональные изменения в системе.

Стабилизационный менеджмент имеет своей целью обеспечение нахождение объекта кризис-менеджмента в области управляемых состояний на весь период институциональных преобразований [16, с. 14].

Цель институциональных преобразований в рамках кризи - менеджмента является исключение или контроль источников кризиса в будущем.

Таким образом, можно заключить, что только системность диагностики кризиса и кризис- мененджмента, а так же стабилизационного менеджмента и институциональных преобразований позволяет выйти из кризиса с минимальным ущербом.

Заключение

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В настоящей работе в рамках системно-управленческого подхода в кризисологии сформулированы предмет и объект кризисологии, описаны ее экономические функции и роли.

Кроме того уточнено понятие кризиса, рассмотрены потенциальные источники глобального кризиса, проведена диагностика наблюдаемого кризиса как системного социально-экономического с наблюдаемыми финансовыми проявлениями и предложено выделять новый вид рисков связанных с современной глобализацией -корреляционные риски.

Показано, что кризис-менеджмент должен включать стабилизационный менеджмент и институциональные преобразования.

1. О.Маслов. Наука кризисология или от локальных кризисов к Первой глобальной Великой депрессии ХХІ века М.: Независимое Аналитическое Обозрение , www.ideologiya.ru, 16.0б.2008. 2. Глущенко В.В. Системный подход в экономической теории. - М.: Рук. Деп. в ВИНИТИ РАН, № 33-В2006 от 16.01.2006. 3. Глущенко В.В. Геополитический риск как экономическая категория в условиях глобализации. М.: Вестник университета, ГУУ, 2007, № 2(20)- март, с.211-217. 4. А. Комаха Антикризисное управление Киев: "Финансовый директор", http://www.kareta.com.ua 21.11.2002. б. Language Log. March 27, 2007 Crisis = danger + opportunity: The plot thickens.http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/004343.html.

6. Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование.- г. Железнодорожный, Моск.обл., ТОО НПЦ "Крылья", 1999. - 336 с. 7. Глущенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях глобализации.- г. Железнодорожный, Московская область: ООО НПЦ Крылья, 2006.

- 230 с. 8. Глущенко В. В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов. - г. Железнодорожный, Моск.обл., ООО НПЦ "Крылья", 1997. - 400 с. 9. Остапюк С.Ф., Филин С.А. Формирование и оценка эффективности научно-технических и инновационных программ. - М.: Изд-во фирма "Благовест-В", 2004. - 320 с. 10. Афанасьев М., Мясникова Л. Время глобализации. // Мировая экономика и международные отношения, № 10, 200б, с.11-20. 11. Иноземцев В.Л. Глобализация: иллюзии и реальность // Свободная мысль-XXI, 2000, № 1, с. 26-36. 12. Глущенко В. В. Глущенко И.И. Финансы. Финансовая политика, маркетинг, менеджмент. Финансовый риск-менеджмент. Ценные бумаги. Страхование. -

г. Железнодорожный, Моск.обл., ТОО НПЦ "Крылья", 1998. - 416 с. 13. Глущенко В.В. Финансовые риски в условиях глобализации. - М.: Финансы и кредит, № 19 (221), 2006, с. 19-2б. 14. Глущенко В.В. Теория государства и права: системно-управленческий подход. - г. Железнодорожный, Моск.обл.: ООО НПЦ Крылья, 2000, 416 с. 1б. Глущенко В.В. Ценные бумаги как многофункциональный инструмент управления социально-экономическим развитием государства. - М.: гУу, Вестник ГУУ, Серия "Финансовый менеджмент", №1(9), 2006, с. 42-49. 16. Глущенко В.В. Стабилизационный менеджмент. - М.: ВИНИТИ, № 2677-В-96 от 16.08.1996.

Надійшла до редколегії 17.03.09 В. Головко, канд. екон. наук, доц., О. Орлова

ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті зазначається розвиток, порядок складання і подання бухгалтерської звітності в різні історичні періоди. Розглядаються складові щодо вдосконалення бухгалтерського звітності в контексті трансформації національної економіки України.

The article is devoted research of directions of perfection of becoming accounting control in the context of transformation of national economy of Ukraine. By the article of research certainly evolution of accounting control in Ukraine in different historical periods, by a research object - an evolution of accounting control is in Ukraine.

Питання про те, як змінювалася звітність у нашій країні, може бути викладене у вигляді окремого розділу в курсі бухгалтерського обліку. Проте для фінансових менеджерів і аналітиків ця тема також становить певний інтерес тому, що, по-перше, їм нерідко доводиться проводити аналіз звітності в динаміці за ряд років, і, подруге, навіть досить поверхневе знайомство із практикою зміни звітності дає підстави передбачати ймовірні тенденції її модифікації.

Аналіз вітчизняного досвіду показує, що класики Українського бухгалтерського обліку кінця XIX - початку XX ст. не надавали суттєвої уваги логіці і техніці побудови звіту і звітності, так само як і аналітичному його наповненню, а в основному обмежувались досить стислим описом змісту пояснювальної записки [2]. Імовірно, саме цим пояснюється той факт, що яких-небудь рекомендаційних, а тим більше законодавчих документів, що регламентували структуру звіту і звітності, складу статей і способів їх, оцінки, у дореволюційній Україні не існувало.

Серйозне ставлення до бухгалтерської звітності з'явилося в Україні в зв'язку зі створенням акціонерних товариств. Якщо в 1836 р., у країні було всього 10 акці-онованих підприємств, то на початку XX в. їх стало вже 2,5 тис. Як показує світовий досвід, розвиток бізнесу суттєво залежить від "прозорості" публічних звітних даних, їхньої вірогідності та інтерпретації. Україна не

була виключенням з цього правила, чим і пояснюється досить бурхливий розвиток ведення балансу. До кінця XIX ст. і практики, і теоретики, і навіть законодавці всерйоз зацікавилися проблемами бухгалтерської звітності.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Порядок складання бухгалтерської звітності і представлення її всім зацікавленим фізичним особам у самому загальному вигляді регулювався Статутом про промисловий податок. Так, ст. 473 Статуту пропонувалося правлінням, відповідальним агентствам і головним представникам підприємств щорічно публікувати в журналі "Вісник фінансів" остаточні баланси і витяги з річних звітів. Однак структура балансу, склад статей, способи їхньої оцінки і представлення не регламентувалися ніяким законодавчим документом. Лише деякі і дуже загальні правила складання балансів наводилися в інструкції "Про застосування Положення піро державний промисловий податок" від 11 травня 1899 р. Статтею 103 цього Положення передбачалося надалі розробити форми звітів і балансів, однак ця задача так і не була вирішена через нескінченну розмаїтість індивідуальних особливостей окремих підприємств. Тому компанії публікували звітність за тією формою й у тім обсязі, у якому їм представлялося необхідним, доцільним і достатнім. Значний різнобій у структурі публікованої інформації, неоднозначне трактування її змісту не тільки ускладнювали її розуміння, але і приводили до більш

© Головко В., Орлова О., 2009