Научная статья на тему 'Изменения уровня молочной кислоты и концентрации пировиноградной кислоты в разные стадии ожоговой болезни'

Изменения уровня молочной кислоты и концентрации пировиноградной кислоты в разные стадии ожоговой болезни Текст научной статьи по специальности «Ветеринарные науки»

CC BY
154
42
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ / МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА / ПИРОВИНОГРАДНАЯ КИСЛОТА

Аннотация научной статьи по ветеринарным наукам, автор научной работы — Нетюхайло Л. Г.

При опіковій хворобі значно активується вуглеводний обмін, зокрема збільшується вміст молочної кислоти, знижується вміст піровиноградної кислоти. Методом кореляційного аналізу встановлено, що існує тісний взаємозв''язок між піровиноградною кислотою та молочною кислотою.При ожоговой болезни существенно активируется углеводный обмен, в частности, увеличивается содержание молочной кислоты, снижается содержание пировиноградной кислоты. Методом корреляционного анализа установлено, что существует тесная взаимосвязь между пировиноградной кислотой и молочной кислотой.Atburn disease a carbohydrate exchange considerably activated, in particular, maintenance of lactic acid is increased, maintenance of pyruvic acid goes down. Itis setthe method of correlative analysis, thatexists close intercommunication between pyruvic acid and lactic acid lactic acid.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Изменения уровня молочной кислоты и концентрации пировиноградной кислоты в разные стадии ожоговой болезни»

© Л. Г. Нетюхайло

УДК 616. 5-001. 17-092-092. 9:577. 1 Л. Г. Нетюхайло

ЗМІНИ РІВНЯ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ І КОНЦЕНТРАЦІЇ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТИ В РІЗНІ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)

Робота виконана в межах НДР «Біохімічні та патофізіологічні механізми ушкодження внутрішніх органів при опіковій хворобі», державний реєстраційний № 011111005142.

Вступ. Певну діагностичну цінність має визначення продуктів метаболізму вуглеводів - молочної кислоти ( МК) та піровиноградної кислот (ПВК).

ПВК є «місцем перетинання» багатьох метаболічних шляхів. Піруват може перетворюватися в глюкозу в процесі глюконеогенезу, або в жирні кислоти або енергію через ацетил-КоА, в амінокислоту аланін, або в етанол. Таким чином піруват об’єднує декілька ключових метаболічних процесів клітини і є універсальною «метаболічною валютою» живої клітини [3,4,6].

Мета дослідження - вивчення рівня МК та концентрації ПВК в крові при експериментальній опіковій хворобі (ЕОХ), в різні її стадії.

Об’єкт і методи дослідження. Експерименти виконані на статевозрілих щурах-самцях масою 200-220г

Утримання тварин та експерименти проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург 1985), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001).

Опікову хворобу моделювали за методом До-вганського [1] шляхом занурення епільованої поверхні шкіри задньої кінцівки експериментальних тварин в гарячу воду (1:70-75°С) під легким ефірним наркозом, протягом 7 сек. Розмір ділянки пошкодження визначали в залежності від площі шкіряного покриву, яка в середньому становила 12-15% поверхні тіла тварини. Площу ураження розраховували за допомогою спеціальної таблиці Н. И. Кочетьігова [5]. Гістологічне дослідження пошкодженої шкіри свідчило, що при вищезазначених умовах утворювався опік IIIА-Б ступеня, що, згідно до сучасних уявлень, є стандартною моделлю розвитку опікової хвороби в експерименті [7]. Щурів декапіту-вали під ефірним наркозом через 1,6,12 годин та 1,2,3,5,7,10,14,21,28 діб, що, за сучасними уявленнями [7], відповідає стадіям шоку, ранньої і пізньої токсемії і септикотоксемії. Одночасно забирали матеріал від інтактних щурів. Стан вуглеводного обміну оцінювали на підставі наступних показників: рівня МК, концентрації ПВК [2].

Результати досліджень та їх обговорення.

При ЕОХ змінюється вміст субстратів і кінцевих продуктів гліколізу в крові. Вміст МК збільшився в усі стадії опікової хвороби, але максимальний пік показника спостерігався на 1-у добу після опіку (стадія опікового шоку), коли він збільшився в 6,56 рази порівняно з контролем (табл.). Це відбувалося на фоні зниження вмісту ПВК, максимальне зменшення якого також відбувалося на 1-у добу дослідження, в цей час рівень пірувату був нижчим в 3,83 рази порівняно з інтактними щурами (табл.).

Таблиця

Показники вуглеводного обміну в крові при експериментальній опіковій хворобі, М±т, п=8

Термін дослідження, доба Рівень піровиноградної кислоти, мкмоль/л Рівень молочної кислоти, ммоль/л

Контроль 450,96+3,82 1,00+0,07

0,04 350,75+3,43* 1,28+0,05

0,25 286,48+2,85* 1,57+0,06

0,5 191,71+1,88* 6,65+0,45*

1 117,64+1,11* 6,56+0,55*

2 141,60+1,44* 6,34+0,61*

3 167,75+1,54* 6,20+0,51*

5 204,78+2,00* 5,44+0,43*

7 167,75+1,55* 5,21+0,49*

10 202,60+2,01* 6,41+0,56*

14 251,62+2,45* 5,17+0,34*

21 277,76+2,69* 5,11+0,25*

28 252,71+2,50* 3,33+0,22*

Примітка: вірогідність порівняно з контролем: *р<0,001.

Нами встановлено, що ЕОХ супроводжується порушенням обміну вуглеводів, тому ми вирішили дослідити за допомогою кореляційного аналізу питання про взаємозв’язок досліджуваних показників обміну вуглеводів. Суттєвими корелятивними зв’язками універсального метаболіту ПВК є позитивні зв’язки із МК (г=+0,86).

Висновок. Таким чином, при ЕОХ значно активується вуглеводний обмін, зокрема збільшується вміст МК, знижується вміст ПВК. Методом кореляційного аналізу встановлено, що існує тісний взаємозв’язок між ПВК та МК.

Перспективи подальших розробок у даному напрямку. Планується подальше вивчення показників вуглеводного обміну при опіковій хворобі на фоні застосування препарату «ліпін».

Список літератури

1. Довганский A. П. Maтeриaлы к патогенезу ожоговой болезни: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук: спец. 147б5 «Патологическая физиология» / A. П. Довганский. - ^шинев, 1971. - 32 С.

2. ^мышников B. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике / B. С. ^мышников. - Mh.: Беларусь, 2000. - 4б3 С.

3. Клименко M. О. Опікова хвороба (патогенез і лікування) / M. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло. - Полтава, 2009. -118 С.

4. Клименко M. О. Патобіохімія обміну речовин / M. О. Клименко, Л. Г. Нетюхайло. - Полтава, 2012. - 137 С.

5. ^четыгов Н. И. Ожоговая болезнь: Moнoгрaфия / Н. И. ^четыгов. - Л.: Meдицинa, 1973. - 244 С.

6. Нетюхайло Л. Г. Mexaнізми опікової хвороби та обґрунтування застосування препарату «біохор» для її лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14. 03. 04 «Патологічна фізіологія» / Л. Г. Нетюхайло. -Харків, 2007. - 34 c.

7. Пасечка Н. B. Moрфoлoгія кишки при опіковій хворобі та після корекції ентеросорбентами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14. 03. 1б «Гістологія, цитологія, ембріологія» / Н. B. Пасечка. - Kmi^, 199б. -47 С.

УДК б1б. 5-001. 17-092-092. 9:577. 1

ЗМІНИ РІВНЯ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ І КОНЦЕНТРАЦІЇ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТИ В РІЗНІ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ Нетюхайло Л. Г.

Резюме. При опіковій хворобі значно активується вуглеводний обмін, зокрема збільшується вміст молочної кислоти, знижується вміст піровиноградної кислоти. Meтoдoм кореляційного аналізу встановлено, що існує тісний взаємозв’язок між піровиноградною кислотою та молочною кислотою.

Ключові слова: опікова хвороба, молочна кислота, піровиноградна кислота.

УДК б1б. 5-001. 17-092-092. 9:577. 1

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ В РАЗНЫЕ СТАДИИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ Нетюхайло Л. Г.

Резюме. При ожоговой болезни существенно активируется углеводный обмен, в частности, увеличивается содержание молочной кислоты, снижается содержание пировиноградной кислоты. Meтoдoм корреляционного анализа установлено, что существует тесная взаимосвязь между пировиноградной кислотой и молочной кислотой.

Ключевые слова: ожоговая болезнь, молочная кислота, пировиноградная кислота.

UDC 616. 5-001. 17-092-092. 9:577. 1

Changes Of Level Of Lactic Acid And Concentration Of Pyruvic Acid In The DifferentStages Of Burn Disease

Netyukhaylo L. G.

Summary. Atburn disease a carbohydrate exchange considerably activated, in particular, maintenance of lactic acid is increased, maintenance of pyruvic acid goes down. Itis setthe method of correlative analysis, thatexists close intercommunication between pyruvic acid and lactic acid lactic acid.

Key words: burn disease, lactic acid, pyruvic acid.

Стаття надійшла 11. 06. 2012 р.

Рецензент - проф. Непорада К. С.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.