Научная статья на тему 'Диспансеризація дітей з молярно-різцевою гіпомінералізацією емалі'

Диспансеризація дітей з молярно-різцевою гіпомінералізацією емалі Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
535
145
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МОЛЯРНО-РЕЗЦОВАЯ ГИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЭМАЛИ / ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ / ДЕТИ

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Любарець С. Ф.

Молярно-різцева гіпомінералізація (МРГ) сьогодні є однією з серйозних клінічних проблем стоматології в світі. Досвід кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ, зважаючи на високу частоту ускладнень, насамперед карієсу зубів, у пацієнтів з МРГ свідчить, що діти з вищеназваною патологією потребують диспансерного нагляду. 35 дітей з МРГ, віком 6-16 років, звернулись на кафедру з приводу отримання лікувально-профілактичної допомоги. Вивчення ефективності диспансеризації проводилось протягом двох років з урахуванням таких критеріїв як організаційна та медична ефективність. Повнота охвату дітей (ПОД) з МРГ на кафедрі за 2012-13 р. р. склала 89 %, що пов’язано з недотриманням батьками чи самими пацієнтами наших рекомендацій. Відсоток дітей з МРГ, які потребували санації по відношенню до тих, які пройшли огляд становив 91 %. Частка санова-них дітей з МРГ по відношенню до тих, які потребують санації склала 91,3 %. Приріст інтенсивності карієсу дорівнював 2. Проблема МРГ на сьогодні в Україні існує, так само як і в світі. Необхідною є розробка конкретних критеріїв стосовно диспансеризації дітей з МРГМолярно-резцовая гипоминерализация эмали (МРГ) сегодня является одной из серйозных клинических проблем стоматологии в мире. Опыт кафедры детской терапевтической стоматологии и профилактики стоматологических заболеваний НМУ, учитывая высокую распространенность осложнений, прежде всего кариеса зубов, у пациентов с МРГ свидетельствует, что дети с вышеназванной патологией нуждаются в диспансерном наблюдении. 35 детей, в возрасте 6-16 лет, обратились на кафедру с целью получения лечебно-профилактической помощи. Изучение эффективности диспансеризации проводилось на протяжении двух лет с учетом таких критериев как организационная и медицинская эффективность. Полнота охвата детей (ПОД) с МРГ на кафедре за 2012-13 г г составила 89 %, что связано с несоблюдением родителями или самими пациентами наших рекомендаций. Процент детей с МРГ, которые нуждались в санации по отношению к тем, которые прошли осмотр составил 91 %. Часть санированных детей с МРГ по отношению к тем, которые нуждаются в санации составила 91,3 %. Прирост интенсивности кариеса равнялся 2. Проблема МРГ сегодня в Украине существует, так же как и в мире. Необходимой является разработка конкретных критериев в отношении диспансеризации детей с МРГ

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Диспансеризація дітей з молярно-різцевою гіпомінералізацією емалі»

© Любарець С. Ф.

УДК 616. 314. 12. -007. 23-053. 1 Любарець С. Ф.

ДИСПАНСЕРИЗАЦ1Я Д1ТЕЙ З МОЛЯРНО-Р1ЗЦЕВОЮ

ППОМ1НЕРАЛ1ЗАЦ1СЮ ЕМАЛ1

Нацiональний медичний унiверситет iMeHi О. О. Богомольця (м. Кив)

Робота е фрагментом виконання науково-до-слщно! роботи кафедри дитячо! терапевтично! стоматологи та профтактики стоматологiчних захво-рювань Нацiонального медичного унiверситету iменi О. О. Богомольця «Загальнi чинники у формуванн стоматологiчного здоров'я дггей та пiдлiткiв».

Вступ. Диспансеризацiя дтей - один Í3 заходiв по збереженню здоров'я населення [1, 4]. Згщно з положенням пункту 3 наказу МОЗ Укра!ни № 728 вщ 27.08.2010 р. «Про диспансеризаци населення» вищим медичним навчальним закладам III - IV рiв-ыв акредитацiI та закладам пiслядипломноI освiти. а також науковим установам МОЗ приписано: пункт 3.1. Активiзувати роботу щодо проведення науко-вих дослщжень з питань диспансеризацiI населення. 3.2. Брати участь у проведены диспансеризаци населення.

Диспансериза^я дiтей у стоматолога передба-чае обов'язкову планову санацю порожнини рота. планове проведення заходiв в органiзованих групах дiтей, направлених на профтактику стоматологiчних захворювань, ппеычне навчання i виховання дiтей та !х батькiв [5]. Молярно-рiзцева гiпомiнералiзацiя (МРГ) сьогоднi е однiею з серйозних ктычних проблем стоматологи в свт [6, 7, 8]. Поширенють цього захворювання в свт коливаеться в межах вiд 2,4 до 25 % i варюе серед дтей, народжених в рiзнi роки i в рiзних кражах [2, 9, 10]. При обстеженн 104 молод-ших школярiв м. Мшська, середнiй вiк яких становив 8 роюв, МРГ дiагностована у 18,3% [4]. Термш Molar - Incisor Hypomineralisation (MIH) був запропонова-ний K. L. Weerheijm et al. в 2001 роцг Пщ даним тер-мiном маеться на увазi гiпомiнералiзацiя системного походження одного або бiльше перших постмних молярiв i постiйних рiзцiв. В 2003 рощ на семшар1 EAPD (Europian Academy of Paediatrac Dentistry) було задекларовано критерiI дiагностики МРГ

Досвщ кафедри дитячо! терапевтично! стоматологи та профтактики стоматолопчних захворювань НМУ, зважаючи на високу частоту ускладнень, на-самперед карiесу зубiв, у пацiентiв з МРГ свщчить, що дiти з вищеназваною патолопею потребують диспансерного нагляду.

Мета дослщження - визначити ефективнiсть диспансерного нагляду дтей з МРГ

Об'ект i методи дослщження. 35 дтей з МРГ вком 6-16 рокiв, як звернулись на кафедру дитячо! терапевтично! стоматологи та профтактики стоматолопчних захворювань НМУ iменi О. О. Богомольця з приводу отримання л^вально-профтактично!

допомоги. Батьками були пщписаы поЫформоваы згоди. 1нформащю щодо анамнезу життя, загально-го стану здоров'я дитини отримували шляхом опи-тування батьюв та з наданих ними медичних педiа-тричних карток.

Диспансерний нагляд вищеназваного контингенту включав 5 етатв. На першому - пщготовчому етапi проводився огляд i формувалися групи диспансерного спостереження з урахуванням стану соматичного здоров'я та стоматолопчного статусу. Вади твердих тканин зубiв не е критерieм щодо фор-мування вищевказаних груп. Тому при визначенн диспансерно! групи для дтей з МРГ ми керувались загальноприйнятими положеннями, а саме: вра-ховували ступшь активностi карiесу у дiтей рiзного вiку за даними ЫдекЫв КПВ+ кп, КПВ (1К - 3К); за станом тканин пародонту (П); наявнютю ортодон-тично! патологi! (1А - 3А) та хiрургiчних захворювань (1Х - 3Х); захворювань слизово! оболонки порожнини рота [5]. Пщ час огляду дтей виявляли основы фактори ризику розвитку карiесу (РК): надмiрну в'язкiсть слини (тягнеться ниткою довжиною до 1 см), схильнють до пiдвищеного накопичення зубного нальоту за умови дотримання ппени порожнини рота, передчасне прорiзування зубiв (на 1 рiк i бть-ше - для постiйних), токсикози ваптност у матерiв дiтей з МРГ. Ппеычний стан порожнини рота оцшю-вали за допомогою Ыдексу Green - Vermillion (1964) [5]. Другий етап - власне диспансериза^я, тобто проведення лiкувально-профiлактичних заходiв за показаннями. Третм етап - профтактика в систе-мi диспансеризацi! - включав проведення групово! i Ыдивщуально! профiлактики з урахуванням групи здоров'я дитини i стану порожнини рота. Четвертий етап - реабггита^я в системi диспансеризацi! - здм-снювалась за принципом розподiлу обстеженого контингенту дггей пюля первинного огляду на три основы групи. П'ятий етап - вивчення ефективност1 диспансеризаци.

Результати дослщжень та 'Гх обговорення. Двое дтей з МРГ, вщповщно до загальноприйнятих критерив, склали I - у диспансерну групу; 30 обсте-жених - II - у, трое - III - ю. Як вщомо, дiти вiднесенi до I -! диспансерно! групи мають бути оглянутi 1 раз на рк, пацiенти II - ! та III - ! груп - 2 та 3 рази на рк. вщповщно.

У дгтей з МРГ констатований задовтьний стан ппени порожнини рота. Показник Ыдексу Green-Vermillion дорiвнював 0,7 ± 0,4, 1,2 ± 0,21, 1,3 ± 0,3, вiдповiдно.

1ндекс КПВ у дiтей 1-1 та 3-1 диспансерних груп становив 3,5 ± 0,4 та 9,3 ± 0,3, вщповщно. 1нтенсив-нють карieсу у дiтей з МРГ 2 - I групи дорiвнювала 7 ± 0,2.

Захворювання тканин пародонту у обстеженого контингенту (68,6 %) були представлен пнпвтами, обумовленими мюцевими причинами, якi легко I швидко лiквiдуються (нависаючi кра1 пломби, тощо) та гiнгiвiтами, якi обумовлен мiсцевими факторами, що важко лквщуються (патологiя прикусу).

Ортодонтична патологiя у 34,3 % дтей з МРГ була пов'язана з наявнютю активнодтчих факторiв ризику без змiни оклюзи або аномалiями зубiв чи зубних рядiв.

Хiрургiчнi захворювання виявленi не були.

Захворювання слизово! оболонки порожнини рота констатован у 11,4 % обстежених (у одые! ди-тини - хроычний рецидивуючий афтозний стоматит, у 3 - х дггей - хейгмти рiзноI етiологiI).

Результати визначення основних факторiв ризику розвитку карiесу: надлишкова в'язкiсть слини констатована у 58 % обстежених; схильнють до пщ-вищеного накопичення зубного нальоту за умови дотримання ппени порожнини рота - у 8 % обстежених; передчасне прорiзування зубiв - у 3,5 %; токсикоз першо! половини ваптност вiдмiтили матер1 14 % дтей, друго! - 11,4 %.

Результати анкетування дггей з вищеназваною патолопею свiдчили про вiдсутнiсть необхщних знань щодо гiгiенiчного догляду за порожниною рота.

План профтактично^кувальних заходiв включав: 1) профiлактичну програму з обов'язковою професмною гiгiеною порожнини рота, навчанням догляду за порожниною рота iз подальшим контролем пщ час повторних вiдвiдувань, рекоменда^ями щодо вибору стоматологiчних засобiв та предме^в гiгiени, а також регулярним мiнералiзуючим впли-вом вiдповiдними препаратами; 2) сана^ю порожнини рота.

Нами здмснювалась професiйна гiгiена порожнини рота iз застосуванням циркулярних щток I професiйних паст. З патентами проводились за-няття в кабшет профiлактики кафедри з метою на-вчання правильному догляду за порожниною рота та надавались рекомендацп щодо застосування за-собiв i предметiв гiгiени з урахуванням в^ та сто-матологiчного статусу. 1з основних засобiв гiгiени рекомендувались л^вально - профiлактичнi зубн1 пасти, яю впливають на мiнералiзацiю тканин зуба I мютять сполуки фтору, каль^ю та фосфатiв (пасти фiрм «Оо!да1е», «1_ака!и1> та iнш.). 1з допомiжних за-собiв гiгiени рекомендовано вживання ополiскувачiв iз протикарiозною дiею; в якост предметiв гiгiени -використання зубних щток середньо! жорсткостi та зубних ниток.

Як наявнють гiпомiнералiзованих дiлянок емалг виявлених методом вггального забарвлення за до-помогою 2 % водного розчину метиленового синьо-го, так i дiагностованi дтянки порушеного форму-вання емалi вимагали вщновлення II мiнерального

складу, для чого були обран кальцiйвмiснi та фто-poBMÍCHÍ препарати. В якост кальцiйвмiсного препарату використовувався препарат «Tooth Mousse» (GC) (за попередыми даними гель мае не лише властивост ремiнералiзуючого засобу, а ще i змен-шуе опаковiсть плям та надае тканинам зуба бтьш природнього вигляду). Першу обробку емалi як уражених зубiв, так i незмшених зубiв проводили в стоматолопчному кабiнетi. В подальшому обробку зубiв вищеназваним засобом дiти проводили дома пщ наглядом батькiв протягом 1 мюяця (2 - 3 рази на рк). Recaldent™ СРР - АСР виробляеться iз казе-|'ну коров'ячого молока. За наявностi алерги на бiлок молока пацiентам рекомендували застосовувати «R. O. C. S. Medical Minerals» (ROCS (Рокс), Швейцарiя - РоЫя). Пiсля застосування одного з вищеназва-них препаратiв проводилось фторування емалi зубiв препаратом «Фторкальцит - Е» (LaTus, Харкiв). Са-нацiя порожнини рота проводилась за показаннями. Д™м надавались рекомендацп щодо рацюнального харчування з обмеженням рафшованих вуглеводiв.

Вивчення ефективностi диспансеризаци проводилось протягом двох роюв з урахуванням таких критерпв як оргаызацмна та медична ефективнiсть. Повнота охвату дтей (ПОД) з МРГ на кафедрi за 2012 - 13 р. р. склала 89 %, що пов'язано з недо-триманням батьками чи самими патентами наших рекомендацм. Вiдсоток дiтей з МРГ, яю потребува-ли санацп по вщношенню до тих, якi пройшли огляд становив 91 %. Частка санованих дггей з МРГ по вщношенню до тих, яю потребують санацп склала 91,3 %. Прирют штенсивност карiесу дорiвнював 2.

Згщно наказу № 435 МОЗ Украши вiд 31.08.2004 р. «Про затвердження протоколiв надан-ня медично'| допомоги д™м за спецiальнiстю «Дитя-ча терапевтична стоматолопя» особи з системною гiпоплазiею емалi повиннi проходити диспансерний облк у стоматолога кожнi 3-6 мюя^в. lнформацiя щодо кратностi оглядiв дiтей з МРГ вiдсутня, тому л^вально-профтактичы заходи серед дiтей з ви-щевказаною патологiею проводились на кафедрi 2-3 рази на рк. Як вiдомо, гiпоплазiя емалi, яка свщчить про дефект розвитку зуба i зниження резистентнос-тi його тканин е одним iз основних факторiв ризику розвитку карiесу. На нашу думку, молярно - рiзцева гiпомiнералiзацiя емалi також може бути вщнесена до основних факторiв ризику розвитку карiесy

Висновки.

1. Проблема МРГ на сьогодн в Укра|'ы iснуе, так само як i в свт.

2. Дiти з молярно - рiзцевою гiпомiнералiзацiею емалi та недостатньою гiгiеною порожнини рота представляють групу ризику з розвитку ускладнень щодо основних стоматолопчних захворювань, на-самперед карiесу зубiв.

3. Необхщним е розробка конкретних критерив стосовно диспансеризаци дiтей з МРГ

Перспективи подальших дослiджень. Унiфi-кувати пiдходи щодо диспансерного нагляду дтей з молярно - рiзцевою гiпомiнералiзацiею емалi.

Л^ература

1. Макаров Р. А. Диспансеризация. Задачи, методы, организация / Р. А. Макаров. - М. : Медицина, 2001. - 29 с.

2. Ожгихина Н. В. Молярно-резцовая гипоминерализация. Часть I. Этиология и клинические проявления / Н. В. Ожгихи-на, Л. П. Кисельникова // Проблемы стоматологии. - 2010. - № 3. - С. 40 -43.

3. Садовская Е. Н. Молярно - резцовая гипоминерализация в группе младших школьников г. Минска / Е. Н. Садовская // Актуальные проблемы современной медицины. Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых, в двух частях. Часть 1. - 2007. - Минск. - С. 489 - 490.

4. Степанов В. Я. Диспансеризация, лечение и реабилитация детей раннего и дошкольного возраста / В. Я. Степанов. - К. : Здоров'я, 2008. - 38 с.

5. Терапевтическая стоматология детского возраста // Под ред. профессора Л. А. Хоменко. - К. : Книга плюс, 2013. -859 с.

6. Хоменко Л. О. Аспекти дiагностики i л^вання молярно^зцево! гiпомiнералiзацiï емалi у дтей / Л. О. Хоменко, Н. В. Бщенко, С. Ф. Любарець // Свщоцтво по реестра^ю авторського права на твiр № 48006. - 25. 02. 2013.

7. Lygidakis N. A. Molar-incisor-hypomineralisation (MIH). A retrospective clinical study in Greek children. II. Possible medical aetiological factors / N. A. Lygidakis, G. Dimou, D. Marinou // Eur. Arch. Paediatr. Dent. - 2008. - № 9. - Р. 207-217.

8. Weerheijm K. L. Molar incisor hypomineralisation (MIH) / K. L. Weerheijm // Eur. J. Paediatr. Dent. - 2003. - № 3. - P. 115-120.

9. Weerheijm K. L. Molar incisor hypomineralisation (MIH): clinical presentation, aetiology and management / K. L. Weerheijm // Dent. Update. - 2004. - № 31. - P. 9-12.

10. William V. Molar incisor hypomineralization: review and recommendations for clinical management / V. William, L. B. Messer, M. F Burrow // Pediatr. Dent. - 2006. - № 28 (3). - Р. 224-232.

УДК 616. 314. 12. -007. 23-053. 1

ДИСПАНСЕРИЗАЦ1Я Д1ТЕЙ З МОЛЯРНО-Р1ЗЦЕВОЮ Г1ПОМ1НЕРАЛ1ЗАЦ1€Ю ЕМАЛ1

Любарець С. Ф.

Резюме. Молярно-рiзцева гiпомiнералiзацiя (МРГ) сьогодн е одыею з серйозних ктычних проблем стоматологи в свт. Досвщ кафедри дитячо! терапевтично! стоматологи та профтактики стоматолопчних захворювань НМУ, зважаючи на високу частоту ускладнень, насамперед карiесу зубiв, у пащен^в з МРГ свщ чить, що дгги з вищеназваною патолопею потребують диспансерного нагляду.

35 дтей з МРГ, вком 6-16 роюв, звернулись на кафедру з приводу отримання л^вально-профтактично! допомоги.

Вивчення ефективност диспансеризацп проводилось протягом двох роюв з урахуванням таких критерив як оргаызацмна та медична ефективнють. Повнота охвату дггей (ПОД) з МРГ на кафедрi за 2012-13 р. р. склала 89 %, що пов'язано з недотриманням батьками чи самими патентами наших рекомендацм. Вщсоток дггей з МРГ, як потребували санацп по вщношенню до тих, як пройшли огляд становив 91 %. Частка санова-них дтей з МРГ по вщношенню до тих, яю потребують санаци склала 91,3 %. Прирют штенсивност карiесу дорiвнював 2.

Проблема МРГ на сьогодн в Укра!ы юнуе, так само як i в свт. Необхщною е розробка конкретних критерив стосовно диспансеризацп дгтей з МРГ

Ключовi слова: молярно^зцева гiпомiнералiзацiя емал^ диспансериза^я, дiти.

УДК 616. 314. 12. -007. 23-053. 1

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С МОЛЯРНО-РЕЗЦОВОЙ ГИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ЭМАЛИ

Любарец С. Ф.

Резюме. Молярно-резцовая гипоминерализация эмали (МРГ) сегодня является одной из серйозных клинических проблем стоматологии в мире. Опыт кафедры детской терапевтической стоматологии и профилактики стоматологических заболеваний НМУ, учитывая высокую распространенность осложнений, прежде всего кариеса зубов, у пациентов с МРГ свидетельствует, что дети с вышеназванной патологией нуждаются в диспансерном наблюдении.

35 детей, в возрасте 6-16 лет, обратились на кафедру с целью получения лечебно-профилактической помощи.

Изучение эффективности диспансеризации проводилось на протяжении двух лет с учетом таких критериев как организационная и медицинская эффективность. Полнота охвата детей (ПОД) с МРГ на кафедре за 2012-13 г. г. составила 89 %, что связано с несоблюдением родителями или самими пациентами наших рекомендаций. Процент детей с МРГ, которые нуждались в санации по отношению к тем, которые прошли осмотр составил 91 %. Часть санированных детей с МРГ по отношению к тем, которые нуждаются в санации составила 91,3 %. Прирост интенсивности кариеса равнялся 2.

Проблема МРГ сегодня в Украине существует, так же как и в мире. Необходимой является разработка конкретных критериев в отношении диспансеризации детей с МРГ

Ключевые слова: молярно-резцовая гипоминерализация эмали, диспансеризация, дети.

UDC 616. 314. 12. -007. 23-053. 1

Clinical Examination of Children with Molar-Incisor Enamel Hypomineralization

Liubarets S. F.

Abstract. The material presented is a component of the scientific research of the O. Bohomolets National Medical University Pediatric Therapeutic Stomatology and Stomatological Diseases Prevention Department, which is "The general constituents of children and teenagers' stomatological health".

The molar-incisor hypomineralization is one of the most urgent clinical stomatological problems in the world. According to the NMU Pediatric Therapeutic Stomatology and Stomatological Diseases Prevention Department clinical experience of treating the patients with molar-incisor hypomineralization, noting the increased frequency of referrals with complications like dental caries, the children with this pathology require for the annual clinical examination.

There have been 35 referrals of children with molar-incisor hypomineralisation, aged 6-16 years, to be examined and treated.

The clinical examination of these children included 5 stages. The first stage was represented with examination and grouping the children before clinical examination according to their somatic health condition and stomatological status. The second stage was clinical examination itself, e. g. performing treatment and preventive measures. The third stage was represented with prevention within clinical examination system, and it included group and individual preventive measures, according to the child's health status group and child's oral cavity status.

The fourth stage was the follow-up care within annual clinical examination system, which was performed using the principle of distributing the examined children into three groups after the primary examination. The fifth stage was studying the clinical examination effectiveness.

The schedule of treatment and preventive measures included:1) preventive program with obligatory professional oral hygiene, teaching oral care and further control during next dental visits, recommendations about stomatological devices' choice as well as the regular mineralizing preparations administration. 2) Oral cavity sanation.

The clinical examination effectiveness results were studied for two years, taking into account organizational and medical effectiveness criteria. The recall ratio of the children with incisor-molar hypomineralization was 89 %, and this can be explained for parents or children not keeping to our recommendations. 91 % of all examined children with molar-incisor hypomineralization required dental sanation. 91. 3 % of those children who required sanation received necessary treatment. The caries increase rate made up 2.

The problem of molar-incisor hypomineralization is urgent nowadays in Ukraine as well as in the world. The children with molar-incisor enamel hypomineralization and poor oral hygiene make up a risk group for further main stomatological diseases complications development, caries first of all. It is necessary to define certain criteria of annual clinical examination for the children with molar-incisor hypomineralization.

Key words: molar-incisor enamel hypomineralization, clinical examination, children.

Рецензент - проф. Неспрядько В. П.

Стаття надшшла 31. 07. 2014 р.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.