Научная статья на тему 'ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА БИЛИМ ВА ЭЬТИҚОДНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ'

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА БИЛИМ ВА ЭЬТИҚОДНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

565
59
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Ахборот / ахборот коммуникатция / экстенсив / цивилизация / техноген инновация / постиндустриал жамият / эксперимент / модлелаштириш / эътиқод / виждон эркинлиги / ватанпарварлик. / Information / information communication / extensive / civilization / man-made innovation / postindustrial society / experiment / modeling / belief / freedom of conscience / patriotism.

Аннотация научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям, автор научной работы — Ғофур Бобоназарович Холмўминов

Бугунги кунда хаётимизнинг турли соҳаларида ахборот коммуникатция ва компьютер технологияларининг кириб келиши ва жадал ривожланиш йўлига ўтиши жамиятимизга ижобий таъсир қилмоқда. Натижада инсоният ахборотлашиш соҳасида инқилобий ўзгаришлар даврини бошидан кечирмокда. Дунёда умумий ахборотлашган ҳамжамият шаклланмоқда. Бу ўзгаришлар асосини ахборотлаштириш, телекоммуникатсия ва компьютер технологиялари конференсияси негизида ахборотни узатиш ва истеъмолчига этказиб беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келаётганини ташкил этади. Оқибатда “ХХI аср ахборотлашган жамият асри” деб эътироф этилмоқда деган ғояларининг шаклланиши тўғрисида фикрларини таҳлил қилишга ҳаракат қилинди.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

METHODS AND MEANS OF COORDINATION OF KNOWLEDGE AND BELIEF IN A MODERN INFORMATION SOCIETY

Today, the penetration and rapid development of information, communication and computer technologies in various spheres of our life has a positive impact on our society. As a result, humanity is experiencing a period of revolutionary change in the field of information. A general information community is being formed in the world. At the heart of these changes is the emergence of the most modern and efficient means of transmitting and delivering information to the consumer on the basis of the Conference on Informatization, Telecommunications and Computer Technology. As a result, we tried to analyze their views on the formation of the idea that the "XXI century is recognized as the century of an informed society."

Текст научной работы на тему «ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА БИЛИМ ВА ЭЬТИҚОДНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ»

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА БИЛИМ ВА ЭЬТЩОДНИ МУВОФЩЛАШТИРИШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ

Гофур Бобоназарович Холмуминов

Тошкент вилояти Чирчик давлат педагогика институти укитувчиси

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда хаётимизнинг турли сохаларида ахборот коммуникатция ва компьютер технологияларининг кириб келиши ва жадал ривожланиш йулига утиши жамиятимизга ижобий таъсир килмокда. Натижада инсоният ахборотлашиш сохасида инкилобий узгаришлар даврини бошидан кечирмокда. Дунёда умумий ахборотлашган хамжамият шаклланмокда. Бу узгаришлар асосини ахборотлаштириш, телекоммуникатсия ва компьютер технологиялари конференсияси негизида ахборотни узатиш ва истеъмолчига этказиб беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келаётганини ташкил этади. Окибатда "XXI аср ахборотлашган жамият асри" деб эътироф этилмокда деган FOяларининг шаклланиши туFрисида фикрларини тахлил килишга харакат килинди.

Калит сузлар: Ахборот, ахборот коммуникатция, экстенсив, цивилизация, техноген инновация, постиндустриал жамият, эксперимент, модлелаштириш, эътикод, виждон эркинлиги, ватанпарварлик.

METHODS AND MEANS OF COORDINATION OF KNOWLEDGE AND BELIEF IN A MODERN INFORMATION SOCIETY

Gafur Bobonazarovich Kholmuminov

Teacher of Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

ABSTARCT

Today, the penetration and rapid development of information, communication and computer technologies in various spheres of our life has a positive impact on our society. As a result, humanity is experiencing a period of revolutionary change in the field of information. A general information community is being formed in the world. At the heart of these changes is the emergence of the most modern and efficient means of transmitting and delivering information to the consumer on the basis of the Conference on Informatization, Telecommunications and Computer Technology. As a

result, we tried to analyze their views on the formation of the idea that the "XXI century is recognized as the century of an informed society."

Keywords: Information, information communication, extensive, civilization, man-made innovation, postindustrial society, experiment, modeling, belief, freedom of conscience, patriotism.

КИРИШ

Бугунги кунда хаётимизнинг турли сохдларида ахборот коммуникация ва компютер технологияларининг кириб келиши ва жадал ривожланиш йулига утиши жамиятимизга ижобий таъсир килмокда. Натижада инсоният ахборотлашиш сохдсида инкилобий узгаришлар даврини бошидан кечирмокда. Дунёда умумий ахборотлашган хдмжамият шаклланмокда. Бу узгаришлар асосини ахборотлаштириш, телекоммуникация ва компютер технологиялари конференцияси негизида ахборотни узатиш ва истеъмолчига этказиб беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келаётганини ташкил этади. Окибатда XXI аср -ахборотлашган жамият асри деб эътироф этилмокда.

Ахборотлашган жамият техноген цивилизация ривожланишининг муайян боскичидир. Техноген цивилизациянинг узи кишилик тарихининг анча кейинги мах,сули булиб, у XV-XVII асрларда Европада шакллана бошлади. Бу цивилизация Гарб цивилизацияси деган номни олиб, мазкур цивилизация тарихининг кейинги даврида ижтимоий хдётнинг ривожланиш суръатини жадаллаштирди, экстенсив ривожланиш урнини интенсив ривожланиш эгаллади, инновацияларнинг узи бойликка айланди. Бу цивилизация икки боскичдан - индустриал ва постиндустриал ёки ахборот боскичларидан утди. Фан ёрдамида техника ва технологиянинг ривожланиши одамлар хдёти ва фаолиятининг мухдм негизига айланди [1]. Техноген цивилизациянинг илк боскичида дунёни узгартириш, табиатни инсон томонидан буйсундириш FOяси етакчилик килган булиб, инсоннинг фаол узгартирувчи фаолияти мана шу FOяни руёбга чикаришга йуналтирилди.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Инсоннинг фан ва техника ёрдамида табиатни буйсундириши FOяси умумий эътироф этилди. Ф. Бекон узининг «Янги Атлантида» асарида инсоннинг табиат устидан хукмронлигини кенгайтиришни жамиятнинг максади деб эълон килди [2]. Бу максад узок вакт мобайнида техноген цивилизация парадигмаси булиб колди.

Индустриал жамият-йирик машинали ишлаб чикаришнинг ривожланишига, мазкур ишлаб чикариш хажми тинимсиз усиб боришига, унинг экстенсив ривожланишига, табиий бойликларнинг узлаштирилишига асосланган. Ишлаб чикаришнинг экстенсив ривожланиши чегаралари аникланишига караб янги иктисодий-ижтимоий тузилишга утиш, билим ва табиатга нисбатан янгича муносабатда булиш зарурияти юзага келади. Техноген цивилизациянинг янги боскичига утиш шу билан белгиланади. Бу утиш даври узгаришлар тезлигининг ошиши, уларнинг радикал ва глобал хусусиятга эга булиши, технологиялар, иктисодиёт, ижтимоий-сиёсий тузилиш аралаш хусусият касб этиши, жамиятнинг барча сохаларида бир-бирини кучайтирувчи инкирозлар содир булиши билан тавсифланади. Бунинг натижасида ахборот жамиятининг илк куртаклари уз шаклланишининг дастлабки боскичларида индустриал жамият тартиб-тамойиллари негизида ривожланади. Аралаш технология, иктисодиёт, маданият ва хк. вужудга келади. Факат шундан кейин индустриал жамият узининг сифат жихатидан янги мазмунини шакллантиради

[3].

Постиндустриал жамият индустриал жамиятнинг тадрижий ривожланиши ва узгариши жараёнида юзага келган ижтимоий шакл сифатида тушунила бошланди. Бу FOя XIX аср урталарида О.Конт, Ж.Мил, А.Сен-Симон ва бошка социолог ва иктисодчиларнинг асарларида илгари сурилди. Улар жамият хаёти ва фаолияти технологияси негизида ижтимоий ривожланишнинг алохида боскичларини кайд этдилар. XX асрнинг 20-йилларида Лондонда

жамият келажагини постиндустриал сивилизатсия деб таърифлаган биринчи асар нашр этилди. 70-йилларнинг бошларида Р.Арон, У.Ростоу ва бошкаларнинг ягона индустриал жамият консепцияси урнини гарвардлик социолог Д.Белл ва бошка футурологларнинг постиндустриал жамият консепцияси эгаллади. Иктисод куп жихатдан хизмат курсатишга асосланадиган, жамиятнинг профессионал ва техник табакалари етакчилик кила бошлайдиган, назарий билим биринчи уринда турадиган, моделлар тузиш, тизимларни тахлил килишга йуналтирилган интеллектуал фаолият юксак даражада ривожланадиган ва узини узи куллаб-кувватлашга кодир булган жамият «постиндустриал жамият» деб атала бошланди [4].

НАТИЖАЛАР

Тарихий тараккиёт тажрибасидан маълумки, инсон узи яшаётган табиий ижтимоий мухитни узгартириши учун хамиша янги маълумотларга эхтиёж сезади. Бошкача айтганда, инсонга узининг табиий ижтимоий эхтиёжларини

кондириш учун янги ахборот ва билимлар зарур булади. Шунинг учун хам инсон билимлари доимо узгариб турувчи, динамик хусусиятга эга.

ХХ аср охирида бир канча сабабларга кура ахборотнинг ижтимоий ахамияти кескин ортди. Одамларнинг ахборотга булган эхтиёжлари ошди ва ахборот оммавий махсулотга айланди. Ахборот бозори юзага келди, унда ахборот товар сифатида сотила бошланди. Ахборот мухим ижтимоий кучга айланиб, унга эга булганлар хокимиятга хам эга була бошладилар. Ижтимоий узгаришлар янада жадалрок тус олган шароитда бу узгаришларга уз вактида мослашиш ёки уларга жавоб бериш учун содир булаётган узгаришлар хакидаги ахборотга эхтиёж кескин ортади. Ахборотга булган эхтиёжлар томонга ялпи талабнинг силжиши содир булади. Масалан, 1994 йилда жахонда товар ишлаб чикариш 3,5% га, телекоммуникация ускуналарини сотиш эса 20% га усди. 2004 йилга бориб ривожланган мамлакатларда иш жойларининг 60% ахборот ишлаб чикариш ва айирбошлаш билан боFлик булади. Ахборот бозорида тузилган битимлар хажми йилига 20% дан усиб бормокда ва тез орада уз хажмига кура нефт саноати ва энергетикадан ошиб кетади [5].

Ахборот хизматлари сохасида ахолининг 50% дан ортоти банд булса, бундай жамиятни ахборот жамияти деб аташ мумкин. Айрим муаллифларнинг фикрича, «ахборот жамияти» атамаси Японияда пайдо булганига карамай, ахборот жамияти боскичига АК,Ш 1974 йилда кадам куйган. Россия бу йуналишда дастлабки кадамларни ташламокда.

Ахборотлашган жамият деганда билим, ахборот ва ахборот техникаси асосий рол уйнайдиган жамият тушунилади. Ахборотлашган жамият бу шундай жамиятки, унда ижтимоий-иктисодий ривожланиш энг аввало ахборотни ишлаб чикариш, унга ишлов бериш, уни саклаш ва жамият аъзолари орасида таркатишга боFлик булади. «Биз XXI асрга кадам куймокдамиз. Тирик мавжудот организмида нерв тукималари канча куп булса, бу асрда цивилизация организмида хам электроника шунча куп булади... Агар хисоблаш техникаси лозим даражада ривожланмаса, биз «йуналтирилган ривожланиш» даврига кадам куйишга умид кила олмаймиз», деб кайд этади Н.Н. Моисеев [6].

Бу уринда шуни алохида кайд этиб утиш керакки, жамиятни ахборотлаштиришни факат техник-технологик муаммолар билан боFлаш мумкин эмас. Жамиятни ахборотлаштириш жуда куп киррали жараён булиб, унда техник-технологик, ижтимоий, иктисодий-сиёсий ва маданий жихатлар уЙFунликда булади ва ижтимоий ва шахсий хаётнинг деярли барча сохаларида сифат узгаришларини ясайди. Ахборот жамиятининг шаклланиши жараёнида нафакат ишлаб чикариш ва технологиялар сохасида, балки асосан ижтимоий-

иктисодий муносабатлар сохасида ва маданиятда, маънавий хаётда туб узгаришлар содир булади.

МУХОКАМА

Ахборотлашув консепцияси узига энг, аввало структуралашган ахборот технологияларини умумлаштирувчи катта куламни яратишни талаб килиб узида излаш, йиFиш, саклаш, кайта ишлаш ва фаолиятни ахборот билан таъминлаш учун зарур булган жами ахборот билан таъминлаш жараёнини камраб олади.

Илмий - фалсафий консепцияларда ахборот ва билимнинг методологик характерига алохида эътибор берилади. Зеро, улар хакикатни рационал билишга каратилган тадкикот усуллари ва воситаларини излаб топишга ёрдам берадиган фаолият мезонларидир. Лекин улар уз холича инсоннинг билиш даражасига тулик узгариш олиб кирмайди. Бунинг учун мавжуд ахборотнинг гносеологик ва эпистемологик чегарасини аниклашга т^ри келади. Яъни ахборот ва билимнинг тадкикот доираси маълум объектларини хаддан ташкари тор ёки кенг маънода тахлил килишга каратилган булиши мумкин. Шунинг учун хам бундай илмий демаркациялар бузилишининг олдини олиш катта методологик ахамиятга эга [7].

Ахборот ва билим инсон омилининг барча сохаларида намоён булаётган жихатлари билан хам ажралиб туриши мухим илмий-фалсафий масалалардан биридир. "Ахборот" -билимга буйсунувчи тушунча булиб, билимни бойитади ва узгартиради. Инсон ижтимоий турмушининг тараккиёти негизида билим ётади, яъни билим ижтимоий тажрибани харакатлантиради. Демак,"ахборот теварак-атрофдаги турли хил манбалардан тупланган омиллар булиб, билимларни кайта изхор килиш" [8], хамдир.

Билим уз тараккиётининг дастлабки боскичида англаш холатини босиб утади. Билимнинг маъно ва мохиятини англаб этмасдан туриб, уни тушуниб булмайди. Худди шунинг учун хам англаб олинган билим уз тараккиётининг иккинчи боскичида тушуниш холатига киради. Инсон билимларининг маъно ва мохиятини англаб етгач, унинг туFри ёки нотуFри эканлиги борасида фикр юритади. Инсон томонидан узлаштирилган билимлар, уларнинг моддий ва маънавий эхтиёжларига, манфаатларига, хохиш истакларига кискача айтганда, хаётий мулжалларига мос тушса. Кишида ушбу билимларни турмушга татбик этиш истаги пайдо булади.

Эпистемологик нуктаи назардан эса билим объектив маънога эга булиб хакикатнинг мохиятини очиб беришга ёрдам беради. Бунда билим туFри танланиб, эзгу максад сари йуналтирилса, объектив маъно-мазмун касб этади. Шунинг учун хам билим билан фаолиятнинг узаро боFликлик муносабатлари

купчилик фалсафий карашларнинг диктат марказида туради. Газзолий бу хусусида шундай деган эди: "Билим - илдизларнинг илдизидир, чунки нима килмок кераклиги хакида билим олгандан сунггина фаолият уз шаклини олади"

[9].

Хрзирги кунда ахборотнинг йилдан йилга купайиб бориши натижасида билим олиш биринчи уринга чикмокда. Ахборотлаштириш жараёнларининг, айникса информацион - коммуникацион технологияларининг шиддат билан ривожланишида ахборот ва билим мухим урин тутади.

Билим ва эътикод инсоният ривожланишининг асосини ташкил этади, уни эгаллаш усуллари эса турличадир. Масалан, ривожланишнинг аграр усулида кузатув билим манбаи хисобланган ва у асосида мехнатга оид самарали хатти-харакатлар ва табиий ресурсларнинг усиши таъминланади. Индустриал ривожланиш усулида эса янги энергетик манбаларни киритиш ва ишлаб чикариш жараёнида энергиядан фойдаланишни децентрализация кила олишнинг асосини ташкил этувчи кузатув, эксперимент ва назариялар яратиш билим манбалари хисобланади [10].

Кейинчалик компютерли моделлаштириш кулланила бошлангандан сунг, бу бевосита назария оркали кузатиб булмаслиги, экспериментал текшириш ва башорат килишнинг иложи йуклиги хакидаги билимларнинг ривожланишига олиб келди.

ХУЛОСА

Хулоса киладиган булсак, ахборот махсулоти деганда билимларнинг турли жабхалари, маълумотлар, санъат асарлари ва анъанавий йул билан ёки электрон техника ёрдамида олинган бошка ахборот шакллари тушунилади. Булардан куринадики, интеллектуал мехнат вакилларининг фаолияти куп жихатдан улар оладиган ахборотнинг мазмуни, аниклиги ва уз вактидалигига боFлик [19]. Айни шу сохада ахборотни билимлар яратилиш ва улардан фойдаланиш жойларига етказишда ахборот технологиялари катта хизматчи куч булиб, у иккита ташкил этувчи кисмдан ахборот ва кунгил очишдан иборат. Демак, одамлар учун ахборотни такдим этиш суръати мавжуд булиб, у канчалик шиддатли булса, тушуниш, англаш шунчалик кийинлашади.

Юкоридаги мулохазалардан куриниб турибдики:

- ахборотлашган жамият олдинги жамиятлардан сифат жихатидан фарк килади. Бу ерда моддий омиллар эмас, балки идеал омиллар - билим ва ахборот биринчи уринда туради. Ахборот ва билим олиш, уларга ишлов бериш, уларни саклаш ва бериш жараёнида жамият аъзоларининг аксарияти банд булади;

- билим асосий ижтимоий бойлик хисобланади. У ахборот шаклида энг мухим ва салмокли товарга айланади. Ундан барча одамлар, ташкилотлар, ижтимоий гурухлар ва жамият фойдалана олади. Техноген сивилизатсияга хос булган товар ишлаб чикариш колади, аммо энг мухим товар ахборот хисобланади;

- жамият уз хаёти ва фаолияти учун хамда шахслар фаолияти учун зарур булган барча ахборотни, энг аввало илмий ахборотни ишлаб чикаришга кодир булади. Билимлар ахборотни кайта ишлайдиган ва инновацияларни татбик этиш йуналишлари уртасида мулокотни амалга оширадиган курилмаларни ишга солиш учун кулланилади;

- ахборот ва билимнинг узаро алокадорлиги эпистемологик хусусиятга эга булиб, яъни объект - ахборот булса, билиш - бу билимдир;

- билим ва ахборот жамият ривожланишининг барча усуллари учун мухим, чунки ишлаб чикариш жараёни хар доим билимлар ва ахборотни кайта ишлаш даражасига боFликдир [20].

Шундай килиб, жамиятни ахборотлаштириш жараёнида ахборот технологияси ва ахборотдан фойдаланиш прогрессив ривожланиб боради. Бунинг негизида жамиятнинг иктисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий сохалари уртасида якин алокалар урнатилади.

REFERENCES

1. Yoqubova M. Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari./ Uslubiy qo'llanma.-T.:StarPoligraf, 2008, -22 bet

2. Bekon F. Novaya Atlantida -S.: Nauka, 1999, S-56

3. Yoqubova M. Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari./ Uslubiy qo'llanma.-T.:StarPoligraf, 2008, -24 bet

4. Yoqubova M. Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari./ Uslubiy qo'llanma.-T.:StarPoligraf, 2008, -25 bet

5. Sharifxo'jaev M. O'zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyatining shakllanishi -T.:Sharq, 2003. - 148 bet

6. Moiseev N.N. Chelovek i noosfera. -M.: 1990, S-198

7. Abdullaeva M. Va boshqalar Milliy g'oya va fanning metodologik muammolari -T.:"Falsafa va huquq instituti" nashriyoti, 2009. - 80 bet

8. Davronov Z. Ilmiy ijod metodologiyasi.-T.:Iqtisod-moliya, 2007, - 180 bet

9. Polani M. Lichnostnbie znaniya. -M., 1985, S.9

10. Abdullaeva M. va boshqalar Milliy g'oya va fanning metodologik muammolari -T.:"Falsafa va huquq instituti" nashriyoti, 2009. - 86 bet

11. HcMaHH.roB, A. 3. (2020). ,n,eMOKpaTHK ^y^apo^HK ^aMH^TH Ba yHga xy^yKHH OHrHH 6n.HmHHHr H^THMOHH-^anca^HH gnaneKTHK acoc.apH. Academic Researchin Educational Sciences, 1(1), 202-210.

12. HcMafiH.OB, A. 3. Xo.MyMHHOB, F.E. (2020). Y36eKHcroH Pecny6.HKacHga xy^yKHH gaB.aT Sapno этнmнннг TapHXHH-HasapHH H.gH3.apH. Proceedings of Global Technovation- An International Multidisciplinary Conference. Hosted from Samsun, Turkey 31 October 2020. 93-96 SeT.ap.

13. Ziyadillaevich, I.A., & Bobonazarovich, G.K. (2020). THE ORIGIN OF THE STATE AND THE IMPLEMENTATION OF LEGAL STATEHOOD IDEAS ON THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 6(10), 520-524.

14. Xo.MyMHHOB F. October 2020 Tat.HM TH3HMHga MeTog.ap Ba HHHOBa^HOH TexHO.orHfl.apgaH ^ofiganaHHrn caMapagop.HrH. "Science and Education" Scientific Journal . 472-475 - SeT.ap.

15. Hojiyev R.B., Xolmo'minov G.B., Sharipov M.L. (2020) Raising a harmoniously developed generation is a priority of democratic reforms in uzbekistan. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, Part II ISSN 2056-5852.

16. Ibrohimov, F. A. (2020). Ta'lim muassasalarida huquqiy ta'lim-tarbiyaning zarurati. Academic Research in Educational Sciences, 7(1), 362-367.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.