Научная статья на тему 'Використання Інтернету в освіті: досвід зарубіжжя'

Використання Інтернету в освіті: досвід зарубіжжя Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика»

CC BY
250
23
Поделиться
Ключевые слова
Интернет / информационно-коммуникационные технологии / информатизация / Інтернет / інформаційно-комунікаційні технології / інформатизація

Аннотация научной статьи по народному образованию и педагогике, автор научной работы — О.С. Дущенко

Проблема використання Інтернету, в цілому інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в зарубіжних країнах розглядається українськими науковцями, але недостатньо, не повністю розкривається питання використання досвіду зарубіжних країн для навчального процесу в Україні з позицій використання Інтернету в освіті. В статті проаналізовано стан використання Інтернету в зарубіжних країнах та в Україні. Виділено позитивні аспекти використання Інтернету в освіті зарубіжжя для навчального процесу України. Досвід зарубіжний країн є доцільним для використання при організації освітнього процесу в Україні. Впровадження ІКТ в зарубіжних країнах відбувається при підтримці держави. Європейські країни пріоритетним напрямком вважають використання мультимедійних та інтернет-технологій для покращення якості освіти. В зарубіжних країнах використовуються освітні мережі, що містять рекомендації, навчальний матеріал для вчителів. У Франції Інтернет та ІКТ є першою життєвою необхідність для побудови майбутньої нації. Отже, постає необхідність прийняття досвіду зарубіжних країн із використання ІКТ в освіті, активного застосовування можливостей ІКТ, Інтернету в навчальному процесі навчальних закладів України.

Похожие темы научных работ по народному образованию и педагогике , автор научной работы — О.С. Дущенко ,

Using of the Internet in education: experience abroad

The problem of Internet use in general, information and communication technologies (ICT) in foreign countries is considered by ukrainian scientists, but not enough, not fully disclosed the use of experience of foreign countries to the educational process in Ukraine from the position of Internet use in education. The article analyzes the state of the Internet in foreign countries and Ukraine. Highlight the positive aspects of Internet use in education abroad for studies Ukraine. The experience of foreign countries is appropriate for the educational process in Ukraine. The introduction of ICT in foreign countries is the support of the state. European countries consider priority use of multimedia and Internet technologies to improve the quality of education. In foreign countries use educational networks containing recommendations, educational material for teachers. In France, the Internet and ICT is a vital need to build the future of the nation. Thus, there is the need for experience abroad with the use of ICT in education, active application of ICT, the Internet in the classroom educational institutions of Ukraine.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Використання Інтернету в освіті: досвід зарубіжжя»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Дущенко О.С. Використання iHmepHemy в oceimi: doceid зарубiжжя // Ф'!зико-математична осв'та : науковий журнал. - 2016. - Випуск 3(9). - С. 35-42.

Duschenko O. Using of the Internet in education: experience abroad // Physical and Mathematical Education : scientific journal. - 2016. - Issue 3(9). - Р. 35-42.

УДК 378

О.С. Дущенко

ЗмаУльський державний гyманimарний ушверситет, УкраУна

olyanichi@mail.ru

ВИКОРИСТАННЯ 1НТЕРНЕТУ В ОСВ1Т1: ДОСВ1Д ЗАРУБ1ЖЖЯ

Постановка проблеми. УкраТна прагне до европейського розвитку на Bcix рiвнях держави, в тому числ^ в освт. Для покращення рiвня освiти УкраТни е корисним досвщ дiяльностi зарубiжних краТн в сферi використання 1нтернету в освт. Тому постае проблема, як саме проходить навчальний процес в зарубiжних краТнах з точки зору використання 1нтернету в освт та як цей досвщ може вплинути на навчальний процес в УкраТш.

Аналiз актуальних дослiджень. Проблеми використання 1КТ в освiтi зарубiжжя розглядаеться науковцями: В.Ю. Биков, 1.Д. Малицька, О.В. Овчарук, С.М. Процька тощо. Але питання використання 1нтернету в освт зарубiжних краТн недостатньо висв^люеться. Вважаемо, що необхiдним е проаналiзувати досвiд використання глобальноТ мережi у зарубiжних краТнах та видiлити позитивы аспекти ТТ впровадження у навчальний процес УкраТни.

Формулювання цiлей статтк Мета статтi полягае у тому, щоб розглянути та проаналiзувати процес впровадження, використання 1нтернету та в цшому 1КТ в освiтi зарубiжних краТн.

Виклад основного матерiалу. Спираючись на наукову лiтературу, проаналiзуемо використання 1нтернету в зарубiжних краТнах.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Европейський комiсар з питань освiти i культури ЕвропейськоТ комiсiТ Вiв'ен Редшг вважае, що одним iз прюрителв европейського спiвробiтництва е використання мультимедшних та штернет-технологiй в рамках покращення якост освiти.

Прiоритетним напрямком стратеги «Европа 2020» е розвиток цифрових технологш в Еврош, прискорення використання повсюди високошвидкiсного 1нтернету.

В краТнах Европейського Союзу (ЕС) активно використовуеться шформацшш портали, соцiальнi мережк Наприклад, портал OpenEducationEuropa (http://openeducationeuropa.eu/), спрямований на шдтримку користувачiв (вчителiв та учшв) у пошуку вiдкритих освгшх ресурсiв i пiдвищення наочностi багатьох високоямсних ресурсiв Европи. Мережа Еврщша (Eurydice) пiдтримуе i полегшуе европейське ствроб^ництво в областi безперервного навчання шляхом надання шформацп про системи i полiтику освiти в 38 краТнах, виробляючи дослiдження iз загальних питань для европейських систем освп"и.

ETF (European Training Foundation) - Европейський Фонд Осв^и ^е з 1994 року) е установою Европейського союзу, яка допомагае краТнам переходного типу та краТнам, що розвиваються, використовувати потенцiал свого людського катталу через реформу освiти, навчання i ринку працi систем, а також в контекст полiтики зовнiшнiх вщносин ЕС. КраТни ЕС кожного року в рамках мiжнародних дослiджень PISA, PIRLS здiйснюють монiторинг доступу учшв та вчителiв до мультимедiйних технологш, визначають компетентнiсть учнiв, вчителiв в сферi мультимедiйних технологiй.

На початку 2000-х рошв розвиненi краТни св^у активно реалiзовували пiдготовку спецiалiстiв до використання 1нтернет в освiтi. Наприклад, у Францп почали активно створювати та функцiонувати

35

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

1нтернет^блютеки, «chat-шмнати», сайти сшлкування французькою мовою, сайти для самостшноТ та позакласноТ роботи y4HiB та студенев.

У 2002 роцi Франщею було прийнято Закон 142501, зпдно з яким 1нтернет та 1КТ було проголошено першою життевою необхщшстю, основним засобом для побудову майбутньоТ наци. У 2008 роцi було прийнято програму електронного навчання. Станом на 2013 рт 99% територи Францп мали високошвидкiсний доступ до 1нтернету.

Головне завдання нацюнальноТ системи освп"и Францп - впровадження 1КТ в освiтнiй процес вiд дитячих садшв до навчання дорослих. Реалiзовуються нацiональнi проекти - «Ноутбук для кожного студента», «Створення електронного контенту» тощо.

До 2010 року краТни бвропейського Союзу проголосили прiоритетним напрямком приеднання вах освiтнiх систем до ЛкабонськоТ деклараци, загальною тенденцiею якоТ е iнформатизацiя освiти у краТнах бвропи.

Проаналiзуемо процес використання 1нтернету в освiтi Великобритани.

Слiд зазначити, що Великобританiя е одним iз лiдерiв з використання 1КТ в освт. Великобританiя займае перше мкце по забезпеченню доступу викладачiв до 1КТ, мотиваци до використання 1КТ в навчальному процесi. З метою поширення педагогiчного досвiду розроблено систему «5Е» - Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate (Бер^ь участь, Дослщжуйте, Пояснюйте, Розробляйте, Оцiнюйте), яка мiстить зразки педагогiчного досвiду, опис критерив визначення якостi навчання.Найбiльш вiдомий освггшй портал - Becta з розробки стратегш та проведення дослiджень з використання 1КТ в освiтi, котрий функцюнував з 1997 по 2011 рр. У Нацюнальному архивi Департамента освп"и Великобритани (http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ 20110125093552/http://www.becta.org.uk/) можна переглянути матерiали щодо впровадження та використання 1КТ у навчальному процес рiзних навчальних предметiв.

За даними веб-сайту www.statista.com у 2015 року кшьмсть щоденних користувачiв 1нтернету в Великобритани становило 39, 3 млн. ^аграма 1).

З дiаграми 1 можна побачити, що кшьмсть щоденних користувачiв мережею 1нтернет збiльшилась майже втричi порiвняно з 2006 роком. Тому не дивно, що 1нтернет активно застосовуеться в осв^нш дiяльностi краТни.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Найбiльш поширеними iнструментами для оцшювання IК-компетентностi учнiв у Великобритани е створення i ведення блопв, сайтiв, спiльна робота у вiртуальних спiльнотах i проектах. Такий висновок можна зробити проаналiзувавши матерiали, представлен вчителями з Комп'ютингу на сторшках мереж Комп'ютер у школi (Computing at School) i Включено Комп'ютинг (Switched on Computing) [2]. Блоги, створення яких стае все бшьш популярним у школах Великобритани, використовуються учнями для запиав i поширення навчальних матерiалiв серед своТх однокласнишв (блоги вiдповiдних класiв), iндивiдуальнi блоги стимулюють учнiв до самооцiнки та оцшювання своТх однолп"тв, надають можливiсть вiдстежувати прогрес у навчаннi, забезпечують зворотнш зв'язок, можливiсть батькiв спостеркати за розвитком i навчанням своТх д^ей. Крiм того, така навчальна дiяльнiсть полегшуе процес розмiщення навчальних матерiалiв i можливiсть Тх корегування вщповщно до коментарiв самих учшв.

У вiртуальних спiльнотах учнi опублтовують своТ роботи, здiйснюють дiяльнiсть з певних проеклв i в той же час отримують оцшки своТх однолп"мв щодо рiвня Тх 1К-компетентносп. Частiш за все використовуються шкшьш вiртуальнi навчальнi середовища, а також вiртуальнi спiльноти YouTube i

Кшьмсть щоденних користувачiв 1нтернету в Великобритани

50

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Роки

Даграма 1. Кшьшсть щоденних користувач'ш 1нтернету в Великобритани

Scratch, як значно розширюють аудитор^ [9, c. 5 - 6]. Слщ зазначити, що в навчальному процес УкраТш учнi зaгaльноосвiтнiх навчальних зaклaдiв вивчають програму Scratch.

Представники Великобритани приймали участь у проект «Всесвп"» (Universe), який проходив у рамках проекту «1нновацшш нaвчaльнi середовища» (Innovative Learning Environments), присвячений питанням створення шновацшних, вiртуaльних навчальних середовищ. Слiд зазначити, що разом iз Великобритaнiею тут приймали участь там краТни, як: США, Дaнiя, Ымеччина, Австрiя, Швецiя, Швейцaрiя, Нова Зелaндiя, Австрaлiя, Норвегiя, Угорщина, 1зраТль, 1спашя, Мексика тощо [2].

Ресурси 1нтернет, освiтнiх мереж, побудованих на ТТ основi, взaгaлi 1КТ, е тими iнструментaми, якi не тiльки допомагають учням отримати знання з рiзних предметiв, але й сформувати в них творчий шдхщ до процесу навчання, використовуючи при цьому шновацшш технологи та методи. У цьому зaрубiжним краТнам допомагають освiтнi портали i мережi тaкi, як: Becta, Globalschoolnet, Happychild, Teachers Network та шшк Створенi на основi 1нтернет, вони мають засоби для побудови рiзних нaпрямкiв розвитку, розвитку методик навчання з рiзних предметiв, проектноТ дiяльностi тощо [6, c. 43].

Рiвень комп'ютеризаци шкiл у краТнах ЕС залежить вiд рiвня самоТ краТни. Найменший показник мають Польща, Грецiя, Португaлiя. У цих краТнах, як i в УкраТш, не вс нaвчaльнi заклади мають мультимедшш засоби, а створюються окремi комп'ютерш класи. В европейських краТнах також спостеркаеться рiзниця у використaннi комп'ютерiв учнями в школi. Так, наприклад, учш 9-10 рокiв не часто користуються комп'ютерами в школi, а учш 15 ромв регулярно користуються комп'ютером та 1нтернетом. При цьому 15^чш учнi Франци, Нiмеччини, Бельгп майже нiколи не користуються комп'ютерами у школах. Найбшьший показник по використанню комп'ютерноТ технiки та 1нтернету учнями мають тaкi краТни, як: Дашя, Австрiя, Фiнляндiя, Швецiя, lслaндiя.

За даними 2004 року в скандинавських краТнах 90% учшв мали комп'ютери вдома. В багатьох европейських краТнах 1КТ е обов'язковим предметом i застосовуеться при викладанш навчальних предмелв. Наприклад, в Греци з 2002 року 1КТ е обов'язковим предметом початковоТ школи. У Франци з 2002 року впроваджуеться 1КТ як зaсiб викладання iнших предмелв в почaтковiй школi. В Угорщиш 1КТ не е обов'язковим предметом, але навчальний план передбачае пщготовку учшв до використання 1КТ. В Румуни 1КТ е предметом за вибором, а у Великобритани вш е обов'язковим предметом i застосовуеться при викладанш шших навчальних предмелв.

В Америцi та Япони, починаючи з 2000 року, кожен шкшьний клас, шкшьна бiблiотекa мали доступ до мережi 1нтернет. В УкраТш на той перiод даний процес вщбувався повiльно, головними проблемами були недостатня мaтерiaльно-технiчнa база та рiвень володiння методикою застосування 1нтернету в освт вчителями.

Що стосуеться краТн Сходу, то в Япони 1КТ застосовуеться на всiх етапах навчання. Вчителi при оформленнi на роботу обов'язково складають кпит по використанню 1КТ у нaвчaннi. Дiти втом до 10 рокiв вже волод^ть умiннями та навичками роботи з комп'ютером, хоча до 7 класу систематичне вивчення шформатики не проводиться в бшьшосл шкт. Цi умшня та навички учнi отримують пщ час вивчення iнших предметiв.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Популяршстю користуеться Американська мережа ISTE (The International Society for Technology in Education) - Мiжнaродне сусшльство для технологи в освт. ISTE впливае на формування стратегш розвитку 1КТ в освт, розробку освп"шх стандарлв з 1КТ в краТнах Европи.

У КитаТ кiлькiсть шкiльних комп'ютерiв достатня для забезпечення навчального процесу. Активно створюються точки сучасного дистанцшного навчання.

В Кaнaдi дiе Навчальне середовище з комп'ютерною шдтримкою (мережна система для проведення навчання та опитування учшв), розроблене 1нститутом дослщжень в гaлузi освiти. Головна особливiсть вказаного полягае в нaявностi бази даних, що мiстить тексти, графти, коментaрi учнiв. Учнi можуть додавати власну текстову та грaфiчну шформа^ю до робiт iнших учнiв.

В розвинутих краТнах Европи та свп"у iснуе практика учaстi спецiaльних асистенлв вчителiв, якi супроводжують комп'ютерне забезпечення навчального процесу.

В мережi 1нтернет можна знайти спецiaльнi веб-сайти на пщтримку вивчення для учнiв та вчителiв, наприклад, веб-сайт ОргaнiзaцiТ Об'еднаних Нацш (http://www.un.org/).

Зaрубiжнi краТни активно застосовують «електроннi клaснi дошки», групи новин, конференцп з використанням комп'ютерiв, спецiaльних програм; створюються електроннi бiблiотеки, що мiстять нaвчaльнi мaтерiaли (навчальш посiбники, довiдники, aудiо- та вщеооб'екти, aнiмaцiТ, iлюстрaцiТ, тривимiрнi моделi тощо).

Розглянемо як вщбувався процес шформатизаци та впровадження 1КТ в освт УкраТни. Процес iнформaтизaцiТ освiти пов'язаний з прийняттям Закону УкраТни «Про концепцш НацюнальноТ програми iнформaтизaцiТ» (1998 р.), постанови КМУ вщ 22.03.1999 р. № 431, якою були затверджеш завдання НацюнальноТ програми шформатизаци УкраТни. Ниш щеТ шформатизаци освп"и вттеш у Нaцiонaльнiй

стратеги розвитку освп"и в УкраТш на 2012-2020 роки, де у чи^ ключових напрямiв державноТ осв^ньот полiтики визначено розвиток науковоТ та шновацшноТ дiяльностi в освт, пiдвищення якостi освiти на шновацшнш основi, iнформатизацiя освiти, удосконалення бiблiотечного та iнформацiйно-ресурсного забезпечення осв^и i науки [16, с. 78].

Пщ поняттям «iнформатизацiя освiти» розум^ть упорядковану сукупнiсть взаемопов'язаних органiзацiйно-правових, соцiально-економiчних, навчально-методичних, науково-технiчних, виробничих i управлшських процесiв, спрямованих на задоволення шформацшних, обчислювальних i телекомунiкацiйних потреб, що пов'язанi з можливостями методiв i засобiв iнформацiйних i комунiкацiйних технологш учасникiв навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процессом керуе та його забезпечуе [4].

В УкраТш на початку 2006 року оснащення загальноосв^шх навчальних закладiв комп'ютерноТ технiкою становило 43%, рiвень комп'ютерноТ грамотностi - 22%, шдключення загальноосвiтнiх навчальних закладiв до 1нтернету - 15%. Станом на 2013 рт УкраТна знаходилась на одному зi останнiх мiсць за кшьмстю комп'ютерiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах з кшьмстю 1,3 комп'ютера на 100 учшв. В iнших кратнах наступнi показники: 82 - Япошя, 76 - США, 52 - Ымеччина, 38 - Францiя, 14,6 -Польща, 10,4 - Роая.

Ще у 2008 роцi академт В.Ю. Биков у фундаментальному дослщженш, присвяченому сучасним проблемам вщкритот освп"и пiдкреслював, що «сучаснi завдання системи осв^и передбачають розвиток змiсту осв^и та педагогiчних технологiй, що застосовуються в навчально-виховному процеа» i одним iз основних чинникiв, що мають сприяти розв'язанню цих завдань, називае шформатизащю освiти, «що вiдповiдае цшям i завданням формування iнформацiйного сусшльства i, в даному контекстi, передбачае створення единого iнформацiйного освiтнього простору - зм^ово-предметнот, комп'ютерно-технолопчнот та шформацшно-комушкацшноТ платформи штеграци i демократизаци освiти».

На думку академiка поява 1КТ, стрiмкий розвиток Тх засобiв i технологи, зокрема цифрових та оптиковолоконних, Тх широке впровадження у ва сфери суспiльного життя прискорили штеграцшш i комунiкацiйнi процеси, забезпечили новi бiльш продуктивнi можливостi опрацювання електронних даних. Ц технологи стрiмко просувають людство по шляху до шформацшного суспiльства, до майбутнього сусшльства знань [1].

В липш 2014 року Стратепчною дорадчою групою «Осв^а» (СДГ «Освiта»), створена в рамках сшльного проекту Мiжнародного фонду « Вiдродження» та БФ «1нститут розвитку осв^и», було розроблено «Концепцiю розвитку осв^и УкраТни на перiод 2015-2025 рошв» для надання консультативно'! й експертноТ пiдтримки Мiнiстерству освiти i науки в розробцi Дорожньот карти освптоТ реформи.

Згiдно з «Концепщею розвитку освiти УкраТни на перюд 2015-2025 рокiв» всi навчальнi заклади повинш бути забезпеченi широкосмуговим 1нтернетом до 2020 року. Щороку повинно визначатися мЫмальний перелiк (стандарт забезпеченосл) потрiбних IТ-засобiв та IТ-сервiсiв для використання у сферi освiти й науки для навчальних закладiв уах рiвнiв та державний стандарт (потрiбнi вимоги) для 1Т-розробок у сферi освiти (e-learning service standard / базовий стандарт е-навчання).

До завдань «Концепцп розвитку осв^и УкраТни на перюд 2015-2025 ромв» вiдноситься i створення единоТ державноТ iнформацiйно-освiтньоТ платформи для управлшня 1КТ на вах рiвнях освiтньот системи з системою передaчi даних до та з БД «Осв^а УкраТни», синхронiзовану з шшими секторами електронного урядування в частиш передaчi, зберiгaння, aрхiвувaння докуменлв та стaндaртiв цифрового пiдпису.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Зпдно iз Законом УкраТни «Про Концепцш Нaцiонaльнот програми iнформaтизaцiТ» вiд 11 серпня 2013 року, «Стратепею мбербезпеки УкраТни», затвердженоТ Указом Президента УкраТни вщ 15 березня 2016 року № 96/2016, мЫстром освiти i науки Лiлiею Гриневич було подписано наказ № 696 вiд 21.06.2016 року «Про створення робочоТ групи з реaлiзaцiт програми розвитку i впровадження iнформaцiйно-комунiкaцiйних технологiй та електронного урядування в сферi освiти i науки УкраТни (Е-education programs)».

Вщповщно до рiшення ПрезидГТ НАПН УкраТни вщ 23.03.2016 р. було запропоновано для обговорення проект Концепцп середньоТ загальноосв^ньоТ школи УкраТни. Згiдно з Концеп^ею середньоТ зaгaльноосвiтньот школи до ключових компетентностей, необхiдних кожнiй сучаснш людинi для ТТ успiшноТ жип^яльносл вiдноситься готовнiсть використовувати iнформaцiйно-комунiкaцiйнi технологи у своТй дiяльностi. Школа створюе власне шформацшно-осв^не середовище, основою якого е шформатиза^я загальноТ середньоТ школи, широке використання шформацшно-комушкацшних технологiй, формування 1КТ-компетентностей всiх суб'ектiв освiтнього процесу. Вщбуваеться iнтенсивне впровадження технологiй електронного дистанцшного навчання.

Ключовий складник шформацшно-освп"нього середовища - електроннi освiтнi ресурси навчального призначення для кожного навчального предмета, втовоТ групи учшв та електронш осв^ш ресурси упрaвлiнського призначення.

З 2018 року розпочне дiяти Концепщя «Нова укратнська школа» - щеолопя реформи середньот освiти. До 10 ключових компетентностей НовоТ укратнськот школи вiдноситься iнформaцiйно-цифровa компетентнiсть, що передбачае впевнене, а водночас критичне застосування шформацшно-комушкацшних технологiй для створення, пошуку, обробки, обмшу шформащею на роботi, в публiчному прост^ та приватному спiлкувaннi. До шформацшно-цифровоТ компетентностi вiдноситься iнформaцiйнa й медia-грaмотнiсть, основи програмування, aлгоритмiчне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в 1нтернет та мбербезпещ, розумшня етики роботи з iнформaцiею (авторське право, штелектуальна влaснiсть тощо) [12, с. 17].

Нова украТнська школа працюватиме на засадах «педагопки партнерства» та компетентшсного пiдходу. Передбачаеться створення нового осв^нього середовища, створеного за допомогою нових шформацшно-комушкацшних технологiй, як пiдвищують ефективнiсть роботи педaгогiв, управлшня освiтнiм процесом, передбачають iндивiдуaльний шдхщ до навчання. Нова школа матиме електронну платформу для створення та поширення електронних шдручнимв та навчальних курав для учшв та вчителiв.

Нинi стрiмкий розвиток iнформaцiйного сусшльства вкрай потребуе впровадження сучасних шформацшно-комушкацшних технологш у освiту, оскiльки вщкривае можливостi впровадження абсолютно нових методiв викладання i навчання, а також е важливим чинником створення новоТ системи освiти. Першочерговими завданнями шформатизаци освiти е створення глобальноТ комп'ютерноТ мережi освiти та науки, формування единого осв^нього середовища, забезпечення шформацшноТ штеграци освiтнiх ресурсiв, шформацшноТ безпеки та центрaлiзовaного фiльтрувaння несумiсного з навчальним процесом контенту [18].

УкраТна приймае участь у мiжнaродних осв^шх програмах, наприклад, корпораци Intel. Всесв^ньо вiдомa корпорaцiя Intel займаеться швестищями в освiту у свiтовому мaсштaбi (48 кратн). Освiтнi програми та проекти Intel спрямоваш на оргашзащю доступу до 1Т, впровадження 1КТ в навчальний процес, пiдготовцi вчителiв. Наприклад, в УкраТш протягом останшх 7 рокiв впроваджуються нaступнi мiжнaроднi освiтнi програми Intel:

• Intel «Навчання для майбутнього» для вчителiв та мaйбутнiх вчителiв - сучасна система шдготовки та пiдвищення квaлiфiкaцiТ педaгогiчних кaдрiв за новiтнiми штерактивними, визнаними у 60 кратнах св^у (в тому числi у 12 кратнах Евросоюзу) методиками, змiст яких було локaлiзовaно та адаптовано до Державних стандарлв освiти Укратни. Програма мае мiжнaродний сертифiкaт та вщповщае свiтовим стандартам. Програма виступае кaтaлiзaтором реформування освiтнього простору Укратни, оновлення змiсту та методiв 1КТ осв^и, впровадження iнтерaктивних форм пiдготовки та перешдготовки педaгогiчних кaдрiв, покращення стану шформатизаци освп"и.

• Intel «Шлях до усшху» для дiтей е частиною мiжнaродного проекту компани Intel «1нноваци в освiтi». Програма створена Корпоращею Intel у спiвробiтництвi з освп"шми урядовими оргaнiзaцiями рiзних кратн та адаптована до Державних осв^шх стандарлв Укратни та навчальних програм, до вимог та основних положень «Концепци профшьного навчання» та «ГалузевоТ програми впровадження профiльного навчання на 2008-2010 роки». Програму схвалено для використання у загальноосв^шх навчальних закладах Науково-методичною радою з питань осв^и Мастерства освп"и i науки Укратни (лист МОН №1.4/18-2821 вщ 15.07.09).

• Intel ISEF - конкурс науково-техшчнот творчосл школярiв, мaйбутнiх вчених для талановитоТ молодi. Одна з найбтьш широкомасштабних мiжнaродних освiтнiх ^^атив корпорацГт Intel. Вже 61 рт поспiль кожного року ISEF збирае бшьш нiж пiвтори тисячi талановитих школярiв з бiльш нiж 50-ти кратн свiту. Генеральним спонсором заходу вже 12-й рт поспiль е корпора^я Intel та блaгодiйний фонд Intel Foundation. За допомогою таких освп"шх програм як Intel ISEF, корпора^я Intel прагне шдвищити зацтавлешсть дiтей наукою та сприяти створенню учнями нових знань та технологш, ям покращують життя людства та виршують проблеми сьогодення [15].

З 2008 року 1нститут модернiзaцiТ зм^у освiти МОН Укратни проводить науково-методичний проект з опробування концепци шновацшнот моделi електронного навчання в середовищi «1 учень -1 комп'ютер».

УкраТна входить до МiжнaродноТ освiтньоТ та ресурснот мережi «iEARN», яка функцiонуе в бшьш, нiж 140 кратнах св^у. «iEARN» спрямована на спiльну роботу вчителiв та учнiв в режимi он-лайн за допомогою 1нтернету та шших комунiкaцiйних технологiй, створеннi та координуванш проектiв. В УкрaТнi для виршення навчальних завдань використовуеться осв^ш портали Освiтa.ua, освiтнiй шкiльний штернет-портал «Острiв знань», портал «Дiти Укратни» тощо.

Отже, рiвень комп'ютеризацГт навчальних зaклaдiв зaрубiжних кратн залежить вщ рiвня розвитку самоТ кратни. В багатьох кратнах 1КТ впроваджено як обов'язковий навчальний предмет та застосовуеться при викладанш шших навчальних предмелв. Створюються електронш бiблiотеки для швидкого отримання

noTpi6Hoi шформаци. В навчальному процес активно використовуються веб-сайти, блоги, вiртуальнi навчальнi середовища тощо.

Ми погоджуемось з думкою С.М ПроцькоТ, що усвiдомлення УкраТною реалiй необхщносл якнайшвидшого вiдтворення досвiду глобальноТ технолопзаци передових краТн приведе до загального шдвищення якост освiти [16].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

УкраТна йде правильним шляхом внаслiдок розробок i реалiзацiй Закону УкраТни «Про концепщю НацюнальноТ програми шформатизаци», НацюнальноТ стратеги розвитку освiти УкраТни на 2012-2020 роки, «Концепци розвитку освп"и УкраТни на перiод 2015-2025 ромв», «Стратеги кiбербезпеки УкраТни», наказу «Про створення робочоТ групи з реалiзацiТ програми розвитку i впровадження шформацшно-комунiкацiйних технологiй та електронного урядування в сферi освiти i науки УкраТни (E-education programs)», Концепци середньоТ загальноосв^ньоТ школи УкраТни, Концепци «Нова украТнська школа», де одним iз завдань е iнтенсивне використання 1КТ, 1нтернету в освiтi УкраТни. Але все одно необхщно ширше використовувати можливостi 1КТ та 1нтернету в освiтньому процесi.

Висновки. Проведений аналiз показав, що використання 1нтернету та 1КТ в освiтi в^грае значну роль. Досвiд зарубiжний краТн е доцтьним для врахування при оргашзаци освiтнього процесу в УкраТ'ш. Впровадження 1КТ в зарубiжних краТнах вiдбуваеться при пiдтримцi держави. Европейськ краТни прiоритетним напрямком вважають використання мультимедшних та iнтернет-технологiй для покращення якостi освiти. В зарубiжних краТнах використовуються освггш мережi, що мiстять рекомендаций навчальний матерiал для вчителiв. У Франци 1нтернет та 1КТ е першою життевою необхiднiсть для побудови майбутньоТ наци. Вважаемо за необхщним прийняти досвiд зарубiжних краТн iз використання 1КТ в освт, активно застосовувати можливостi 1КТ, 1нтернету в навчальному процесi навчальних закладiв УкраТни. Перспективою подальших дослiджень вбачаемо у розробц методичних рекомендацiй для впровадження досвщу зарубiжних краТн в освт УкраТни.

Список використаних джерел

1. Биков В. Ю. Моделi оргашзацшних систем вщкритоТ освiти: Монографiя. - К.: Атака, 2008. - 684 с.: т.

2. Дущенко О.С. Роль 1нтернету в освт: досвщ Великобритани // Матерiали ДесятоТ мiжнародноТ науково-практичноТ конференци «1нтернет - Освiта - Наука - 2016» - Вшниця, 11 - 14 жовтня 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ies.vntu.edu.ua/uk/ies2016/report/accepted - Назва з екрана.

3. Еврщта [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/ eurydice/index_en.php- Назва з екрана.

4. Енциклопедiя освп"и / [Акад. пед. наук УкраТни ; голов. ред. Василь Григорович Кремень]. - К. : Юршком 1нтер, 2008. - 1040 с. - С. 360-365.

5. Европа 2020 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm -Назва з екрана.

6. 1нформацшш та комушкацшш технологи навчання в системi загальноТ середньоТ осв^и зарубiжних краТн: навч.-метод. поаб. [Гриценчук О. О., Коневщинська О. Е., Кравчина О. Е., Лаврентьева Г. П., Малицька I. Д., Овчарук О. В., Рождественська Д. Б., Сороко Н. В., Хитровська Ю. В., 1ванова С.М., Шиненко М.А. за заг.ред. Овчарук О. В.]. - К.: Педагопчна думка, 2012. - 176 с.

7. «Концепщя розвитку освп"и УкраТни на перюд 2015-2025 ромв» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf - Назва з екрана.

8. Концепщя середньоТ загальноосв^ньоТ школи УкраТни [Електронний ресурс] // Нацюнальна академiя педагопчних наук УкраТни. - Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/910/ - Назва з екрана.

9. Малицька 1.Д. IT-компетентшсть учшв: методи та iнструменти оцшювання (досвiд Великобритании // Iнформацiйний бюлетень № 3, 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://Nb.ntta.gov.ua/n084A/buleten_3_2015.pdf - Назва з екрана.

10. Малицька 1.Д. Розвиток 1КТ-компетентност учшв у середовищах вiртуальних навчальних спiльнот (зарубiжний досвiд) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7088/1/Малицька_I.Д._стаття.pdf - Назва з екрана.

11. Мiжнародна освiтня та ресурсна мережа «iEARN» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iearn.sch.in.ua/ - Назва з екрана.

12. Нова украТнська школа [Електронний ресурс] // Педагопчна преса. - Режим доступу: http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2016/08/mon.pdf - Назва з екрана.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

13. «Нова украТнська школа». Нам потрiбен не тюншг системи, а новi результати, - Лшя Гриневич [Електронний ресурс] // Педагопчна преса. - Режим доступу: http://pedpresa.ua/166195-nova-

ukrayinska-shkola-nam-potriben-ne-tyuning-systemy-a-novi-rezultaty-liliya-grynevych.html - Назва з екрана.

14. Овчарук О.В. 1нформатизащя осв^и та застосування 1КТ для покращення якост освiти зарубiжжя [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/em2/ content/07oovaeo.html - Назва з екрана.

15. Освпн шщативи INTEL в УкраТ'ш [Електронний ресурс] // Навчання для майбутнього в УкраТш. - Режим доступу: http://iteach.com.ua/about-intel/initiatives_in_ukraine/ - Назва з екрана.

16. Процька С.М. Дослщження проблеми шформатизацп освп"и у теори та практицi краТн зарубiжжя // Матерiали Ill щорiчноТ ВсеукраТнськоТ науково-практичноТ конференци «Дослщження молодих учених у контекст розвитку сучасноТ науки» - КиТв, 2013 р. - С. 77 - 82. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1906/1/Procka_GI_konf.pdf - Назва з екрана.

17. Сучасна IT-осв^а в УкраТш. Проект бвропейськ освiтнi iнiцiативи [Електронний ресурс] // Мастерство освiти i науки УкраТни. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/2016/03/15/1-razdel-dlya-sajta-mon-(2).pdf - Назва з екрана.

18. У МОН реалiзовуватимуть програму розвитку i впровадження 1КТ та е- урядування (Е-education programs) [Електронний ресурс] // Педагопчна преса. - Режим доступу: http://pedpresa.ua/164745-u-mon-realizovuvatymut-programu-rozvytku-i-vprovadzhennya-ikt-ta-e-uryaduvannya-e-education-programs.html - Назва з екрана.

19. ETF [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etf.europa.eu/ - Назва з екрана.

20. Number of daily internet users in Great Britain from 2006 to 2015 (in million users) [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.statista.com/statistics/275786/daily-internet-users-in-great-britain/ - Назва з екрана.

Анота^я. Дущенко О.С. Використання 1нтернету в осв'т'г. досв'д заруб'жжя.

Проблема використання 1нтернету, в цлому iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (1КТ), в заруб'жних кранах розглядаеться украУнськими науковцями, але недостатньо, не повшстю розкриваеться питання використання дос&ду заруб'жних краУн для навчального процесу в УкраУш з позицй використання 1нтернету в освт'1. В статтi проанал'зовано стан використання 1нтернету в заруб'жних кранах та в УкраУш. Видлено позитивн аспекти використання 1нтернету в освт зарубiжжя для навчального процесу УкраУни. Досвд зарубiжний краУн е до^льним для використання при оргашзаци освтнього процесу в УкраУш. Впровадження 1КТ в заруб>жних краУнах вiдбуваеться при пiдтримцi держави. Европейсьш краУни прiоритетним напрямком вважають використання мультимедйних та iнтернет-технологiй для покращення якост> освти. В заруб>жних краУнах використовуються освiтнi мережi, що м>стять рекомендаци, навчальний матерал для вчителiв. У Францй' 1нтернет та 1КТ е першою життевою необх'дшсть для побудови майбутньоУ наци. Отже, постае необмднкть прийняття дос&ду заруб>жних краУн iз використання 1КТ в освiтi, активного застосовування можливостей 1КТ, 1нтернету в навчальному процеа навчальних заклад'в УкраУни.

Ключовi слова: 1нтернет, iнформацiйно-комунiкацiйнi технологи, '¡нформатизац'я.

Аннотация. Дущенко О.С. Использование Интернета в образовании: опыт зарубежья.

Проблема использования Интернета, в целом информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в зарубежных странах рассматривается украинскими учеными, но недостаточно, полностью не раскрывается вопросы использования опыта зарубежных стран для учебного процесса в Украине с позиций использования Интернета в образовании. В статье проанализированы состояние использования Интернета в зарубежных странах и в Украине. Выделены положительные аспекты использования Интернета в образовании зарубежья для учебного процесса Украины. Опыт зарубежный стран является целесообразным для образовательного процесса в Украине. Внедрение ИКТ в зарубежных странах происходит при поддержке государства. Европейские страны приоритетным направлением считают использование мультимедийных и интернет-технологий для улучшения качества образования. В зарубежных странах используются образовательные сети, содержащие рекомендации, учебный материал для учителей. Во Франции Интернет и ИКТ являются первой жизненной необходимости для построения будущей нации. Следовательно, возникает необходимость принятия опыта зарубежных стран по использованию ИКТ в образовании, активного применения возможностей ИКТ, Интернета в учебном процессе учебных заведений Украины.

Ключевые слова: Интернет, информационно-коммуникационные технологии, информатизация.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Abstract. Duschenko O. Using of the Internet in education: experience abroad.

The problem of Internet use in general, information and communication technologies (ICT) in foreign countries is considered by ukrainian scientists, but not enough, not fully disclosed the use of experience of foreign countries to the educational process in Ukraine from the position of Internet use in education. The article analyzes the state of the Internet in foreign countries and Ukraine. Highlight the positive aspects of Internet use in education abroad for studies Ukraine. The experience of foreign countries is appropriate for the educational process in Ukraine. The introduction of ICT in foreign countries is the support of the state. European countries consider priority use of multimedia and Internet technologies to improve the quality of education. In foreign countries use educational networks containing recommendations, educational material for teachers. In France, the Internet and ICT is a vital need to build the future of the nation. Thus, there is the need for experience abroad with the use of ICT in education, active application of ICT, the Internet in the classroom educational institutions of Ukraine.

Key words: Internet, information and communication technologies, information.