Научная статья на тему 'Використання хмарного сервісу OneDrive в навчальному процесі ВНЗ'

Використання хмарного сервісу OneDrive в навчальному процесі ВНЗ Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
775
93
Поделиться
Ключевые слова
інформаційно-комунікаційні технології / хмарні технології / хмарні сервіси / система підтримки дистанційного навчання / information and communication computing / cloud computing / cloud services / support system of distance learning

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Паламарчук О.С.

Метою дослідження є аналіз хмарного сервісу OneDrive. Завданням дослідження є аналіз функціональних можливостей хмарного сервісу OneDrive та визначення засобів їх реалізація у навчальному процесі у ВНЗ. Об’єктом дослідження є хмарний сервіс OneDrive, предметом дослідження є його інструменти та засоби, що використовуються в навчальному процесі ВНЗ. Активний розвиток інформаційних технології направлений на формування нових підходів та методик викладання дисциплін у ВНЗ. Використання інформаційних технологій в освітньому процесі орієнтоване на вироблення індивідуального підходу до кожного студента. Застосування хмарних технологій в навчальному процесі підвищує якість та ефективність навчання студентів ВНЗ; полегшує процес подання інформації студентам, її засвоєння та контролю знань.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Паламарчук О.С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Using cloud service OneDrive in the educational process of the university

The aim of the study is to analyze the cloud service OneDrive. The aim of the study is to analyze the functionality of the cloud service OneDrive and determination means for their implementation in the educational process in higher educational institutions. The object of research is a cloud service OneDrive, the subject of the study is its tools and instruments used in the educational process of the university. Active development of information technologies is aimed at the formation of new approaches and methods of teaching disciplines in universities. Use of information technologies in educational process focused on the development of an individual approach to each student. The use of cloud technologies in the educational process improves the quality and effectiveness of teaching higher school students; facilitates the process of providing information to students, her learning and knowledge control.

Текст научной работы на тему «Використання хмарного сервісу OneDrive в навчальному процесі ВНЗ»

Scientific journal

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал

Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Паламарчук О.С. Використання хмарного сервсу onedrive в навчальному процей ВНЗ // Фiзико-математична освта : науковий журнал. - 2016. - Випуск 2(8). - С. 87-92.

Palamarchuk A.S. Using cloud service OneDrive in the educational process of the university // Physics and Mathematics Education : scientific journal. - 2016. - Issue 2(8). - Р. 87-92.

Вступ. Швидкий розвиток Internet-технологш зумовив ix повсюдне впровадження та використання. Сьогодш важко уявити наше життя без сощальних мереж, електронно! пошти та мережi Internet. Розвиток шформацшно-комушкацшних технологш (1КТ) супроводжуеться появою нових теxнологiй, методiв та засобiв накопичення, обробки, зберкання та передачi шформаци. Однiею iз нових теxнологiй е xмарнi технологи (ХТ), як швидкими темпами входять у вс сфери нашого життя: бiзнес, медицина, побут, наука й осв^а зокрема.

Використання ХТ в осв^ньому процесi надають можливiсть переходу на дистанцшну форму навчання (ДФН), яка може застосовуватися як для окремих студенев, так i для цтих груп (особливо в перюд канiкул, карантину чи вимушених перерв у навчальному процеа). В свою чергу, ДФН, яка широко використовуеться у ВНЗ, передбачае використання систем пщтримки дистанцшного навчання (СПДН), на базi яких розгорнуто курси дистанцшного навчання з вщповщними матерiалами: конспекти лекцш, презентаций лабораторнi, практичнi, семшарськ та тестовi завдання, пiдручники та поабники, програмне забезпечення та ш. Цi системи надають можливiсть завантажувати необхщш файли та матерiали з певними обмеженням розмiру. Тому, виникае необхщшсть використання додаткових хмарних сервiсiв (ХС), в яких можна розмктити всю необxiдну iнформацiю.

Аналiз дослщжень та публiкацiй. Використанню 1КТ та мережних соцiальниx сервiсiв мережi Internet в освт присвячено багато роб^ вiтчизняниx та зарубiжниx авторiв. Серед них можна видтити роботи по застосуванню елементiв дистанцiйного навчання при проведены занять та в шдивщуальнш робот студентiв: Романа Б.£. [6], Кухарчука Р.П. [2], Штогрина С.С. [6]; особливосл використання хмарних сервiсiв в освт розглянуто в роботк Сейдаметова З.С., Сейтвелиева С.Н. [3]; питання застосування 1КТ в освт розкрито в дослiдженнi Ставицько! 1.В. [4]; використання соцiальниx мережевих сервiсiв в освiтi розглядали: Кречетникова И.В., Кречетников К.Г. [1]; особливосл використання Internet в якосл осв^ньо! технологи в системi вищо! освiти та рекомендаци щодо ix застосування наведено в робот Грендона Джила [8]; ефектившсть використання cloud computing в процеа навчання i пiдготовки студентв описано в роботах [9] - [12]; комплексне використання хмарних сервiсiв в електронному навчальному кура описано в робот Герасименко 1.В., Журавель К.1., Паламарчука О.С. [7].

Проаналiзувавши зазначенi публтаци було виявлено, що в бiльшостi робiт використання хмарних технологш описано досить поверхнево. Саме тому дана робота присвячена аналiзу хмарного сервку OneDrive як засобу забезпечення навчального процесу.

Постановка задачи Визначити функцюнальш можливосл хмарного сервку OneDrive, проаналiзувати його можливостi й шструменти якими володiе. Визначити можливiсть використання OneDrive у навчальному процеа.

УДК 004.418

О.С. Паламарчук

Черкаський державний технолог'тний ушверситет, УкраУна

palamarchuk. a85@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВ1СУ ONEDRIVE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕС1 ВНЗ

Мета роботи: Дослщити основы функцюнальш можливост хмарного cepBicy OneDrive; визначити методику та засоби його застосування у навчальному процеа ВНЗ.

Основна частина.

Використання 1КТ в ^CTeMi оcвiти здiйcнюe вплив на осв^ш технологи та створюе нов^ що впливають на подальший процес осв^и. Це виражаеться у застосуванш комп'ютерiв i телекомушкацш, cпецiального устаткування, програмних та апаратних заcобiв, систем обробки шформацп; cтвореннi нових заcобiв навчання i збереженнi знань, до яких належать електронш пiдручники i мультимедiа, електроннi бiблiотеки й архiви даних, глобальнi та локальнi освпн мережi, iнформацiйно-пошуковi та шформацшно-довiдковi системи.

Рiзновидом 1КТ е хмарш технологи (обчислення), якi предcтавленi у виглядi хмарних програмних продуктiв (ХПП) та хмарних cервiciв, що надають можливicть зберiгати та опрацьовувати велит об'еми даних не завантажуючи дисковий прослр пристроУв. 1х застосування в осв^ньому процеci прискорюе обмiн та обробку шформацп, полегшуе взаемодiю та комушкацш кориcтувачiв.

У практицi шдивщуальноУ роботи викладача та колективноУ сшвпращ зi студентами досить зручно використовувати ХПП та ХС, серед яких можна видшити, електронну cтiну Padlet [14], електроннi диски e-Disk [15], хмарнi сховища з шдтримкою офicного пакету MS Office Web Apps: Microsoft Office 365 [16], Microsoft OneDrive [19], Google [18], Yandex [20], Dropbox [17] та ш.

Проведенню викладачем лекцшних, практичних, лабораторних чи семшарських занять потребуе значноУ пiдготовки: опрацювання базовоУ та додатковоУ лiтератури з теми, шформацшних джерел, розробки та укладання методичних матерiалiв. Збереження та опрацювання цих матерiалiв потребуе значного дискового простору на комп'ютер^ ноутбукi чи на флеш-ноаях. Але не завжди е можливicть зберегти ввесь об'ем даних чи використати власш носи. В такому випадку необхщне використання ХС. Одним з таких е хмарних сервк Microsoft OneDrive (рис. 1).

Рис. 1. Робоча область OneDrive

OneDrive - це безкоштовне on-line сховище в XMapi (особисте або корпоративне), яке надаеться разом i3 облiковим записом Microsoft. Пройшовши реестращю, користувач отримуе власне сховище об'емом 15 ГБ, яке можна, при потребу збтьшувати. Воно працюе як додатковий жорсткий диск, доступний на будь-яких пристроях [13].

Розглянемо бшьш детально структуру та функцiонування ХС OneDrive. OneDrive надае можливiсть:

- збер^ати необмежений перiод часу тека^ документи, електроннi тaблицi, презентацГУ, PDF-файли, фотографГУ, вiдео- та аудю файли;

- створювати: папки за тематиками, групами чи дисциплшами, збер^ати в них рiзнi файли (документи) (рис. 2); документи Word, електронш таблиц Excel, презентацп PowerPoint, блокнот OneNote та опитування Excel;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- надавити доступ до окремих фaйлiв чи цтих папок (для перегляду або для редагування) визначеному колу оаб або необмеженш кiлькостi (колегам, студентам);

- спшьноУ роботи з документами;

- завантажувати обраш файли;

- котювати та перемiщувaти елементи в межах робочого простору OneDrive;

- видаляти та перейменовувати файли й папки;

- створювати html-код щоб вбудувати обраний файл чи папку у блог чи на web-сторшку, при цьому читaчi (блогу, сайту) зможуть переглядати обраний елемент не входячи в службу;

- для фaйлiв, створених засобами MS Office або Office Online передбачено Журнал верой, в якому метиться список змш, модифтацш файлу iз зазначенням дати, часу та автора змш. Це е досить актуальним, коли над файлом працюе кшька оаб або цiлa команда.

1 OneDrive Q в ? II

Р Пошук CKpi3b ® Створити v £ Передати v О Стльний доступ i Завантажити El Перемоити до Аг Сортування v (7)

. OneDrive

Файли

Останж

Надано сгильний доступ Кошик

Доступно 13,9 ГБ Збшьшити сховище

Завантажити програми OneDrive

Файли > Документи > 5 курс > 1АЗФМ

И-

finansoviy.menedzhme... 1АЗФМ_лаб_1 (MSP).doc 1АЗФМ_лаб_2 (MSP).doc 1АЗФМ_лаб_3 (GP).doc

¿4 Власник S/m Власник ¿4 Власник ¿« Власник

т

Оз

а

продуктом GanttPioject продуктом Microsoft Project

Х' Ш --

1АЗФМ_лаб_4 (PE).doc Ознайомлення з прогр.. Ознайомлення з прогр.. Основи управлшня пр..

Власник i> Влао<ик Власник i> Власник

© 2016 Microsoft Умови Конймденцшнкть i файли cookie Розробники Повщомити про порушення украТнська

Рис. 2. Робоча папка в середовищ1 OneDrive

0

| 1АЗФМ * |

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

А Стльний доступ ^^ Додати користувачт

©

https://onedrive.live.co... X

Будь-хто з цим може переглядати цей

I https://onedrive.live.co... X Будь-хто з цим може редагувати цей

Робоча папка в середовищi OneDrive (рис. 2) мае структуру, схожу з папками в Windows. В лiвiй частит знаходяться пункти меню та вказуеться доступний обсяг пам'ятк В правш - вщображаються файли; зверху знаходиться рядок функцюнальних кнопок.

©

Спыьний доступ до елемента "1АЗФМ"

Будь-хто з _им поси.панням може переглцдати цей елемент, ^ | Дозволити редагування

https://oredrive.Nve.com/redir7resid-7FA..

Електронна пошта

Для вщображення ¡нформаци про об'ект (папку або файл) необхщно натиснути на кнопку або вибрати з контекстного меню (права кнопка миш^ пункт додатковвiдомостi. ^сля цього у правш частит з'явиться додаткове втно де буде вщображатися обраний елемент та три роздши: спiльний доступ, вщомосл та коментарi.

Роздiл спiльний доступ мае три активних пщпункти:

- додати користувач'!в з правами редагування або перегляду;

- посилання на перегляд файлу;

- посилання на редагування файлу. Надати стльний доступ до обраного файлу також

можна натиснувши у верхньому рядку функцюнальну кнопку «Спiльний доступ» (рис. 3). З'явиться форма, за допомогою якоТ:

- обираеться тип доступу (перегляд чи редагування) та генеруеться вщповщне посилання на файл;

- додати електронт адреси користувачiв, яким буде наделано посилання на файл;

- надклати запрошення у сощальт мережк Натиснувши Керування дозволами - у правш

частит втна з'явиться вже знайома нам довщкова шформащя (рис. 2).

У розд^ вiдомостi наводяться наступт дат: тип файлу, розмiр, дата створення, шлях та iншi дат.

У розд^ коментар'1 можна додати коментар, уточнення чи примаку до обраного файлу.

© о

Додатково '

О

О ©

о

Faicebook

Twitter

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Linkedln

Sina Weibo

Керуваги дозезлзуи

Рис. 3. Надання спльного доступу до обраного елементу

Використовуючи MS OneDrive при шдготовц до занять - викладач мае можливiсть [5]:

- створити необхщш матерiали: TeKCTOBi файли, електронш таблицi та презентаций

- завантажити об'емш файли: посiбники (в рiзних форматах), вiдeофiльми та програмнi засоби, розмiри яких часто не дае змоги здшснити завантаження безпосередньо в СПДН;

- використовуючи служби Skype, Facebook, Google, Twitter i LinkedIn створити списки контактiв студeнтiв, яким у надати доступ до робочих матeрiалiв;

- створити групи користувачiв для подальшого надання доступу.

Пщготовлений до заняття матeрiал (лекци, презентацй', теоретичну та методичну л^ературу, аудю-та вiдeо файли, тeстовi завдання) викладач розмЦуе у ХС MS OneDrive та надсилае студентам запрошення з посиланням для перегляду (рис. 2, 3) розмiстивши його у вщповщному роздш СПДН. Таким чином, студенти отримують доступ до ваа шформацп необхщноУ для засвоення матeрiалу, яку вони можуть скачати на свш комп'ютер чи носiй або користуватися on-line.

MS OneDrive можна використовувати для рeaлiзaцiï iнших елементв навчального процесу. Так, студенти в ХС можуть виконувати:

- реферати, '¡нди&дуальш завдання (самостшш, творч>, науков роботи) та надсилати викладачу посилання для редагування та пeрeвiрки;

- колективн проекти, надаючи комaндi проекту дозвт на редагування для здшснення колективноУ роботи;

- контрольш, курсовi, дипломн роботи, надсилаючи викладачу посилання з дозволом на редагування для пeрeвiрки, що значно зменшить кшьмсть друкованих вeрсiй докумeнтiв.

В якост нaпрямiв подальших дослiджeнь можна видшити нaступнi:

- застосування ХС OneDrive в процеа формування та розподту навантаження мiж викладачами кафедри;

- застосування ХС OneDrive при формуванш розкладу занять для студентв ВНЗ;

- застосування ХС OneDrive в робот з деканатом та навчальною частиною ВНЗ;

- використання ХС OneDrive для формування шдивщуального плану роботи виклaдaчiв кафедри та контролю за його виконанням;

- використання зaсобiв ХС OneDrive для забезпечення документооб^у кафедри.

Висновки. Розвиток сучасних освгшх шформацшних технологш спрямований на вироблення шдивщуального шдходу викладача до навчально-виховного процесу студентв. Використання хмарних технологш в навчальному процеа надае можливiсть викладачу оволодiти новими формами, методами та прийомами ефективного проведення занять. У свою чергу, застосування хмарних технологш, зокрема хмарного сервк Microsoft OneDrive, шдвищуе ефектившсть навчання та полегшуе навчальний процес як для виклaдaчiв так i для студентв.

Список використаних джерел

1. Кречетников К.Г. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный ресурс] / К.Г.Кречетников, И.В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова. - Режим доступа: http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf.

2. Кухарчук Р.П. Застосування елементв дистанцшного навчання в шдивщуальнш робот студентв /Р.П. Кухарчук [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://int-konf.org/konf102014/891-kandidat-pedagogchnih-nauk-kuharchuk-r-p-zastosuvannya-elementv-distancynogo-navchannya-v-ndivdualny-robot-studentv.html. - Назва з екрану.

3. Сейдаметова З.С. Облачные сервисы в образовании / З.С. Сейдаметова, С.Н. Сейтвелиева [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/211. - Назва з екрану.

4. Ставицька 1.В. 1нформацшно-комушкацшш технологи в освт / 1.В. Ставицька // X Мiжнaроднa науково-практична конференщя «Сучасш методи викладання шоземноУ мови професшного спрямування у вищш школЬ> - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1103.

5. Паламарчук О.С. Використання Intemet-сервку OneDrive у шдготовщ та проведены занять у ВНЗ / О.С. Паламарчук // мaтeрiaли доповщей науково-практичного семшару «Хмарш технологи в сучасному ушверситет» (ХТСУ-2015): Черкаси, 24 березня 2015 р. - Черкаси: ЧДТУ, 2015. - С. 36-37.

6. Штогрин С.С. Застосування елементв дистанцшного навчання при проведены занять зi студентами денноУ форми навчання / С.С. Штогрин, Б.6. Роман [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/5505/1/10css.pdf.

7. Gerasimenko I.V. Integrate use of cloud services in e-learning course / I.V. Gerasimenko, K.I. Zhuravel, O.S.Palamarchuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(37), Issue: 75, 2015. - P. 29-32.

8. Grandon Gill. 5 (really) hard things about using the internet in higher education [Електронний ресурс] / G.Grandon // eLearn Magazine, #3, 2006. - P. 1. - Режим доступу: http://delivery.acm.org/10.1145/1130000/1126019/p1-gill.html.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

9. Sarathy V. Next generation Cloud Computing Architecture. Enabling real-time dynamism for shared distributed physical infrastructure [Електронний ресурс] / V. Sarathy, P. Narayan, R. Mikkilineni, - Los Altos, CA: Kawa Objects, Inc. - Режим доступу: http://www.kawaobjects.com/resources/PID1258479.pdf.

10. Rayport J. Envision the cloud: the next computing paradigm [Електронний ресурс] / J. Rayport, A. Heyward. - Marketspace Report, 2009. - Режим доступу: http://marketspacenext.files.wordpress.com/2011/01/envisioning-the-cloud.pdf.

11. Thomas P. Y. Cloud Computing: A potential paradigm for practicing the scholarship of teaching and learning [Електронний ресурс] / P. Y. Thomas- Instructional Designer Educational / Technology Unit Centre for Academic Development: University of Botswana. - Режим доступу: http://www.ais.up.ac.za/digi/docs/thomas_paper.pdf.

12. Les Pang. Applying Cloud Computing in the Classroom [Електронний ресурс]/ Les Pang. - Graduate School of Management and Technology, 2009. - Режим доступу: http://deoracle.org/online-pedagogy/teaching-strategies/applying-cloud-computing.html.

13. Початок роботи 3i OneDrive - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial.

14. Електронна стша Padlet. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://padlet.com/

15. Файлове сховище e-Disk [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://edisk.ukr.net/

16. Хмарний Internet-сервiс Microsoft Office 365 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://login.microsoftonline.com/

17. Хмарне середовище збереження даних Dropbox. [Електронний ресурс] - Режим доступу:https://www.dropbox.com/

18. Хмарне сховище даних Google. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.google.com/drive/

19. Хмарне середовище збереження даних OneDrive. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://onedrive.live.com/

20. Хмарне сховище даних Yandex. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://disk.yandex.ua/

Анота^я. Паламарчук О.С. Використання хмарного сервсу OneDrive в навчальному процеС

ВНЗ.

Метою досл'дження е анал'з хмарного сервсу OneDrive. Завданням досл>дження е анал'з функ^ональних можливостей хмарного сервсу OneDrive та визначення засоб>в Ух реалiзацiя у навчальному процеа у ВНЗ. Об'ектом досл>дження ехмарний cepeic OneDrive, предметом досл'дження е його iнструменти та засоби, що використовуються в навчальному процеа ВНЗ. Активний розвиток iнфоpмацiйнихтехнологи направлений на формування новихп'дход'в та методик викладання диcциплiн у ВНЗ. Використання iнфоpмацiйних тeхнологiй в ос&тньому процеС ор'ентоване на вироблення iндивiдуального тдходу до кожного студента. Застосування хмарних тeхнологiй в навчальному процеа тдвищуе яшсть та ефектившсть навчання студент'в ВНЗ; полегшуе процес подання нформацй' студентам, УУзасвоення та контролю знань.

Ключовi слова: iнфоpмацiйно-комунiкацiйнi технологii, хмарн технологу хмарн сервси, система пiдтpимки дистан^йного навчання.

Аннотация. Паламарчук А.С. Использование облачного сервиса OneDrive в учебном процессе

ВУЗа.

Целью исследования является анализ облачного сервиса OneDrive. Задачей исследования является анализ функциональных возможностей облачного сервиса OneDrive и определение средств их реализация в учебном процессе в ВУЗах. Объектом исследования является облачный сервис OneDrive, предметом исследования является его инструменты и средства, используемые в учебном процессе ВУЗа. Активное развитие информационных технологий направлено на формирование новых подходов и методик преподавания дисциплин в ВУЗах. Использование информационных технологий в образовательном процессе ориентировано на выработку индивидуального подхода к каждому студенту. Применение облачных технологий в учебном процессе повышает качество и эффективность обучения студентов ВУЗа; облегчает процесс представления информации студентам, ее усвоения и контроля знаний.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, облачные технологии, облачные сервисы, система поддержки дистанционного обучения.

Abstract. Palamarchuk A.S. Using cloud service OneDrive in the educational process of the university.

The aim of the study is to analyze the cloud service OneDrive. The aim of the study is to analyze the functionality of the cloud service OneDrive and determination means for their implementation in the educational process in higher educational institutions. The object of research is a cloud service OneDrive, the subject of the study is its tools and instruments used in the educational process of the university. Active development of information technologies is aimed at the formation of new approaches and methods of teaching disciplines in universities. Use of information technologies in educational process focused on the development of an individual approach to each student. The use of cloud technologies in the educational process improves the quality and effectiveness of teaching higher school students; facilitates the process of providing information to students, her learning and knowledge control.

Keywords: information and communication computing, cloud computing, cloud services, support system of distance learning.