Научная статья на тему 'Usage of humus with the aim to increase soils production ability and obtaining of ecologically safe production'

Usage of humus with the aim to increase soils production ability and obtaining of ecologically safe production Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
61
82
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ОРГАНіЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО / ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ / БіОГУМУС / ДОЩОВі ЧЕРВ'ЯКИ / ГРУНТ

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Butsyak A.A.

The article summarized literature data on rational usage of humus with the aim of crops increasing and obtaining of ecologically safe production of farming

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Usage of humus with the aim to increase soils production ability and obtaining of ecologically safe production»

УДК 504.53.052.

Буцяк А. А., к.с.-г. н., старший викладач © Лъв\всъкий нацюналънийутеерситет еетеринарногмедицини та бютехнологт

Iмет С.З.Гжицъкого

ВИКОРИСТАННЯ БЮГУМУСУ ДЛЯ П1ДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТ1 ГРУНТУ I ОДЕРЖАННЯ ЕК0Л0Г1ЧН0БЕЗПЕЧН01 ПРОДУКЦ11

У статт1 узагалънено лтературт дат щодо рацюналъного використання бюгумусу з метою тдвищення врожаю й одержання екологгчно безпечног продукцпрослинництва та тваринництва.

Ключое1 слова: оргатчне землеробство, вермикулътивування, бюгумус, дощов/ черв'яки, грунт.

Вступ. Одним ¿з нових вид1в оргашчних добрив, яю можуть сприяти вщтворенню родючосп грунту й одержанню еколопчно безпечно! сшьськогосподарсько! продукци, е високоефективне оргашчне добриво бюгумус (вермикомпост). За сво!ми агрох1м1чними властивостями воно е комплексним добривом, що мютить вс1 макро-, м1кро- та шш1 елементи живлення рослин. Застосування вермикомпосту дае змогу якнайповшше реал1зувати генетичний потенщал рослин, покращити яюсть та пщвищити рентабельшсть рослинницько! та тваринницько! галузей.

Першим повщомленням про користь дощових черв'яюв слщ вважати висловлення Аристотеля про те, що дощов1 черв'яки е "св1товим шлунком". Понад 150 роюв тому, на Лондонському геолопчному товариств1 Ч.Дарвш виголосив промову "Про створення грунтового шару за участю дощових черв'яюв", в якш наголошувалося на тому, що дощов1 черв'яки - це вправш землероби { в природних умовах виконують роль "арх1тектора" родючого шару грунту [1].

Останшм часом як в Укра!ш, так й за кордоном, в умовах еколопчно! кризи, внаслщок дефщиту фшансово-кредитних ресурЫв, назрша нагальна необхщшсть вщновлення родючост1 грунт1в через застосування в аграрному сектор! бюлопчного (альтернативного) землеробства, енергозбер1гаючих технологш на основ! використання оргашчних добрив та р1зних природних (бюлопчних) матер1ал1в [2].

Виклад основного матер1алу. Серед нових вид1в природних субстрат1в важливе мюце займають вермикомпости - продукти переробки оргашчно! маси дощовими черв'яками \ мжрооргашзмами. Внаслщок переробки оргашчних вщход1в утворюеться цшне оргашчне добриво - бюгумус. Бюгумус сприяе оздоровлению грушгв та пщвищенню 1х родючостг В 1 г бюгумусу мютиться до 2000 млрд. колонш м1крооргашзм1в пор1вняно з1 150-350 млн. у гноев1, який вважаеться найкращим натуральним оргашчним добривом [8]. Одержання

©Буцяк А. А., 2012

33

бюгумусу грунтуеться на здатносп дощових черв'яюв використовувати оргашчш рештки, трансформувати !х у кишечнику I видшяти у вигляд1 копролтв. Дощов1 черв'яки - найбшьш1 представники безхребетних, яю входять до складу грунтово! макрофауни. 1х частка становить не менш як половину вЫе! бюмаси грунту. Щшьшсть 1х заселения досягае в середньому 120 особин/м2, а бюмаса 50 г/м2 (за маси тша одного черв'яка 0,5 - 1,5 г).

Використання вермикомиосту особливо актуальне зараз через те, що вмют гумусу в украшських чорноземах за останшх 100 роюв знизився з 4-5% до 3,3% [7]. Значна частина орних земель втратила вщ 15 до 40% ще! речовини (Городнш М.М. та ш., 1996). Широке використання мшеральних добрив, пестицид1в, х1м1чно! мелюраци грунт1в призвело, иоряд з пщвищенням врожайносп на початковому еташ, до багатьох проблем - втрати гумусу, деструкци та перетворення грунту в шдиферентну масу, нездатну всмоктувати й утримувати воду та схильну до водно! та впрово! ерозп. Перенасичення грунту р1зними х1м1чними речовинами стерил1зуе його, знищуючи бюлопчш об'екти, яю утворюють складну еколопчну систему.

У процес1 перетравлення оргашчних вщход1в у кишечнику хробашв формуються гумусов1 речовини. Вони вщр1зняються за х1м1чним складом вщ гумусу, який утворюеться у грунт1 за участю тшьки мжрофлори, тому що в кишечнику хробаюв вщбуваються процеси пол1меризацп продукт1в розпаду оргашчних речовин I формуються молекули гумшових кислот, яю утворюють комплексш сполуки з мшеральними компонентами, що довго збер1гаються у вигляд1 стшких сполук. Тшьки хробаки, на вщмшу вщ шших бюлопчних об'ект1в грунту, мають таку специф1чну особливють, як здатшсть до мелюрування I структурування грунт1в. Перероблений за добу хробаками грунт у копрол1ти дор1внюе маЫ !хнього тша. Концентрация гумусових речовин у копрол1тах хробаюв у 4-8 рази вища, шж у гнойовш бюмасг Копрол1ти - це щшьш чорно-коричнев1 палички без запаху, яю не злежуються. 1х гранульована форма надае бюгумусу розсипчастого вигляду, що дуже важливо для структурування грунту. Копрол1ти мктять у 5 раз1в бшьше бюлопчного азоту, в 7 раз1в багатш1 на фосфор I в 11 раз1в на калш пор1вняно з поверхневим шаром родючого грунту.

Поживш елементи в бюгумуЫ знаходяться в доступнш для рослин оргашчнш форм1, вш мае зернисту структуру, стшку до розмивання водою, повшьно розчиняеться у вод1, що забезпечуе його пролонговану дш. У середньому бюгумус мае такий склад: суха оргашчна речовина - 40-60%; гумус

- 10-12%; N - 0,9-3,0%; Р - 1,3-2,5%; К - 1,2-2,5%; Са - 4,5-8%; Mg - 0,5-2,3%; Бе

- 0,5-2,5%; Си - 3,5-5,1 мг/кг ; Ми - 60-80 мг/кг; 2п - 28-35 мг/кг та рН - 6,8-7,2 [4]. Особливу цшшсть бюгумусу надае наявшсть в ньому гумшових кислот, вмют яких коливаеться вщ 5,6 до 17,6% на суху речовину.

Оздоровчий вплив бюгумусу на грунт визначаеться його багатою мжрофлорою (2*1012 колонш м1крооргашзм1в), у тому числ1 азотофжсуючими бактер1ями, яю трансформують азот пов1тря в легко доступний рослинам формг Вважаеться, що аскорбшову кислоту синтезують мжрооргашзми в грунт1, а

34

поим И трансформують рослинам разом з елементами живлення. Висока мжробюлопчна насичешсть бюгумусу забезпечуе безперервне утворення аскорбшово! кислоти в удобренш ним земл1, а також активних метаболтв, зокрема таких регулятор1в, як ауксин, цитоюнши. Все це сприяе активаци мжробюлопчних процеав у грушт, мобшзаци його потенцшно! родючостг

У крашах Заходу бюгумус роздшяють на 3 фракци за величиною гранул (частинок): найдр1бшша - гранули до 0,1 мм; др1бна - 0,3-0,7мм; крупна -понад 0,7 мм. Найдр1бшша фракщя, або гумусова мука, при внесенш в грунт одразу ж розчиняеться \ засвоюеться рослинами, И використовують для «л1кування» рослин. Др1бну фракцш використовують для пщживлення городшх, парникових \ оранжерейних культур (овоч1, кв1ти). Третя фракщя використовуеться у рослинництв1 та сад1вництвг В Укра!ш бюгумус теж роздшяеться на три фракцп, але вони значно крупшшк найдр1бшша фракщя -гранули до 1 мм, др1бна - до 2, а крупна - до 3 мм [6].

3 пол1в, удобрених бюгумусом, отримують яюсш еколопчно безпечш харчов1 продукти, яю в розвиннених крашах Св1ту ниш дуже цшяться. Так, в Англи, Голландп, Имеччиш на полях, удобрених бюгумусом, урожайшсть зернових сягае 56-70 ц/га, картопл1 - 500-800 ц/га (Голланд1я, Великобриташя). На юнець 2000 року в США понад 500 тисяч фермерських господарств перейшли на систему бюлопчного землеробства, що дало змогу забезпечити пщвищення якост1 та врожайност1 зернових культур до 60 ц/га, а кукурудзи на зерно - понад 100 ц/га. Сауд1вська Арав1я практично не мае земель, придатних для землеробства, але вона, використовуючи бюгумус, не лише задовольняе сво1 потреби в зернових та овочевих культурах, але й експортуе значну !х частину [3].

Св1товий досвщ виробництва та використання бюгумусу свщчить про те, що на даний час немае оргашчного добрива, под1бного до нього за ефектившстю, еколопчною чистотою \ надшшстю. Це високоефективне концентроване добриво з ефектом захисту рослин вщ хвороб, зас1б регенераци \ новоутворення грунт1в, пщвищення врожайност1 сшьськогосподарських культур пор1вняно з традицшними добривами. Використання вермикомпосту як оргашчного добрива, покращуе яюсть вирощено! продукцп, зокрема знижуе концентрацш токсичних речовин. Черв'яки \ бюгумус мають здатшсть зв'язувати радюнуклщи та важю метали, яю мютяться в грунт1, оргашчних \ мшеральних добривах, р1зко зменшують !х надходження в рослини. Також виявлено позитивний вплив бюгумусу на зменшення вмюту штрат1в у продукцп рослинництва.

Оптимальними дозами е 3,0-3,5 т чистого бюгумусу або 4-5 т неочищеного (¿з залишками субстрату) на 1 га площг Але це умовш дози, тому що бюгумусом неможливо «переудобрити» грунт. Доза встановлюеться виходячи з економ1чно! доцшьностг Максимальна доза - 4 т/га. За пожившстю 1 т бюгумусу р1вноцшна 60-70 т гною. Як показуе закордонний досвщ, бюгумус «омолоджуе» грунти. Нав1ть виснажеш, холодш та «мертвЬ» грунти

35

вщроджуються теля систематичного внесения бюгумусу впродовж 4-х роюв з розрахунку 3 т/га.

Щодо використання вермикультури у тваринництв1, потр1бно вщзначити, що з 1 т оргашчних в1дход1в, перероблених черв'яками отримують 600 кг бюгумусу i 100 кг бюмаси черв'яюв. 1з тш черв'яюв теля вщповщно! обробки отримують бшкове борошно, яке за амшокислотним складом наближаеться до м'яса тварин i риби, але переважае його за вмктом ycix незамшних амшокислот. Додавання бюмаси черв'яюв до рацюну сшьськогосподарських тварин i птищ сприяе збшьшенню виходу продукцп та покращенню И якостг Так, при добавлянш 1% бюмаси черв'яюв до рацюну курей упродовж 104 дтв ix несучють пщвищилась приблизно на 20% за одночасного зростання в яйцях вмкту протешу. Використання в рацют год1вл1 кор1в 0,5 кг св1жо! бюмаси черв'яюв забезпечила п1двищення надо!в молока на 22% (Смаглш О.Ф. та iHmi, 2006).

Висновок. Вермикультивування потр1бно розглядати як перспективний напрям формування i розвитку еколог1чних основ сшьськогосподарського виробництва з метою одержання еколопчно безпечно! продукц11.

Л1тература

1. Вермикультивування у присадибних господарствах (6ioryMyc з орган1чних в1дход1в) // Спец1альний шформацшний бюлетень "Екос" №2. -Жидач1в 2003. - 31 с.

2. Герасименко В.Г. та iHmi. Бютехнолопя. - 2006. - С 535-564.

3. Городнш М.М., БикАн А.В., Бик1на Н.М. Б1овермикультивування як рацюнальний cnoci6 утил1зац1! орган1чних в1дход1в // Тез. докл. 2 Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов» . - Харьков, 2005. - С. 225.

4 Игонин A.M. Черви - гумус - урожай // Достижения науки и техники АПК/ A.M. Игонин 2004. - № 4. - С. 2-3.

5. Колодяжна М. Биогумус - спасение для тощих почв // Зерно / М. Колодяжна . 2006. - № 7. - С. 90-94.

6. PoccixiH В.В. Бютехнолопя: вступ в науку майбутнього. - X:. Колорит, 2005. - С. 134-139.

7.Таргоня B.C. Дослщження i обгрунтування прийнятних параметр1в бютехнолопчного процесу вермжультивування та обладнання для його реал1заци // Науковий вюник Нац1онального ун1верситету 6iopecypciB i природокористування Укр. 2009. - Випуск 134, частина 1. - С. 145-152.

8. Швед О.М. та iHmi. Еколопчна бютехнолопя. Книга 1, ЛьвАв: НУ "ЛьвшськаПолггехшка", 2010. - С.385 - 390/

Summary Butsyak А.А.

Lviv National Universitet of Veterinary Medicine and Biotehnology named after

S.Z.Gzhytskyj

USAGE OF HUMUS WITH THE AIM TO INCREASE SOILS PRODUCTION ABILITY AND OBTAINING OF ECOLOGICALLY SAFE PRODUCTION

The article summarized literature data on rational usage of humus with the aim of crops increasing and obtaining of ecologically safe production offarming.

Рецензент - д.с.-г.н., професор Параняк Р.П.

36

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.