Научная статья на тему 'Трансформація транспортно-логістичної системи в Україні на засадах зеленої логістики'

Трансформація транспортно-логістичної системи в Україні на засадах зеленої логістики Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
592
88
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ТРАНСПОРТНО-ЛОГіСТИЧНА СИСТЕМА / ТРАНСФОРМАЦіЯ / СТАЛИЙ РОЗВИТОК / ЗЕЛЕНА ЛОГіСТИКА / ЕКОЛОГіЧНА ЛОГіСТИКА / КОНЦЕПЦіЯ «ЗЕЛЕНОГО» ЗРОСТАННЯ / ЗЕЛЕНА ЕКОНОМіКА / ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМіКА / ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / ТРАНСФОРМАЦИЯ / УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА / ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА / КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА / ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА / ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА / TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM / TRANSFORMATION / SUSTAINABLE DEVELOPMENT / GREEN LOGISTICS / ECOLOGICAL LOGISTICS / CONCEPT OF «GREEN» GROWTH / GREEN ECONOMY / CIRCULAR ECONOMY

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Трушкіна Н. В.

У сучасних умовах інтенсивного розвитку циркулярної економіки актуалізуються питання охорони навколишнього природного середовища у транспортній сфері та при організації логістичної діяльності. Забезпечення сталого розвитку транспортно-логістичної системи потребує впровадження інноваційних моделей, організаційно-управлінських і екологічних технологій, які відповідатимуть сучасним трансформаційним перетворенням національної економіки та сприятимуть скороченню негативного впливу транспорту на довкілля. Це має відбуватися в контексті концепції «зеленого» зростання та відповідати європейській транспортній політиці TEN-T, спрямованої на ефективне використання ресурсів і скорочення викидів парникових газів. У результаті дослідження виявлено ключові еколого-економічні проблеми розвитку транспортно-логістичної системи в Україні. Доведено, що дієвим інструментом трансформації національної транспортно-логістичної системи є зелена логістика. На основі аналізу й узагальнення існуючих наукових підходів до визначення терміна «зелена логістика» встановлено, що під ним розглядається науковий напрям; чинник збереження довкілля за допомогою екологічно чистих технологій; складова зеленої економіки; вид логістики, яку засновано на ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологіях; ефективний підхід до управління ресурсними й енергетичними потоками задля зниження еколого-економічних збитків; господарська діяльність; науково-практична діяльність; вид діяльності, яка пов’язана з екоефективним управлінням руху логістичних потоків продукції; інструмент забезпечення екологічної безпеки екосистеми; сукупність логістичних підходів до оптимізації потоків відходів і ресурсів; екологічно прийнятна транспортна система розподілу; координація логістичної діяльності задля досягнення сталого розвитку. При цьому більшість науковців ототожнюють поняття «зелена» та «екологічна логістика», під якою розуміється науковий напрям, що передбачає використання сучасних інноваційний логістичних технологій; сукупність дій, спрямованих на мінімізацію екологічних наслідків логістичної діяльності; інтегроване управління логістичними процесами (виробництво, складування, транспортування відходів); підсистема управління потоками продукції від постачальника до споживача з мінімальним впливом на довкілля. Надано авторське формулювання поняття «зелена логістика» як виду господарської діяльності, яка включає процеси матеріально-технічного постачання, складування, екологічно безпечного зберігання, виробництва, обслуговування споживачів, транспортування, збуту готової продукції, рециклінгу (вторинної переробки й утилізації відходів), що дозволяє зменшити негативний вплив на екосистему та довкілля. Реалізація принципів й інструментів зеленої логістики сприяє мінімізації витрат на процес проходження логістичних потоків з одночасною підтримкою необхідного рівня екологічної безпеки, що є однією із важливих вимог до впровадження інтегрованих транспортно-логістичних систем у сучасних умовах розвитку циркулярної економіки.В современных условиях интенсивного развития циркулярной экономики актуализируются вопросы охраны окружающей природной среды в транспортной сфере и при организации логистической деятельности. Обеспечение устойчивого развития транспортно-логистической системы требует внедрения инновационных моделей, организационно-управленческих и экологических технологий, отвечающих современным трансформационным преобразованиям национальной экономики и способствовать сокращению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Это должно происходить в контексте концепции «зеленого» роста и соответствовать европейской транспортной политике TEN-T, направленной на эффективное использование ресурсов и уменьшение выбросов парниковых газов. В результате исследования выявлены ключевые эколого-экономические проблемы развития транспортно-логистической системы в Украине. Доказано, что действенным инструментом трансформации национальной транспортно-логистической системы является зеленая логистика. На основе анализа и обобщения существующих научных подходов к определению термина «зеленая логистика» установлено, что под ним рассматривается научное направление; фактор сохранения окружающей среды с помощью экологически чистых технологий; составляющая зеленой экономики; вид логистики, основанной на ресурсосберегающих и экологически безопасных технологиях; эффективный подход к управлению ресурсными и энергетическими потоками для снижения эколого-экономического ущерба; хозяйственная деятельность; научно-практическая деятельность; вид деятельности, связанной с экоэффективным управлением движения логистических потоков продукции; инструмент обеспечения экологической безопасности экосистемы; совокупность логистических подходов к оптимизации потоков отходов и ресурсов; экологически приемлемая транспортная система распределения; координация логистической деятельности для достижения устойчивого развития. При этом большинство ученых отождествляют понятия «зеленая» и «экологическая логистика», под которой понимается научное направление, предусматривающее использование современных инновационный логистических технологий; совокупность действий, направленных на минимизацию экологических последствий логистической деятельности; интегрированное управление логистическими процессами (производство, складирование, транспортировка отходов); подсистема управления потоками продукции от поставщика к потребителю с минимальным влиянием на окружающую среду. Предложен авторский подход к формулировке понятия «зеленая логистика» как вида хозяйственной деятельности, включающей процессы материально-технического снабжения, складирования, экологически безопасного хранения, производства, обслуживания потребителей, транспортировки, сбыта готовой продукции, рециклинга (вторичной переработки и утилизации отходов), что позволяет уменьшить негативное влияние на экосистему и окружающую среду. Реализация принципов и инструментов зеленой логистики способствует минимизации затрат на процесс прохождения логистических потоков с одновременным поддержанием необходимого уровня экологической безопасности, что является одной из важных требований к внедрению интегрированных транспортно-логистических систем в современных условиях развития циркулярной экономики.In today’s conditions of intensive development of the circular economy the issues of environmental protection in the transport sphere and organization of logistics activities are actualized. Ensuring sustainable development of the transport and logistics system requires the introduction of innovative models, organizational and managerial and environmental technologies that will meet the modern transformational transformations of the national economy and contribute to reducing the negative impact of transport on the environment. This should take place in the context of the green growth concept and in line with European transport policy TEN-T, aimed at efficient use of resources and reduction of greenhouse gas emissions. As a result of the research, key environmental and economic problems of sustainable development of the transport and logistics system in Ukraine were identified. It is proved that green logistics is an effective tool for transforming the functioning of the national transport and logistics system. The evolutionary development and stages of formation of the concept of «green» logistics have been studies. On the basis of analysis and generalization of existing scientific approaches to the definition of the term «green logistics» it is established that under it the scientific direction is considered; the factor of environmental protection by using environmentally friendly technologies; a component of the green economy; a kind of logistics based on resource-saving and environmentally sound technologies; an effective approach to managing resource and energy flows in order to reduce environmental and economic losses; economic activity; scientific and practical activity; type of activity related to the efficient management of the flow of logistic flows of products; ecological safety ecosystem security tool; a set of logistic approaches to the optimization of waste streams and resources; ecologically acceptable transport system of distribution; coordination of logistics activities in order to achieve sustainable development. At the same time, most scientists identify the concept of «green» and «ecological logistics», which refers to the scientific direction, which involves the use of modern innovative logistics technologies; a set of actions aimed at minimizing the environmental consequences of logistics activities; Integrated management of logistics processes (production, warehousing, transportation of waste); a subsystem of product flow management from supplier to customer with minimal impact on the environment. The author’s interpretation of the concept of «green logistics» is formulated as a type of economic activity, which includes the processes of material and technical supply, storage, environmentally safe storage, production, service consumers, transportation, sale of finished products, recycling (recycling and recycling), which reduces negative impact on ecosystem and environment. Implementation of the principles and tools of green logistics contributes to minimizing the costs of the process of passing logistics flows while maintaining the necessary level of environmental safety, which is one of the important requirements for the introduction of integrated transport and logistics systems in the current conditions of development of the circular economy.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Трансформація транспортно-логістичної системи в Україні на засадах зеленої логістики»

--Менеджмент -

УДК 338:656:502(477) doi: 10.12958/1817-3772-2019-2(56)-151-161

Н. В. Трушкша,

кандидат економ!чних наук, ORCID 0000-0002-6741-7738, e-mail: trushkina@nas.gov.ua,

1нститут економ1ки промисловост1 НАН Украгни, м. Кигв

ТРАНСФОРМАЦ1Я ТРАНСПОРТНО-ЛОГ1СТИЧНО1 СИСТЕМИ В УКРА1Н1 НА ЗАСАДАХ ЗЕЛЕНО1 ЛОГ1СТИКИ

Постановка проблеми. На даний час у глобальному економiчному просторi наголошено про курс на «зелену» економшу як ключового вектору розвитку, який сприяе зниженню екологiчних за-гроз, ризикiв i дефiциту природних ресурив. Основу «зелено!» економiки становлять яшсно новi бiзнес-моделi, якi дозволяють учасникам ринку (виробни-кам, посередникам i споживачам) одержувати еко-номiчнi вигоди вiд тдприемницько! дiяльностi од-ночасно iз вирiшенням глобальних еколопчних проблем.

Це вiдповiдаe глобальному Порядку денному у галузi розвитку на перюд до 2030 року, прийнятому на Самiтi зi сталого розвитку у вересн 2015 р. Це зазначено i в розроблених ООН «Цшях сталого розвитку 2016-2030 рр.», реалiзацiя яких вимагае формування iнновацшного пiдходу до зелено! тран-сформаци економiки та здiйснення монiторингу [1, с. 7].

Забезпечення сталого розвитку транспортно-логiстично! системи потребуе впровадження шнова-цiйних моделей, органiзацiйно-управлiнських i еко-логiчних технологiй, як вщповвдатимуть сучасним трансформацiйним перетворенням нацiонально! економши та сприятимуть скороченню негативного впливу транспорту на довкшля. Це мае ввдбуватися в контекст концепцi! зеленого зростання, яку запро-поновано Оргашзащею Економiчного Ствробгтни-цтва та Розвитку. Крiм цього, варто вiдмiтити, що функцiонування транспортно-логiстично! системи мае здшснюватися в рамках европейсько! транспор-тно! полiтики TEN-T [2], спрямовано!, в першу чергу, на ефективне використання ресурсiв i скоро-чення викидiв парникових газiв. Для цього доцшьно запровадити комплекс стратегiчних заходiв, ям по-лягають у такому: до 2030 р. зменшити наполовину кшьшсть автомобiлiв на традищйних видах палива в межах мюьких територiй; до 2050 р. повнютю ввд-мовитися вiд !хнього використання; до 2030 р. забез-печити практично повну декарбошзащю мiсько! ло-гiстики в основних мiських центрах; частка спожи-вання низьковуглекислого еколопчного палива в авiацi! мае до 2050 р. зрости до 40%; до 2050 р. та-кож необхвдно забезпечити зниження рiвня викидiв СО2 по СС, що утворюються внаслвдок викорис-тання бункерного палива на морських суднах, на 40% (за можливютю на 50%).

Зпдно з кер!вними принципами сталого прос-торового розвитку Свропейського континенту, схва-лених на 12-й Сесп Свропейсько! конференцл мшь стр!в, ввдповвдальних за регюнальне планування (78 вересня в Ганновер!), необх!дно сприяти запрова-дженню найменш шк!дливих для навколишнього се-редовища еколог!чно безпечних транспортних систем.

Отже, для комплексного вир!шення еколого-економ!чних проблем розвитку транспортно-лопс-тично! системи в Укра!н! необх!дно застосовувати концепщю зелено! лог!стики.

Аналiз останшх дослiджень i публiкацiй. Зелена лопстика е одним з актуальних аспект!в функ-ц!онування в умовах глобал!зацп св!тових суб'екпв господарювання, що впливають на довк!лля. По-няття «зелена лопстика» виникло на основ! нового тдходу «еколопчно рац!ональне проектування». Воно, в свою чергу, ввдноситься до концепту сталого розвитку, яке достатньо широко розповсю-джено в св!т!.

Сл!д зазначити, що бажання п!дприемств сфор-мувати у споживач!в еколог!чний ¿м!дж сприяло розробщ концепц!! стало! лог!стики, яка включае «зелен!» складов! та розглядае економ!чну, соща-льну й еколог!чну д!яльшсть у контекст! логютич-ного управл!ння. На думку досл!дник!в, найближ-чим часом бшьшють споживач!в в!ддаватиме перевагу компан!ям, що використовують «зелений» транспорт i лог!стичн! р!шення. Значна увага корпо-рац!й до «зеленого» аспекту !х лог!стично! д!яльно-ст обумовлено такими тенденц!ями, як тдвищення р!вня !нформованост! споживач!в шляхом еколопчного маркування; зростання попиту на фах!вщв з пи-тань захисту довк!лля; важлив!сть економ!чних чин-ник!в п!дтримки навколишнього середовища; поль тичний вплив ! регулювання в цьому напрям! [3, с. 47]. Застосування «зелених» технолог!й у лопс-тищ стало такою ж необхвдшстю, як впровадження системи менеджменту якост! Як наслвдок, зг!дно з опитуванням «Зелен! тренди» (The Green Trends Survey) у досл!дженш «Towards Sustainable Logistics» [4], 59% б!знес-структур тдрахували, що «зе-лене» перевезення !х продукц!! визнано виршаль-ним чинником у залучент споживач!в у майбут-ньому.

На основ1 обстеження компанп PE International (Великобриташя) [5] визначено ключов1 переваги при впровадженн концепцп зелено! лопстики, до яких ввднесено зниження р1вня викид1в в атмосферу (33% кер1внишв i топ-менеджер1в компанш); залу-чення нових ктенпв або розробка нових продуктiв (26% респонденпв).

У наукових публiкацiях зарубiжних i укра!н-ських учених придшено значну увагу:

визначенню змiсту поняття «зелена лопстика», виявленню ii основних напрямiв впровадження та роз-витку в контекст бiзнес-концепцi! кругово! економши [6-12];

формуванню системи сталого управлшня лопс-тичними операцiями [13-16];

застосуванню логiстичного пiдходу, який поля-гае в оптимальному управлiннi економiчними потоками й запасами в складних соцiально-економiчних системах для досягнення цшей з мiнiмальними ви-тратами [17];

обгрунтуванню необхiдностi формування еко-лопчно орiентованого логiстичного управлiння, метою якого е отримання iнтегрального еколого-еко-номiчного ефекту як результату ошишзацп потоко-вих процесiв у виробничш логiстичнiй системi, що забезпечуватиме скорочення тривалостi лопстич-ного циклу, тдвищення еколопчно! якост продукций зменшення втрат ресурсiв пiд час збер^ання та транспортування, обсягiв утворення вiдходiв [18];

визначенню особливостей формування «зеле-них» логiстичних систем мiста, до яких ввднесено транспортну систему [19].

Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до окреслено! проблеми з боку вчених, актуальним залишаеться проведення наукових дослiджень у на-прямi екологiчно орiентованого розвитку транс-портно-лопстично! системи в Укра!ш на засадах зелено! лопстики. Все це значною мiрою обумовило вибiр теми даного дослiдження та його цшьову спрямованiсть.

Мета статт полягае у подальшому розвитку теоретичних положень й обгрунтуваннi доцiльностi застосування зелено! логiстики як сучасно! концеп-цИ трансформацi! транспортно-логiстично! системи в Укра!ш.

Виклад основного матерiалу. Дослщження по-казують, що трансформацiя транспортно-лопстич-но! системи Укра!ни в контекст! концепцп «зеленого» зростання ввдбуваеться недостатньо ефек-тивно. За даними Мiнiстерства фiнансiв Укра!ни, питома вага видатшв бюджету на охорону навко-лишнього природного середовища (ОНПС) не-значна i становила в 2017 р. 0,7% загального обсягу видатюв державного бюджету, що не ввдповвдае Ць лям сталого розвитку 2016-2030 рр. Частка сукуп-них витрат на ОНПС у загальному обсязi ВВП не-суттева i складала в 2017 р. лише 3,1% (табл. 1).

Фшансово-економiчш показники розвитку сфери охорони

Таблиця 1

Роки ВВП у постшних щнах 2010 р., млн грн Сукупш витрати на ОНПС Видатки бюджету на ОНПС

млн грн частка в о6сязГ ВВП, % млн грн частка в загальному об-сязГ видатшв бюджету, %

2010 1079346,0 13128,1 1,2 2872,4 0,8

2011 1138338,0 18490,4 1,6 3890,7 0,9

2012 1141055,0 20514,0 1,8 5297,9 1,1

2013 1140750,0 20377,9 1,8 5594,2 1,1

2014 1066001,0 21925,6 2,1 3481,7 0,7

2015 961821,0 24591,1 2,6 5529,7 0,8

2016 985299,0 32488,7 3,3 6255,4 0,7

2017 1010173,0 31492,0 3,1 7349,3 0,7

Складено за даними: [20, с. 221, 225].

Частка сукупних витрат на ОНПС у сферi транспорту й складського господарства знизилася за 2012-2017 рр. на 4,4 ввдсоткових пункти або з 6,2 до 1,8% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС. За цей перюд спостер^алася тенденщя скорочення частки капiтальних iнвестицiй у розвиток сфери транспорту й складського господарства на 47,5 ввд-соткових пункти або з 58,8 до 11,3% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС у цш галузг Частка поточних витрат на ОНПС у сферi транспорту й складського господарства, ввдповвдно, зросла на 47,5 в.п. або з 41,2 до 88,7% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС у даному видi економiчно! дь яльност (табл. 2).

Частка поточних витрат на ОНПС у сферi транспорту й складського господарства скоротилася за 2012-2017 рр. на 1,2 ввдсоткових пункти або з 3,7 до 2,5% загального обсягу поточних витрат на охо-рону навколишнього природного середовища. Пи-тома вага витрат на захист оточуючого повгтря та ммату в сферi транспорту й складського господарства зменшилася на 0,9 ввдсоткових пункти або з 2,4 до 1,5% загального обсягу цих витрат за в«ма видами економiчно! дiяльностi. При цьому частка витрат на захист оточуючого повгтря та кгамату в сферi транспорту й складського господарства майже не змiнювалася i становила в 2017 р. 6,2% у загальному обсяз1 поточних витрат на ОНПС у цш галузi (у 2012 р. - 6,1%) (табл. 3).

Таблиця 2

Динамжа сукупних витрат на охорону навколишнього природного

середовища в сфер1 транспорту й складського господарства_

Роки Загальний обсяг, млн грн У тому числг в сферi транспорту й складського господарства У тому числг

каштальш швестицп поточш витрати

млн грн частка, % млн грн частка, % млн грн частка, %

2012 20514,0 1262,6 6,2 742,1 58,8 520,5 41,2

2013 20377,9 691,6 3,4 197,6 28,6 494,0 71,4

2014 21925,6 330,0 1,5 78,0 23,6 252,0 76,4

2015 24591,1 303,8 1,2 59,0 19,4 244,8 80,6

2016 32488,7 824,9 2,5 96,7 11,7 728,2 88,3

2017 31492,0 575,4 1,8 65,3 11,3 510,1 88,7

Джерело: [20, с. 209-210, 225; 21, с. 135].

Таблиця 3

Динамжа поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища_

Роки Загальний обсяг, млн грн У тому числг в сферi транспорту й складського господарства З них витрати на захист оточуючого повггря й ммату, млн грн У тому числг в сферi транспорту й складського господар-ства

млн грн частка, % млн грн частка, %

2012 13924,7 520,5 3,7 1330,8 31,9 2,4

2013 14339,1 494,0 3,4 1411,1 29,0 2,1

2014 13965,7 252,0 1,8 1234,6 22,6 1,8

2015 16915,5 244,8 1,4 1512,6 60,3 4,0

2016 19095,2 728,2 3,8 1755,4 32,4 1,8

2017 20466,4 510,1 2,5 2086,9 31,8 1,5

Джерело: [20, с. 225; 21, с. 135].

За 2012-2017 рр. питома вага каттальних iнве-стицш на ОНПС у сферi транспорту й складського господарства знизилася на 10,7 ввдсоткових пункти

або з 11,3 до 0,6% загального обсягу капiтальних ш-вестицiй на ОНПС за вама видами економiчно! дiя-льност (табл. 4).

Таблиця 4

Динамжа каттальних швестицш на охорону навколишнього природного середовища_

Роки Загальний обсяг, млн грн У тому числг у сферi транспорту й складського господарства, млн грн Частка в загальному обсязi каттальних швестицш, %

2012 6589,3 742,1 11,3

2013 6038,8 197,6 3,3

2014 7959,9 78,0 1,0

2015 7675,6 59,0 0,8

2016 13390,5 96,7 0,7

2017 11025,6 65,3 0,6

Джерело: [20, с. 209-210, 225; 21, с. 135].

За до^джуваний перюд частка iнвестицiй в обладнання й устаткування, що пов'язаш з еколопчно чистими технолопями, в сферi транспорту й складського господарства зменшилася на 20,6 ввд-соткових пункти або з 21,7 до 1,1% загального обсягу цих швестицш Частка iнвестицiй у комплекснi технологi! iз захисту оточуючого повiтря та клiмату в сферi транспорту й складського господарства ско-ротилася на 40,2 ввдсоткових пункти або з 44,2 до 4,0% загального обсягу ввдповвдних iнвестицiй. При цьому питома вага швестицш у комплексш техноло-гi! iз захисту оточуючого повiтря та ктмату в сферi транспорту й складського господарства знизилася

на 35,6 ввдсоткових пункти або з 60,9 до 25,3% загального обсягу iнвестицiй в обладнання й устаткування, що пов'язаш з еколопчно чистими технолопями в данш галузi (табл. 5).

За 2010-2017 рр. обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повгтря ввд пересувних дже-рел забруднення скоротилися на 43,4%, а !х частка в загальному обсязi викидiв забруднюючих речовин -з 38,1 до 36,3% або на 1,8 ввдсоткових пункти (табл. 6).

Як показуе аналiз, обсяги викидiв дюксиду вуглецю в атмосферне повiтря ввд пересувних дже-рел забруднення зменшилися в 2017 р. порiвняно

Таблщя З

Динaмiкa швестицш в облaднaння й устaткувaння, що пов'язaнi з комплексними еколопчно чистими технолопями_

Pora Зaгaльний oбсяг, млн грн У тому 4ucmi в сфеpi тpaнспopтy й склaдськoгo гoспoдapствa З hux швестици га ßaxHCT oтoчyючoгo шви^я й клiмaтy, млн гpн У тому 4u^i в сфеpi тpaнспopтy й склaдськoгo гoспoдapствa

млн гpн Hacrra, % млн грн Hadra, %

2012 3714,8 806,6 21,7 1112,2 491,5 44,2

2013 3233,9 191,7 5,9 1094,2 142,7 13,0

2014 4638,2 70,8 1,5 428,5 11,0 2,6

2015 4952,2 49,2 1,0 436,0 10,0 2,3

2016 7783,7 82,0 1,1 528,9 25,4 4,8

2017 4183,4 47,5 1,1 300,1 12,0 4,0

Джерело: [21, с. 133".

Таблщя б

Обсяги вики.ив зaбруднюючих речовин в aтмосферне повiтря _ вiд пересувних джерел зaбруднення_

Pora Зaгaльний oбсяг, тис. т У тому 4u^i пеpесyвнi джеpелa зaбpyднення, тис. т Чaсткa в зaгaльнoмy oбсязi вики-дiв зaбpyднюючиx pечoвин, %

2010 6678,0 2546,4 38,1

2011 6877,3 2502,7 36,4

2012 6821,1 2485,8 36,4

2013 6719,8 2424,7 36,1

2014 5346,2 1996,2 37,3

2015 4521,3 1663,9 36,8

2016 4236,0 1547,9 36,5

2017 3968,7 1440,0 36,3

Джерело: [20, с. 30].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

з 2010 p. m 38,2%. Це вiдбyлoся y pезyльтaтi зни-ження oбсягiв викидiв дioксидy вyглецю в aтмoсфе-pне пoвiтpя aвтoмoбiльним тpaнспopтoм та 42,5% i зaлiзничним, aвiaцiйним i вoдним тpaнспopтoм - нa 23,3%.

Вapтo вiдмiтити, щo чaсткa oбсягiв викидiв дь oксидy вyглецю в aтмoсфеpне пoвiтpя вiд пеpесyв-них джеpел зaбpyднення скopoтилaся нa 3,1 ввдтот-кoвих пункти aбo з 16,7 дo 13,6% зaгaльнoгo oбсягy

викидiв дioксидy вyглецю. Це oбyмoвленo зменшен-ням чaстки oбсягiв викидiв дюксиду вyглецю aвтo-мoбiльним тpaнспopтoм m 3,1 в^^т^вих пункти aбo з 12,9 дo 9,8% зaгaльнoгo oбсягy викидiв дюк-сиду вуглецю. Питoмa вaгa oбсягiв викидiв дioксидy вуглецю в aтмoсфеpне пoвiтpя зaлiзничним, aвiaцiй-ним i вoдним тpaнспopтoм мaйже не змiнювaлaся i стaнoвилa в 2017 p. 3,8% зaгaльнoгo oбсягy викидiв дioксидy вуглецю (тaбл. 7).

Таблиця 7

Обсяги викидiв дюксиду вуглецю в aтмосферне повiтря вщ пересувних джерел зaбруднення

Pora Зaгaльний oбсяг, тис. т У тому 4u^i пеpесyвнi джеpелa зaбpyднення У тому 4u^i зa вид^и тpaнспopтy

aвтoмoбiльний тpaнспopт зaлiзничний вoдний т] aвiaцiйний, paнспopт

тис. т чaсткa, % тис. т чaсткa, % тис. т чaсткa, %

2010 198230,7 33188,9 16,7 25627,3 12,9 7561,6 3,8

2011 235971,3 33749,3 14,3 25449,5 10,8 8299,8 3,5

2012 231997,3 33822,2 14,6 25846,9 11,1 7975,3 3,4

2013 230706,1 33088,1 14,3 25716,8 11,1 7371,3 3,2

2014 194739,8 27813,1 14,3 21180,4 10,9 6632,7 3,4

2015 162071,9 23139,8 14,3 16911,3 10,4 6228,5 3,8

2016 156383,2 21781,5 13,9 15786,7 10,1 5994,8 3,8

2017 150894,1 20502,9 13,6 14736,9 9,8 5766,0 3,8

Джерело: [20, с. 31].

3a aнaлiзoвaний пеpioд чaсткa oбсягiв викидiв дюксиду вуглецю aвтoмoбiльним тpaнспopтoм зни-зитася нa 5,3 вiдсoткoвих пункти aбo з 77,2 дo 71,9%

зaгaльнoгo oбсягy викидiв дioксидy вуглецю в aтмo-сфеpне пoвiтpя вiд пеpесyвних джеpел зaбpyднення. I, вiдпoвiднo, чaсткa oбсягiв викидiв дioксидy вуг-

лецю зал1зничним, ав1ащйним i водним транспортом збшьшилася на 5,3 в.п. або з 22,8 до 28,1% зага-льного обсягу викидiв дiоксиду вуглецю в атмо-сферне повiтря вiд пересувних джерел забруднення.

З огляду на вищевикладене, доведено, що впро-вадження iнновацiйних логiстичних концепцiй для дieвого функщонування транспортно-логiстичноï системи в Укрш'ш стримуеться недостатнiм розвит-ком логiстичноï iнфраструктури, низькою якiстю логiстичних послуг та ïx високою вартiстю, обмеже-ними iнвестицiйними ресурсами тощо [22]. Це тд-тверджуеться й дослвдженнями Всесвiтнього банку [23], згiдно з яким Украïна посiла в 2018 р. 69-е мюце серед 167 краш свiту в рейтингу 1ндексу ефективност логiстики (LPI). При цьому за крите-рiем «Яисть шфраструктури» Украïна посiла 105-е мiсце, а «Яисть i компетентнiсть логiстичниx послуг» - 70-е мюце серед 167 краш свгту.

У зв'язку з цим сучасш умови господарювання потребують реалiзацiï зелено1' логiстики як сучасно1' парадигми трансформацiï нацiональноï транспорт-но-логiстичноï системи в контекстi сталого роз-витку.

Концепцiя зелено1' логютики почала формува-тися у свт з середини 80-х рокiв XX ст. з появою поняття «сощальна вiдповiдальнiсть бiзнесу». За останнi десятирiччя розвитку даного наукового на-пряму вченi так i не дшшли до загального й однозначного тлумачення термiна «зелена логiстика». У науковш лiтературi iснуе безлiч пiдxодiв до роз-гляду екологiчноï складово1' логiстики.

Виявлено, що процес становлення й розвитку концепци зелено1' логютики був непростим. Так, за-рубiжнi вченi J.-P. Rodrigue, B. Slack, C. Comtois окреслюють змютовне наповнення категорiï «зелена логiстика» достатньо широко, безввдносно до предмета й об'екта до^дження. У рамках дано1' концеп-uiï логiстична дiяльнiсть зводиться лише до транс-портно1' системи розподiлу, що мае здiйснюватися на еколопчних принципах. Крiм цього, вони ствер-джують, що iснують певн невiдповiдностi понять «зелений» i «логютика», оскiльки стратегiï економiï витрат часто суперечать принципам охорони довкiлля, яи зазвичай не враховують екологiчнi ви-трати [10, с. 341].

Дослвдники у сво1'х наукових працях [4, 6, 24] довели, що зародження, формування та подальша структуризацiя «зелено1' логiстики» тiсно переплгта-еться iз логiстичними принципами. На 1'х думку, саме «еколопзащя» логiстичноï дiяльностi в майбу-тньому стане важливим чинником конкурентоспро-можносп, оскiльки бiльшiсть споживачiв прюрите-тними вважатиме компанiï, що здшснюють ванта-жоперевезення «зеленим» транспортом i використо-вують теxнологiï, яп зберiгають природнi ресурси.

У результат! до^дження [25-26] встановлено, що ряд вчених запропонували екологiчний напрям логютики називати «еколого орiентованою логюти-кою», «екологiстикою» або «екологiчною логюти-

кою», що вказуе на екологiчну орiентацiю логютич-но! дiяльностi, а також на таку !! мету, як створення iнтегровано! екологiстично! системи.

На основi аналiзу лiтературних джерел [3-19; 27-44] узагальнено науковi погляди до трактування суп й змiсту поняття «зелена логютика». Як правило, зарубiжнi й украшсьп вченi тд цим термiном розумiють:

науковий напрям i один iз чинникiв збереження довкiлля, який засновано на ресурсозбер^аючих та екологiчно безпечних процесiв i технологiях;

новий напрям, що передбачае застосування прогресивних технологiй логiстики та сучасного об-ладнання з метою мiнiмiзацi! забруднень i пiдви-щення ефективностi використання логiстичних ре-сурав;

з теоретично! й науково-методично! точки зору пiдпорядкований функцiонал «зелено!» економiки;

логютику, яку заснована на ресурсозберiгаючих та еколопчно безпечних технологiях;

вид логютики, у якому науково-практична дiяль-нють враховуе екологiчнi аспекти на вах стадiях руху матерiального й шших вiдповiдних йому потокiв з метою зниження деструктивних впливiв на навколишне середовище та оптимiзацii ресурсоспоживання;

сукупнiсть логiстичних пiдходiв до оптишзаци перемiщень матерiальних потокiв (у тому числi потоки вiдходiв i вторинних ресурсiв для переробки), транспортних засобiв, природних, фiнансових, iнформацiй-них, енергетичних i людських ресурсiв iз застосуван-ням прогресивних технологiй у процеа прийняття управлiнських рiшень органами мюцевого самовряду-вання з метою створення такого середовища, в якому забезпечуються потреби населення, пiдвищуеться ефективнiсть виробництв мiського господарства та до-сягаеться умова мiнiмiзацii негативних наслiдкiв антропогенного втручання в екосистему мiста;

у рамках концепци сталого економiчного розвитку ефективний пiдхiд до управлiння ресурсними й енергетичними потоками задля зниження еколого-еко-жмчних збиткiв, що наносяться довкiллю, i забезпе-чення ефективного iнновацiйного розвитку виробни-цтва;

систему заходiв, яка передбачае застосування енерго- i ресурсозберiгаючих технологiй логiстики та сучасного обладнання в усiх ланках ланцюга поставок товарiв з метою мiнiмiзацi! негативного впливу на навколишне середовище та тдвищення сукупно! споживчо! цiнностi продукцi!;

екологiчно прийнятну й ефективну транс-портну систему розподшу;

науково-практичну дiяльнiсть, що спрямована на оптимiзацiю й ефективне управлiння прямими та зворотними матерiальними й супутшми потоками (iнформацiйними, фiнансовими, потоками вiдходiв, шкiдливих викидiв, рiзних природних ресурав й енергi!) з метою мiнiмiзацi! негативного впливу на стан навколишнього середовища;

науково-практичну д1яльнють, яка передбачае формування ефективного мехашзму штеграцп еко-лопчного i соц1ально-економ1чного аспектов на Bcix етапах планування, проектування й управлiння лан-цюгом поставок товарiв з метою мimмiзацп еколого-економiчного збитку та пiдвищення споживчо! цш-ност продукцп за допомогою використання енерго-i ресурсозберiгаючих технологш логiстики;

виробництво i розподiл продукцп на стiйкiй ос-новi з урахуванням екологiчних i соцiальних чинни-кiв сустльного розвитку;

види дiяльностi, що пов'язат з екоефективним управлiнням руху логiстичних потоков продукцп, ям перемiщуються вiд тдприемства до споживача, а також зворотних потоков товарiв у системi «поста-чальник - споживач»;

сукупнiсть дiй, пов'язаних iз оцiнкою та мшмь зацiею еколопчних наслiдкiв лопстично! дiяльно-стi;

координащю лопстично! дiяльностi суб'екпв ринку з орiентацiею на досягнення економiчного й сотально-еколопчного ефекту шляхом застосу-вання енерго- i ресурсозберiгаючих технологiй.

Отже, на основi проведеного аналiзу термшо-логiчного апарату з обрано! тематики зпдно з рiз-ними науковими концепщями надано авторське формулювання термша «зелена логiстика», пiд яким пропонуеться розглядати вид господарсько! дiяль-носп, яка включае процеси матерiально-технiчного постачання, складування, екологiчно безпечного зберiгання, виробництва, обслуговування спожива-чiв, транспортування, збуту готово! продукцп, ре-циклiнгу (вторинно! переробки й утилiзацi! ввдхо-дiв), що дозволяе зменшити негативний вплив на екосистему та довкiлля.

Висновки та перспективи подальших до-слщжень. Виходячи з вищевикладеного, можна дшти такого висновку. На сучасному етат необхвд-ним е впровадження i розвиток концепцп' зелено! лопстики, яка дозволяе поеднати в едину систему еко-логiю й економшу задля збереження довкшля та трансформацп транспортно-логiстично! системи iз використанням еколопчно чистих технологiй.

Головними принципами дано! концепцп мають стати застосування комплексного тдходу до управ-лiння лопстичними потоками; рацiональне використання ресурав (виробничi, фiнансовi, енергетичнi, iнформацiйнi); мшмальне використання сировини й упаковки, ям не тдлягають вториннiй переробцi; економiчно обгрунтоване й екологiчно безпечне транспортування та складування матерiальних ре-сурив; максимальне використання вiдходiв виробництва, тари й упаковки як вторинно! сировини або !х еколопчно безпечна утилiзацiя; оптишзащя витрат на оргатзащю процесiв логiстично! дiяльностi; мiнiмiзацiя ризишв при функцiонуваннi транспорт-но-лопстичних систем; тдвищення рiвня еколопч-но! освiти й вiдповiдальностi персоналу; впровадження шноващйних технологiй задля зниження

екологiчного навантаження на довкiлля; застосування шформацшних систем i цифрових технологiй у сферi охорони навколишнього природного середо-вища.

Реалiзацiя концепцп зелено! лопстики спри-ятиме сталому розвитку транспортно-логiстично! системи в Укра!т за рахунок узгодженосп дiй мiж учасниками логiстичного ланцюга; ефективно! орга-нiзацi! логiстичних процесiв (складування, транспортування, збертання тощо); рацiонального й оптимального руху матерiальних, транспортних, ш-формацiйних i фiнансових потоков; зростання обся-гiв iнвестицiй; тдвищення якостi логiстичних по-слуг i обслуговування споживачiв; скорочення витрат на лопстичну дiяльнiсть i рiвня ризикiв вiд !! здiйснення; формування сучасно! логiстично! iнфра-структури.

У подальшому плануеться розробити оргатза-цiйно-економiчний мехашзм реалiзацi! концепцп зелено! лопстики з метою тдвищення ефективносп розвитку транспортно-лопстично! системи в Укра-im, що мае вiдповiдати сучасним умовах господарю-вання.

Лггература

1. Допов1дь про зелену трансформацiю в Укра!нi на основi показник1в зеленого зростання ОЕСР. Ки!в: Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi Укра!ни, 2016. 60 с. 2. Белая книга - Транспорт. Стратегический план для единой европейской транспортной зоны: в направлении к конкурентоспособной и ресурсоэффек-тивной транспортной системе. Люксембург: Бюро официальных публикаций Европейского Союза, 2011. 28 с. 3. Кизим А., Кабертай Д. Современные тренды «зеленой» логистики в условиях глобализации. Логистика. 2013. № 1. С. 46-49. 4. Christof Dr., Ehrhart Е. Delivering Tomorrow: Towards Sustainable Logistics. Bonn, Germany: Deutsche Post AG, 2012. 151 р. 5. McKinnon A., Browne M., Whiteing A., Piecyk A. Green Logistics. Improving the Environmental Sustaina-bility of Logistics. 3nd ed. London: Published by Kogan Page, 2010. 72 p. 6. Baumgarten H. Supply Chain Steuerung und Services. Logistik Dienstleister managen globale Netzwerke. Best Practices. Berlin: Springer, Auflage, 2004. 292 p. 7. Dekker R., Bloemhof J., Mallidis I. Operations Research for Green Logistics - an overview of aspects, issues, contributions and challenges. European Journal of Operational Research. 2012. Vol. 219 (3). P. 671679. 8. Janbo Li, Songxian Liu. The Form of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy. 2008. No 4. P. 290-298. 9. Murphy P.R., Braunschweig R.F., Charles D. Green Logistics: Comparative views of environmental progressives, moderates and conservatives. Journal of Business Logistics. 1996. No 1. P. 87-102. 10. Rodrigue J.-P., Slack B., Comtois C. Green Logistics (the Paradoxes of). The Handbook of Logistics and Supply Chain Management. London: Pergamon, 2001. P. 339-350. 11. Rogers D., Tibben-Lembke R. An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistics. 2001. No 22 (2). P. 129-145.

12. Srivastava S.K. Green Supply chain management: A state of the art literature review. International Journal of Management Reviews. 2007. Vol. 91. P. 53-80.

13. Dowlatshahis S. A strategic framework for the design and implementation of remanufacturing operations in reverse logistics. International Journal of Production Research. 2005. Vol. 43 (16). P. 3455-3480. 14. Gunase-karan A., Irani Z. Sustainable Operations Management: design, modeling and analysis. Journal of the Operational Research Society. 2014. Vol. 65. P. 801-805. DOI: 10.1057/jors.2014.26. 15. McLeod F., Hickford A., May-nard S., Cherrett T., Allen J. Developing innovative and more sustainable approaches to reverse logistics for the collection, recycling and disposal of waste products from urban centers: Literature review and identification of opportunities. London: University of Southampton, University of Westminster, 2010. 149 р. 16. Starostka-Patyk М., Grabara J.K. Reverse logistics processes in industrial waste management as an element of sustainable development. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica.

2010. Vol. 12 (2). P. 698-707. 17. Мороз О.Д. Досвад Шмеччини у створент репональних лопстичних центов. Ekohomíhhí науки: зб. наук. праць. Сер. Регюнальна економжа. Луцьк: ЛНТУ, 2008. Вип. 5 (17). Ч. 4. С. 398-404. 18. Мшенш С., Коблянська I. Лопстичне управлшня промисловим виробництвом у контексп розвитку «зелено!» економши в Укра!т. Економют. 2012. № 1. С. 8-12. 19. Аверкина М.Ф. Особливосп формування «зелених» лопстичних систем míct Укра!ни. Актуальн проблеми економжи. 2015. № 1 (163). С. 215-219. 20. Довкшля Укра!ни за 2017 ргк: стат. зб. Ки!в: Державна служба статистики Укра!ни, 2018. 225 с. 21. Дiяльнiсть суб'екпв господа-рювання за 2017 ргк: стат. зб. Ки!в: Державна служба статистики Укра!ни, 2018. 139 с. 22. Трушкша Н.В. Формування штегровано! транспортно-лопстично! си-стеми в Укра!т: фiнансово-правовий аспект. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.; Coventry University; The Academy of Economic Science of Ukraine. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. P. 619-629. 23. Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators / J.-F. Arvis, l. Ojala, C. Wiederer, B. Shepherd, A. Raj, K. Diarabayeva, T. Kliski. Washington, DC, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2018. 82 p. 24. Kümmetsteiner G. Handbuch «Okologistik». Hochschule Amberg-Weiden,

2011. 115 p. 25. Trushkina N. Green logistics as a tool to improve the quality of life in conditions of globalization. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: Volume of Scientific Papers / The Academy of Management and Administration in Opole. Opole: Publishing House WSZiA, 2018. P. 147-152. 26. Zaloznova Yu., Kwilinski A., Trushkina N. Reverse logistics in a system of the circular economy: theoretical aspect. Economic Herald of the Donbas. 2018. No 4 (54). P. 29-37. 27. Brdulak H., Michniewska K. Zielona logistyka, ekologistyka, zrownowa zony rozwoj w logistyce. Kon-cepcje i strategie logistyczne. Logistyka. 2009. No 4. P. 815. 28. Sbihi A., Eglese R.W. Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research. 2009.

Vol. 175(1). P. 159-175. DOI: 10.1007/s10479-009-0651-z. 29. Mesjasz-Lech A. Efektywnosc okonomiczna i sprawnosc ekologiczna logistyki zwrotnei. Czestochowa: Published by Technical University of Czestochowa, 2011. P. 43-46. 30. Ubeda S., Arcelus F., Faulin J. Green logistics at Eroski: A case study. International Journal of Production Economics. 2011. Vol. 131(1). P. 44-51. DOI: 10.1016/ j.ijpe.2011.04.041. 31. Lai K., Wong C.W. Green logistics management and performance: Some empirical evidence from Chinese manufacturing exporters. Omega. 2012. Vol. 40(3). P. 267-282. DOI: 10.1016/j.omega. 2012.07.002. 32. Cirovic G., Pamucar D., Bozanic D. Green logistic vehicle routing problem: Routing light delivery vehicles in urban areas using a neuro-fuzzy model. Expert Systems with Applications. 2014. Vol. 41(9). P. 4245-4258. DOI: 10.1016/ j.eswa.2014.01.005. 33. Harris I., Mumford C.L., Naim M.M. A hybrid multi-objective approach to capacitated facility location with flexible store allocation for green logistics modeling. Transportation Research Part E. Logistics and Transportation Review. 2014. No 66. P. 1-22. DOI: 10.1016/j.tre.2014.01.010. 34. Jedlinski M. The Position of Green Logistics in Sustainable Development of a Smart Green City. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. No 151. P. 102-111. DOI: 10.1016/j.sbspro. 2014.10.011. 35. Seroka-Stolka O. The Development of Green Logistics for Implementation Sustainable Development Strategy in Companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. No 151. P. 302-309. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014. 10.028. 36. Zhang S., Lee C., Chan H., et al. Swarm intelligence applied in green logistics: A literature review. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2015. No 37. P. 154-169. DOI: 10.1016/j.engappai.2014.09.007. 37. Тамбовцев А., Тамбовцева Т. Зеленая логистика для устойчивого развития. Управление и устойчивое развитие. 2011. № 2. С. 197-203. 38. Герасимчук З.В., Аверкина М.Ф. 1нституцшне забезпечення «зелено! лопстики» в мюп. Актуальн проблеми економiки. 2012. № 11 (137). С. 161-168. 39. Чеклов В.Ф., Чеклова В.М. Переду-мови розвитку «зелено!» лопстики на залiзничному транспорта Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 1/3 (15). С. 43-45. 40. Гурч Л.М., Хмара Л.е. Розвиток «зелено! лопстики» в Укра!т. Вiсник Нацюнального ^iверситету «Львiвська полтехмка». 2014. Вип. 811. С. 86-91. 41. Григорак М.Ю., Варенко Ю.В. Принципы «зеленой логистики» в деятельности логистических провайдеров. URL: http ://www.aticmd. md/wp-content/uploads/2014/04/V_2_ 17_ MMOTI_Grigorac_Varenko.pdf. 42. Зарецкая Л.М. Исследование возможностей применения «зеленых» технологий при управлении цепями поставок. Торгово-экономический журнал. 2015. № 2(2). С. 91-100. DOI: 10.18334/tezh.2.2.570. 43. Сгоращенко I.B. Впро-вадження «зелено!» (еколопчно!) лопстики суб'екпв господарювання. Економжа. Фiнанси. Право. 2016. № 9. С. 10-14. 44. Поручинська I.B. Передумови впро-вадження «зелено!» лопстики на автомобшьному та залiзничному транспорт Волинсько! области Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 53-56.

References

1. Dopovid' pro zelenu transformatsiiu v Ukraini na osnovi pokaznykiv zelenoho zrostannia OESR [Report on Green Transformation in Ukraine Based on OECD Green Growth Indicators] (2016). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 60 p. (in Ukrainian).

2. Belaja kniga - Transport. Strategicheskij plan dlja edinoj evropejskoj transportnoj zony: v napravlenii k konkurentosposobnoj i resursojeffektivnoj transportnoj sisteme [White Book - Transport. Strategic plan for a single European transport zone: towards a competitive and resource-efficient transport system] (2011). Luxembourg, European Union Official Publications Bureau, 28 p. (in Russian).

3. Kizim, A., Kabertaj, D. (2013). Sovremennye trendy «zelenoj» logistiki v uslovijah globalizacii [Modern trends in green logistics in the context of globalization]. Logistics, No 1, pp. 46-49. (in Russian).

4. Christof, Dr. & Ehrhart, E. (2012). Delivering Tomorrow: Towards Sustainable Logistics. Bonn, Germany, Deutsche Post AG, 151 p.

5. McKinnon, A., Browne, M., Whiteing, A., Piecyk, A. (2010). Green Logistics. Improving the Environmental Sustainability of Logistics. 3nd ed. London, Published by Kogan Page, 72 p.

6. Baumgarten, H. (2004). Supply Chain Steuerung und Services. Logistik Dienstleister managen globale Netzwerke. Best Practices. Berlin, Springer, Auflage, 292 p.

7. Dekker, R., Bloemhof, J. & Mallidis, I. (2012). Operations Research for Green Logistics - an overview of aspects, issues, contributions and challenges. European Journal of Operational Research, Vol. 219 (3), pp. 671679.

8. Janbo, Li, Songxian, Liu. (2008). The Form of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy, No 4, pp. 290-298.

9. Murphy, P.R., Braunschweig, R.F., Charles, D. (1996). Green Logistics: Comparative views of environmental progressives, moderates and conservatives. Journal of Business Logistics, No 1, pp. 87-102.

10. Rodrigue, J.-P., Slack, B., Comtois, C. (2001). Green Logistics (the Paradoxes of). The Handbook of Logistics and Supply Chain Management. London, Pergamon, pp. 339-350.

11. Rogers, D., Tibben-Lembke, R. (2001). An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistics, No 22 (2), pp. 129-145.

12. Srivastava, S.K. (2007). Green Supply chain management: A state of the art literature review. International Journal of Management Reviews, Vol. 91, pp. 53-80.

13. Dowlatshahis, S. (2005). A strategic framework for the design and implementation of remanufacturing operations in reverse logistics. International Journal of Production Research, Vol. 43 (16), pp. 3455-3480.

14. Gunasekaran, A. & Irani, Z. (2014). Sustainable Operations Management: design, modeling and analysis. Journal of the Operational Research Society, Vol. 65, pp. 801-805. DOI: 10.1057/jors.2014.26.

15. McLeod, F., Hickford, A., Maynard, S., Cherrett, T., Allen, J. (2010). Developing innovative and more sustainable approaches to reverse logistics for the collection,

recycling and disposal of waste products from urban centers: Literature review and identification of opportunities. London, University of Southampton, University of Westminster, 149 p.

16. Starostka-Patyk, M., Grabara, J.K. (2010). Reverse logistics processes in industrial waste management as an element of sustainable development. Annales Univer-sitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 12 (2), pp. 698707.

17. Moroz, O.D. (2008). Dosvid Nimechchyny u stvorenni rehional'nykh lohistychnykh tsentriv [Experience of Germany in Creation of Regional Logistics Centers]. Economic sciences: collection of research papers. Series Regional Economy, Issues 5 (17), Part 4. Lutsk, Lutsk National Technical University, pp. 398-404. (in Ukrainian).

18. Mishenin, Y., Koblyanska, I. (2012). Lohistychne upravlinnia promyslovym vyrobnytstvom u konteksti rozvytku «zelenoi» ekonomiky v Ukraini [Logistical Management of Industrial Production in the Context of Development of «Green» Economy in Ukraine]. Economist, No. 1, pp. 8-12. (in Ukrainian).

19. Averkina, M.F. (2015). Osoblyvosti formuvannia «zelenykh» lohistychnykh system mist Ukrainy [Features of Formation of «Green» Logistics Systems of Cities of Ukraine]. Current Problems of Economy, No. 1 (163), pp. 215-219. (in Ukrainian).

20. Dovkillia Ukrainy za 2017 rik: stat. zb. [Environment of Ukraine 2017: statistical yearbook] (2018). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 225 p. (in Ukrainian).

21. Diial'nist' sub'iektiv hospodariuvannia za 2017 rik: stat. zb. [Activity of Business Entities 2017: statistical publication] (2018). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 139 p. (in Ukrainian).

22. Trushkina, N.V. (2019). Formuvannia intehro-vanoi transportno-lohistychnoi systemy v Ukraini: fi-nansovo-pravovyj aspect [Formation of an integrated transport and logistics system in Ukraine: financial and legal aspect]. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.; Coventry University; The Academy of Economic Science of Ukraine. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, pp. 619-629.

23. Arvis, J.-F., Ojala, l., Wiederer, C., Shepherd, B., Raj, A., Diarabayeva, K., Kliski, T. (2018). Connecting to Compete 2018. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 82 p.

24. Kümmetsteiner, G. (2011). Handbuch «Oko-logistik». Hochschule Amberg-Weiden, 115 p.

25. Trushkina, N. (2018). Green logistics as a tool to improve the quality of life in conditions of globalization. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World: Volume of Scientific Papers / The Academy of Management and Administration in Opole. Opole, Publishing House WSZiA, pp. 147-152.

26. Zaloznova, Yu., Kwilinski, A., Trushkina, N. (2018). Reverse logistics in a system of the circular economy: theoretical aspect. Economic Herald of the Donbas, No 4 (54), pp. 29-37.

27. Brdulak, H., Michniewska, K. (2009). Zielona logistyka, ekologistyka, zrownowa zony rozwoj w logistyce.

Koncepcje i Strategie logistyczne. Logistyka, No 4, pp. 815.

28. Sbihi, A., Eglese, R.W. (2009). Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research, Vol. 175(1), pp. 159-175. DOI: 10.1007/ s10479-009-0651-z.

29. Mesjasz-Lech, A. (2011). Efektywnosc okono-miczna i sprawnosc ekologiczna logistyki zwrotnei. Czestochowa, Published by Technical University of Czestochowa, pp. 43-46.

30. Ubeda, S., Arcelus, F., Faulin, J. (2011). Green logistics at Eroski: A case study. International Journal of Production Economics, Vol. 131(1), pp. 44-51. DOI: 10.1016/j.ijpe.2011.04.041.

31. Lai, K., Wong, C.W. (2012) Green logistics management and performance: Some empirical evidence from Chinese manufacturing exporters. Omega, Vol. 40(3), pp. 267-282. DOI: 10.1016/j.omega.2012.07.002.

32. Cirovic, G., Pamucar, D., Bozanic, D. (2014). Green logistic vehicle routing problem: Routing light delivery vehicles in urban areas using a neuro-fuzzy model. Expert Systems with Applications, Vol. 41(9), pp. 42454258. DOI: 10.1016/j.eswa.2014.01.005.

33. Harris, I., Mumford, C.L., Naim, M.M. (2014). A hybrid multi-objective approach to capacitated facility location with flexible store allocation for green logistics modeling. Transportation Research Part E. Logistics and Transportation Review, No 66, pp. 1-22. DOI: 10.1016/ j.tre.2014.01.010.

34. Jedlinski, M. (2014). The Position of Green Logistics in Sustainable Development of a Smart Green City. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No 151, pp. 102-111. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.10.011.

35. Seroka-Stolka, O. (2014). The Development of Green Logistics for Implementation Sustainable Development Strategy in Companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No 151, pp. 302-309. DOI: 10.1016/ j.sbspro.2014.10.028.

36. Zhang, S., Lee, C., Chan, H., et al. (2015). Swarm intelligence applied in green logistics: A literature review. Engineering Applications of Artificial Intelligence, No 37, pp. 154-169. DOI: 10.1016/j.engappai.2014.09.007.

37. Tambovtsev, A., Tambovtseva, T. (2011). Zele-naja logistika dlja ustojchivogo razvitija [Green Logistics for Sustainable Development]. Governance and Sustainable Development, No 2, pp. 197-203. (in Russian).

38. Herasymchuk, Z.V., Averkina, M.F. (2012). In-stytutsijne zabezpechennia «zelenoi lohistyky» v misti [Institutional Provision of «Green Logistics» in the City]. Current Problems of Economy, No. 11 (137), pp. 161-168. (in Ukrainian).

39. Cheklov, V.F., Cheklova, V.M. (2014). Pe-redumovy rozvytku «zelenoi» lohistyky na zaliznychnomu transporti [Prerequisites of Development of «Green» Logistics in Railway Vehicles]. Process Audit and Production Reserves, No. 1/3 (15), pp. 43-45. (in Ukrainian).

40. Hurch, L.M., Khmara, L.Y. (2014). Rozvytok «zelenoi lohistyky» v Ukraini [Development of «Green Logistics» in Ukraine]. Bulletin of the National University Lviv Polytechnic, Issues 811, pp. 86-91. (in Ukrainian).

41. Grigorak, M.Yu., Varenko, Yu.V. (2014). Prin-cipy «zelenoj logistiki» v dejatel'nosti logisticheskih prov-ajderov [The principles of «green logistics» in the activities of logistics providers]. URL: http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2014/04/V_2_ 17_MMOTI_ Grigorac_ Varenko.pdf. (in Russian).

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

42. Zaretskaya, L.M. (2015). Issledovanie vozmozh-nostej primenenija «zelenyh» tehnologij pri upravlenii cepjami postavok [Study of the possibilities of applying «green» technologies in supply chain menegement]. Trade and Economic Journal, No 2(2), pp. 91-100. DOI: 10.18334/tezh.2.2.570. (in Russian).

43. Yehorashchenko, I.V. (2016). Vprovadzhennia «zelenoi» (ekolohichnoi) lohistyky sub'iektiv hospoda-riuvannia [Implementation of «Green» (Environmental) Logistics of Business Entities]. Economics. Finance. Law, No. 9, pp. 10-14. (in Ukrainian).

44. Poruchynska, I.V. (2017). Peredumovy vprova-dzhennia «zelenoi» lohistyky na avtomobil'nomu ta zaliznychnomu transporti Volyns'koi oblasti [Prerequisites of Implementation of «Green» Logistics in Motor and Railway of Volyn Region]. Young scientist, No. 3 (43), pp. 53-56. (in Ukrainian).

Трушкша Н. В. Трансформация транспортно-лопстичноТ системи в УкраТш на засадах зеленоТ ло-г1стики

У сучасних умовах штенсивного розвитку цирку-лярно! економ!ки актуалiзуються питання охорони на-вколишнього природного середовища у транспоргнiй сферi та при органiзацii лопстично!' дiяльностi. Забез-печення сталого розвитку транспортно-лопстично! системи потребуе впровадження шновацшних моделей, орrанiзацiйно-управлiнських i еколоriчних технологш, якi вiдповiдатимуть сучасним трансформацiйним пе-ретворенням нацiональноi економiки та сприятимуть скороченню негативного впливу транспорту на довкшля. Це мае вщбуватися в контекстi концепцii «зеленого» зростання та вiдповiдати европейськiй транспо-ртнiй полiтицi TEN-T, спрямовано! на ефективне вико-ристання ресурсiв i скорочення викидiв парникових га-зiв.

У результатi дослiдження виявлено ключовi еко-лоrо-економiчнi проблеми розвитку транспортно-лопстично! системи в Укрш'ш. Доведено, що дiевим ш-струментом трансформацп нацiональноi транспортно-лопстично!' системи е зелена лопстика.

На основi аналiзу й узагальнення iснуючих науко-вих пiдходiв до визначення термiна «зелена лопстика» встановлено, що пiд ним розглядаеться науковий на-прям; чинник збереження довк!лля за допомогою еколопчно чистих технолоriй; складова зелено! еконо-м!ки; вид лог!стики, яку засновано на ресурсозберпаю-чих та еколопчно безпечних технолопях; ефективний п!дх!д до управлiння ресурсними й енергетичними потоками задля зниження еколоrо-економiчних з6итк!в; гос-подарська д!яльн!сть; науково-практична д!яльн!сть; вид д!яльносп, яка пов'язана з екоефективним управ-л!нням руху лог!стичних поток!в продукцп; шстру-мент забезпечення еколоriчноi безпеки екосистеми; су-купн!сть лог!стичних п!дход!в до ошгашзацп поток!в в!дход!в i ресурсiв; еколопчно прийнятна транспортна

система розподшу; координация лопстично! даяльносп задля досягнення сталого розвитку.

При цьому бшьшють науковщв ототожнюють по-няття «зелена» та «еколопчна лопстика», шд якою ро-зум1еться науковий напрям, що передбачае використання сучасних шновацшний лопстичних технологш; сукупшсть дш, спрямованих на мш1м1защю еколопч-них насладив лопстично! дгяльностц штегроване уп-равлшня лопстичними процесами (виробництво, складування, транспортування в1дход1в); тдсистема управ-лшня потоками продукцп в1д постачальника до спожи-вача з мшмальним впливом на довилля.

Надано авторське формулювання поняття «зелена лопстика» як виду господарсько! дгяльносп, яка вклю-чае процеси матер1ально-техн1чного постачання, складування, еколопчно безпечного зберпання, виробниц-тва, обслуговування споживач1в, транспортування, збуту готово! продукцп, рециклшгу (вторинно! переро-бки й утптзацп в1дход1в), що дозволяе зменшити нега-тивний вплив на екосистему та довилля.

Реал1зац1я принцитв й шструменпв зелено! лоп-стики сприяе м1н1м1зац1! витрат на процес прохо-дження лопстичних потоков з одночасною тдтримкою необхщного р1вня еколопчно! безпеки, що е одшею 1з важливих вимог до впровадження штегрованих транс-портно-лопстичних систем у сучасних умовах розвитку циркулярно! економ1ки.

Ключовi слова: транспортно-лопстична система; трансформащя; сталий розвиток; зелена лопстика; еколопчна логистика; концепция «зеленого» зростання; зелена економжа; циркулярна економша.

Трушкина Н. В. Трансформация транспортно-логистической системы в Украине на принципах зеленой логистики

В современных условиях интенсивного развития циркулярной экономики актуализируются вопросы охраны окружающей природной среды в транспортной сфере и при организации логистической деятельности. Обеспечение устойчивого развития транспортно-логи-стической системы требует внедрения инновационных моделей, организационно-управленческих и экологических технологий, отвечающих современным трансформационным преобразованиям национальной экономики и способствовать сокращению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Это должно происходить в контексте концепции «зеленого» роста и соответствовать европейской транспортной политике ТБМ-Т, направленной на эффективное использование ресурсов и уменьшение выбросов парниковых газов.

В результате исследования выявлены ключевые эколого-экономические проблемы развития транс-портно-логистической системы в Украине. Доказано, что действенным инструментом трансформации национальной транспортно-логистической системы является зеленая логистика.

На основе анализа и обобщения существующих научных подходов к определению термина «зеленая логистика» установлено, что под ним рассматривается научное направление; фактор сохранения окружающей среды с помощью экологически чистых техно-

логий; составляющая зеленой экономики; вид логистики, основанной на ресурсосберегающих и экологически безопасных технологиях; эффективный подход к управлению ресурсными и энергетическими потоками для снижения эколого-экономического ущерба; хозяйственная деятельность; научно-практическая деятельность; вид деятельности, связанной с экоэффективным управлением движения логистических потоков продукции; инструмент обеспечения экологической безопасности экосистемы; совокупность логистических подходов к оптимизации потоков отходов и ресурсов; экологически приемлемая транспортная система распределения; координация логистической деятельности для достижения устойчивого развития.

При этом большинство ученых отождествляют понятия «зеленая» и «экологическая логистика», под которой понимается научное направление, предусматривающее использование современных инновационный логистических технологий; совокупность действий, направленных на минимизацию экологических последствий логистической деятельности; интегрированное управление логистическими процессами (производство, складирование, транспортировка отходов); подсистема управления потоками продукции от поставщика к потребителю с минимальным влиянием на окружающую среду.

Предложен авторский подход к формулировке понятия «зеленая логистика» как вида хозяйственной деятельности, включающей процессы материально-технического снабжения, складирования, экологически безопасного хранения, производства, обслуживания потребителей, транспортировки, сбыта готовой продукции, рециклинга (вторичной переработки и утилизации отходов), что позволяет уменьшить негативное влияние на экосистему и окружающую среду.

Реализация принципов и инструментов зеленой логистики способствует минимизации затрат на процесс прохождения логистических потоков с одновременным поддержанием необходимого уровня экологической безопасности, что является одной из важных требований к внедрению интегрированных транс-портно-логистических систем в современных условиях развития циркулярной экономики.

Ключевые слова: транспортно-логистическая система; трансформация; устойчивое развитие; зеленая логистика; экологическая логистика; концепция «зеленого» роста; зеленая экономика; циркулярная экономика.

Trushkina N. Transformation of the transport and logistics system in Ukraine on green logistics

In today's conditions of intensive development of the circular economy the issues of environmental protection in the transport sphere and organization of logistics activities are actualized. Ensuring sustainable development of the transport and logistics system requires the introduction of innovative models, organizational and managerial and environmental technologies that will meet the modern transformational transformations of the national economy and contribute to reducing the negative impact of transport on the environment. This should take place in the context of the green growth concept and in line with European

transport policy TEN-T, aimed at efficient use of resources and reduction of greenhouse gas emissions.

As a result of the research, key environmental and economic problems of sustainable development of the transport and logistics system in Ukraine were identified. It is proved that green logistics is an effective tool for transforming the functioning of the national transport and logistics system. The evolutionary development and stages of formation of the concept of «green» logistics have been studies.

On the basis of analysis and generalization of existing scientific approaches to the definition of the term «green logistics» it is established that under it the scientific direction is considered; the factor of environmental protection by using environmentally friendly technologies; a component of the green economy; a kind of logistics based on resource-saving and environmentally sound technologies; an effective approach to managing resource and energy flows in order to reduce environmental and economic losses; economic activity; scientific and practical activity; type of activity related to the efficient management of the flow of logistic flows of products; ecological safety ecosystem security tool; a set of logistic approaches to the optimization of waste streams and resources; ecologically acceptable transport system of distribution; coordination of logistics activities in order to achieve sustainable development.

At the same time, most scientists identify the concept of «green» and «ecological logistics», which refers to the scientific direction, which involves the use of modern innovative logistics technologies; a set of actions aimed at minimizing the environmental consequences of logistics activities; Integrated management of logistics processes (production, warehousing, transportation of waste); a subsystem of product flow management from supplier to customer with minimal impact on the environment.

The author's interpretation of the concept of «green logistics» is formulated as a type of economic activity, which includes the processes of material and technical supply, storage, environmentally safe storage, production, service consumers, transportation, sale of finished products, recycling (recycling and recycling), which reduces negative impact on ecosystem and environment.

Implementation of the principles and tools of green logistics contributes to minimizing the costs of the process of passing logistics flows while maintaining the necessary level of environmental safety, which is one of the important requirements for the introduction of integrated transport and logistics systems in the current conditions of development of the circular economy.

Keywords: transport and logistics system; transformation; sustainable development; green logistics; ecological logistics; concept of «green» growth; green economy; circular economy.

Oraira Hagiñmra go pegaKmi' 05.06.2019 npHHHHTO go gpyKy 19.06.2019

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.