Научная статья на тему 'ТОҒ-КОНЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ'

ТОҒ-КОНЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ Текст научной статьи по специальности «История и археология»

CC BY
26
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Ta’lim fidoyilari
Область наук
Ключевые слова
Экология / тоғ-кончилик саноати / хомашё / қазиб чиқариш / минерал ресурслар / техника / технология.

Аннотация научной статьи по истории и археологии, автор научной работы — Ярбобоев Тулқин Нурбобоевич, Қосимова Карима Ёдгор Қизи

Аннотация. Мақолада тоғ-кончилик саноатининг турли тармоқларини фаолияти натижасида атроф муҳитга таъсир кўрсатадиган омиллар ва уларнинг салбий оқибатлари кўриб чиқилган. Тоғ-кончилик саноатининг атроф муҳитга таъсирини камайтиришни такомиллаштириш бўйича тавсиялар келтирилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТОҒ-КОНЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ»

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

ТОГ-КОНЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Ярбобоев Тул^ин Нурбобоевич1, ^осимова Карима Едгор ^изи2

1К,арши мухдндислик-иктисодиёт институти "Фойдали казилмалар геологияси ва разведкаси" кафедраси профессор в.б., т.ф.н. tulkin-69@mail.ru, (91) 956-05-06; 2К,арши мухдндислик-иктисодиёт институти "Экология ва атроф-мухит мухофазаси" таълим йуналиши талабаси qosimovakarima77@gmail.com, (90) 716-71-62.

Аннотация. Маколада тоF-кончилик саноатининг турли тармокларини фаолияти натижасида атроф мухдтга таъсир курсатадиган омиллар ва уларнинг салбий окибатлари куриб чикилган. ТоF-кончилик саноатининг атроф мухитга таъсирини камайтиришни такомиллаштириш буйича тавсиялар келтирилган.

Калит сузлар: Экология, tof-кончилик саноати, хомашё, казиб чикариш, минерал ресурслар, техника, технология.

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на окружающую среду в результате деятельности различных отраслей горнодобывающей промышленности, и их негативные последствия. Даны рекомендации по улучшению снижения воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду.

Ключевые слова: Экология, горная промышленность, сырья, добыча, минеральные ресурсы, техника, технология.

Annotation. The article examines the factors affecting the environment as a result of the activities of various branches of the mining industry, and their negative consequences. Recommendations are given to improve the reduction of the impact of the mining industry on the environment.

Keywords: Ecology, mining, raw materials, mining, mineral resources, machinery, technology.

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

ЯЕАМОРиВ иг

Жахон иктисодиётининг замонавий боскичи табиий ресурслардан фойдаланиш микёсининг ортиб бориши, табиат ва жамиятнинг узаро таъсирлашув жараёнини кескин мураккаблашиши, табиатга техноген таъсири туфайли узига хос табиий -антропоген жараёнларнинг юзага келиш доирасининг жадаллашуви ва кенгайиши билан ажралиб туради.

Илмий-техник тараккиёт ва ижтимоий фаровонликни таъминлайдиган табиий ресурсларни фаол истеъмол килмасдан хар кандай жамиятнинг ривожланишини тасаввур килиб булмайди. Бунда, барча ресурсларни кайта тикланадиган (тупроклар, усимликлар, хайвонлар, гидроэнергия ресурсларининг бир кисми ва бошкалар) ва тарихий якин вакт ичида шакллана олмайдиган ва шу билан тулдириб булмайдиган кайта тикланмайдиган (буларга деярли барча минерал ресурслар, нефть, газ, кумир, кимматбахо металлар, безак ва кимматбахо тошлар ва бошкалар киради) турларга ажратилиши мумкин. Ресурсларни казиб олиш ва кайта ишлаш, коидага мувофик, яшаш мухити ва инсон фаолиятига таъсир килувчи бир катор омиллар билан бирга келади.

ТоF-кончилик саноати - фойдали казилмаларни геологик-кидириш, уларни ер каъридан казиб чикариш ва дастлабки ишлов бериш (бойитиш) буйича ишлаб чикариш тармокларининг мажмуаси саналади. Бу тармокнинг табиий атроф мухитга техноген таъсири йилдан-йилга ортиб бормокда. Чунки, минерал ресурсларни казиб чикариш мураккаб шароитларда амалга оширилади - катта чукурликдан, мураккаб шароитларда, кимматбахо компонентларнинг юкори булмаган микдори билан ва хоказо [1].

К,азиб чикариш саноати доирасида табиий ресурслардан фойдаланишнинг узига хослиги шундаки, мос корхоналар кон худудининг узида барпо этилади; уларнинг ишлаб чикариш куввати ва хизмат курсатиш муддати асосан фойдали казилмалар захираларининг улчамларига (хажмига) боFлик булади. Кдзиб чикариш тармоFига микёслийлик ва ишлаб чикаришнинг юкори ихтисослашуви хос, шу боис казиб чикариш компанияларининг кенгайиш тамойили сакланиб колади. К,азиб чикариш саноати материал ресурсларни, энг аввало, табиий ресурсларнинг жуда йирик

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

ЯЕАМОРиВ иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

истемолчилари хисобланади ва табиий мухитга катта таъсир курсатиш билан бирга боради.

К,азиб чикариш корхоналари фаолият курсатадиган зонада ер кишлок хужалиги айланмасидан олиб куйилади, ер каърининг бутунлиги ва сув режими бузилади, ер юзаси, сув манбалари ва хаво хавзаси ифлосланади; охир окибат, купчилик холларда инсонларнинг меъёрий хаёт фаолияти шароитларига жавоб бермайдиган янги ландшафтлар шаклланади.

Фойдали казилмаларни очик ёки ер ости усулида казиб олиш, коидага мувофик, бир томондан, бушликлар ва чукурликларнинг (кучки ходисаларини ва ер юзасининг чукишини юзага келтирадиган) шаклланиши билан бирга боради, бошка томондан -"буш" жинсларнинг улкан чикиндиларини хосил килади. Замонавий тоF-кон саноатининг ривожланиши шароитида дунёда хар йили миллиардлаб кубометр тош массаси казиб олинадиган булса, бизни хамма жойда асосан бекарор ландшафтлар ураб туради. Бундан ташкари, казиб олиш чукурлигини ошириш ва фойдали таркибий кисм микдори паст булган конларни узлаштириш тенденцияси бу жараёнларни янада кучайтиради. Юкорида айтилганларнинг барчаси, у ёки бу тарзда, ер юзасининг узгариши, унинг морфологияси, рельефи ва янги техноген ландшафтларнинг шаклланиши билан боFлик [2].

ТоF-кончилик ишида атроф мухитнинг турли жадалликда бузилишини юзага келтирадиган асосий фаолият турлари куйидагилар хисобланади:

- фойдали казилмаларни казиб кикариш ва тоF-кончилик ишларига хизмат курсатадиган тоF иншоотларини утиш;

- тоF массасини темир йул оркали, конвейерда, автоуловда ёки гидравлик усулда ташиш;

- фойдали казилмаларни кайта ишлаш;

- фойдали казилма ва минерал чикиндиларни омборхоналарга жойлаштириш ва кейинчалик уларни утилизация килиш;

- тоF иншоотларини шамоллатиш, машиналар жихозлар ишлаганда атмосферага ажралган зарарли моддаларни нейтраллаштириш ва зарарсизлантириш;

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

ЯЕАМОРиВ иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

- казиб чикарилган тоF жинслари массиви хоссаларини максадли узгартириш (котириб куйиш, тампонлаш, термик таъсир курсатиш ва б.);

- тоF-кон корхоналарининг энергия таъминоти;

- рекультивация ва барпо килиш ишлари;

- дренаж ва сув чикариш тадбирлари.

Атроф мухитга таъсир курсатадиган асосий салбий омилларга куйидагилар киради:

- табиий ва энергетик ресурсларидан фойдаланиш;

- тоF-кон ишларини амалга ошириш натижасида ер юзасининг чукиши;

- саклаш учун ажратилганда бойитиш чикиндиларининг ахамиятли микдорини хосил булиши;

- атроф мухитга зарар келтирадиган моддаларни кикартирилиши ва ташланиши

[3].

Минерал хомашёларни казиб чикариш ва кайта ишлашда атмосфера табиий ва сунъий материалларни майдалаш ва ёкиш жараёнида ифлосланади, бунда кайта ишланадиган материал массасининг 2 % гачаси атмосферага тушиши мумкин. Асосий чикинди - чанг ва газсимон чикиндилардир. Конларни очиш, бурFилаш ва портлатиш ишлари, жинслар ва фойдали казилмаларни ортиш ва тушириш, уларни ташиш, майдалаш, маъданларни кайта ишлаш, чикиндиларни жойлаштириш жадал чангланишга олиб келади. Фойдали казилмаларни бойитишда фойдали казилма ва жинсларнинг зарраларидан ташкил топган чикиндилар хосил булади.

Фойдали казилма конларини очик усулда ишлатиш одатда атмосферани зарарли моддалар билан янада жадал ифлосланиши билан характерланади: оммавий портлатишлар ва транспортнинг ишлашида хосил буладиган чанг ва газсимон махсулотлар билан.

Фойдали казилма конларини ишлатишда улар билан биргаликда ахамиятли микдордаги буш жинслар казиб чикарилади ва ер юзасида уларнинг йирик тупламлари хосил булади. К,оидага мувофик, казиб чикарилган хомашё кайта ишланади. Агар, масалан, маъдан 30% фойдали моддага эга булса, унинг колган 70%

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

ЯЕАМОРиВ иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

буш жинслар, бойитиш жараёнида ажратиб ташланади. Кейин тахминан 60% фойдали компонентга эга булган концентрат технологик кайта ишлашга киради, натижада яна чикиндилар пайдо булади. Чикиндиларнинг тупланиши ер юзасида техноген хосилаларни юзага келтиради. Купинча чикиндилар минтакада катастрофик экологик вазиятни шаклланишига сабаб булиб колади.

Фойдали казилмаларни казиб чикаришни кенгайтириш, мухандислик ва транспорт коммуникацияларини барпо килиш бузилган тупрокли ва рельефли худудларни кескин ортишига олиб келади. Маълумки, фойдали казилмаларни очик усулда казиб чикариш иктисодий жихатдан максадга мувофик хисобланади. Бунда мехнат унумдорлиги 5-6 баробар юкори, махсулотнинг таннархи эса ер ости усулидагига нисбатан 2-3 баробар арзон булади. Лекин айнан очик кон ишлари казиб чикариш худудининг ландшафтини ва гидрогеологик шароитларини ахамиятли бузилиши ёки ахамиятли худудларда тупрок копламасининг бутунлай йукотилиши билан бирга боради. Демак, мавжуд технологияларда тоF ишларини кенгайтирилиши, фойдали казилмаларни казиб чикаришни оширилиши хар доим биологик махсулдор ерларни кискариши ва мавжуд экологик мувозанатни бузилиши билан тугалланади.

ТоF-кимё саноати корхоналари етарли даражада энергия хажмли ва энергия истемолчиси хисобланади. Хрзирги кунда фойдаланиладиган ёкилFининг асосий тури табиий газ хисобланади (мукобили - мазут). Электр энергияси ва ёкилFидан ташкари корхоналар киздирилган буF ва кайнок сув куринишидаги иссиклик энергиясини истемол килади. К,издирилган буF, кайнок сув ва иссиклик агенти куринишидаги иссиклик ташувчиларни ишлаб чикариш учун бугунги кунда дунёда мавжуд технологияларни хисобга олган холда, асосан ёкиFини бевосита ёкишдан фойдаланилади, бу нисбатан оптимал вариант хисобланмайди [4]. Фойдаланиладиган ёкилFи-энергетика ресурсларининг асосий улуши электр энергиясига туFри келади.

ТоF-кон саноатининг зарарли таъсиридан атроф мухитни мухофаза килиш муаммосида бир катор объектив ва субъектив характердаги сабаблар билан боFлик ечилмаган масаларларни мисол келтириш мумкин, жумладан:

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

ЯЕАМОРиВ иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

- фойдали казилмаларни казиб чикариш ва кайта ишлаш технологиясида экологик чекловларнинг етарли даражада асосланмаганлиги;

- модда ва энергия айланишининг сунъий (хужалик) системаларда табиийларга (экологик) нисбатан сифатий фарк килиши;

- табиий ресурсларни ва тоF-кончилик саноатининг биосфера элементларига келтирадиган зарарини иктисодий бахолаш усулларини етарли даражада ишлаб чикилмаганлиги;

- тоF-кончилик саноати ишчиларининг экология масалаларида етарли булмаган билим ва куникмалари.

Агар утган юз йилликнинг охирларида атроф мухитни мухофаза килиш факатгина мухоза килиш характеридаги тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга оширишни назарда тутган булса, хозирги кунда ишлаб чикаришнинг ривожланиш даражаси бу тушунчани табиий ресурслардан фойдаланишни режали бошкаришни хисобга олган холда кенгайтиришни талаб килади. Замонавий, ишончли ва энергия тежамкор технологияларни жорий килиш энергиянинг барча турларини тухтовсиз таъминланишига каратилган [5].

ТоF-кончилик саноатини экологициялаш куйидагиларни назарда тутади:

- минерал хомашёларни ер каъридан казиб олиш даражасини ошириш ва фойдали казилмалар захираларини казиб чикаришга жалб килиш максадида мавжуд казиб чикариш техника ва технологияларни такомиллаштириш ва янгиларини ишлаб чикиш;

- ишлаб чикариш технологияларини такомиллаштириш хисобига ишлаб чикаришнинг ресурс сарфини камайтириш;

- фойдали казилма конларини ишлатиш ва казиб чикариш билан боFлик, атроф мухитга техноген таъсир курсатиш микёсларини камайтириш;

- хомашёни иккиламчи кайта ишлаш буйича саноатнинг тармокларини кенгайтириш йули билан саноат ишлаб чикаришда банд ахолининг сонини ошириш;

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Go gle Яндекс maifl

- иккиламчи хомашёни тозалаш ва кайта ишлашга мулжалланган юкори экотехнологик жих,озларни куллаш хдсобига саноат ишлаб чикариш тузилмасини кенгаИтириш;

- ишлаб чикаришга чикиндилар микдорини минималлаштирадиган, электр энергиясидан самарадор фоИдаланадиган ва атроф мухдтга таъсир даражасини камаИтирадиган ёпик ва куп п0F0нали технологияларни жорий килиш.

ТоF-кон саноатини экологизациялашнинг муваффакиятли ечими кушимча хомашё хажмларини олишга имкон яратади; янги хомашё районларини узлаштиришга харажатларни камаИтиради; минерал хомашёларнинг нархини баркарорлаштиради; тоF-кон саноатининг атроф мухитга таъсири микёсини ахамиятли камайтиради ва шу билан бирга tof-кон саноати ривожланишининг салбий анъаналарини самарали енгиб утиш учун шароит яратади.

Шундай килиб, tof-кон саноатиини атроф-мухитга таъсирининг микдорий ва сифат курсаткичларини синчковлик билан ва хар томонлама куриб чикиш унинг зарарли намоён булишини минимал даражагача туширади. Экологициялашган tof-кон саноатини шакллантириш минерал ресурслардан нисбатан тулик фойдаланиш, атроф мухитга антропоген таъсирлар даражасини оптималлаштириш ва халк хужалигида ахамиятли иктисодий самарадорликка эришиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Трубецкой К.Н. экологические проблемы освоения недр при устойчивом развитии природы и общества / Россия. М.: Изд. Научтехлитиздат, 2003. - 262 с.

2. Ярбобоев Т.Н. Комилов Б., К,осимова К. Геологик-кидирув ишлари билан боFлик экологик муаммолар // Eurasian journal of academic research. ООО «Innovative Academy RSC». Volume 2 Issue 5, May 2022. Р. 353-357.

3. Сластунов С.В., Королева В.Н. и др. Горное дело и окружающая среда / Учебник. Россия, М.: Логос, 2001. - 271 с.

4. Энергетическая характеристика предприятия. Электронный ресурс / Открытое акционерное общество «Беларуськалий. - Солигорск», 2013. http://kali.by/company.

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Go gle Яндекс maifl

5. Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент / уч. Пособие. Минск: Высшая школа, 2005. - 294 с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.