Научная статья на тему 'ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ В УКРАЇНІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ'

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ В УКРАЇНІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
5
1
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
електричний транспорт / автомобіль / акумуляторна батарея / electric transport / car / battery

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Д. О. Личов, Г. В. Кошель, Т. В. Петренко

Можливість використання електротяги розширило ринок транспортних засобів, де почали використовувати електричні двигуни (мотоцикли, скутери, автобуси, вантажні автомобілі, залізничний транспорт та літаки). Слід також розглянути і перспективу використання гібридного двигуна (комбінований привід), в яких застосовується двигун внутрішнього згорання разом з акумуляторною батареєю. Враховуючи великий попит на купівлю автомобілів з електротягою, слід ретельно розібратися з основними поняттями та конструкцією електроавтомобіля. Типізація автомобілів з електричним приводом поділяється на: м’які гібриди характеризуються електродвигуном, який застосовують в момент початку руху або миттєвого прискорення; гібриди характеризуються акумуляторною батареєю середньої ємності, яка має заряджатися через рекуперацію, що виникає під час гальмування; за рахунок додаткової тяги, що сприяє економії пального та захисту від шкідливих речовин, кількість яких має тенденцію до зменшення; плагін-гібриди характеризуються потужними акумуляторними батареями, що забезпечує рух на певну відстань без двигуна внутрішнього згорання, який вмикається при знижені потужності акумуляторної батареї або під час швидкого прискорення; повноцінні електромобілі. Китайські виробники автомобілів з електротягою запропонували вирішувати проблему довгої зарядки через механізм заміни розрядженої акумуляторної батареї на заряджену, для цього облаштувавши спеціальні бокси. Така операція здійснюється автоматично, без оператора та за часом, як заправити повний бак. Одним із напрямків по зарядці електроавтомобілів є безконтактна, яка передбачає використання потужного індуктора, що працюватимуть в автоматичному режимі. Також безконтактна зарядка може здійснюватися і під час руху від прихованої у дорожньому покритті обмотці. Тому, основним напрямком впровадження електричної тяги буде інтенсивне виробництво електроавтомобілів, станцій з електрозарядним обладнанням, заміна акумуляторної батареї різного складу.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Д. О. Личов, Г. В. Кошель, Т. В. Петренко

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

TRENDS OF THE APPLICATION OF ELECTRIC TRACTION IN UKRAINE FOR ROAD TRANSPORT

The possibility of using electric traction expanded the market of vehicles, where electric motors began to be used (motorcycles, scooters, buses, trucks, railway transport and airplanes). The prospect of using a hybrid engine (combined drive), in which an internal combustion engine is used together with a battery, should also be considered. Given the high demand for purchasing electric cars, you should thoroughly understand the basic concepts and design of an electric car. Typing of cars with an electric drive is divided into: mild hybrids are characterized by an electric motor, which is used at the moment of starting movement or instantaneous acceleration; hybrids are characterized by a battery of medium capacity, which must be charged through recuperation that occurs during braking; due to additional traction, which helps to save fuel and protect against harmful substances, the amount of which tends to decrease; plug-in hybrids are characterized by powerful batteries, which provides movement for a certain distance without the internal combustion engine, which turns on when the battery power is reduced or during rapid acceleration; full-fledged electric cars. Chinese manufacturers of electric cars proposed to solve the problem of long charging through the mechanism of replacing a discharged battery with a charged one, by equipping special boxes for this purpose. Such an operation is performed automatically, without an operator, and according to time, how to fill a full tank. One of the directions for charging electric cars is contactless, which involves the use of a powerful inductor that will work in automatic mode. Contactless charging can also be carried out while driving from a winding hidden in the road surface. Therefore, the main direction of the introduction of electric traction will be the intensive production of electric cars, stations with electric charging equipment, replacement of batteries of various composition.

Текст научной работы на тему «ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ В УКРАЇНІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ»

УДК 621.38(075.32) https://doi.Org/10.35546/kntu2078-4481.2023.1.5

Д. О. ЛИЧОВ

кандидат техшчних наук, старший викладач кафедри автомобшьного транспорту

та сощально! безпеки

Вщкритий мiжнародний ушверситет розвитку людини «Укра!на»

ORCID: 0000-0002-3231-5985

Г. В. КОШЕЛЬ

кандидат техшчних наук, доцент, доцент кафедри автомобшьного транспорту та сощально! безпеки Вщкритий мiжнародний ушверситет розвитку людини «Укра!на»

ORCID: 0000-0003-1862-1553

Т. В. ПЕТРЕНКО

старший викладач кафедри автомобшьного транспорту

та сощально! безпеки

Вщкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини «Укра!на»

ORCID: 0000-0003-4733-4035

ТЕНДЕНЦП ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНО1 ТЯГИ В УКРА1Н1 НА АВТОМОБ1ЛЬНОМУ ТРАНСПОРТ1

Можлuвiсmь використання електротяги розширило ринок транспортних 3aco6ie, де почали використову-вати електричнi двигуни (мотоцикли, скутери, автобуси, вантажнi автомобiлi, залгзничний транспорт та лiтаки). Слid також розглянути i перспективу використання гiбридного двигуна (комбiнований привiд), в яких застосовуеться двигун внутршнього згорання разом з акумуляторною батареею. Враховуючи великий попит на купiвлю автомобiлiв з електротягою, ^iд ретельно розiбратися з основними поняттями та конструкщею елек-троавтомобшя. Типiзацiя автомобШв з електричним приводом подшяеться на: м'ят гiбриди характеризуються електродвигуном, який застосовують в момент початку руху або миттевого прискорення; гiбриди характеризуються акумуляторною батареею середньо! емностi, яка мае заряджатися через рекуперацт, що виникае тд час гальмування; за рахунок додатково! тяги, що сприяе економИ пального та захисту вiд шюдливих речовин, кшьюсть яких мае тенденцт до зменшення; плагiн-гiбриди характеризуються потужними акумуляторними батареями, що забезпечуе рух на певну вiдстань без двигуна внутрiшнього згорання, який вмикаеться при зни-женi потужностi акумуляторно! батаре! або пiд час швидкого прискорення; повноцiннi електромобШ. Китай-ськ виробники автомобШв з електротягою запропонували виршувати проблему довго! зарядки через механ1зм замти розряджено! акумуляторно! батаре! на заряджену, для цього облаштувавши спецiальнi бокси. Така опе-рацiя здшснюеться автоматично, без оператора та за часом, як заправити повний бак. Одним iз напрямюв по зарядцi електроавтомобШв е безконтактна, яка передбачае використання потужного тдуктора, що пра-цюватимуть в автоматичному режимi. Також безконтактна зарядка може здтснюватися i пiд час руху вiд приховано! у дорожньому покриттi обмотцi. Тому, основним напрямком впровадження електрично! тяги буде iнтенсивне виробництво електроавтомобiлiв, станцш з електрозарядним обладнанням, замта акумуляторно! батаре!ргзного складу.

Ключовi слова: електричний транспорт, автомобшь, акумуляторна батарея.

D. O. LYCHOV

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Road Transport and Social Security Open International University of Human Development "Ukraine"

ORCID: 0000-0002-3231-5985

G. V. KOSHEL

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Road Transport

and Social Security

Open International University of Human Development "Ukraine"

ORCID: 0000-0003-1862-1553

T. V. PETRENKO

Senior Lecturer at the Department of Road Transport and Social Security Open International University of Human Development "Ukraine"

ORCID: 0000-0003-4733-4035

TRENDS OF THE APPLICATION OF ELECTRIC TRACTION IN UKRAINE

FOR ROAD TRANSPORT

The possibility of using electric traction expanded the market of vehicles, where electric motors began to be used (motorcycles, scooters, buses, trucks, railway transport and airplanes). The prospect of using a hybrid engine (combined drive), in which an internal combustion engine is used together with a battery, should also be considered. Given the high demand for purchasing electric cars, you should thoroughly understand the basic concepts and design of an electric car. Typing of cars with an electric drive is divided into: mild hybrids are characterized by an electric motor, which is used at the moment ofstarting movement or instantaneous acceleration; hybrids are characterized by a battery of medium capacity, which must be charged through recuperation that occurs during braking; due to additional traction, which helps to save fuel and protect against harmful substances, the amount of which tends to decrease; plug-in hybrids are characterized by powerful batteries, which provides movement for a certain distance without the internal combustion engine, which turns on when the battery power is reduced or during rapid acceleration; full-fledged electric cars. Chinese manufacturers of electric cars proposed to solve the problem of long charging through the mechanism of replacing a discharged battery with a charged one, by equipping special boxes for this purpose. Such an operation is performed automatically, without an operator, and according to time, how to fill a full tank. One ofthe directions for charging electric cars is contactless, which involves the use of a powerful inductor that will work in automatic mode. Contactless charging can also be carried out while driving from a winding hidden in the road surface. Therefore, the main direction of the introduction of electric traction will be the intensive production of electric cars, stations with electric charging equipment, replacement of batteries of various composition.

Key words: electric transport, car, battery.

Постановка проблеми

Початок застосування електрично! тяги - це перюд першо! половини Х1Х CTopi44H, яка використовувалась на ешпажах. Поступове вдосконалення електричних джерел енерги, набуло широко впровадження на автомобшьному транспорта Таким джерелом е акумулятор, який у сучасних автомобшях зроблено з рiзних матерiалiв, зокрема: гра-фен та лтй з полiмером. Автомобш з електродвигуном в Украш вже близько двадцяти рошв продаються в автосалонах ввдомих брендiв. Першi електрокари масових моделей з'явились у 2009 рощ Mitsubishi i-MiEV та у 2010 рощ Nissan Leaf. За 2022 рш продаж автомобшв з електричною тягою зрю у 1,5 рази, про це поввдомляе Укравтопром. Саме ршення КМУ ввд 27.09.22 року про зб№шення автомобшьних електрозарядних станцш в регюнах на перюд 2023-2024 рошв, мало на меп розширити модельний ряд та збшьшити показники еколопчносп за рахунок продажу електрокарiв. Кшьшсть придбаних електрокарiв у березш 2023 року склала 3200 одиниць [1]. Свiтовi тенденци продажу електромобшв зрю на 68% до 7,8 млн. одиниць. Основними покупцями стали европейщ та китайщ, хоча на ринку електрокарiв £вропа та Китай займають вже свш сегмент щодо виробництва таких транспортних засобiв.

Можливють використання електротяги розширило ринок транспортних засобiв, де почали використовувати електричш двигуни (мотоцикли, скутери, автобуси, вантажш автомобш, залiзничний транспорт та лижи) [2]. Слад також розглянути i перспективу використання пбридного двигуна (комбшований привщ), в яких застосову-еться двигун внутршнього згорання разом з акумуляторною батареею. Тенденцii, щодо збшьшення виробництва електромобiлiв, дае суттевий поштовх до переходу вiд забруднюючих видiв палива до екологiчних джерел роботи двигуна без небезпечних викидiв у навколишне середовище.

Аналiз останшх дослщжень i публiкацiй

Дослiдження автомобiлiв з електричною тягою показали, що саме перехвд до бiльш екологiчно чистого без шшдливих викидiв автомобiлi - формула можливосп до зменшення видобутку нафти та газу з подальшою !х переробкою. Використання акумуляторно! батарее дае можливiсть об'еднати з двигуном внутрiшнього згорання або повнютю перейти на електричну рушiйну силу. На сьогодш багато науковцiв як в Укрш'ш, так i за кордоном дуже широко вивчають питання електромобiлiв. Зокрема, Будьонний О. В., Гладш Б. О., Гнатов A. В., Гончаров Ю. П., Дембщький В. М., Кошель М. Д., Шевчук Я. В.

Формування мети дослщження

Сучасш тенденцii впровадження електрично! тяги на автомобiлях набувае все часпшого застосування, такi транспортнi засоби бшьшють людей називають «зеленим» або «еколопчним». Це вже не дослщницьш чи екс-периментальнi зразки, а досить потужш транспортнi засоби як для власного, так i для комерцшного використання. Враховуючи великий попит на кутвлю автомобiлiв з електротягою, слiд ретельно розiбратися з основними поняттями та конструкцiею електроавтомобшя.

Типiзацiя автомобiлiв з електричним приводом подшяеться на:

- м'якi пбриди характеризуються електродвигуном, який застосовують в момент початку руху або митте-вого прискорення;

- пбриди характеризуются акумуляторною батареею середньо! емносп, яка мае заряджатися через рекупе-рацш, що виникае пвд час гальмування; за рахунок додатково! тяги, що сприяе економп пального та захисту вiд шюдливих речовин, шльшсть яких мае тенденцiю до зменшення;

- плагiн-гiбриди характеризуються потужними акумуляторними батареями, що забезпечуе рух на певну вщ-стань без двигуна внутрiшнього згорання, який вмикаеться при знижеш потужностi акумуляторно! батаре! або тд час швидкого прискорення;

- повноцiннi електромобiлi.

Кожна конструкцiя автомобiля з електричною тягою передбачае псну роботу iз спещалютами у хiмiчнiй та електротехнiчнiй галузях. Також слiд зазначити, що свiтовi автовиробники поступово збiльшують емнiсть акумуляторно! батаре!, знижуе вартiсть батаре!, швидшсть зарядження визначаеться потужнiстю електрозарядних станцiй, удосконалюються технiчнi характеристики електродвигушв. Цi чинники розширюють межи виробни-цтва автомобiлiв з електричною тягою з поступовим зниженням цiни у дилерiв.

Для збiльшення кiлькостi електромобшв, зокрема, на територп Укра!ни необхвдно розвивати iнфраструктуру, де основну роль слад придiляти зарядним станцiям та станцiям технiчного обслуговування, як1 мають бути роз-ташованi у межах з мшмальною зарядною потужнiстю акумуляторною батареею.

До початку повномасштабно! вшни, перспективою збiльшення зарядних станцiй мало реалiзовувати АТ «ЕЛМЗ». Вiдкриття першого етапу 8 станцiй планувалось на 2021 рж, вартiсть складала до 200000 доларiв. Можливостi таких станцш полягае у використаннi як постшного, так i змiнного струмiв.

АТ «ЕЛМЗ» розробило i виробляе зарядш станцп як для «широкого», так i для «звичайного» зарядження. Бшш потужнi FastCharger видають 75 кВт i випускаються у двох конф^ращях: (1) DC 75 кВт iз китайським зарядним iнтерфейсом GB/T та (2) DC 75 кВт iз японським стандартом зарядження CHAdeMO + AC 22 кВт Type-2. Незабаром з'явиться ще одна конфiгурацiя: (3) DC 75 кВт iз двома портами швидкого зарядження CHAdeMO + CCS (Combo-2) та одним портом AC 22 кВт Type-2. Лшшка зарядних станцш змшного струму складаеться 1 порту АС 22 кВт, 380 кВт, 2 порпв АС 22 кВт, 380 В, 3 порпв АС 7 кВт, 220 В i 1 порту АС 22 кВт, 380 В + 1 порту АС 7 кВт, 220 В.

Китайсьш виробники автомобшв з електротягою запропонували вирiшувати проблему довго! зарядки через механiзм замши розряджено! акумуляторно! батаре! на заряджену, для цього облаштувавши спецiальнi бокси. Така операцiя здiйснюеться автоматично, без оператора та за часом, як заправити повний бак. Одним iз напрямшв по зарядцi електроавтомобiлiв е безконтактна, яка передбачае використання потужного iндуктора, що працюва-тимуть в автоматичному режима Також безконтактна зарядка може здшснюватися i пвд час руху вiд приховано! у дорожньому покриттi обмотцi.

Тому, основним напрямком впровадження електрично! тяги буде штенсивне виробництво електроавтомобiлiв, станцiй з електрозарядним обладнанням, замiна акумуляторно! батаре! рiзного складу.

Викладання основного матерiалу дослвдження

У принципi, будь-який бензиновий або дизельний автомобiль можна перетворити на електрокар: зняти двигун внутрiшнього згоряння, поставити електромотор i акумуляторнi батаре!, а також помути електронiку. Цши на акумуляторнi батаре! падають, масове виробництво дозволяе знизити цши на компоненти до електричних мото-рiв, вбудованих у маточину колеса. Незабаром варпсть переоснащення можна буде знизити майже наполовину. Паралельно значнi змши вiдбуваються в самому сегментi автомобшв на елекгричнш тязi. Його можна роздшити на три основнi частини: пбриди, що заряджають акумуляторну батарею пвд час !зди або гальмування, плапн-гiбриди PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), як заряджаються кабелем вщ мереж1, i повнiстю електричш авто-мобiлi BEV. Дискусп полтгашв у Нiмеччинi та Gвросоюзi навколо питання, чи варто заради захисту ктмату забо-роняти продаж! легкових автомобшв з двигунами внутрiшнього згоряння (ДВЗ) вже в 2030 рощ або почекати до 2035-го, незабаром можуть втратити будь-який сенс, осшльки до того часу ця проблема виршиться сама собою. Про це сввдчать швидк1, навiть стршю змши, що ввдбуваються на автомобiльному ринку ФРН - найбшьшому в £врош (див. рис. 1).

автомо6!л1 з електричною тягою пройшли наступш етапи перетворень:

Етап 1. Замiна двигушв внутр!шнього згорання на електричну тягу з швертором, акумулятори розмiщувалися заметь паливного бака або у багажний прост!р, що зменшувало його об'ем. Для перших таких автомобшв був характерний невеликий запас ходу, збертались трансмiсiя та частково елементи конструкцп в!д звичайного авто-мо6!ля. На початку експлуатацп, електрична батарея не виробляла достатньо потужносп для високих швидко-стей, але одна була перевага - вщносно низька цша. Наприклад, RAV4 EV випуск 1997 року.

Етап 2. Автомобш з двигуном внутршнього згорання поступово через змшу конструкц!! - переходили на електричну тягу без звичайно! трансмюи, але з тими ж проблемами щодо розмщення електрично! тяги. Конструкщя змiнювалася при цьому не ставала конкуренте спроможною проти бензинового i дизельного двигушв. Наприклад, Kia Soul EV 2014 та VW E-Golf 2015 рошв (акумуляторна батарея розмiщувалась п1д переднiм сид!нням i у центральному тунел1 з запасом ходу до 100 км; Nissan Leaf без елеменпв двигуна внутршнього згорання).

Рис. 1

Починаючи з 2025 року широких темтв використання електрично! тяги на 0CH0Bi акумуляторiв з лiтieм набуде дефщиту, оск1льки цiна зросла майже до 150%. Такий прогноз зробили експерти з Мiжнародного енергетичного агенства (IEA), вони також зазначили, що i нiкель на 25% та графи на 15% збiльшать варпсть електрофiкованих транспортних засобiв.

Автомобiлi з електротягою позначають абревiатурою EV (вщ Electrical Vehicle) - це словосполучення харак-теризуе використання акумуляторно! батаре! з графену, лiтiю та полiмеру, алюмiнiю та графену (з 2024 року). Абревiатура - EC (Electric Car) не набула широко вжитку. Позначення сучасних електромобiлiв BEV (вщ Battery) -це тi машини, що застосовують лише електричний двигун (див. рис. 2).

Рис. 2

Категория автомобiлiв на електротязi - FCEV працюють на паливних елементах (Fuel Cell), тобто електрика виробляеться за рахунок хiмiчноi реакци сполуки водню з киснем, що вщбуваеться без процесу горiння в каталь тичних осередках. Автомобiлi такого типу FCEV заправляються воднем, а вихлопом е чиста вода. Електричний струм, що генеруеться, заряджае батарею, яка власне i живить електродвигун. Поширення FCEV поки що не отримали, оскiльки е суттевi проблеми з виробленням, транспортуванням, зберiганням водню та заправленням ним автомобiлiв.

Пбридш конструкци HEV (Hybrid) поеднують у сво'й конструкци електротягу i3 двигуном внутршнього зго-ряння, набули популярностi як у виробнишв, так i у покупщв. Для електроавтомобiлiв основною ознакою висту-пае не дрiт для зарядки, а робота двигуна без викидiв шшдливих речовин у навколишне середовище [3].

Основними характеристиками автомобшв з електротягою е:

1. Потужнють та крутний момент. Це пов'язано з тим, що електродвигун не витрачае велику частку енер-riï на процеси тертя, не потребуе спещально'' системи змащування та практично ввдсутнш знос. Така характеристика сприяе збiльшенню потужностi до 500 к.с. та швидкому прискоренню порiвняно з двигуном внутрш-нього згорання, наприклад, Porsche Taycan Turbo S сукупно розвивають 761 к.с. з прискоренням до 100 км/год за 2,8 секунди.

2. Запас ходу. Ця характеристика визначаеться можливiстю зберпати максимальну електричну тягу в емносл батареï. Сучаснi автомобiлi з електричним двигуном мають здатнiсть подолати вщ 600 до 800 км за один заряд батаре'', що практично дорiвнюе автомобiлям з двигуном внутршнього згорання.

3. Час на зарядку батаре''. £мшсть батаре'' це параметр, який впливае на потужнiсть двигуна, але здатшсть акумулятора приймати великий струм для повного зарядки визначаеться зарядним термшалом (приблизно 80% за 35-45 хвилин) чи звичайною побутовою розеткою (повна зарядка за шч).

Будова вузлiв та систем автомобШв з електротягою:

1. Електродвигун (рис. 3).

Рис. 3

Суть роботи двигуна автомобм з електротягою полягае в тому, що провщник з електрострумом розташова-ний у магнитному полi, пiд дiею мехатчно! сили, яка обертае вал двигуна тд впливом електромагштно! взаемоди рухомо! частини (ротора) з нерухомим корпусом (статором). Враховуючи особливосп роботи електродвигунiв за рiзними методами, то i конструкци також в!^зняються.

Для бiльш дорогих електромобшв Porsche Taycan та Tesla Model S застосовують синхроннi двигуни змiнного струму з постiйними магштами в якостi ротора.

Для автомобшв з меншою вартiстю Audi e-tron застосовують асинхроннi з нижчим ККД та простшим в управ-лшнц Renault Zoe застосовують електродвигуни з iндукцiйними котушками працюючих ввд змшного струму -синхроннi, тобто обертання ротора вiдстае ввд обертання магштного поля.

2. Трансмiсiя (рис. 4).

Рис. 4

Висока максимальна швидкють з потужною тягою на низах забезпечуеться двоступеневою коробкою передач. Двигун з електротягою розвивае значний крутний момент, практично 3i старту, тому для електромоб1ля не потр1бна багатоступенева коробка передач, порiвняно з автомобшем з двигуном внутрiшнього згорання.

3. Акумуляторна батарея (рис 5).

Рис. 5

Це найдорожчий вузол в автомобш з електротягою. Складаеться з елементарних акумуляторiв, що керуються мiкроконтролерами. Батаре! рiзняться за:

- eмнiстю;

- робочою напругою вiд 350 до 800 В;

- формою (компоновка тд конкретний автомобiль);

- матерiалом виготовлення (лiтieвi, нiкелieвi). 4. 1нвертор (рис. 6).

Рис. 6

Цей прилад в автомобiлях з електротягою необхвдний для перетворення постiйного струму, який надходить вiд акумулятора, у змшний, який використовують для живлення електродвигуна. 1нвертори працюють при високих навантаженнях та сильно нагрiваються. Особливютю роботи е керування ввд педалей електромобм повздовжнiм прискоренням або уповшьненням, регулювати потоки енерги вiд батаре! до двигуна i навпаки.

5. Акумулятор. В автомобiлях з електротягою для забезпечення роботи бортово! електрошки, свiтлотехнiки, електропiдсилювачiв, актуаторiв, компресорiв та шших пристро!в необхвдний звичайний 12-вольтний акумулятор.

6. Система охолодження (рис. 7).

Рис. 7

Ця система забезпечуе терморегуляцш швертора, через який пропкае струм високо! сили. Вона складаеться з рад1атора, системи теплових мапстралей, що потр1бно для тяги. Найефектившше працюе при великих наванта-женнях та частих перехвдних циклах.

7. Зарядний блок. Зарядка автомобшв з електротягою можу здшснюватися в1д побутово! розетки до спещ-ально облаштованих терм1нал1в, але слщ враховувати виробника електроавтомоб1ля - европейський, американ-ський, японський, китайський. Особливостями зарядки е струм постшний чи змшний.

8. Гальма. На автомобшях з електротягою в конструкци вбудоваш гальм1вш колодки, диски, г1дромаг1страл1 з гальм1вною рщиною. При цьому слщ зазначати, що гальм1вний мехашзм зношуеться менше шж в машинах з двигуном внутршнього згорання.

Невеликий запас ходу - не е головною проблемою електромобшв. Про це сввдчить дослщження LV= Britannia Rescue, британсько! компани, яка надае екстрену допомогу вод1ям у дорозг Зпдно з1 статисткою, яку з1брали бри-танщ, лише 11% виклишв стосуються розряджено! батаре!.

Головною проблемою власник1в електромобшв експерти назвали проблеми з колесами. Б1льше третини виклишв в1д водив, яш пробили колеса.

За статистикою, електромобш мають проблеми з шинами вдв1ч1 част1ше, н1ж бензинов1 автомоб1л1. Це пов'язано з тим, що електричш модел1 через батарею значно важч1 за автомоб1л1 з двигунами внутршнього зго-ряння. Тож, i навантаження на колеса у них бшьше.

«Зазвичай, люди хвилюються про запас ходу, коли мова йде про «зелеш» автомобiлi. Але нашi даш показують, що це непоширена проблема серед власнишв електромобiлiв. Як правило, електромобш не мають тих проблем, що бензиновi або дизельш автомобш. Але, якщо у вас виникнуть проблеми, то, скорiш за все, вони стосувати-муться колiс», - ft^i Топхем, керуючий директор LV= Britannia Rescue.

Електричнi автомобiлi приблизно на 50% важчi за бензиновi чи дизельнi. Саме тому електромобш частше стикаються з проблемами не тшьки колiс, а також пвдвюки.

Висновки

Конструкцiя сучасного автомобiля з електротягою мае високий ККД враховуючи рекуперацiю, вiдсутнiсть викиду вiдпрацьованих газiв, нескладну конструкц1ю приводу колiс, доступшсть обслуговування та експлуата-ц1ю, можливють використовувати енергiю за доступною цшою. Також завдяки п1дтримки бiльше 30 кра!н свiто-вих автомобiльних виробнишв в рамках клiматично! конференцi!, було домовлено про переход на електротягу до 2040 року.

Список використаноТ лiтератури

1. У березнi украшщ придбали рекордну к1льк1сть електрокарiв. Retrieved from: https://galinfo.com.ua/news/u_ berezni_ukraintsi_prydbaly_rekordnu_kilkist_elektrokariv_398669.html (дата ввдвщування 25.04.2023).

2. Сорока К.О. Система автоматизованого вибору швидк1сного режиму руху засобiв електротранспорту з метою зменшення витрат електроенергi! / К.О. Сорока, Т.П. Павленко, Д.О. Личов. Вюник Днiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного транспорту, 2017, No 3 (69) C. 77-91.

3. Vidomenko O. I. (2017). Perspektyvy rozvytku elektromobilnoho transportu v Ukraini [Prospects for the development of electric vehicles in Ukraine]. Naukova Dumka: Materialy Mizhnarodnoi Naukovo-Praktychnoi Konferentsii [Scientific opinion: Materials of the International scientific-practical conference,] (pp. 50-54). Odesa (in Ukrainian).

References

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. U berezni ukraintsi prydbaly rekordnu kilkist elektrokariv. Retrieved from: https://galinfo.com.ua/news/u_berezni_ ukraintsi_prydbaly_rekordnu_kilkist_elektrokariv_398669.html (accessed 25.04.2023).

2. Soroka K.O. (2017) Systema avtomatyzovanoho vyboru shvydkisnoho rezhymu rukhu zasobiv elektrotransportu z metoiu zmenshennia vytrat elektroenerhii / K.O. Soroka, T.P. Pavlenko, D.O. Lychov. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu, No 3 (69), C. 77-91.

3. Vidomenko O. I. (2017). Perspektyvy rozvytku elektromobilnoho transportu v Ukraini [Prospects for the development of electric vehicles in Ukraine]. Naukova Dumka: Materialy Mizhnarodnoi Naukovo-Praktychnoi Konferentsii [Scientific opinion: Materials of the International scientific-practical conference,] (pp. 50-54). Odesa (in Ukrainian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.