Научная статья на тему 'Стан колового м’яза рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика'

Стан колового м’яза рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
182
53
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
круговая мышца рта / ортодонтические пациенты / укороченная уздечка языка / электромиография / orbicular muscle of mouth / orthodontic patients / ankyloglossia / electromyography

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Н.В. Головко, В.М. Дворник, В.В. Рубаненко, Ганнам Іяд Наджиб

Представлены данные о состоянии круговой мышцы рта, полученные при электромиографическом исследовании ортодонтических пациентов с І, ІІ и ІІІ видом укорочения уздечки языка.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Н.В. Головко, В.М. Дворник, В.В. Рубаненко, Ганнам Іяд Наджиб

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The data on the state of the orbicular muscle of mouth received during electromyography research of orthodontic patients with ankyloglossia are presented in the given article.

Текст научной работы на тему «Стан колового м’яза рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика»

УДК 616.742.6:616.311.4-089:616.314-089.23

СТАН КОЛОВОГО М’ЯЗА РОТА В ОРТОДОНТИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ З УКОРОЧЕННЯМ ВУЗДЕЧКИ ЯЗИКА Н.В. Г оловко, В.М. Дворник, В.В. Рубаненко, Г аннам Іяд Наджиб

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Резюме

Представлены данные о состоянии круговой мышцы рта, полученные при электромиографическом исследовании ортодонтических пациентов с І, ІІ и ІІІ видом укорочения уздечки языка.

Ключевые слова: круговая мышца рта, ортодонтические пациенты, укороченная уздечка языка, электромиография.

Summary

The data on the state of the orbicular muscle of mouth received during electromyography research of orthodontic patients with ankyloglossia are presented in the given article.

Key words: orbicular muscle of mouth, orthodontic patients,

ankyloglossia, electromyography.

Література

1. Смаглюк Л.В. Состояние прикуса и функциональная активность мышц челюстно-лицевой области у детей в возрастной период от 3 до 6 лет в норме и при различных формах прогнатического соотношения зубных рядов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец.

14.01.22 «Стоматология» /Л.В.Смаглюк.- Полтава, 1982. - 19 с.

2. Ferrario V.F. An electromyographic investigation of masticatory muscles symmetry in normo-occlusion subjects / V.F. Ferrario, C.S. Forza // J. Oral Rehabilitation. - 2000. - Vol. 27. - P. 33-40.

3. Blanksma N.G. Electromyographic heterogeneity in the human temporalis and masseter muscles during static butting, open-close excursion and chewing / N.G. Blanksma // J.Dental. Recearch. - 2001. - Vol. 74. - P.13-18.

4. Данилова М.А. Динамика показателей электромиографического исследования в процессе лечения миофункциональных нарушений у детей в периоде прикуса временных зубов /М.А.Данилова, Ю.В.Гвоздева, Ю.И.Убирия //Ортодонтия. - 2010. - №4 (52). - С.3-5.

5. Изменение функционального состояния круговой мышцы рта при лечении пациентов 7-12 лет с глубокой резцовой окклюзией (дизокклюзией) LM-активатором / [Л.С.Персин, С.С.Никитин, Л.В.Польма, Е.В.Пантелеева] //Ортодонтия. - 2010. - №1 (49). - С.24-28.

6. Амануллаев Р.А. Электронейромиографическая оценка круговой мышцы рта после хейлопластики по Обуховой-Tennison-Фроловой-

D.R.Millard / Р.А. Амануллаев, Р.О.Адилова, М.Э.Махкамов //Стоматология детского возраста и профилактика. - 2003. - №2. - С.43-51.

7. Farrugia M.E. Turns amplitude analysis of orbiculares oculi and oris muscles / M.E. Farrugia, R.P.Kennett // Clin. Neurophysiol. - 2005. - Vol. 116

(11). - P. 2550-2559.

8. Рубаненко В.В. К вопросу о стандартизации комплексных электромиографических исследований в клинике ортопедической стоматологи / В.В .Рубаненко, В.Н. Дворник, О.С.Баля //Вопросы ортопедической стоматологи. - Харьков, 2003. - Вып.6. - С.206-207.

В ортодонтії визначення стану функцій порожнини рота й оцінку стану міодинамічної рівноваги проводять здебільшого під час клінічного огляду, що дозволяє констатувати факт порушення функцій, а не ступінь його проявів. Об’єктивні критерії визначення стану міодинамічної

рівноваги відсутні, що є гострою проблемою.

Частіше для оцінки міодинамічної рівноваги застосовують електроміографію жувальних м’язів [1- 3]. Оцінка функціонального стану колового м’яза - складне завдання. Це пов’язане з особливостями співпраці з пацієнтами дитячого віку, з відсутністю нормативних даних унаслідок труднощів адекватно дозувати та контролювати довільне зусилля досліджуваного пацієнта; складність аналізу полягає в різноманітності клінічних форм кожного виду зубощелепних аномалій (ЗЩА), які зумовлені різними етіологічними чинниками [4-7].

Тому метою нашого дослідження стало визначення стану колового м’яза порожнини рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика.

Об’єкт та методи дослідження. Проаналізовані електроміограми (ЕМГ) колового м’яза рота 171 ортодонтичного пацієнта з укороченням вуздечки язика І, ІІ та ІІІ виду віком від 6 до 27 років (основна група). У групі порівняння проаналізовані електроміограми 21 особи того ж віку з фізіологічним прикусом, нормальним прикріпленням м’яких тканин порожнини рота (вуздечок губ і язика, з нормальною глибиною переддвер’я порожнини рота), без дефектів окремих зубів і зубних рядів.

Клінічні групи досліджуваних пацієнтів сформовані залежно від віку та виду вкорочення вуздечки язика. І вікову групу склали 58 ортодонтичних пацієнтів віком 6-9 років та 6 осіб із фізіологічним прикусом і нормальною довжиною вуздечки язика; у ІІ групу ввійшли відповідно 54 та 6 осіб віком від 10 до 14 років; ІІІ групу склали відповідно 59 та 9 осіб віком понад 14 років.

Визначення стану колового м’яза рота проведене за допомогою електронно-комп’ютерного комплексу «Нейрософт» (Російська

Федерація). Обробку цифрового матеріалу здійснювали за допомогою комп’ютерної програми з використанням статистичного методу

Ст’юдента-Фішера, розробленої проф. Рубаненком В.В. зі співавт. (1996)

[8], усього проаналізовано 242 ЕМГ.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи кількісні показники в обох досліджуваних групах (ортодонтичні пацієнти з укороченням вуздечки язика І, ІІ та ІІІ видів та особи з фізіологічним прикусом і нормальною довжиною вуздечки) було визначено, що в стані відносного м’язового спокою біоелектрична активність колового м’яза рота не реєструється і представлена на ЕМГ ізометричною лінією.

При вольовому стиснені губ на електроміограмах осіб із фізіологічним прикусом та нормальною довжиною вуздечки ми отримали дані, представлені в табл.1.

Дослідження показало, що в осіб із фізіологічним прикусом та нормальною довжиною вуздечки язика величина амплітуди біопотенціалів (БП) колового м’яза рота в ділянці верхньої та нижньої губи майже не відрізнялася (рис. 1). Щодо частоти коливань БП, то вища частота спостерігалася в ділянці верхньої губи, різниця показників у ділянці верхньої та нижньої губ дорівнювала в середньому 67,59 Гц.

Таблиця 1

Величина частоти (Г ц) та амплітуди (мкВ) біопотенціалів колового м’яза рота при максимальному стисненні губ у осіб із фізіологічним прикусом та нормальною довжиною вуздечки язика

Вікова група Досліджувані параметри колового м’яза рота

амплітуда коливань БП (M+m) частота коливань БП (M+m)

верхня губа нижня губа верхня губа нижня губа

І - 6-9 років (п=6) 139,25+3,09 140,00+3,44 293,52+7,11 226,16+7,78*

II - 10-14 років (п=6) 137,56+2,90 138,37+3,09 292,44+6,56 223,51+6,07*

III - > 15 років (п=9) 136,75+2,84 136,89+3,64 291,18+6,65 224,63+5,11*

Середні показники 137,85 + 2,76 138,42 + 3,12 292,38 + 3,87 224,76 + 3,39

Примітка: достовірність отриманих результатів р>0,01;

* достовірність різниці між частотою коливань БП у ділянці верхньої та нижньої губ колового м’яза рота.

Рис. 1. ЕМГ колового м’яза рота при фізіологічному прикусі та нормальній

довжині вуздечки язика

Вольове скорочення колового м’яза рота (табл. 2), яке виникало при стисненні губ, у ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика супроводжувалося миттєвим включенням у процес збудження великої кількості моторних одиниць у пацієнтів І та ІІ вікових груп у ділянці верхньої губи (рис. 2, 3). У ІІІ віковій групі та в ділянці нижньої губи вольове скорочення характеризувалося поступовішим включенням (рис. 4). Сила збудження мала відносно рівномірний характер протягом усієї проби і характеризувалася різким переходом до стану відносного спокою. У середньому показники амплітуди БП колового м’яза рота в пацієнтів з укороченням вуздечки язика з віком збільшилися на 38,07 мкВ (р>0,001).

Спостерігалася статистично достовірна різниця (р>0,001) у показниках амплітуди в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки

язика та в осіб із фізіологічним прикусом і нормальною довжиною вуздечки. У ранньому змінному прикусі вона в середньому складала 34,90 мкВ, у пізньому змінному - 65,29 мкВ, у постійному - 72,99 мкВ.

мкВ

400.0

0.000

-100.0

-400.0

-500.0

400.0 ЯПП П

200.0 100.0 0.000

-100.0

200.0

-300.0

-400.0

-500.0

Рис. 2. ЕМГ колового м’яза рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика (І - вікова група)

400.0 300 0

200.0 100.0 0.000

-100.0 -200.0 -300.0 -400.0 500 0

II Группа

Сжатие

Верхняя круговая мышца рта

Рис. 3. ЕМГ колового м’яза рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням

вуздечки язика (ІІ вікова група)

400.0

300.0

200.0 100.0 0.000

-1 00.0 -200.0 -ЭОО.О -400.0 -500.0

III Группа

Сжатие

Верхняя круговая мышца рта

і

1 і J ё І ... 1 ік.іУІІІі 1 і . і II

■ШіііМШіііі Ми 14 '' П'ІІГТЧЧІПИ'ЧРІПІ ІМін. к і, illl:ilb .!l.kJiilU ш—

і. п ' Ч • г«• т - [Г

і і !

1

■ 1

11221 11636 12051 12466 і:

13711 14126 14541 14Э56

400.0

300.0

200.0 100.0 0.000

-100.0

-200.0

-300.0

-400.0

-500.0

Нижняя круговая мышца рта

1

і і. ІІ ■і. L , L : ІІ.11Id. ill 1,1. , .,1-J d ■

цррітг n nrripirjT*4f11”ГГ'ТІЧ1ТТІ,"",І VT ТІ-ТЧІІ'І'ІіГЦГТЦ і і. 1,1 іЛьцІїИ TrmT®

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 т ї

?

11238 11658 12077 124Э7 12Э17 13336 13756 14176 14595 15015

Рис. 4. ЕМГ колового м’яза рота в ортодонтичних пацієнтів з укороченням

вуздечки язика (ІІІ вікова група)

Величина амплітуди БП у ділянці верхньої губи майже не відрізнялася від амплітуди в ділянці нижньої губи в усіх вікових групах та при всіх видах укорочення вуздечки язика.

Щодо характеристики величини амплітуди БП колового м’яза у віковому аспекті, то необхідно зазначити, що її збільшення в порівнянні з попереднім віковим періодом визначене в пізньому змінному прикусі в середньому на 30,38 мкВ, у постійному - на 7,69 мкВ.

Частота коливань БП у ділянці верхньої губи в усіх вікових групах перевищувала аналогічні показники в ділянці нижньої губи.

У віковому аспекті найвищі показники частоти БП у ділянці верхньої губи спостерігалися в ранньому змінному прикусі та в постійному прикусі, в пізньому змінному було визначено зниження частоти БП у середньому на 36,01 мкВ.

У віковому аспекті спостерігалося підвищення частоти коливань БП колового м’яза верхньої губи з 174,74 до 211,85 Гц, нижньої - з 169,07 до 212,87 ГЦ.

Електроміограми в ортодонтичних пацієнтів при І, ІІ, та ІІІ видах укорочення вуздечки язика характеризувалися більшою силою збуджувального процесу колового м’яза рота. Амплітуда та частота коливань БП колового м’яза рота при різних видах укорочення вуздечки язика майже не відрізнялися, тобто не залежали від виду вкорочення.

Отже, оцінюючи отримані під час ЕМГ-дослідження дані про стан колового м’яза рота можна дійти відповідних висновків.

- Визначена достовірна різниця в показниках частоти та амплітуди БП колового м’яза в ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика та в осіб із фізіологічним прикусом і нормальною довжиною вуздечки язика в ділянці верхньої губи.

- У ділянці нижньої губи частота БП наближається до показників норми.

- З віком у ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика підвищується амплітуда коливань БП колового м’яза.

- Частота БП колового м’яза в ділянці верхньої губи в цілому з віком незначно знижується і не досягає показників норми в середньому на 41,74 Гц (р>0,01).

- У ділянці нижньої губи частота БП колового м’яза також знижується, наближаючись до показників норми.

- Не визначено залежності величини амплітуди та частоти коливань БП колового м’яза від виду вкорочення вуздечки язика.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.