Научная статья на тему 'Some problems in reengineering financial and accounting functions of companies in food industryprof. Bozhidar Hadzhiev, Doctor of economic sciences'

Some problems in reengineering financial and accounting functions of companies in food industryprof. Bozhidar Hadzhiev, Doctor of economic sciences Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
14
5
Поделиться
Ключевые слова
REENGINEERING / REENGINEERING ALGORITHM / HUMAN RESOURCES / CORPORATE CULTURE / INSTITUTIONAL AND INTERNAL BARRIERS

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Hadzhiev Bozhidar, Kulova Ivelina

The study defines and analyzes problems in implementing reengineering of financial and accounting functions of companies in food industry. It reveals that at the starting point for implementation of reengineering of these functions determinative are the values of the owners, corporate culture and application of modern methods of human resources management. Moreover, it is proven that reengineering algorithms, which are used, providing radical rethinking and optimizing of processes related to the researched functions, are with higher weight for achieving effectiveness of these functions. It indicates institutional and internal barriers that prevent reaching the necessary speed to computerize functions, as well as to minimize subjective errors.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Some problems in reengineering financial and accounting functions of companies in food industryprof. Bozhidar Hadzhiev, Doctor of economic sciences»

Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура том III, ISSN 1311-9400 (Print) ; ISSN 2534-9368 (On-line), 2017, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, seriesA. Public sciences, art and culture, Vol. III, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On-line), 2017.

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ФИНАНСОВИТЕ И СЧЕТОВОДНИ ФУНКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ Проф. д.ик.н. Божидар Хаджиев, Ивелина Кулова УХТ - Пловдив

SOME PROBLEMS IN REENGINEERING FINANCIAL AND ACCOUNTING FUNCTIONS OF COMPANIES IN FOOD INDUSTRY Prof. Bozhidar Hadzhiev, Doctor of Economic Sciences Ivelina Kulova University of Food Technologies, Plovdiv

Abstract

The study defines and analyzes problems in implementing reengineering of financial and accounting functions of companies in food industry. It reveals that at the starting point for implementation of reengineering of these functions determinative are the values of the owners, corporate culture and application of modern methods of human resources management. Moreover, it is proven that reengineering algorithms, which are used, providing radical rethinking and optimizing of processes related to the researched functions, are with higher weight for achieving effectiveness of these functions. It indicates institutional and internal barriers that prevent reaching the necessary speed to computerize functions, as well as to minimize subjective errors.

Keywords: reengineering, reengineering algorithm, human resources, corporate culture, institutional and internal barriers.

Все по-бързите промени на финансовите и счетоводни функции водят до нови изисквания пред функционирането на предприятията и до нарастване сложността на тяхното управление в условията на отворена икономика.

Основната цел на изследването е да се докаже, че чрез реинженерингови ценови алгоритми може да се постигне радикално преосмисляне и оптимизиране на търговските процеси и на свързаните с тях финансови и счетоводни функции на предприятията от хранителната индустрия.

Обикновено проблемите за прилагане на реинженеринг на финансовите и счетоводни функции се търсят в технологията на работа, свързана главно с производствения процес. Но проучването разкрива, че основните проблеми при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции могат да се свързват от една страна с ценностите на собствениците, фирмената култура и прилагането на съвременни методи за управление на човешките ресурси, а от друга страна с обвързването на тези функции с реинженерингови алгоритми,

осигуряващи радикално преосмисляне и оптимизиране на търговските процеси и маркетинга.

Динамичната среда на развитие налага нова функция на финансовата организация в компаниите. И докато преди тази функция се е ограничавала само с финансово администриране, днес тя вече се развива до финансова политика и стратегия на съответната фирма.

При формирането на финансовата политика важни са професионалните знания на финансовите мениджъри и организационната структура, с която те въздействат на управленческия екип за доставки на ресурси, тяхното трансформиране в готови продукта и продажбата на тези продукта.

Основен въпрос при това въздействие е управлението на резултатите - т.е. да бъде ясно откъде компанията генерира печалби и къде да бъдат фокусирани управленческите усилия.

За ефективното управление на резултатите е необходима корпоративна култура, според която финансовият директор да изпълнява не само базови типично финансови функции. Той е необходимо да изгражда и прилага реинженерингови алгоритми за ефективно управление на ресурсите и внедряване на ERP системи и други съвременни бизнес приложения за всеки един процес, свързани с финансовите и счетоводни функции.

Положителни резултати от това въздействие се получават с осмислянето на проблемите, засягащи следните ориентации:

> ориентация към процеси и продукта, които са перспективни;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

> ориентация към процеси, които подобряват качеството, намаляват разходите и се осъществяват по-бързо;

> ориентация към клиента чрез създаване на необходимите условия за най-пълно задоволяване на нуждите му;

> ориентация към повишаване квалификацията на кадрите и тяхната отговорност за цялостното осъществяване на процесите;

> ориентация към увеличаване приходите чрез ефективна търговия.

Институционалните бариери за постигане на добри резултати в тези ориентации

се появяват, когато има множество бюрократични изисквания към бизнеса, корупция, неефективно законодателство и неефективно работеща съдебна система.

Вътрешните бариери за постигане на добри резултати в горепосочените ориентации се появяват, когато липсва подходяща фирмена култура и знания за разработване на ERP система, в която финансовият и счетоводният модул да се обвързва с модула за търговия, в който се разкриват опциите на реинженеринговия модел за ценообразуване.

Реинженеринговият модел на ценообразуване обикновено се представя по следния

начин:

От горепосочения модел се вижда, че стойността на сделката основно зависи от търговската опция, която е функция от себестойността на стоката, базисните условия по договора и от начина на плащане. В този аспект при реинженеринг на финансовите и счетоводни функции се препоръчва разработване на реинженерингова ценова листа съобразно базисните условия по ИНКОТЕРМС. В тази листа се изяснява цената на стоката или услугата на фирмата за различни базисни условия по Инкотермс за места и клиенти, с които се търгува или има потенциал да се търгува. Наличието на такава ценова листа ще даде възможност на фирмата за по-бързо и по-ефективно договаряне с клиентите. Готовността на бизнес субекта с оферти по различните базисни условия по Инкотермс за региона на потенциалните клиенти повишава ефективността на бизнес комуникацията, на бизнес преговорите и на търговските сделки. Разработването на реинженерингова ценова листа е едно проактивно фирмено действие, което дава възможност на фирмата договарянето да приключи успешно и по-бързо да се изясняват задълженията, разходите и рисковете на всеки участник в сделката.

ЛИТЕРАТУРА

Becker, J., M. Kugeler and M. Rosemann. 2010. Process Management: A Guide for the Design of Business Processes. Springer.

David, J. S., H. MacCracken and P. M. J. Reckers. 2003. Integrating technology and business process analysis into introductory accounting courses. Issues In Accounting Education.

Hadzhiev, B., Razumnoto upravlenie - reinjenering., P., 2000;

Hadzhiev, B., Kompleksen reinjenering na biznes organizaciite v usloviqta na globalizaciq na ikonomikata, P., 2012;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Hadzhiev, B., Zoni za ikonomicheski rastej, P., 2003;

Hadzhiev, B., Kratak kurs po upravlenie na marketinga, P., 2012;

Kasarova, V., Finansov analiz, NBU, 2013;

Pavlova, М., Upravlensko schetovodstvo, LBM Invest, 2010.

Trifonov, Т., Trifonova, S., Finansov analiz na firmata - chast 2, Siela, 2001

Tsankov, Т., Finansov injenering, Siela, 2005.