Научная статья на тему 'Согдиицы в Танской империи: восстание Ань Лушаня'

Согдиицы в Танской империи: восстание Ань Лушаня Текст научной статьи по специальности «История и археология»

CC BY
755
95
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СОГДИЙЦЫ / СОГДИЙСКИЕ КОЛОНИИ / ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ / ДИНАСТИЯ ТАН / АНЬ ЛУШАНЬ / ВОССТАНИЕ / АССИМИЛЯЦИЯ СОГДИЙЦЕВ / SUGDIAN / SUGHDIAN COLONIES / THE SILK ROAD / TANG DYNASTY / AN LUSHAN / REBELLION / ASSIMILATION OF SUGHDIANS / СУғДИЁН / қАСАБАҳОИ СУғДИЁН / ШОҳРОҳИ АБРЕШИМ / СУЛОЛАИ ТАН / АН ЛУШАН / ШӯРИШ / АССИМИЛЯТСИЯИ СУғДИҳО

Аннотация научной статьи по истории и археологии, автор научной работы — Рахимов Набиджон Турдиалиевич

Статья посвящена изучению истории и положения согдийцев в Китае. Указывается, что в III-VII вв. на территории Китая существовала и процветала широкая сеть согдийских торговых колоний. Это был период политической раздробленности в Китае, и согдийцы являлись главными получателями выгод от торговли на Шёлковом пути. Отмечается, что VIII в. контроль над восточным участком Шёлкового пути переходит к династии Тан, в 755-763 гг. в Китае (на территории империи Тан) произошло крупнейшее восстание под руководством Ань Лушаня, трактовки которого в историографии разнообразны. В статье указывается, что одной из причин восстания стала борьба согдийской диаспоры и китайской элиты за доступ к ресурсам и доходам от международной торговли на Шёлковом пути. Автор показывает, что следствием поражения восстания стал крах согдийского этноса в Китае.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

SUGDIANS IN TANG CHINA: AN LUSHAN'S REBELLION

The article dwells on the study of the history and position of Sughdians in China. In the III-th the VII-th centuries, a wide network of Sughdian trade colonies existed and flourished on the territory of China. This was a period ofpoliticalfragmentation in China and Sughdians were the main beneficiaries of trade on the Silk Road. In the VIII-th century, control of the Eastern section of the Silk Road passed to the Tang dynasty. In 755-763, a major uprising led by An Lushan took place in China (on the territory of the Tang Empire). There are different interpretations of this event in historiography. The article points out that one of the reasons for the uprising was the struggle of Sughdian Diaspora and the Chinese elite for access to resources and income from international trade on the Silk Road. The author shows that the consequence of the defeat of the uprising was the collapse of the Sughdian ethnic group in China.

Текст научной работы на тему «Согдиицы в Танской империи: восстание Ань Лушаня»

07.00.00.илм^0и ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСИ 07.00.00.ИСТ0РИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ O7.OO.OO.HISTORICAL SCIENCES AND ARCHEOLOGY

07.00.02. ТАЪРИХИ ВАТАН 07.00.02. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 07.00.02. HOME HISTORY

УДК 902.035 ББК 63.5

СОГДИЙЦЫ В Рахимов Набиджон Турдиалиевич, д.и.н.,

ТАНСКОЙ профессор кафедры отечественной истории и ИМПЕРИИ: ВОССТАНИЕ археологии ГОУ «ХГУ имени акад. Б.Гафурова»

АНЬ ЛУШАНЯ (Таджикистан, Худжанд)

СУГДИЁН ДАР Рахимов Набицон Турдиалиевич, д.и.т., профессори ИМПЕРИЯИ ТАН: кафедраи таърихи ватан ва археологияи МДТ ИСЁНИ АНЛУШАН «ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров»

( Тоцикистон, Хуцанд)

SUGDIANS IN TANG Rahimov Nabijon Turdialievich, Dr. of History, Professor of CHINA: AN L USHAN'S the department of home history and archaeology under the REBELLION SEI "KSU named after acad. B.Gafurov " (Tajikistan, Khujand), E-mail: nabir@mail.ru

Вожа^ои калиди: сугдиён, цасаба^ои сугдиён, Шоуроуи абрешим, сулолаи Тан, Ан Лушан, шуриш, ассимилятсияи сугдщо

Мацола ба омузиши таърих ва вазъи сугдиён дар Чин бахшида шудааст. Тазаккур меравад, ки дар асруои III- VII дар марзи Чин шабакаи васеи цасаба^ои тицоратии сугдиён рушд мекард. Ин давра замони парокандагии сиёсии Чин маусуб ёфта, сугдиён фоидагирандагони асосии савдо дар Шоуроуи абрешим ба уисоб мерафтанд. К,айд мегардад, ки дар асри VIII назорат аз болои цисмати шарции Шоуроуи абрешим ба ихтиёри сулолаи Тан мегузарад. Дар солуои 755-763 дар Чин (дар цаламрави империяи Тан) исёни бузург таути роубарии Ан Лушан ба амал омад, ки дар таърихнигори тафсири мухталифи ин уодиса мавцуд аст. Дар мацола омадааст, ки яке аз сабабуои шуриш муборизаи диаспораи сугдиён ва элитаи Чин барои дастраси ба захира ва даромад аз тицорати байналмилали дар Шоуроуи абрешим буд. Муаллиф собит сохтааст, ки дар натицаи шикасти исён суцути гурууи этникии сугдй дар Чин ба амал омад.

Ключевые слова: согдийцы, согдийские колонии, Шёлковый путь, Династия Тан, Ань Лушань, восстание, ассимиляция согдийцев

Статья посвящена изучению истории и положения согдийцев в Китае. Указывается, что в III-VII вв. на территории Китая существовала и процветала широкая сеть согдийских торговых колоний. Это был период политической раздробленности в Китае, и согдийцы являлись главными получателями выгод от торговли на Шёлковом пути. Отмечается, что VIII в. контроль над восточным участком Шёлкового пути переходит к династии Тан, в 755-763 гг. в Китае (на территории империи Тан) произошло крупнейшее восстание под руководством Ань Лушаня, трактовки которого в историографии разнообразны. В статье указывается, что одной из причин восстания стала борьба согдийской диаспоры и китайской элиты за доступ к ресурсам и доходам от международной торговли на Шёлковом пути. Автор показывает, что следствием поражения восстания стал крах согдийского этноса в Китае.

Key words: Sugdian, Sughdian colonies, the Silk Road, Tang Dynasty, An Lushan, rebellion, assimilation of Sughdians

The article dwells on the study of the history and position of Sughdians in China. In the III-th - the VII-th centuries, a wide network of Sughdian trade colonies existed and flourished on the territory of China. This was a period ofpolitical fragmentation in China and Sughdians were the main beneficiaries of trade on the Silk Road. In

the VIII-th century, control of the Eastern section of the Silk Road passed to the Tang dynasty. In 755-763, a major uprising led by An Lushan took place in China (on the territory of the Tang Empire). There are different interpretations of this event in historiography. The article points out that one of the reasons for the uprising was the struggle of Sughdian Diaspora and the Chinese elite for access to resources and income from international trade on the Silk Road. The author shows that the consequence of the defeat of the uprising was the collapse of the Sughdian ethnic group in China.

Согд - древняя область и государство древней и средневековой Средней Азии, и его жители - согдийцы, сыграли важнейшую роль в истории и культуре Центральной Азии, создали древнюю и богатую цивилизацию, восходящую к эпохе энеолита. Ярким примером этой цивилизации является памятник древнеземледельческой культуры - городище Саразм, раскопки которого дали уникальные образцы материальной культуры древнейшего Согда. Значительно лучше изучена история и культура Согда античного и раннесредневекового периодов по результатам археологических раскопок памятников. Но самым удивительным и уникальным явлением в раннесредневековой истории народов Средней Азии является согдийская колонизация. Весьма искушённые в торговле согдийцы взяли почти всю торговлю на Шёлковом пути в свои руки, водили караваны между странами Востока и Запада и повсеместно вдоль торговых трасс в Семиречье, Восточном Туркестане, Монголии, Западном Китае и др. основывали свои торговые колонии. По свидетельству письменных источников и результатам археологических работ наиболее густая сеть колоний согдийцев была на территории Китая. История согдийской миграции, основание торговых факторий и колоний согдийцев, их посредническая роль в торговле на Шёлковом пути и другие аспекты согдийской колонизации хорошо известны по многочисленным публикациям на эту тему (1; 2,34-42; 3, 329-331; 5; 8, 57-64).

В более чем тысячелетней истории согдийцев в Китае V-VII вв. были периодом наивысшего подъёма согдийской колонизации, но во второй половине VIII в., вследствие ряда обстоятельств и политических событий, согдийцы стали терять свои позиции в империи Тан. Одной из причин этого стало восстание согдийца Ань Лушаня в 755-763 гг., которое в отечественной историографии остаётся до сих пор слабо изученным событием.

Рубеж между древностью и ранним средневековьем в мировой истории ознаменован крушением и распадом крупнейших рабовладельческих держав и миграциями - "великим переселением народов" (падение Римской империи, Парфии, кушанской империи и др.), началом установления новых общественно-экономических отношений. Согласно марксистской периодизации истории, в этот период происходит смена общественно-экономических формаций: рабовладельческий строй рушится, а вместо него устанавливается феодализм. Происходящие в мире изменения нашли отражение и в истории Китая: здесь в начале средних веков (III-VI вв.) господствует раздробленность, борьба за политическое господство и междоусобные войны. Как показывают источники, в частности «старые согдийские письма», проживавшие в колониях согдийцы были участниками и свидетелями всех этих событий (10, 5-9). Политические события мало повлияли на состояние международной торговли (7, 328). Согдийцы умело пользовались ослаблением государства и проникли во все города вдоль Шёлкового пути. Они занимались торговлей, земледелием, ремеслом и др. Но наибольшую прибыль согдийцы получали в торговле. Принято считать, что основная прибыль от посредничества на Шёлковом пути концентрировалась в руках согдийских купцов. Именно исходя из этого, академик В.В.Бартольд сравнивал согдийцев с финикийцами Средиземноморья. Согдийцы, проживая в своих сообществах почти автономно, подчинялись китайскому государству номинально, но, будучи активными торговцами, в экономике страны занимали важное место. Северо-западная область Китая -Ланьчжоу превращается в важнейший торговый центр, куда постоянно прибывали "согдийские караваны" из сотен и тысяч верблюдов. Сюда прибывали монахи, музыканты актёры из Самарканда и других культурных центров "Западного края" (т.е. из Средней Азии). В городах, особенно в торговых центрах, располагались многочисленные лавки согдийцев -ростовщиков, менял, ремесленников и торговцев. Как определили исследователи, многие занятия, обычаи, музыка, танцы, потребление виноградного вина и развлечения согдийцев, и в целом иранских народов, быстро распространялись среди местного населения (13, 406).

Период династии Тан (618-907) в истории Китая - совершенно особенный. С одной стороны, эти три столетия были вершиной международного влияния Поднебесной империи и временем расцвета китайской культуры и искусства. В этот же период процветает международная торговля на Великом

Шёлковом пути. Наблюдается активное внедрение и проникновение согдийской культуры в Китай, учащаются межнациональные браки. В этот период, и во многом благодаря согдийцам, в китайской культуре наблюдается популяризация и распространение «западных» танцев (напр. «хусюаньу», «хутэнъу», «чжэчжи») (18, 23) и песен, элементов архитектуры и другого «иностранного». Очень популярными были выступления согдийских акробатов, фокусников и иллюзионистов. Кроме этого, благодаря согдийцам шло взаимопроникновение идей, религий (буддизм, несторианство, манихейство и др.) и даже многие овощи и фрукты (огурцы, виноград, люцерна и др.) доставлялись в Китай (9,36-42; 10, 5-9; 11, 19-26; 12, 156-174; 15,356; 20), переходили из одних стран в другие. К этому же времени относятся многочисленные экспонаты музеев Китая - скульптурные изображения верблюдов и согдийцев-купцов в характерных остроконечных шапках.

Одновременно с ростом благополучия согдийцев, растёт и укрепляется их положение в китайском обществе. Так, согдийцы занимали важные посты в китайском административном аппарате и служебной иерархии Танской империи, о чём свидетельствуют находки погребений знатных согдийцев на территории Китая (9,36-42; 11, 19-26). Укрепление власти династии Тан привело к централизации власти. Контроль за торговлей и доходами на восточном участке Шёлкового пути также переходили к Танской династии и, в конце концов, вели к ограничению влияния согдийцев в этой сфере. И напротив, согдийцы, ранее довольствовавшиеся своим положением в экономике, стали проникать в сферу политической жизни Китая. Такое изменение в соотношении места и влияния согдийцев, которое иллюстрируют археологические и письменные источники Танской эпохи, приводит к конкуренции верхушки согдийской диаспоры в Китае и элиты Танской империи. Наивысшей точкой конкуренции стало восстание под руководством согдийца Ань Лушаня.

Попытки интеграции ранее автономных согдийских сообществ в китайское общество и государство начинается с приходом к власти Тан Ли Юань (Гаоцзу, 618-626 гг.), первого императора династии Тан, который действительно был выдающимся полководцем, дипломатом и политиком. Эта политика была продолжена при втором императоре династии Тан - Тай-цзун (627649 гг., до восшествия на престол - Ли Шиминь). Согласно письменным источникам, он отличился как талантливый администратор и управленец, провёл много реформ, которые привели к созданию хорошо отлаженного государственного аппарата. Согдийские колонии стали больше контролироваться, но при этом императорский двор осуществлял это через отдельных лиц, кланов и семей, приближенных к императорскому двору. Такая тенденция внутренней политики империи продолжалась и при следующих императорах династии, чему ярким примером служитсудьба и политическая карьера согдийца Ань Лушаня (703-757).

Однако интриги, заговоры и саботаж, участившиеся во дворце в конце УП-начале VIII вв., осложнили политическую жизнь и дестабилизировали ситуацию императорского двора (15, 356). При императоре Сюань-цзуне (712-756 гг.) большое влияние на решение кадровых вопросов имел канцлер Ли Линьфу, который опасался интриг со стороны ханьцев и предпочитал продвигать по службе инородцев - тюрков, согдийцев, корейцев и др. Так, например, северными войсками командовал генерал Ко Сон-джи, кореец по происхождению.

В таких сложных социально-политических условиях произошло одно из самых крупных восстаний в истории Китая, оставившее неизгладимый след и повлиявшее на последующий ход событий в стране, - восстание, возглавляемое Ань Лушанем (17).

Ань Лушань (ок.703 - 757) -один из известных исторических лиц в истории Китая, руководитель самого крупного восстания, целью которого было свержение Танской династии. Многие исторические хроники Китая, содержащие сведения о восстании Ань Лушаня, переведены и изучены специалистами и доступны для исследователей (16, 17, 18). Несмотря на это, о нём известно немного. Во всяком случае, известный учёный Говард Леви, собрав и изучив доступные сведения китайских исторических хроник, восстановил в известной мере биографию Ань Лушаня (16). Известно, что Ань Лушань родился около 703 г.в Юнг-чоу на северо-западной границе Китая, в семье знатного и богатого согдийца, женатого на дочери тюркского вельможи. Это был не единичный случай: часто согдийцы-купцы, осваивая далёкие от Согда маршруты по территории Тюркского каганата и Китая, жили и торговали среди разных, главным образом, тюркских племён и нередко брали в жёны местных девушек. Отец Ань Лушаня сначала служил тюркскому кагану, а потом перебрался в столицу Китая - Чаньань, самый многолюдный город мира того периода, крупнейший политический, экономический и культурный центр, откуда начинались маршруты торговых караванов в разные страны мира.

Письменные источники указывают, что среди населения Чаньаня было немало и согдийцев, таких как отец Ань Лушаня. По сложившейся традиции, согдийцы в Китае указывали в своих именах на место своего происхождения. Области и владения раннесредневековой Средней Азии имели и китайский вариант названия. Так, например, Самарканд писался как «Кан», Уструшана - «Цао (восточное)», Чач - «Ши», Маймург -«Ми», Бухарский Согд назывался «Ань» [17, 320]. Таким образом, первая часть имени Ань Лушаня ("Ань") указывала на согдийское происхождение, а вторая - "Лушань" была китайской передачей слова "Рушан, Ровшан" - то есть "светлый", "освещённый" или «светящий» (Ань Лушань - светлый согдиец). Следует отметить, что и среди современных таджиков довольно распространённым является имя Равшан, имеющее то же значение.

О детских годах Ань Лушаня сохранилось очень мало данных. Зная несколько языков, ещё мальчиком Ань Лушань выступал переводчиком в торговых сделках отца, работал на рынках, затем поступил на службу. Вероятно, к началу 730-х годов Ань Лушань стал лейтенантом в одном из пограничных гарнизонов. Благодаря крепким связям отца, Ань Лушань сделал удачную карьеру. Много для продвижения Ань Лушаня по служебной карьере сделал и главный министр империи Ли Линьфу. Мы уже упоминали о том, что главный министр покровительствовал способным иностранцам и одним из таких выдвиженцев Ли Линьфу и был Ань Лушань. Начиная простым служащим, Ань Лушань дослужился до военачальника высокого ранга - командовал контингентом войск, расположенных на северовосточной границе империи и защищающих страну от набегов кочевников.

Известно, что впервые имя Ань Лушаня появляется в исторических хрониках в 736 году. Тогда он, командуя разведывательным отрядом в Маньчжурии, растерял своих солдат. Это был большой провал, и поэтому Ань Лушань приговорили к казни. Однако крепкие связи отца помогли Ань Лушаню избежать наказания. Он не только оправдался, но и был повышен в должности. Известный востоковед Лев Гумилёв, изучавший историю древних тюрков, отмечал большие способности Ань Лушаня, который "... одинаково умел льстить и сражаться, лицемерить и приказывать" и, "зная продажность дворцовых прихлебателей, он не жалел денег на взятки, и поэтому возвышение его шло быстро» (4,281). И Ань Лушань стал быстро продвигаться по карьерной лестнице: в 741 г. стал начальником корпуса в Инчжоу, в 742 получил чин губернатора округа Пинлу, в 744 г. стал начальником округа Фаньян, в 751 году к подвластным Ань Лушанью территориям прибавился и округ Хэдун.

Вскоре Ань Лушань был возведён в ранг цзедуши, т.е. генерал-губернатора, под его руководством служили более 100 тысяч солдат. Для империи Тана эта была ключевая позиция: для Китая всех времен взаимоотношения с северными соседями - кочевыми тюркскими и монгольскими племенами, постоянно вторгавшимися в пределы империи с целью грабежа, были определяющими и проблемными. Для нейтрализации потенциальной и постоянной угрозы правители Танской империи уделяли большое внимание укреплению границ и её охране с использованием тюркских наёмников. Эти отряды, которыми командовал Ань Лушань, были щитом для Китая.

Кроме этого, Ань Лушань заведовал конюшнями, главным ведомством кавалерии. При этом он продолжал сохранять тесные связи с согдийской диаспорой и в целом согдийскими колониями на территории Китая. Как отмечает Л.Гумилёв, "преданные Ань Лушаню согдийские купцы были разосланы им вести торговлю по всем дорогам, а попутно доставать для него деньги и разведывать обстановку"(4,282-283).

В 752 году умер Ли Линьфу, покровитель Ань Лушаня, а его место занял Ян Го-чжун, который стремился поставить своих людей на ключевые посты в правительстве империи. Министр Ян Го-чжун, обеспокоенный ростом активности Ань Лушаня и повышением его авторитета среди войск, возбудил против Ань Лушаня судебный процесс. Л.Гумилёв пишет, что Ань Лушань сумел не только оправдаться, но и выхлопотать награды своим офицерам (4, 283). Ань Лушань стремился укрепить свою позицию и создать опору из своих доверенных лиц. Так, он смог убедить императора Сюань-цзуна назначить несколько десятков верных ему людей на важные посты в императорском дворе. Это позволило ему стать самым влиятельным лицом и могущественным военачальником Танской империи.

Ань Лушань был заметной фигурой в политической элите Танской империи. Он опирался, с одной стороны, на наёмную армию, состоящую главным образом из тюрков, с другой -Ань Лушань чувствовал мощную поддержку согдийской диаспоры, помогающей ему с финансированием кампании. В императорском дворе у Ань Лушаня были свои союзники и покровители. Особенно близкие отношения сложились между высокопоставленным

согдийцем и любимой наложницей императора - красавицей Ян Гуй фей. Однако, Ань Лушань не мог довольствоваться своим положением и стремился подняться выше. Но главным препятствием на его пути был министр Ян Го-чжун, который не оставлял попыток сместить Ань Лушаня.

В ноябре 755 г. Ань Лушань в местечке Юйяне провинции Хэбэй обратился к армии и населению с призывом к восстанию. Открытое вооружённое выступление Ань Лушаня в конце 755 году стало началом самого крупного восстания против императорского трона Танской династии Китая. Уверенный в своих силах согдиец решился на борьбу за китайский престол и начал военные действия против императорской армии.

Огромной по количеству и закалённой в боевых действиях армии Ань Лушаня никто не смог противостоять. Против 150 тыс. восставших были отправлены две армии - 60 тыс. и 110 тыс. солдат, но Ань Лушань разбил армии императора. За сравнительно короткий срок Ань Лушань почти без сопротивления захватил город Лоянь, который был восточной столицей империи. Здесь Ань Лушань объявил себя императором новой династии Янь. Раздираемое интригами и разваливающееся правительство проигрывало одно за другим сражения войску Ань Лушаня. Чтобы оказать воздействие на Ань Лушаня, император казнил одного из его сыновей, который проживал в столице Танской империи - городе Чаньань (совр. Сиань, провинция Шэньси). Восстание, начавшееся с выступления Ань Лушаня, вскоре переросло в гражданскую войну, которая длилась 8 лет (755-763).

Вначале удача сопутствовала восставшим: Ань Лушань быстро завоевал центральные районы Китая, на его сторону переходили и те западные районы Китая, где было сильно влияние согдийской диаспоры, а также места компактного проживания тюркских племён. Население указанных районов видело в лице Ань Лушаня своего представителя и надеялось на улучшение своего положения в случае прихода его к власти. Успехи восставших привели императорский двор в замешательство. Обвинённая в связях с восставшими и в потере боеспособности армии наложница Ян Гуфей была казнена, сам император сбежал на запад и отрёкся от престола в пользу своего сына. Был убит и министр Ян Гочжун. Армия Ань Лушаня без боя заняла столицу империи - город Чаньань, что стало очередным успехом Ань Лушаня. Но болезнь (диабет?) не позволила ему продолжить наступление, и Ань Лушань оставался в Лояне. Обострение болезни и осложнение привели к потере зрения. Некогда грозный военачальник стал беспомощным, что стало для Ань Лушаня сильнейшим ударом. Он никак не хотел смириться с этим и всю злость вымещал на своих подчинённых и окружающих. В результате, в начале 757 года руководитель восстания Ан Лушань был убит своими подчиненными: «...30 января 757 года советник Янь Чжуан и евнух Ли Чжу-эр вошли в палатку полководца и убили его» (4,285). Заговорщики некоторое время скрывали смерть Ань Лушаня. Но затем, для сохранения единства восставших, был объявлен и наследник -сын Ань Лушаня - Ань Цинсюй, который принял на себя командование армией восставших и был провозглашён императором.

Старый император Сюань-цзун уже полностью потерял контроль и передал власть своему сыну - Су-цзуну. Подавить восстание удалось лишь после привлечения наёмников - войска уйгуров. Император Су-цзун обратился к уйгурскому кагану за помощью. Для кагана уйгуров - Моянчура - это был удобный момент, которым он не преминул воспользоваться и потребовал мирного договора и родства. Император согласился на все его условия, сам женился на уйгурской принцессе и даже признал кагана равным себе - «Сыну Неба».

В результате похода 757 года уйгуры разбили войска Ань Лушаня, но сами занялись грабежом населения Китая. Восставшие во главе с Ань Цинсюй (сыном Ань Лушаня) и его сподвижник - Ши Сымин отступили, но сохранили силы для дальнейшей борьбы. Военные действия, ход которых описан Л.Гумилёвым на основе данных письменных источников, проходили с переменным успехом и огромными человеческими жертвами ещё 6 лет (4, 285-290). К концу 50-х императорским войскам удалось вернуть под свой контроль столицу - Чаньань. После нескольких проигранных битв восставшие во главе с Янь Чжуан (бывший советник Ань Лушаня и один из его убийц) отступили на северные территории. А в 759 году правительственная армия осадила мятежников в крепости Ечэн. Пришедший на помощь осаждённым другой согдиец Ши Сымин сумел нанести поражение императорской армии. Теперь он решил встать во главе восстания. Ши Сымин, организовав заговор и убив сына Ань Лушаня - Ань Цинсюя, провозгласил себя новым императором. Последующие битвы также были выиграны, но потери восставших были огромны. Потеря поддержки населения, потери сил в битвах и внутренняя борьба за власть ослабляли силы

восставших. В 761 году в результате очередного заговора был убит и сам Ши Сымин, а руководителем восставших стал его сын.

И только в 763 году императору удалось окончательно подавить все очаги восстания при помощи новых союзников - тюрков, тибетцев, бирманцев и даже войск арабского халифата. После подавления восстания «союзники» императора занялись грабежом и разорением занятых районов. Династия Тан восстановила свою власть, но вернуть былое величие не удалось.

Восстание под руководством Ань Лушаня считается одним из крупнейших в истории раннесредневекового Китая. Это восстание произошло и протекало во время царствований трех танских императоров. Последствием восстания стали огромные людские и материальные потери. По некоторым оценкам, треть населения страны была потеряна: почти все провинции страны были разрушены, восстание унесло жизни 36 млн. жителей Китая, или одной шестой части населения Земного шара VIII века н.э. В связи с этим, восстание Ань Лушаня считается самым кровавым в истории человечества событием вплоть до начала Второй мировой войны (1939-1945).

В историографии рассматриваемое восстание и его руководитель - Ань Лушань характеризуются неоднозначно. Данное восстание нельзя рассматривать как очередной мятеж военных или военный переворот с целью сместить неугодного императора, как это сделано известным учёным Э. Пуллеблейком (17). Другой известный востоковед - Л.Гумилёв, посвятил восстанию Ань Лушаня целую главу своей книги «Древние тюрки», в которой рассматривает это событие как эпизод в истории древних тюрков и их взаимоотношениях с Танской империей (4,280-290). На наш взгляд, прав Этьен де ла Вассиер, обративший внимание на большую долю «согдийского элемента» в событиях 755-763 годов (14).

Китайские источники также говорят о значительном вовлечении согдийцев в события 755763 гг., из чего вытекают следующие выводы:

1. Руководители восстания - Ань Лушань, его сын - Ань Цинсюй, преемник Ань Лушаня - Ши Сымин были согдийцами (6, 96). Еще один сподвижник Ань Лушаня, упоминаемый в китайских письменных источниках, - Кан А-и Кюль-таркан, также был выходцем из знатной согдийской семьи;

2. Личность Ань Лушаня характеризуется исследователями по-разному: от простого интригана и мятежника до выдающегося полководца и государственного деятеля. Но, отвлекаясь от личностных качеств, следует признать, что Ань Лушань - яркий представитель согдийской диаспоры в Танском Китае. В конце своей карьеры он попытался взять власть в империи в свои руки и создать своё государство, создать благоприятные условия для согдийцев в Китае. Но его планам не суждено было сбыться, смерть сорвала его планы (Ань Лушань был убит в возрасте 54 года);

3. Восстание было поддержано широкими слоями общества. Народ страдал от поборов, резкого и необоснованного повышения налогов в неурожайный год. Из-за стихийных бедствий в 754 г. в стране разразился голод и народ был доведён до нищеты. К восстанию, начатому военными пограничных зон, стали присоединяться крестьяне и ремесленники;

4. Восстание под руководством Ань Лушаня в китайских письменных источниках описывается как «согдийское» и указывается, что очень много согдийцев поддержали Ань Лушаня: часть их приняла непосредственное участие в восстании, другие оказали финансовую и моральную поддержку восставшим, согдийские купцы доставляли нужную информацию и оказывали другие услуги восставшим;

5. Войска повстанцев называли «чжеджие»- китайской транскрипцией названия согдийской гвардии («чакиры»), что было дополнительной чертой противопоставления армии восставших императорской армии Китая.

Восстание под руководством согдийца Ань Лушаня следует считать завершающей стадией борьбы за ресурсы и доходы от международной торговли. С укреплением императорской власти при династии Тан и переходом к ней контроля над восточным участком Шёлкового пути согдийцы оказались отдалены от источников ресурсов и больших доходов. Согдийцы постепенно стали терять доходы от международной торговли, игорного бизнеса, содержания увеселительных заведений и притонов, оптовой торговли табунами лошадей и оружия, поставки рабов и проституток и др. Именно это стало главной причиной появления и усиления антиханьских (антикитайских) настроений как среди отдельных согдийцев, так и согдийских колоний и диаспоры в целом. Стремление изменить ситуацию стало возможным в середине VIII века, когда в Танской империи сложились для этого благоприятные условия. Выразителем интересов согдийцев и тюрков стал командующий большим военным контингентом армии Ань Лушань. Однако из-за непредвиденной болезни, слепоты и

насильственной смерти руководителя планам восставших не суждено было сбыться, восстание потерпело поражение.

Поражение восстания стало сильным ударом по положению согдийцев и согдийской диаспоры в Китае. Они повсеместно, на территории империи Тан, стали подвергаться гонениям. Все согдийцы, вне зависимости от степени участия или неучастия в восстании, сочувствия, финансовой поддержки своего согдийского лидера или наоборот, отстранения и отдаления от сторонников Ань Лушана, оказались под давлением и стали преследоваться. Погрому подвергались и лавки торговцев-согдийцев, мастерские ремесленников и другие заведения согдийцев. Опасаясь преследований, согдийцы стали скрывать своё происхождение, известны случаи, когда они специально меняли свои имена и фамилии. С поражения восстания начинается закат согдийской эры в Китае: согдийцы теряют свои позиции в торговле на Шёлковом пути, усиливается процесс китаизации согдийцев и, как следствие, происходит ассимиляция согдийцев и постепенное исчезновение согдийского этноса на территории Китая.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Бартольд, В.В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период (по поводу семиреченских надписей)/ В.В.Бартольд //Соч., т.П, ч.2. - М., 1964.-С.265-302.

2. Бернштам, А.Н. Согдийская колонизация Семиречья/А.Н.Бернштам//КС ИИМК, вып.6. -1940. - С.34-42;

3. Гафуров, Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн.1. /Б.Г.Гафуров.- Душанбе, 1989. - 383 с.

4. Гумилёв, Л. Древние тюрки. История образования и расцвета Великого тюркского каганата (VI-VIII вв. н.э.)/Л.Гумилёв. - М., 2003. - 314 с.

5. Кляшторный, С.Г. Согдийцы в Семиречье/ С.Г.Кляшторный//СЭ, 1- М., 1959. - С.7-11;

6. Кляшторный, С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии/ С.Г.Кляшторный. - М., 1964. - С.96

7. Крюков, М.В. Китайский этнос на пороге средних веков (Ш-УГ)/К\М.В.Крюков, В.В. Малявин, М.В. Сафронов. - М., 1979. - 328 с.

8. Рахимов, Н.Т. Исход согдийцев: начало миграции и колонизации восточных территорий/Н.Т.Рахимов//Учёные записки Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. 2015. - №3. - С.57-64

9. Рахимов, Н.Т. Согдийская колонизация: история изучения и новые факты/Н.Т.Рахимов // Учёные записки Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. 2016.- №2 (47)- С.36-42

10.Рахимов, Н.Т. «Согдийские старые письма» как источник по изучению Согдийской колонизации /Н.Т.Рахимов // Учёные записки Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. 2018. №3(56). -С.5-9

11.Рахимов, Н.Т. Согдийские экспонаты в Муниципальном музее Сианя/Н.Т.Рахимов // Учёные записки Худжандского государственного университета им. акад. Б.Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. -2019. №2 (59). - С.19-26

12.Шефер, Э. Золотые персики Самарканда, Книга о чужеземных диковинах в империи Тан/Э.Шефер. - М., 1968. - С.156-174;

13.Etienne de la Vaisseire. Sogdian Traders: A History. - Brill, 2005. - 406 c.

14.Etienne de la Vaisseire. Sogdians in China: A Short History and Same New Discoveries // The Silk Road Foundation Newsletter/ http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/december /new_ discoverries.htm (дата обращения 08.01.2020).

15.Lewis, Mark Edward. China's Cosmopolitan Empire. The Tang Dynasty/ Mark Edward Lewis. -Harvard University Press, 2009. - 356 p.

16.Levy, Howard S. Biography of Lu-Shan. (East Asia Studies, Institute of International Studies, University of California. Chinese Dynastic Histories Translations, No. 8.) [iv], 122 pp., map [in endpocket].Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960.

17.Pulleyblank, Edwin G. The Background of the Rebellion of An Lu-shan. - Oxford: University Press, 1955

18.Rotours, R. Histoire de Ngan Lou-chan. Paris, 1962 (Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises, vol. XVIII).

19.Schafer, Edward H. The Golden Peaches of Samarkand. A study of T'ang Exotics. - Berkeley:

University of California Press, 1963. 20.The Cambridge History of China. Vol. 3. Sui and Tang China, 589-906 AD, Part 1. - 809 p.

REFERENCES:

1. Barthold, V.V. About Christianity in Turkestan in the pre-Mongol Period (about Semirechensk inscriptions) // Op., vol. II, part 2/ V.V. Barthold. - Moscow, 1964.-P. 265-302.

2. Bernshtam. A.N. The Sugdian Colonization of Semirechye//K.C of the Institute, -V.6/ A.N. Bernshtam. - 1940. - P.34 - 42.

3. Gafurov, B.G. Tajiks. Ancient, Ancient and Medieval History. - B.1/ B.G.Gafurov. - Dushanbe, 1989. - 383 p.

4. Gumilev, L. Ancient Turks. The History of the Formation and Flourishing of the Great Turkic Khaganate (VI-VIII AD)/ L.Gumilev. - Moscow, 2003. - 314 p.

5. Klyashtorny, S. G. Sugdians in Semirechye / S. G. Klyashtorny. - Moscow, 1959. - P. 7-11;

6. Klyashtorny, S. G. Ancient Turkic Runic Monuments as a Source for the History of Central Asia/ S.G. Klyashtorny. - Moscow, 1964. - P. 96

7. Kryukov, M.V. Chinese Ethnos on the Threshold of the Middle Ages (III-VI)/ M. V. Kryukov, V. V.Malyavin, M.V. Safronov . - Moscow, 1979. - 328 p.

8. Rahimov. N.T. The Exodus of the Sugdians: the Beginning of Migration and Colonization of the Eastern Territories/ N. T. Rahimov. // Scientific Notes of KhSU (Nomai Donishgoh). - No. 3-Khujand, 2015. - P. 57 - 64.

9. Rahimov, N.T. The Sugdian Colonization: History of Investigation and the New Facts/ N.T. Rahimov // Scientific Notes of KhSU, - No. 2 (47). - Kujand, 2016. - P. 36 - 42.

10.Rahimov, N.T. Sugdian Old Letters" as a Source for the Study of Sugdian Colonization / N.T. Rahimov // Scientific Notes of KhSU, no. 3(56). -Khujand, 2018. - P. 5-9

11.Rahimov, N. T. Sugdian Exhibits in the Municipal Museum of XI'an/ N.T. Rahimov. // Scientific notes of KSU, - No. 2 (59).-2019. - P. 19-26

12.Schaefer, E. Golden Peaches of Samarkand, a Book about Foreign Curiosities in the Tang Empire/ E.Schaefer. - Moscow, 1968. - P. 156-174;

13.Etienne de la Vaisseire. Sogdian Traders: A History. - Brill, 2005. - 406 p.

14.Etienne de la Vaisseire. Sogdians in China: A Short History and Same New Discoveries // The Silk Road Foundation Newsletter/ http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/december /new_ discoverries.htm (date of request: 08/01/2020).

15.Lewis, Mark Edward. China's Cosmopolitan Empire. The Tang Dynasty. - Harvard University Press, 2009. - 356 p.

16.Levy, Howard S. Biography of Lu-Shan. (East Asia Studies, Institute of International Studies, University of California. Chinese Dynastic Histories Translations, No. 8.) [iv], 122 pp., map [in endpocket].Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960.

17.Pulleyblank, Edwin G. The Background of the Rebellion of An Lu-shan. - Oxford: University Press, 1955

18.Rotours, R. Histoire de Ngan Lou-chan. Paris, 1962 (Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises, vol. XVIII).

19.Schafer, Edward H. The Golden Peaches of Samarkand. A study of T'ang Exotics. - Berkeley: University of California Press, 1963.

20.The Cambridge History of China. Vol. 3. Sui and Tang China, 589-906 AD, Part 1. - 809 p.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.