Научная статья на тему 'САЪДУДДИН ТАФТАЗОНИЙНИНГ “ШАРҲ АЛ-АҚОИД” АСАРИДАГИ “ИШБОШИЛАРГА ИТОАТ” МАСАЛАСИ ЖАМИЯТ СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА'

САЪДУДДИН ТАФТАЗОНИЙНИНГ “ШАРҲ АЛ-АҚОИД” АСАРИДАГИ “ИШБОШИЛАРГА ИТОАТ” МАСАЛАСИ ЖАМИЯТ СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

CC BY
31
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Ишбоши / нақлий ва ақлий далил / итоат / калом илми / тарихий контекст / ижтимоий воқелик / ижтимоий ихтилоф / объектив ижтимоий мезон / ижтимоий қатлам / ижтимоий ҳаёт барқарорлиги / ҳалол вакцинация жараёни

Аннотация научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям, автор научной работы — Норқобилов Мирзақул Хидирович

Аннотация. Мақолада Иккинчи Ренессанс даврининг буюк мутафаккири Саъдуддин Тафтазонийнинг “Шарҳ ал-ақоид” асарида таъкидланган айрим ижтимоий ҳолатлар нақлий ва ақлий далиллар асосида ёритилган. Хусусан, ишбошилар ва уларга бўйсуниш ҳолатидагилар ўртасидаги муносабатнинг қиёсий таҳлили тарихий контекст ҳамда бугунги кун нуқтаи назаридан тадқиқ қилинади. Жумладан, мамлакатимиз сиёсий-бошқарув соҳасида олиб борилаётган бугунги демократик ислоҳотлар замирида халқнинг дарду-ташвиши, муаммоли ҳолатларини англаб етадиган, уни бартараф этишга қодир бўлган раҳбар кадрлар масаласи давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири сифатида эътироф этилди. “Замонавий ишбоши”ларда асрлар оша қадр топган тарихий анъаналар ва бугунги дунё замонавий билимларининг гармониясини ҳосил қилиш объектив зарурият сифатида баҳоланади. Бу эса, жамиятда тез суръатларда «ҳалол вакцинация» жараёнини юксалишига хизмат қилади. Ислом феномени негизида пайдо бўлган Тафтазоний 43 маънавий меросининг халқлар ва миллатлар ўртасида ижтимоий тотувликни таъминлашдаги аҳамияти мазкур мақолада диалектик қарашлар асосида ёритилган. Жумладан, минтақаларнинг исломлашиш жараёнида пайдо бўлган деструктив эътиқоддаги оқимларнинг далилланмаган фикрларига қарши жамиятда ижтимоий мувозанатни таъминлашга хизмат қиладиган ғоялар ҳақида сўз боради. Мутафаккир Тафтазонийнинг ҳеч қачон замон ва макон танламайдиган конструктив қарашлари жамиятда истиқомат қилаётган ижтимоий қатлам вакиллари ҳаётининг бир маромда юксалиши, уларда муросасозлик (консенсуслик) масалаларининг тараққий этишига хизмат қилади. Мазкур жараён, давлат ва жамиятнинг, унда яшовчи инсонларнинг манфаатларида юзага келган мувозанат ва консенсус ҳолати зарурият нуқтаи назаридан бугунги кун учун ҳам аҳамиятли жиҳат ҳисобланади.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «САЪДУДДИН ТАФТАЗОНИЙНИНГ “ШАРҲ АЛ-АҚОИД” АСАРИДАГИ “ИШБОШИЛАРГА ИТОАТ” МАСАЛАСИ ЖАМИЯТ СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА»

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

САЪДУДДИН ТАФТАЗОНИЙНИНГ "ШАРХ АЛ-АЦОИД" АСАРИДАГИ "ИШБОШИЛАРГА ИТОАТ" МАСАЛАСИ ЖАМИЯТ СИЁСИЙ БАРЦАРОРЛИГИНИНГ МУХИМ омили сифатида

ПРОБЛЕМА «ПОДЧИНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯМ» В «ШАРХ АЛЬ-АКАИД» САДУДДИНА ТАФТАЗАНИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

THE ISSUE OF "OBEDIENCE TO THE LEADERS" IN SADUDDIN TAFTAZANI'S "SHARH AL-AQEED" AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE

POLITICAL STABILITY OF SOCIETY

Норкобилов Мирзакул Хидирович -

Навоий давлат педагогика институти мустакил тадкикотчиси

+99891-336-90-40,

Аннотация. Мацолада Иккинчи Ренессанс даврининг буюк мутафаккири Саъдуддин Тафтазонийнинг "Шару ал-ацоид" асарида таъкидланган айрим ижтимоий уолатлар нацлий ва ацлий далиллар асосида ёритилган. Хусусан, ишбошилар вауларга буйсуниш уолатидагилар уртасидаги муносабатнинг циёсий таулили тарихий контекст уамда бугунги кун нуцтаи назаридан тадциц цилинади. Жумладан, мамлакатимиз сиёсий-бошцарув соуасида олиб борилаётган бугунги демократик ислоуотлар замирида халцнинг дарду-ташвиши, муаммоли уолатларини англаб етадиган, уни бартараф этишга цодир булган раубар кадрлар масаласи давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири сифатида эътироф этилди. "Замонавий ишбоши"ларда асрлар оша цадр топган тарихий анъаналар ва бугунги дунё замонавий билимларининг гармониясини уосил цилиш объектив зарурият сифатида бауоланади. Бу эса, жамиятда тез суръатларда «уалол вакцинация» жараёнини юксалишига хизмат цилади. Ислом феномени негизида пайдо булган Тафтазоний

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

маънавий меросининг халцлар ва миллатлар уртасида ижтимоий тотувликни таъминлашдаги ауамияти мазкур мацолада диалектик царашлар асосида ёритилган. Жумладан, минтацаларнинг исломлашиш жараёнида пайдо булган деструктив эътицоддаги оцимларнинг далилланмаган фикрларига царши жамиятда ижтимоий мувозанатни таъминлашга хизмат циладиган гоялар уацида суз боради. Мутафаккир Тафтазонийнинг уеч цачон замон ва макон танламайдиган конструктив царашлари жамиятда истицомат цилаётган ижтимоий цатлам вакиллари уаётининг бир маромда юксалиши, уларда муросасозлик (консенсуслик) масалаларининг тарацций этишига хизмат цилади. Мазкур жараён, давлат ва жамиятнинг, унда яшовчи инсонларнинг манфаатларида юзага келган мувозанат ва консенсус уолати зарурият нуцтаи назаридан бугунги кун учун уам ауамиятли жщат уисобланади.

Калит сузлар. Ишбоши, нацлий ва ацлий далил, итоат, калом илми, тарихий контекст, ижтимоий воцелик, ижтимоий ихтилоф, объектив ижтимоий мезон, ижтимоий цатлам, ижтимоий уаёт барцарорлиги, уалол вакцинация жараёни.

КИРИШ

Бугунги глобаллашув шароитида рационал билимлар инсониятнинг баркарор тараккиётини таъминлашда мухим омил булиб хизмат килмокда. Жумладан, маърифатга интилиш ва уни эгаллаш оркали ижтимоий интеллектни юксалтириш жамиятдаги мавжуд ижтимоий, маънавий-ахлокий муаммолар ечимини топишда хам долзарб ахамият касб этади. Бу борада жамият аъзоларининг билим олишга булган максадли фаолияти ва уни эгаллаганлик даражаси маънавий комиллик мезонларидан бири сифатида каралади. Инсон уз рационал тафаккури оркали дакика сайин янгиланиб турган ижтимоий вокеликни атрофлича хис этади ва илмий жараёнда жадал тус олаётган ижобий янгиликларни пухта узлаштириб боради. Пировардида,

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

ижтимоий фаол субъект сифатида узлигини хамда оламни англаши оркали шахс ва жамиятнинг ижтимоий-маънавий стимули даражасини кутарилишига сабаб булади.

Ижтимоий-тарихий давр контекстида мутафаккирлар томонидан яратилган FOяларни урганиш, уларнинг фалсафий билимларини илмий-назарий тадкик килиш жамиятнинг, колаверса, инсониятнинг ижтимоий-маънавий киёфасини очиб беришда мухим ахамият касб этади.

Республикамизда маънавият ва маърифат сохасига алохида эътибор каратилиши натижасида буюк мутафаккирларимизнинг илмий меросини урганиш, тадкик этиш, хусусан, давлат хамда жамият хаётида пайдо булаётган турли муаммолар ечимида самарали механизм вазифасини бажаради. К,олаверса, мамлакатимизда ислом дини илмларининг ижтимоий-маънавий мохиятини кенг жамоатчиликка етказиш максадида олиб борилаётган ислохотларнинг самараси уларок, айтиш мумкинки, «калом илми тарихи ва унинг бугунги кундаги ахамиятини илмий тадкик этиш» (Мирзиёев Ш.М., Мурожаатнома, 2017) маърифий сохадаги долзарб вазифалардан бири сифатида эътироф этилди.

Маълумки, жамият тараккиётининг барча боскичларида унинг мазмун -мохияти, микдор ва сифат курсаткичлари, жадаллиги (максимал) ёки муътадиллиги (нормал) холатлари ёхуд куйи (минимал) даражада эканлиги каби курсаткичлар муайян минтака ахолисининг тафаккур даражасига хамда бир катор ижтимоий-маънавий омиллар билан бирга рационал билимига хам боFлик булган. Юкоридаги мавзу туFрисида тарихий давр нуктаи назаридан фикр юритганимизда, минтакамизнинг мужтахид олимлари томонидан маълум бир хукукий (фикхий) масалалар юзасидан холис ва адолатли фикр билдирилиши, яъни «ижтиход килиш» хамда умумлаштирилган фикрлар юзасидан хулосалар чикарилиши ислом илми маънавий тараккиётида долзарб ахамият касб этган. Аксинча, етарлича билимга эга булмаган шахслар томонидан муайян манба ёки ижтимоий вокеликни нотуFри талкин ва татбик килиниши натижасида содир этилган хар кандай хатолик эса жамият маънавий хаётининг издан чикишига сабаб булган. Бундай ижтимоий-сиёсий

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

вокеликлар тарихий давр контекстида мунтазам далилланиб келинган. Жумладан, бугунги кунда мамлакатимизда илмсизлик, маърифатга булган локайдлик, рационад фикрнинг консерватив холати каби ижтимоий муаммоларни уз вактида бартараф этишнинг инновацион усул ва воситаларини топиш, давлат ва фукаролик жамиятини барпо этишдаги асосий концептуал карашларнинг негизини ташкил этади.

Давлат томонидан урнатилган тартиб-коидаларга туFри ва тулик хамда мажбуриятни хис килган холда амал килиш хар бир шахснинг фукаролик бурчи хисобланади. Бу масала тарихий давр контекстида сайкалланиб келган ижтимоий вокелик булиб, адолатли давлат бошлотига итоат килиш, унинг буйрукларини ижросида елкадош булишлик Шарк давлатчилик тенденцияларидан маълум ва машхурдир. Халк орасида «Подшо амри вожиб» деган накл даврлар оша уз ахамиятини йукотмаган объектив мезон хисобланади.

УСЛУБЛАР

Жамият тараккиётида юз берган юкоридаги жихатларни уз даврида ислом маърифати ва юксак рационал тафаккур уЙFунлигида асослаб берган буюк мутафаккир Саъдуддин Тафтазоний (1322-1390 йй.)нинг концептуал FOялари бугунги кун нуктаи назаридан жуда ахамиятлидир.

Тарихий давр контекстида яратилган булсада, бугунги кун ижтимоий-сиёсий мавзулардаги масалалар ечимида ахамиятли булган ва шаркона демократия талабларини узида жамлаган Тафтазонийнинг илмий FOялари юксак тараккий этган фукаролик жамиятини барпо этишда кимматли манбалар каторида тадкик килинади. Шу жихатдан олганда, Абу Хафс Насафийнинг «Акоид» асари ва мазкур китобнинг шархи сифатида дунёга келган Саъдуддин Тафтазонийнинг «Шарх ал-акоид» асари ислом оламида калом илми борасидаги энг машхур китоблардан бири сифатида эътироф этилади. Ушбу манба структуравий жихатдан калом фалсафасига оид бир неча мавзуларни камраб олади (кощоьпоу М.Х., 2020).

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

Жумладан, Абу Хафс Умар Насафийнинг "Аккоид" асаридаги «султонга карши бош кутариб чикилмайди» рукни остидаги мавзуда куйидаги жумлалар келтирилади.

Маъноси:

«Суннийлик эътикоди ва ханафий мазхаби уламолари ихтиёр этган сузларига кура, ишбошиларга карши чикилмайди, агарда уларда фосиклик аломатлари ва раиятга нисбатан зулм содир булган булса хам, уларга эргашган холда оркаларидан туриб жамоат намозлари ва ийд намозлари укилаверади. Бу масала юзасидан олдин утган солих уламолар хам худди шундай фикрда булишган. Факатгина хаворижлар фиркаси бу фикрга карши чикишган» (Саъдуддин Тафтазоний, 2009).

Юкоридаги холатда мутафаккир Насафий сузлари илмий услубда юксак махорат билан ифодаланганлигини куриш мумкин. Хукукий (фикхий) масалалар киска ва лунда, хамма учун тушунарли ихчам, расмиятчилик ва бадиийликдан холи тарзда ёзилган. Аклий ва наклий далиллар келтирилмаган. Бу эса, норматив конун кучига эга булган хар бир хукукий масалани укувчи томонидан тезрок узлаштириш имконини беради. Асарда ёритилган барча хукукий масалалар юкорида таъкидланган тартибда баён этилган.

Абу Хафс Насафийнинг мухокама килинаётган акидавий масала юзасидан фикри тугаллангандан сунг, Тафтазонийнинг мазкур масала юзасидан шархи бошланади.

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Нaсaфийнинг «султонга ^рши бош кугариб чикилмэйди» рукни остидaги фикрлaри Тaфтaзоний томонидaн куйидaгичa шaрxлaнaди.

Мазмуни:

«Утган солиx кишилaр ишбошилaргa итоaт килишлик aкидacигa xaм ^an6aH, xaм жисмонaн 6уйсунишэр эди Ba 6yHra нэклий делил келтиришгaн: «Тобеийнлaрдaн булган Зиёд aл-Aдaвий aйтaдилaр: A6y Бaкрa билaн биргa Ибн Омир xузуридa эдик, у ёмон кийимлaрини кийиб, одaмлaргa xyT6a килэр эди. Шу пaйтдa мен, «Aмиримизгa кaрaнглaр, у фосикгарнинг кийимини кийиб олган», -деб aйтдим. У: «Жим 6Ул!», -деди. Мен Рaсулуллоx (с.э.в)ни: «Ким Aллоxнинг ердaги султонини хор килсэ, Aллоx уни хор килэди», дегaнлaрини эшитгaнмaн дедилaр» (Сaъдуддин Тaфтaзоний, 2009).

НАТИЖА

Мутaфaккирлaрнинг юкоридэ тaъкидлaнгaн кaрaшлaрдaги aнaлогик тaxлилидa Aбу Хaфc Нacaфий бир вэктнинг yзидa xукукий (фи^ий) мacaлaни бaён килиш билaн биргa, yшa зaмон Ba мaкондa фaолият юритгaн хaворижлaр фир^сининг мaзкур xукукий мacaлaгa бyлгaн муноcaбaтини рaддия шaклидa ифодaлaгaнлигини куришимиз мумкин.

«Султонга ^рши бош кyтaриб чикилмэйди» деб номлaнувчи диэлектик мaвзу юзacидaн юкоридэ бaён этилган кэрэшлэрни нэклий дaлиллaрдaги бaёнини келтиришгa xaрaкaт килдик.

Нэклий дэлиллэрнинг aввaли булган Куръони ^римнинг Нисо сурэси 59-оятидэ: «Эй иймон келтиргaнлaр! Aллоxгa итоэт килинг, пaЙFaмбaр Ba узингиздэн

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

булган ишбошиларга итоат килинг. Бирор нарса хакида тортишиб колсангиз, агар Аллох ва охират кунига иймон келтирган булсангиз, уни Аллохга ва паЙFамбарга кайтаринг. Ана шундай килиш хайрли ва окибати яхшидир» (Шайх Абдулазиз Мансур, 2006). Куръони каримнинг мазкур оятларида Яратувчининг инсоният жамоасига итоат килиш масаласидаги хукмларнинг илохий ва инсоний боскичларини тушунтиради. Шунингдек, мутафаккир ахлокий карашларидаги хурмат ва тавозе каби шаркона фазилатлар муросасозликни юксак намунаси сифатида юкоридаги жумлаларга компенсаторлик вазифасини бажаради.

Амр ибн Осдан ривоят килинган хадисда паЙFамбаримиз (с.а.в.) «Кимки рахбарга чин кунгилдан кул бериб, байъат килса, токати етгунича итоат килсин» (Тулепов, 2013). Мазкур жараёнда рахбарга итоатсизлик, жамият ижтимоий баркарорлигига рахна солувчи, жамоа аъзолари орасида деструктивликни тарFиб килувчи омил сифатида эътироф этилади.

Ислом дини тарихига оид бир хикоятда келтирилишича, Абу Бакр Сиддик ислом давлатининг рахбарлигига сайлангунгача булган хаёти савдогарлик фаолияти билан кечган эди. Халифаликка сайланганидан сунг, у кишининг тижорий ишлари тухтаб колди. Вакт утиши билан тарихий тенденцияда савол пайдо булади. Халифанинг оиласини бокиш кимнинг зиммасида колди? Шунда «халифа Абу Бакр иктисодий ижтиход килади, яъни байтулмолдан ишлатиб уни купайтириш ва эвазига оиласининг нафакаси учун маош олиб туришга карор килади. Сахобалар бунга розилик билдирадилар. Бу ижтимоий вокеликдан ислом давлатида ишга тайинланган кишига ойлик маош белгилаш келиб чикди» (Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф, 2016). Бу холат давлат рахбарининг уз мансаб-лавозимига нисбатан масъулият билан ёндашуви хамда "ишбоши"нинг кул остидаги ходимлари билан муроса йули билан иш тутишини англатади. Бу эса уша даврнинг ижтимоий инновацияси десак, хато булмайди.

Демак, хар бир фукаро, у хох жамоа рахбари булсин, хох оддий ходим булсин, уз зиммасидаги хукук ва мажбуриятларни адо этишда, бирор масала юзасидан

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

низолaшaётгaн инсонлaр орaсидa aдолaт билaн хукм юритишдa Ba 6ошкэ ишлaрдa, aBBano, Ярaтувчигa итоэт, cyHrpa пaЙFaмбaр (c.a.B.)ra итоaт, кейин ишбошилaргa итoaт этмoFи лозимлигини acap мaтнидaн aнглaш мумкин.

Мaзкуp axлoк нopмacини нaзapий тэхлил килэдигэн бyлcaк, муaйян жaмиятдa яшовчи хдр бир фу^ронинг 6Уйсуниши лозим бyлгaн уч кypинишдaги ижтимоий холэти хдкидэ ran бopaди.

юкоридэ тaъкидлaнгaн тушунчaлapнинг фaлcaфий тэхлили шундaн ибopaтки, шклий дaлилдaги биринчи итoaт, узининг «мен»ини aнглaб етгaн экл -идрокли фукэродэ виждон туЙFуcи шaкллaнaди Ba бу туЙFу кундэлик турмуши дaвoмидa моддий Ba мaънaвий эхтиёжлapини кондиришга кодир булган ягoнa зот - Яpaтувчи эганлигини aнглaйди. Бундaй хрлэтдэ Яpaтувчигa итoaт этиш жapaёни инcoнгa мaжбуpият хдссига ниcбaтaн купрок эpтaнги кунгa умид Ba ишонч туЙFуcини бaxш этaди.

МУ^ОКАМА

Яpaтувчигa итoaт килиш унинг илохдй китоби - Куръони гаримга aмaл килиш билaн содир бугади.

Нaклий дaлилдa келтиpилгaн иккинчи кypинишдaги итoaт хдкидэ тapиxий дaвp нукгаи нaзapидaн фикр юpитcaк, Мухдммэд (сл^^нинг cуннaтлapигa aмaл килиб яшaш комилликга эpишувнинг acocий тaмoйили экaнлигини aнглaб етaмиз. Комил инсон мaкoми эca, биз эришишимиз кеpaк бyлгaн пиpoвapд нaтижa, яъни хукукий -демoкpaтик дaвлaт Ba фукapoлик жaмиятининг acocий мaнбaини тaшкил этaди.

Мaнбaдa тaъкидлaгaн дacтлaбки икки x^a^ara итoaт тapиxий дaвp кoнтекcтидa жaмият ёки жaмoa учун хеч кaчoн сэлбий oкибaт олиб келмaгaн, aкcинчa, Хэр иккaлa холэтдэги буйсунишнинг элементлapи булган виждoн эмри, х&лоллик, поклик, Узэро хурмэт, инсонлэрнинг бир-бирига яxшилик килиши кэ6и aмaллap ижтимоий мухшда инсонлэрдэ позитт гайфият, дaвлaт Ba жэмиятнинг 6эрчэ

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

структурасида тараккиётга олиб борувчи омил булиб хизмат килган (Норкобилов М.Х., 2021).

Изохланаётган «ишбоши» сузи, замонавий истилохда тахлил килинадиган булса, жамиятнинг хар бир структурасидаги рахбар ва унинг кул остида булган ходим уртасида вужудга келадиган альтруистик тушунчаларни туFри шакллантирилиши билан боFлик холда урганилади (Норкобилов, 2022). Бунда инсоф ва адолат, халлолик ва диёнат, орият, узганинг хаккига хиёнат килмаслик, инсонларнинг дардини тинглай билиш каби ахлокий фазилатлар хар кандай жамоа рахбарининг асосий куроли булмоFи кераклиги уктирилган. Мазкур тушунчаларни бугунги кун жамият хаётига йуналтириб тахлил килганимизда, рахбар кадрларда "халол вакцинация" борасидаги фикр-мулохазаларнинг шаклланиши ва юксалишида долзарб ахамият касб этади.

Гуманистик FOяларни тарFиб килувчи асарларда хар бир ишбошининг фаолияти жараёнида бирор масалада ихтилоф пайдо булиб низо келиб чикса, наклий далилларнинг аввали булган Куръони Каримга ва паЙFамбар (с.а.в.) хадисларига мурожаат килишлик адолатнинг энг юксак намунаси эканлиги таъкидланади. Агар бу коидага риоя этилмаса, муаммони узича хал килинишига эрк берилса, жамиятда тартиб-интизом бузилади, хар бир инсоннинг аклий кобилияти ва фикрлаш даражаси турлича булганлиги сабабидан турлича куринишдаги зиддиятлар келиб чикади. Бу эса жамиятда парокандалик, бошбошдокликни келтириб чикаради ва давлатнинг таназзулига олиб келади.

Бундай салбий холатлар натижаси уларок, биринчидан, ислом фалсафаси ва калом илми инсонларни доимо изланувчан, жамиятда пайдо буладиган турли куринишдаги муаммолар юзасидан хозиржавоб булишга чорлайди. Иккинчидан, ислом фалсафаси хар кандай замон ва маконда юзага келадиган турли муаммоларга туFри ечим топиш имконини беради. Учинчидан, агар Куръони Каримда хам, Хддисда хам аналогияси мавжуд булмаган масала юзасидан ечим зарурияти пайдо булса, бу масаланинг ечими ишбошиларга хавола килинади.

ТА'ЫМ РШОУ1ЬА

ISSN: 2130-2180

яеаморив иг

^Зо д!е Яндекс тспЦ

Хулоса килиб шуни таъкидлаш керакки, "ишбошиларга итоат" масаласи асрлар давомида турлича куринишдаги деструктив рухдаги окимлар таъсирида турлича ижтимоий киёфа касб этган. Бугунги кунда хам бу масала давлат сиёсати даражасидаги долзарб масала сифатида эътироф этилмокда. Юкоридаги манбаларда келтирилгани каби мазкур мавзу давлат ва жамият баркарор тараккиётининг мухим фактори сифатида ислом феноменидан урин эгаллаган. К,олаверса, тарихий контекстда яратилган барча шу каби манбалар мазкур масаланинг долзарблигини тулотича далиллайди. Тафтазонийнинг FOялари бугунги кунда ислом никоби остида давлат ва жамият тараккиётига карши фаолият юритаётган окимларнинг карашлари ноурин эканлигини исботлайди ва уларнинг кутариб чикаётган хар хил даъволари факат узларининг Fаразли максадларини никоблашдан узга холат эмас эканини курсатади.

Маколада "ишбоши" деб таржима килган жумлаларимиз матнда "имом" ("даЛ") шаклида келган. Акидавий карашларнинг истилохида "имом" сузи икки маънода келади. Биринчиси давлат рахбари сифатида гавдаланса, иккинчи истилохдагиси эса, имом-хатиб жумласини ифодалаш учун кулланилган. Биз тадкик килган мазкур маколада аксарият фикрларимиз давлат ва жамоа рахбари нуктаи назаридан ёндашилган.

Купчилик наздида «ишбоши» деганда муайян маънодаги рахбар киёфаси намоён булади. Бундай холатда масалага бирёклама ёндашув мантикий хатоликни келтириб чикаради. Ислом уламолари Куръони Карим оятидаги «ишбоши»ларни шундай тушунтирганлар: ислом хукукида ижтиход, яъни муайян каломий масалага жавоб топа олиш даражасига етган олимларнинг жамланиб, карор кабул килишлари ишбошиликдир. Шу жихатларни инобатга олган холда айтиш мумкинки, карорига буйсунишлик лозим булган хар бир структура рахбари хам ишбоши хисобланади.

ТА^ЛИЛ

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Бошкарувда «ишбоши»ларнинг роли масаласини бугунги кун нуктаи назаридан тахлил килиб, жамият хаётига татбик килишни максад килар эканмиз, истикболли рахбар кадрларни тайёрлаш тизими хар кунгидан кура долзарб тус олганлигини алохида таъкидлаш лозим. Бу жараён давлатимиз ички сиёсатининг мухим масаласига айланди. Жамият хаётининг муайян сохасидаги мавжуд муаммолар хамда уларнинг амалий ечимларини топишда Саъдуддин Тафтазоний асарида таърифи келтирилган «ишбоши»лар зиммасига бир катор бурч ва мажбуриятларни юклайди. Мазкур мажбуриятни адо этиш учун «энг аввало, рахбардан акл-идрок талаб этилади. Акл идрокли булиш билан бир каторда рахбар одам мустахкам иродали, иймони бутун, ориятли булиши билан шарт. У баFрикенг, айни замонда талабчан булиши шарт» (Каримов Ислом, 1996),-дея таъкидлаган эди Биринчи Президентимиз Ислом Каримов.

Бугунги кунда ижтимоий-сиёсий ва хукукий сохадаги ислохотларимизнинг самараси уларок, мамлакатимизда узининг шахсий фикри, карашлари ва сохага нисбатан креатив ёндашувига эга булган замонавий «ишбоши»ларни масъулиятли лавозимларга тайинлаш масаласи давлат сиёсати даражасига кутарилди. Рахбар кадрлар онгида мутафаккирлар маънавий мероси ва замонавий билимларни уЙFунлаштириш бугунги куннинг объектив заруриятидир. Бу эса сиёсий етакчилик жараёнининг шаклланишига фундаментал ахамият касб этади. Бу масалада сиёсий етакчи давлатнинг баркарор тараккиётида мухим ахамият касб этадиган, давлатнинг сиёсий хаётига, нуктаи назарига салмокли таъсир курсата оладиган ижтимоий хаёт идеал образининг маънавий киёфасини шакллантира оладиган, хар томонла етук сиёсатдонлар фаолияти тадкикотнинг илмий мохиятини очиб беришда мухим ахамият касб этади.

Замонавий «ишбоши»ларнинг ижтимоий-маънавий ва ахлокий киёфасини шакллантириш хамда бошкарув тизимида адолат тамойилларининг устуворлигини таъминлаш борасида Президентимиз Шавкат Мирзиёев шундай таъкидлайди:

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Go gle Яндекс maifl

«Танкидий тахлил, катъий тaртиб-интизом Ba шaxсий жaвобгaрлик хар бир рахбар... фaолиятининг кундaлик коидаси булиб колиши керак» (Мирзиёев, 2017).

Янгичa дунёкарашга эга булган замонавий «ишбоши»ларда ахлокий фазилатларни шакллантириш ва уларнинг ижтимоий адолат ижросини таъминлаш жараёнида ижобий натижаларни кулга киритаётганлигига замон нуктаи назаридан гувохи булмокдамиз. Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошкарув Академияси бу борада жонбозлик курсатиб келмокда.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Юкорида таъкидланган жихатларни инобатга олганимизда, «ишбоши»ларда замонавий бошкарув салохиятини шакллантиришда ва улар онгига миллий кадриятлар рухини сингдиришда Саъдуддин Тафтазонийнинг концептуал карашлари маълум маънода назарий манба вазифасини бажаради.

Тaриxий давр тенденциясидаги исломий билимлар ва замонавий карашларнинг далилларидан келиб чикадиган умумий xулосa шуки, мутафаккир Тафтазонийнинг илмий меросини чукур тадкик этиш, уни мамлакатимиздаги бугунги демократик ислохотлар жараёнига изчил татбик килиш, маънавий мерос синтези асосида узлаштирилган билимларни инсоният камолоти учун йуналтириш масаласи тадкикотчи олим ва файласуфлар олдида турган долзарб вазифалардан бири хисобланади. Буюк мутафаккир Тафтазоний сиймосида, бугунги кунда биз кураётган фукаролик жамиятининг тaриxий асосларида унинг акл-идроки, тафаккур тарзи ва ислом илмлари хакидаги карашлари мухим ахамият касб этади.

Тадкикотда Тафтазоний асарларидаги FOялaрни давлат ва жамият тараккиётида мамлакат рахбарининг роли хамда ахамиятини ёркин далиллар асосида курсатиб берган бугунги замон олимларининг фикрлари билан киёсий тахлил килдик.

«Давлат бошлотининг доно сиёсати ва катъияти мамлакатни чукур тангликдан олиб чиккан... Чунки давлат бошлиFи окилона сиёсат юритганида мамлакатнинг бойлигига бойлик кушиш, мудофаа кобилиятини мустахкамлаш, уни обру-эътиборли давлатга айлантириш мумкин» (Гафарли М.С., Касаев А.Ч., 2001).

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Go gle Яндекс maifl

Таxлиллаp шуни кyрсaтaдики, Тaфтaзонийнинг «Шлрх aл-aкоид» aсaридa «султонга ^рши бош кyтaриб чикилмaйди» мaвзуси жaмиятдa тайдо бyлaдигaн муaйян мaсaлaлaрни xan килиш вaколaтигa эгa бyлгaн шaхслaрнинг уз вaзифaлaригa нисбaтaн aдолaт Ba инсоф 6^aH ёндaшуви xaмдa бунинг нaтижaсидa жaмият aъзолaри орaсидa тинчлик-тотувлик, муросaсозлик, бaFрикенглик, yзaро xypMaT pуxидaги хдмкорлик кaби умуминсоний кaдpиятлapни юксaлтиришдa нaзaрий мaнбa 6ули6 хизмaт килaди.

Кези келгaндa шуни x,aM aлоxидa ^йд этиш керaкки, мaмлaкaтимиз Президенти Шлвгат Миромонович Мирзиёевнинг xaлк Ba дaвлaт мaнфaaти йyлидa олиб борaётгaн прaгмaтик сиёсaти aлоxидa эътирофгa лойик. Биргиш «xan^ дaвлaт идорaлaригa эмaс, дaвлaт идорaлaри xaлкимизгa xизмaт килиш кергк» (Мирзиёев Ш.М., Мурожaaтномa, 2017) шиори остидaги концептуaл тaмойили бyйичa paxбapлapнинг axоли олдидa хисобот бериш тизимининг жорий этилиши, мутaфaккиp Тaфтaзоний aсapидaги «ишбошю^рнинг бош^рув соxaсидaги инсоний Ba гасбий сифaтлapи xaкидaги иктибосининг aмaлий нaмунaсидиp. Бу эсa Тaфтaзоний aсapлapининг aсpлap ошa узининг paционaл тaфaккуp бобидaги мaъpифий axaмиятини йУкотмaгaнлигидaн дaлолaт беpaди.

ХУЛОСА

Хулосa Уpнидa шуни aйтиш мумкинки, «Ислом Ba жaxон цивилизaциясигa бебaxо xиссa кУшгaн aждодлapимизнинг бой мaдaний меросини чукур урганиш aсосидa ёшлapнинг онгу тaфaккуpини шaкллaнтиpиш» (Мирзиёев Ш.М., 2018) мaсaлaсининг дaвлaт сиёсaти дapaжaсигa кyтapилиши ижтимоий хдёт сaxнидa юзaгa келaётгaн долзapб муaммолapни сaмapaли xan килиш имконини беpaди. Шу жиxaтдaн, Тaфтaзонийнинг илмий-фaлсaфий, мaънaвий меросини чукур тaxлил вa тaдкик этиш aсносидa уни демокpaтик ислоxотлap жapaёнигa йyнaлтиpиш жaмият xaмдa инсонлapнинг мaънaвий юксaлиш дapaжaсини белгиловчи омил сифaтидa эътироф этилaди.

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Саъдуддин Тафтазонийнинг «Шарх ал-акоид» асари ва унда келтирилган долзарб мавзу - жамият ижтимоий-сиёсий баркарорлигини таъминлаш хамда жамият хаётида пайдо булган турли хил куринишдаги янгиликларга тезкор хамда окилона ечим топиш масаласида кимматли назарий-методологик манба вазифасини бажаради. К,олаверса, жамиятда диалектика конуниятлари баркарор экан, руй бераётган хар бир ижтимоий вокеликларга жамоа аъзоларида зарурият категория асосида ечим топиш хукукий сохадаги ислохотларимизнинг натижадорлиги билан боFлик булади.

Республикамизда олиб борилаётган бугунги демократик ислохотлар замирида хам шундай бир эзгу максад мавжудки, унда халк дардини тинглай биладиган рахбар кадрлар масаласи давлат сиёсати даражасидаги ижтимоий вокеликка айланди. Рахбар кадрларда тарихий анъаналар ва замонавий билимларни уЙFунлаштириш масаласи бугунги куннинг объектив заруриятидир. Бу эса, жамиятда тез суръатларда «халол вакцинация» жараёнини юксалишига хизмат килади.

Саъдуддин Тафтазонийнинг замон ва макон танламайдиган ижтимоий-сиёсий карашлари жамият катламларининг уЙFун ривожланиши, уларда консенсуслик муносабатларининг шаклланишига хизмат килади. Мазкур холатлар эса, жамият ижтимоий катлам вакиллари манфаатларидаги мувозанат ва консенсус холати зарурият нуктаи назаридан бугунги давр учун хам ахамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

Norqobilov M.X. (2020). Philosophical interpretation of socio-political issues in Sa'deddin Taftazani's "Sharh al-aqeed". Norqobilov, M. X. Philosophical interpretation of sociopolitical issues iEPRA International journal of Research & Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal ISII. F. Value, 1,, 176179.

Гафарли М.С., Касаев А.Ч. (2001). Ривожланишнинг узбек модели: тинчлик ва барн,арорлик-таран,н,иёт асоси. Тошкент: Узбекистан.

TA'LIM FIDOYILA

ISSN: 2130-2180

WWW REANOPUB UZ

Go gle Яндекс maifl

Каримов Ислом. (1996). Биздан озод ва обод Ватан цолсин. Тошкент: Узбекистан.

Мирзиёев Ш.М. (2018 йил 16-апрел). ПФ-5416-сонли Фармон. Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги "Диний-маърифий соха фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари ту^рисида"ги Фармони.

Мирзиёев Шавкат Миромонович. (2017). Мурожаатнома. Тошкент.

Мирзиёев, Ш. М. (2017). Танцидий тахлил, цатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик хар бир рахбар фаолиятининг кундалик цоидаси булиб цолиши керак. Тошкент: Узбекистон.

Мух,аммад Содик Мух,аммад Юсуф. (2016). Х,адис ва хаёт (Т. 11). Тошкент: HILOL NASHR.

Норкобилов М.Х. (2021). THE NOTIONS OF FREEDOM OF THE WILL AND ETHICAL (MORAL) CHOICE IN THE WORK "SHARH AL-AQEED" OF SADEDDIN TAFTAZANI. The Light of Islam, 71-81.

Норкобилов, М. Х. (2022). "Ишбошиларга итоат" масаласи жамият баркарорлигининг мух,им омили сифатида. Oriental Renaissans: Innovative, educational, natural and social sciences, 869.

Саъдуддин Тафтазоний. (2009). Шарх ал-ацоид ан-Насафий. Карачи: Мактабат ул-бушро.

Тулепов, А. (2013). Ислом ва ацидапараст оцимлар. Тошкент: Шарк НМАК.

Шайх Абдулазиз Мансур. (2006). "Цуръони карим" узбек тилидаги маънолари таржимаси. Тошкент: Шарк НМАК.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.