Научная статья на тему 'ЎРТА ОСИЁ ҲУДУДИДА ИЖРОЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ'

ЎРТА ОСИЁ ҲУДУДИДА ИЖРОЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
86
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Чолғу / оркестр / дирижёр / маданият / най / сурнай / танбур / дутор / рубоб / ғижжак / қўбиз

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Айдос Қоңыратбаев, Зиўар Асқарова

Халқ чолғулари узоқ ўтмишда пайдо бўлган. Маълумотларга қараганда, дастлабки мусиқа чолғулари эрамиздан аввалги XIII минг йилликда дунёга келган, деб тахмин қилинмоқдa. Мусиқачиликда дастлаб урма зарбли чолғулар пайдо бўлган. Чунки энг қадимги меҳнат кўшиқлари ишнинг ритмик тузилиши билан бевосита боғлиқ бўлган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ЎРТА ОСИЁ ҲУДУДИДА ИЖРОЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ»

"Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022 ISSN 2181-063X

УРТА ОСИЁ ХУДУДИДА ИЖРОЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ПАЙДО

БУЛИШИ

Айдос Коцыратбаев Зиуар Аскарова

Узбекистон давлат саньат ва маданият институти Нукус филиали

Аннотация: Халк чолгулари узок утмишда пайдо булган. Маълумотларга Караганда, дастлабки мусика чолгулари эрамиздан аввалги XIII минг йилликда дунёга келган, деб тахмин килинмокда. Мусикачиликда дастлаб урма зарбли чолгулар пайдо булган. Чунки энг кадимги мехнат кушиклари ишнинг ритмик тузилиши билан бевосита боглик булган.

Калит сузлар: Чолгу, оркестр, дирижёр, маданият, най, сурнай, танбур, дутор, рубоб, гижжак, кубиз

THE EMERGENCE OF THE EXECUTIVE ART IN CENTRAL ASIA

Aydos Konyratbaev Ziuar Askarova

Nukus branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract: Folk instruments have appeared in the distant past. It is believed that the first musical instruments were born in the XIII millennium BC. Percussion instruments first appeared in music. Because the earliest labor songs were directly related to the rhythmic structure of the work.

Keywords: Instrument, orchestra, conductor, culture, flute, trumpet, tanbur, dutar, rubob, gijjak, kobiz

Кадимги шарк маданияти багрида, узбек халк чолгулари шаклланди. Улар куп асрлик тараккиёт давомида узига хос хусусиятларни, товуш тусини саклаб колди. Узига хос тузилиши туфайли, най, сурнай, танбур, дутор, рубоб, гижжак, кубизлар анъанавий шаклларда бизгача етиб келди.

Кулдорлик тузими даврида Мароканд, Нисо, Тупроккалъа, Термиз ва бошка шахарлар мавжуд эди. Ушбу шахарлар худудида олиб борилган казилма ишлар чогида бадиий хунармандчилик буюмлари, турли хил чолгуларининг тасвирлари топилди. Кулдорлик жамияти Урта Осиё халклари маданияти ривожида мухим боскич булди. Халк мусикаси янада юксалиши билан бирга, чолгулар хам такомиллашди.

Асримизнинг 30-40-йилларида уюштирилган археологик экспедициялар

Пмта^^Н 711 http://oac.dsmi-qf.uz

(С.Л.Толстов, В.А.Вяткин, М.Б.Массон ва бошкалар рахбарлигида) натижасида кимматли маълумотларга эга булинди. Топилган маданий ёдгорликларда турли хил мусика асбоблари: танбур, рубобсимон чолгу, конун, уд, най, сурнай, карнай, доирасимон чолгулар чалаётган машшоклар тасвирланган.

Халк чолгулари Урта Осиё ахолисининг турмуши ва мехнат фаолиятининг ажралмас таркибий кисмига айланди. Чолгулар журлигида кушик, уйин ва куйлар халкнинг катта-катта маросимлари ва оилавий байрамларида ижро этилгани бизга маълум. Байрамлар купрок йил фасллари билан боглик булган. Урта Осиёда «Навруз», «Лола сайли», «Хосил байрами», «Крвун сайли», «Узум сайли» каби мавсумий байрамлар кенг таркалган. Бундай оммавий байрамларни халк чолгу ансамбллари, хонанда ва созандалар хамда раккосаларсиз тасаввур килиш кийин. Байрамларда, маданий маросимларда айникса карнай, сурнай, доира, ногора ва урма зарбли мусика чолгулари кенг кулланилган.

IX аср охирида Сомонийлар махаллий феодал сулоласи Урта Осиёнинг каттагина кисмини бирлаштиришга муваффак булди. Сомонийлар давлатининг пойтахти Бухоро йирик маданий марказга айланди. Бу ерда адабиёт ва мусика тараккий этди. Хдёт шароитининг узгариши туфайли мусика санъатининг ижтимоий ахамияти ошди. Шахарликлар ва юкори табака синфлари турмушида мусиканинг роли сезиларли кучайди. Уша пайтлардаёк якканавоз, ансамбль мусикачилиги ва раксни уз ичига олган вокал чолгу мусика туркумлари мавжуд эди. [1.Б.43]

Урта аср мусика ижрочилиги маданиятининг узига хос хусусиятларидан бири шунда эдики, чолгучилар нафакат бир неча турдаги мусика асбобларини чала олган, балки узлари хам мусика басталаганлар. Чолгучилар уз даврининг етук мусикачилари ва шоирлари хам булишган. Урта аср шароитида мусикий ихтисослашув махсус мусикий устахоналарнинг пайдо булишига олиб келди. Бу ерда устоз-шогирд анъаналари карор топди ва ривожланди. Айни шу пайтда ансамбль ижрочилиги такомиллашди, мусика санъатининг асосий куринишлари шаклланиб чолгу асбобларининг янги намуналари кашф этишди.

Шарк олимларининг назарий карашлари мавжуд ижрочилик санъати тажрибаси асосида шаклланган булиб, улар уз рисолаларида мусиканинг жамиятда тутган урни ва ахамияти хакида атрофлича маълумот берганлар.

Форобийнинг (873-950) "Катта мусика китоби" ("Китоб ал-мусика ал-кабр"), ибн Синонинг (980-1037) "Даволаш китоби" ("Китоби уш-шифо") комусидаги "Мусика хакидаги рисола", ал-Хоразмийнинг (X аср) "Билимлар калити", Сайфуддин Урмовийнинг (1216-1294) "Олижаноблик хакида китоби" ёки "Шарофия китоби", Жомийнинг (1414-1492) "Мусика хакидаги рисола" китобларида мусика ижрочилиги ва халк чолгулари хакида мухим маълумотлар баён этилган. Сайфуддин Урмавий истеъдодли уд чолгучиси, хонанда, машхур

ПМ^^^в 778 http://oac.dsmi-qf.uz

co3aHga cu^aruga raHunraH. y 03ap6afi^OHHHHr ypMaBua maxpuga ryFunraH. Cafi^ygguHHHHr энг Karra roryFH nag (Moguyc)napHHHr MyKaMMan cucreMacuHH umnaö HHKKaHnHrHgagnp. Höh 3afinuHHHr (1044 fiunga Ba^or эrгaн) "MycuKa xaKugaru rynu; khtoö"h ("Khtoö yn-Kaöup ^un-MycHKufi") yHHHr Mycu;a unMugaru aroHa Ba SeSaxo KHroSugup. y aHru ycynHH - Mycu;aga nagnapHH xap^nap SnnaH u^oganam ycynuHH umnaö HH;gn. Aögy;ogup MapoFufi (XV acp), AögyKogup HÖH-PofiHÖufi (MapoFufi) 03ap6aH^OHnHr Mapor maxpuga ryFunraH, neKHH xaeruHHHr hkkhhhh apMH TeMyp capofiuga-CaMap;aHgga yrraH Ba Xuporga Ba^or эrгaн. "MycuKa unMuga oxaHrnap rynnaMH" ("®aMM an-anxaH $u-unM an-MycuKHfi") puconacuga Mycu;a xaKugaru ratnuMorHH-KaMoHna, erru ropnu rn^^aK KaSn Sup rypgaru Mycu;a nonrycn Öopnuru xaKugaru MatnyMornap SunaH Sofiurgu. An-XycafiHHHHr (XV acp) "MycuKHfi KaHoHnap" puconacuga acocaH ypra Ocue xanKnapu opacuga KeHr rap;anraH hkkh ropnu Mycu;a nonrycn-gyrop xa;nga MatnyMor SepunraH. K^röngguH am-fflepo3ufi (1236-1310) 3poHnuK Mycn;a Ha3apHerHHcu cu^aruga raHunraH öynuö, y3 puconacuga KaMoHnanu raHÖyp xa;nga uSparnu Mynoxa3anap SungupraH xaMga hhcoh obo3hhh Mycu;a acöoönapu unuga энг eKHMnucu geö xucoönaraH. XVII acpga amaraH SyxoponuK Mycn;amyHoc ^apBum Ann y3 puconacuga raHÖyp, naHr, ;oHyH, pyöoö, ;yÖH3, rn^^aK KaSn Mycu;a nonrynapn xa;uga Sara^cun MatnyMornap SepraH. [2.E.90-

91]

BywK fflap; Myra^aKKHpnapHHHHr Mepocu xan; nonFynapuHH ypraHum coxacnga xaM rapuxufi KufiMarra эгa. ASy Hacp MyxaMMag OopoöufiHHHr Mamxyp acapu «Khtoö an - Mycu;a an -Kaöup» («Mycu;a xa;uga Karra khtoö») ynKaH axaMuarra эгa. ypra acp onuMH Sy KuroSuga hkkh xun Mycu;a H^poHunuru: oxaHrHH hhcoh obo3h (Kymu; caHtaru) Ba nonFynap Bocuranapuga ;afira ruKnamra a^paragu. Oopoöufi Moxup u^ponu cu^arnga Mycu;a nonFynapuHHHr ^aMuar xaerugaru ponuHH ypraHumra axaMuar Sepagu Ba y: «... ^aHry - ^agannapga, pa;cnapga, ryfi - roMomanapga, KyHrun onap Sa3Mnapga xaMga um; - MyxaSSar KymuKnapuHH Kyfinamga nanuHaguraH y3ura xoc nonFynap Öop» geö e3raH эgн.

Oopoöufi, myHHHrgeK, HafiHH xaM ratpu^nafigu. y rypnu xun gaMnu nonFynapuHH obo3 xocun Kunumu пpннцнпнгa Kypa naficuMoH rypyxra Kupuragu.

Oopoöufi, myHHHrgeK, gyHafi (MH3Map)HH xaM runra onagu. ^yHafi xo3upru KymHafi eKH rypKMaH xan; nonFycu roma-gunnu rrofi gwK (;ym ;aMum HafinanapgaH ry3unraH nonFy)ra yxmafigu.

Oopoöufi puconacuga y3H amaraH gaBpga MaB^yg SynraH pySoÖHu xaM Öara^cun ratpu^nafigu. Yma gaBpgaru pyöoö xaM xo3upru ^am;ap pyöoöura yxmaö, pe3aHarop Ba aHna y3yH gacragaH ry3unraH. Hkkh xun neprMa ropnu pyöoö MaB^yg SynraH. 1 eFon geKanu Ba acocufi khcmh eFongaH, 2 nacrKH khcmh napMgaH umnaHraH geKanu.

I fcclT^^^^HI 779 http://oac.dsmi-qf.uz

XIII-XVII acpnapga aparunraH puconanapga HaHr, KoHyH, Hy3xa, pyöoö, TaHöyp Kaöu Topnu Honrynap, myHuHrgeK, gaMnu Honry HafiHuHr Tatpu^napu öepunraH.

^apBHffl AnuHuHr (XVII acpga) Eyxopoga aparunraH MycuKara goup puconacu aHtaHaBHH Honrynap xaKugaru MatnyMoT MaHöau cu^arnga xu3Mar Kunumu MyMKuH. YHga Mycu^a MagaHuaTu, HyHoHHu, YpTa OcueHuHr fiupuK maxapnapuga MaB^yg öynraH Honrynap xaMga Moxup u^poHunap xaKuga Hogup MatnyMoTnap MaB^yg.

^apBum AnuHuHr puconacu XVI-XVII acpnap YpTa Ocue MycuKacuHu ypraHum yHyH KuMMaröaxo MaHöagup. Ma3Kyp acapga Mamxyp xoHaHga Ba HonryHunap, öacTaKopnapHuHr u^ogufi Tap^KMan xonnapu öaeH этнnгaн.

^apBurn Anu yTMumgomnapu cuHrapu, Topnu Mropoönu Honrynap opacuga TeöpaHum oxaHrura Kypa энг axmucu caHanraH ygHu Honrynap "rnoxu" geö aragu. Puconaga eзнnнmннa, HaHr HonryHunap xoMuficu 3yxpara öarumnaHraH.

Tatpu^naHraH HaHrauHr enu MaKoM u^pocu yHyH fiurupMa ornu Topnu Ba enu napgacu öynraH. EynapgaH TamKapu, puconaga KoHyH, pyöoö, Kyöu3, ru^^aK, Mycu^a, экöoн-нaн, (gaMnu, HapMnu), Xurofiga TapKanraH pyxaB3a (onTu TopgaH uöopar HoxyHnu) Kaöu Honrynap xaM Tunra onuHraH. [3.E.217]

^apBurn Anu Tatpu^ öepraH HonrynapgaH erraTacu, TaHöyp, HaHr, KoHyH, yg, pyöoö, Kyöu3, ru^^aK yma gaBpga KeHr Tap^anraH Honrynap эgн.

^apBurn AnuHuHr MatnyMoTnapu MycuKa aManueTuga gacTnaö aHcaMÖnga yfiryH KanopuT xocun KunaguraH Topnu-HoxyHnu Ba Topnu -KaMoHHanu Honrynap KynnaHunraHnuru xaKugaru ^uKpHu TacguKnafigu. Puconaga HaHrHu ^unopoM, HafiHunap AögyKogup Ba Xy^a Aöygynnoxnap, MaBnoHo k^umu- PaööoHufi, CynToH - AxMagufi - "geBoHa" pyöoöHunap, aKa-yKa fflaöx Aöy - EaKpu PaööoHufi Ba fflaöx EexgyHu, goHo KoHyHHu mafix fflaMcu PaööoHufi Ba KynruHa öomKa Mamxyp ycTanapHuHr HoMnapu Tunra onuHraH.

^apBum AnuHuHr ryBoxnuru aHa myHucu öunaH KuMMarnuKu, y Kafig этгaн HonrynapHuHr KarraruHa kucmu (Hafi, cypHafi, HaHr, KoHyH, pyöoö, TaHöyp, ru^^aK, Kyöu3, goupa, Horopa, yg) YpTa OcueHuHr xo3upru Y3öeKucToH, to^kkuctoh Ba öomKa pecnyönuKanapuga, myHuHrgeK, 03apöafi^;oHga öu3HuHr KyHnapraHa caKnaHuö Kengu Ba y TaKoMunnamMoKga. Ymöy MycuKa Honrynapu y3oK BaKT MoöafiHuga y3öeK xanKuHuHr MagaHufi TypMymugaH MycTaxKaM ypuH onuö, yHuHr MagaHufi xaeTuga KeHr KynnaHuö KenuHraH. fflyHgafi экaн, öy HonrynapHu y3öeK xanK Honrynapu, geö aTam ypuHnugup. Aögyn Oa3n EofixaKufi (XIV acp) acapnapuga Topnu Mu3poönu (pyg, öapöag, TaHöyp), gaMnu Ba ypMa 3apönu Honrynap (KapHafi, nuTaBpa Ba öapaöaH) cuHrapunapHuHr HoMnapu KenTupunraH.

MatnyMKu, fflapK agaöueTuga yTMumga moupnap acapnapura ^aBoö e3um

I fcclT^^^^HI 780 http://oac.dsmi-qf.uz

(«назира») системаси кенг кулланилган. Куплаб «Хамса» лар хам шу йусинда яратилган. Навоий узининг «Сабъаи сайёр» («Хамса» достонларининг бири) достонида Бахром Гур хакидаги кадимий афсонани, янгича талкин этди. Асар кахрамони - чанг чолгучиси Дилором деб аталган. Шоир унинг чолгусини мусика тимсоли сифатида гавдалантирган. [4.Б.71]

Навоий даврида най, уд, гижжак, конун, карнай, сурнай, ногора, доира, чанг ижрочилиги кенг таркалган эди. Уларнинг хаммаси ансамбль ижросида хам, якка ижрода хам бирдек кулланилган. Чанг якка чолгу сифатида алохида ажралиб турган.

Урта Осиё олимларининг мусика хакидаги рисолалари, бадиий адабиёт, рассомчилик бизнинг кунларгача етиб келган узбек халк чолгулари тарихий тараккиётининг узун занжирдаги айрим узилган халкаларини кайсидир даражада тиклаш имконини беради. Неча юз йиллар утди, мусика чолгулари эса якка, ансамбль ва оркестр ижрочилигида уз урнини эгаллаб, бугунги кунгача яшаб келмокда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Х,.Нурматов - Кдшкар рубоби Т. 2003.

2. Р.Косимов - Аньанавий рубоб ижрочилиги Узбекистан 2000.

3. Ш.Рахимов - Дутор .Т. 2005.

4. Б.Рахимжонов - Дуторчилар ансамбли Т. 2002 й.

781

http://oac.dsmi-qf.uz

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.