Научная статья на тему 'RANGNING ХUSUSIYATLARI VA ULAR HAQIDA TA’LIMOTLAR'

RANGNING ХUSUSIYATLARI VA ULAR HAQIDA TA’LIMOTLAR Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

CC BY
59
13
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Inter education & global study
Область наук
Ключевые слова
rangtasvir / hissiyotlar / tajovuzkorlik / psixologik korreksiya / ijodiy qobiliyat / shaxs / estetik ko’nikma / idrok / anomal funktsiya. / painting / emotions / aggression / psychological correction / creativity / personality / aesthetic skills.

Аннотация научной статьи по искусствоведению, автор научной работы — I.Ch. Mamatqulov

ushbu maqolada insonning, jumladan yoshlarning o‘zini rivojlantirmasdan turib, jamiyat oldida turgan jahonshumul, murakkab masalalarni hal qilib bo‘lmas ekan. Rangtasvir – rangshunoslik fani sifatida asosiy o’rinni egallaydi. Bu fanni o’rganishdan maqsad kelajakda tasviriy san’at o’qituvchisining rangtasvir fanining nazariyasi va amaliy ko’nikmalarini chuqur egallash, ularning ijodiy qobiliyatini shakllantirish to‘grisida ma’lumotlar berilgan.Ushbu maqolada talabalarni rang tasvirini tushuntirish va rivojlanish yo'llarini o'rganishni o'z ichiga olgan. Rangning xususiyatlari orqali insonlar ranglar va tasvir san'atiga oid ko'nikma, tushuncha va mahoratni rivojlantirishlari mumkin.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE PROPERTIES OF COLOR AND THE TEACHINGS ABOUT THEM

this article shows that without the self-development of a person, including young people, it is impossible to solve global, complex problems facing society. Painting – color science as a science occupies a central place. The purpose of studying this discipline is an in-depth mastery of the theory and practical skills of fine art of the future teacher of fine arts, the formation of his creative abilities.This article included teaching students how to explain and develop a color image. Through the properties of color, people can develop skills, understanding and skills related to colors and visual arts.

Текст научной работы на тему «RANGNING ХUSUSIYATLARI VA ULAR HAQIDA TA’LIMOTLAR»

Original paper

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

DOI :10.24412/2992-9024-2024-1-83-94

© I.Ch. Mamatqulov1^_

1 Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz

Annotatsiya

KÍRÍSH: ushbu maqolada insonning, jumladan yoshlarning o'zini rivojlantirmasdan turib, jamiyat oldida turgan jahonshumul, murakkab masalalarni hal qilib bo'lmas ekan. Rangtasvir - rangshunoslik fani sifatida asosiy o'rinni egallaydi. Bu fanni o'rganishdan maqsad kelajakda tasviriy san'at o'qituvchisining rangtasvir fanining nazariyasi va amaliy ko'nikmalarini chuqur egallash, ularning ijodiy qobiliyatini shakllantirish to'grisida ma'lumotlar berilgan.Ushbu maqolada talabalarni rang tasvirini tushuntirish va rivojlanish yo'llarini o'rganishni o'z ichiga olgan. Rangning xususiyatlari orqali insonlar ranglar va tasvir san'atiga oid ko'nikma, tushuncha va mahoratni rivojlantirishlari mumkin.

MAQSAD: bu so'zlar birga ishlatilganda, ularning umumiy ma'nosi "rang sozlamasi" yoki "rang tartibi" so'zlar asosan tasviriy san'at, dizayn, rang sozlamasi va dizaynning boshqa sohalariga oid ma'lumotlarni o'zlashtirish va talabalarning rang xususiyatlari va ular haqidagi bilimlarini va tasavvurni kengaytirish.

MATERÍALLAR VA METODLAR: tadqiqot olib borilayotgan fan va texnologiyalarni talabalarda qay darajada o'zlashtira olish va ularni bu fanni o'zlashtirishdagi qulayliklar va qiyinchiliklarni o'rganishdan keyingi ta'sir qilishini tahlil qilish uchun ranglarning ta'sirini tadqiqot sifatida birinchi o'rganuvchilardan I.Gyote bo'lgan, chunki bitta ko'rinishdagi manzarani yashil, sariq, qizil va boshqa rangli shishalar orqali kuzatishni va tabiyatdagi ranglar hususiyatlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATEJALAR: runge ranglarning joylashuv tizimini, globusni eslatuvchi shar tartibi haqidagi taklifni kiritdi. Ekvator chizig'i bo'ylab, rang doirasidagi toza ranglarni joylashtirdi Shunga qaramasdan, Gyotening rang haqidagi g'oyalari rassomlar uchun ma'lum miqdorda tayanch ta'limotlardan biri sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Nyuton birinchi marta optik prizma orqali yuborilgan yorug'lik rangli nurlarga aylanganligini isbotladi va uni ilmiy tarzda tushuntirib, spektr ranglarini yetti bo'lakka bo'lib, uni doira shaklida joylashtirdi.

XULOSA: tadqiqot natijalari muhim pedagogik ahamiyatga ega ilmiy maqolalar mualliflari tomonidan juda ko'p murojat qilingan bo'lib, aksariyatida 3D o'lchamning muvaffaqiyatli bajarilishi va qo'g'oz, qalamdan ko'ra aniqlik darajasining kengligi, yaqqol tasvirni bajarishda qulayliklar, ko'rish va tasavvur qilish imkoniyatlari rangtasvir va

Original paper

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

ralqmtasvir fanlarini o'qitish jaroyonida muhim ahamiyati ko'rsatilgan. Bu esa o'z o'rnida global bilimlarni rivojlantirish va ularni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: rangtasvir, hissiyotlar, tajovuzkorlik, psixologik korreksiya, ijodiy qobiliyat, shaxs, estetik ko'nikma, idrok, anomal funktsiya.

СВОЙСТВА цвета и учения о них_

© И.Ч. Маматкулов 1Н

1 Термезский государственный педагогический институт, Термез_

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье показано, что без саморазвития человека, в том числе молодежи, невозможно решить глобальные, сложные проблемы, стоящие перед обществом. Живопись - цветоведение как наука занимает центральное место. Целью изучения данной дисциплины является углубленное овладение теорией и практическими навыками изобразительного искусства будущего учителя изобразительного искусства, формирование у него творческих способностей.

Эта статья включала в себя обучение студентов объяснению и развитию цветового изображения. Благодаря свойствам цвета люди могут развивать навыки, понимание и навыки, связанные с цветами и изобразительным искусством.

ЦЕЛЬ: когда эти слова используются вместе, их общее значение - "настройка цвета" или "цветовой порядок" слова в основном используются для усвоения информации, относящейся к изобразительному искусству, дизайну, настройке цвета и другим областям дизайна, а также для расширения знаний и воображения учащихся о свойствах цвета и о них.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: от первых изучающих влияние цветов как исследование, чтобы проанализировать, в какой степени исследуемая наука и технология могут быть усвоены учащимися и как они влияют на них после изучения удобств и трудностей в освоении этой науки, до И.Гете был убежден, что можно наблюдать пейзаж с одной точки зрения через зеленые, желтые, красные и другие цветные стекла, и что цветовые свойства в природе были изучены.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: рунге ввел систему расположения цветов, предложение о расположении сфер, напоминающих земной шар. Вдоль экваториальной линии он разместил чистые цвета в цветовом круге тем не менее идеи Гете о цвете продолжали служить в некоторой степени одним из базовых учений для художников. Ньютон впервые доказал, что свет, посылаемый через оптическую призму, преобразуется в цветные лучи, и, объяснив это с научной точки зрения, разделил цвета спектра на семь частей и расположил их по кругу.

ВЫВОДЫ: результаты исследования очень часто цитируются авторами научных статей, имеющих важное педагогическое значение, в большинстве из

Iqtibos uchun: Mamatqulov I. Ch. Rangning xususiyatlari va ular haqida ta'limotlar // Inter education & global study. 2024. № 1. Б. 83-94.

Original paper

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

которых указывается на важность успешного выполнения 3D-измерения и широту уровней точности, чем бумага, карандаш, удобство выполнения четкого изображения, возможности зрения и воображения в процессе обучения живописи и рисованию. Это поможет развить глобальные знания на месте и направить их в нужное русло.

Ключевые слова: живопись, эмоции, агрессия, психологическая коррекция, творческие способности, личность, эстетические навыки.

THE PROPERTIES OF COLOR AND THE TEACHINGS ABOUT THEM

© Ilkhomjon Ch. Mamatkulov 1H

1 Termez State Pedagogical Institute, Termez_

Annotation

INTRODUCTiON: this article shows that without the self-development of a person, including young people, it is impossible to solve global, complex problems facing society. Painting - color science as a science occupies a central place. The purpose of studying this discipline is an in-depth mastery of the theory and practical skills of fine art of the future teacher of fine arts, the formation of his creative abilities.This article included teaching students how to explain and develop a color image. Through the properties of color, people can develop skills, understanding and skills related to colors and visual arts.

AIM: when these words are used together, their common meaning is "color adjustment" or "color order" The words are mainly used to assimilate information related to visual arts, design, color adjustment and other areas of design, as well as to expand students' knowledge and imagination about the properties of color and about them.

MATERiALS AND METHODS: from the first students of the influence of colors as a study, to analyze to what extent the studied science and technology can be assimilated by students and how they affect them after studying the amenities and difficulties in mastering this science, to I.Goethe was convinced that it was possible to observe the landscape from one point of view through green, yellow, red and other colored glasses, and that color properties in nature had been studied.

DiSCUSSiON AND RESULTS: runge introduced a color arrangement system, a proposal for the arrangement of spheres resembling the globe. Along the equatorial line, he placed pure colors in a color circle. Nevertheless, Goethe's ideas about color continued to serve to some extent as one of the basic teachings for artists.

Newton proved for the first time that light sent through an optical prism is converted into colored rays, and, explaining this from a scientific point of view, divided the colors of the spectrum into seven parts and arranged them in a circle.

CONCLUSiONS: the results of the study are very often cited by the authors of scientific articles of important pedagogical importance, most of which point to the importance of successfully performing 3D measurements and the breadth of accuracy

Для цитирования: Маматкулов И. Ч.Свойства цвета и учения о них // Inter education & global study. 2024. № 1.С. 83-94.

Original paper INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

levels than paper, pencil, the convenience of performing a clear image, the possibilities of vision and imagination in the process of learning painting and drawing. This will help to develop global knowledge on the spot and direct it in the right direction.

Keywords: painting, emotions, aggression, psychological correction, creativity, personality, aesthetic skills.

For citation: Ilkhomjon Ch. Mamatkulov. (2024) 'The properties of color and the teachings about them', Inter education & global study, (1), pp. 83-94. (In Uzbek).

Ma'lumki, inson tashqaridagi ma'lumotlarning 90 foizini ko'rish organi orqali qabul qiladi. Ko'z esa inson xatti-harakatini amalga oshirishda 70-90 foizini tashkil etadi. Demak inson faoliyatida rangning ahamiyati juda muhimdir. Shuning uchun ham atrof-muhitni ongli ravishda rang tanlanishi, ilmiy asoslangan hamda estetik nuqtayi nazardan yondoshilgan bo'lishini taqozo qiladi.

Ranglarning ta'sirini tadqiqot sifatida birinchi o'rganuvchilardan I.Gyote bo'lgan, chunki bitta ko'rinishdagi manzarani yashil, sariq, qizil va boshqa rangli shishalar orqali kuzatishni yaxshi ko'rgan va uni inson qanday idrok etishi va his qilishi holatining o'zgarishlarini o'rgangan.

1-rasm. Rangli shishalar orqali manzarani idrok qilish.

Buyuk nemis olimi Iogann Volfgang Gyote (1749-1832) «Rang haqida ta'limot»ida rangning odam organizmiga ta'siri oqibatida sodir bo'ladigan ruhiy (emotsional) o'zgarishlar, har bir rangning o'ziga xos ruhiy holat qo'zgovchi kuchga egaligi asarda

Original paper

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

alohida o'ringa ega. I.Gyote - «rang yorug'lik mahsuli, emotsiya qo'zovchi mahsul, nurrang - emotsiya bir zanjirning bo'laklari», - degan edi. Gyote ranglar haqidagi ta'limotini aniq tizim tarzida izohlab berdi. Ammo Gyote ta'limoti Nyutonning fizikaviy qonuniyatlarga asoslanib, ko'plab tajriba va izlanishlar orqali yaratgan kashfiyotiga nisbatan ancha sodda, ilmiy jihatdan asoslanmagan tarzda edi.

Shunga qaramasdan, Gyotening rang haqidagi g'oyalari rassomlar uchun ma'lum miqdorda tayanch ta'limotlardan biri sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Nyuton birinchi marta optik prizma orqali yuborilgan yorug'lik rangli nurlarga aylanganligini isbotladi va uni ilmiy tarzda tushuntirib, spektr ranglarini yetti bo'lakka bo'lib, uni doira shaklida joylashtirdi. Ranglarni belgilash uchun uning qo'llagan terminologiyasi juda aniq. Shunday qilib, Nyutonning bunday ixtirosi bizni ranglarning fizik tabiati haqida aniq tasavvurga ega qildi.

Tasvirlash faoliyatida birikmalarga eng boy ranglardan biri qizil hisoblanadi - u to'lqinlantiruvchi, isituvchi, tetiklashtiruvchi, faol, g'ayratli, serharakat; sariq rang - iliq, ko'ngilni ko'taruvchi, xushtabiat, jozibali; zaraldoq rang - shodlantiruvchi, quvonchli, alangali, yoqimli; yashil rang ham birikmalarga juda boy, u sokinlik, yoqimli va tinchlik kayfiyatini yaratadi.

Ranglar xususiyatlari bilan tanishtirish yo'llaridan biri ranglarni tovush bilan qiyoslash imkoniyatidir. I.Nyutonning soddalashtirilgan ko'rinishdagi chizmasi musiqa oktavalarini ranglar spektrasi bilan shartli qiyoslash asosida taqdim etgan. Rang bilan yorug'lik harakatini rangli musiqaviy qurilmalarda jozibali ko'rinishini hosil qilish mumkin.

Filip Otto Runge (1777-1810) Gyotening zamondoshi, buyuk rassom (romantizm davri) rang ta'limotiga katta hissa qo'shgan.

Runge ranglarning joylashuv tizimini, globusni eslatuvchi shar tartibi haqidagi taklifni kiritdi. Ekvator chizig'i bo'ylab, rang doirasidagi toza ranglarni joylashtirdi.

Shimoliy qutbda oq va janubiy qutbda qora ranglarni joylashtirdi. Meridianlarida esa oq va qora ranglarni toza ranglarga qo'shib bordi. Bu bilan u oq va qora ranglar qo'shilmasidan kelib chiqadigan ranglar majmuasiga erishdi.

U tarixda birinchi marta ranglarning fazoviy bo'shliqda joylashuvini, ulardan estetik, badiiy foydalana olgan tarzda bolay olishga sazovor bo'ldi.

Runge rassom sifatida yorqin ranglarga kulrang (axromatik) qo'shish bilan ullarni xiralashtirib, rang perspektivasiga erishish masalasi bilan shug'ullangan.

Nemis tabiatshunos olimi German Lyudvig Gelmgolts (1821-1894) ikki nurni birining ustiga ikkinchisini qo'shib, yo'naltirib, ular tushgan yuza alohida tushgan nurga qaraganda yorug'roq bo'lganini hamda bir necha rangli nurlar birga qo'shib yo'naltirilganda yana oq nurga aylanishini ochib berdi. Bu jarayonni u «additiv aralashma» deb nomladi.

Keyinchalik Gelmgolts qizil va ko'k pigmentlarning aralashmasi yuzaga tushadigan nurning bir qismini yutishini aytdi. Bu holni u «Subtraksiya» deb, pigmentlarning aralashmasini esa «Subtraksiv aralashma» deb atadi.

Bu tajribalar asosida u xilma-xil aralashmalarga ilmiy asos yaratdi. Gelmgolts ranglarga aniq xarakteristika berish uchun uchta o'zgaruvchan komponent tanladi. Rang tusi, rangning to'yinganligi va rang yorqinligi (och-to'qligi). Kolorometriyaning bu yangi

Original paper

prinsipi 1931 -yilda (MKO) yoritish bo'yicha xalqaro komissiya tomonidan ma'qullanib, o'lcham birligi sifatida qabul qilindi.

2

2-rasm. Musiqa oktavalari

Och ko'k rang musiqiy tasvirlashda fleyta tovushiga xos, to'q ko'k esa - violonchel ohangini eslatadi. Borgan sari kontrabasning ajoyib tovushiga o'xshab ketadi. Ko'k rangning ohangi tantanali ko'rinishda organ tovushlariga teng ...

Rang bilan ohang monandligini rassom M.Chyurlenis o'z asarlarida topishga harakat qilgan, uning ko'p kartinalari «Prelyudiya»(kichik musiqiy asar), «Fuga», «Sonata» va h.k. nom bilan ataladi. Bu asarlarning doiraviy shakli keng va turli- tuman. Masalan, «Fuga» asari jiddiy kontseptual ko'rinishda aniq musiqiy rangtasvir g'oyasini namoyish etadi.

Axromatik va xromatik ranglar

a)

b)

3-rasm. Havo sharlari: a - qorong'ida, b - quyosh nurida

Bu ranglar odatda ikki guruhga bo'linadi.

Birinchi guruhga axromatik ranglar: qora, oq va barcha kulranglar (eng to'q tusdan to och tusgacha) kiradi.

Ikkinchi guruhga - qora, oq va kulranglardan tashqari barcha ranglar, ya'ni qizil, sariq, ko'k, yashil, binafsha, havorang va hoqazo xromatik ranglar kiradi.

Xromatik ranglar

Bu hodisani ilk bor ingliz fizigi I.Nyuton kashf etgan. U oq nurdan spektr ranglari tarqalishini topdi. I.Nyuton spektrdagi yetti rangni aniqladi.

Original paper

4-rasm. Oq yorug' nur spektr ranglarining bo'linishi. Asosiy va qo'shimcha ranglar

2

5-rasm. 1. Asosiy ranglar. 2. Qo'shimcha ranglar. 3. Rang doirasi (24 rang).

Spektr ranglari

Qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havorang, ko'k va binafsha ranglar spektrni hosil qiladi. Spektr ranglari har doim ko'rsatilgan ketma-ketlikda joylashadi.

6.

6-rasm. Rangli spektr. Xromatik ranglar (spektr)

© https://iegs-scientificjoumal.vercel.app/ 2024, EDITION 1

Original paper

à

7-rasm. Ranglar doirasi (12 xil rang). Iliq va sovuq ranglar.

Iliq va sovuq ranglar

Ranglar doirasi, odatda ikki qismga - iliq va sovuq ranglarga bo'linadi.

Iliq ranglarga: Qizil, sariq, zarg'aldoq va tarkibida shu ranglardan bo'lgan ranglar ham kiradi. Iliq ranglar quyosh, olov kabiga o'xshash, tabiatda haqiqatdan ham iliqlikni ko'rsatuvchi ranglar.

Sovuq ranglarga; Ko'k, havorang, yashil, ko'k-binafsha, ko'k-yashil va ularning aralashmasidan hosil bo'lgan ranglar kiradi. Sovuq ranglar tasavvurimizda sovuq narsalar kabi - muz, qor, suv, oy nuri kabi va hokazolar.

Har bir rassom ma'lum davrda u yoki bu ranglar gammasiga katta e'tibor bilan qaraydi. Masalan, ispan rassomi P. Pikasso bir paytlar sovuq ranglar bilan ijod qilgan bo'lsa, boshqa davrda - iliq (uning ijodida havorang va pushti rang bilan) ishlagan. Ayrim rassomlar iliq tusli bo'yoqlar bilan (Rembrandt, Rubens, D.Levitskiy, Titsian, V.Tropinin), boshqalari esa sovuq tusli bo'yoqlarga e'tibor qaratishgan (E.Greko, Murilo, V.Borisov-Musatov).

8-rasm. G. Ulko. Yo'lda.

Original paper

■К . ■ ■ Щ

■ mi mm m

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

a) b)

9-rasm, a. Iliq gammadagi natyurmort. Guash. 9-rasm, b. Sovuq gammadagi

natyurmort. Guash.

Rangning fazoviy xususiyati

Olingan to'g'ri to'rtburchaklarning o'lchami bir xil, biroq turli ranglar hisobiga shaklning biri yaqin, boshqasi esa olisda joylashganini osongina sezish mumkin. Sariq rangdagi to'rtburchak bizlarga eng yaqin joylashgandek, ozgina orqaroqda esa, to'q qizilning ochrog'i, yanada orqaroqda to'q qizil rangi chuqurlikda turgandek tuyuladi.

11-rasm. Chuqurlik tasavvurining rangga bog'liqligi.

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

Научно-теоретический и методический журнал ISSN 2992-9024 (online)

Scientific theoretical and methodical journal

2024, №1

Original paper INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

Haqiqiy o'z rangiga yaqin bo'lgan - bo'rttib chiqib turadigan ranglar, asosan, iliq ranglar bo'ladi. Tekislikda joylashgan haqiqiy o'z rangidan uzoqlashgan ranglarga esa -sovuq ranglar kiradi.

Bunday hodisalar ko'rinishidan rassomlar unumli foydalanib, ranglar orqali tekislikda fazoviy chuqurlik tasavvurini yaratadi.

a) b)

12-rasm, a. Lukas Kramax starshiy. 12-rasm, b. A.Nuriddinov. Eski shahar -mening beshigim. Madonna bola bilan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Toshpulatov F. U., Mominov B. K., Mamatkulov I. C. Determination of Sections of General Surfaces of the Second Order on Predetermined Circles //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. - 2020. - Т. 2. - №. 11. - С. 21-26.

2. Baxtiyor M., Ilxomjon M. GRAPHIC PROGRAMS USED IN THE LEARNING PROCESS, AS WELL AS THE CAPABILITIES OF AUTOCAD AND 3D MAX GRAPHICS PROGRAMS //Universum: технические науки. - 2021. - №. 11-5 (92).

- С. 92-94.

3. Chorshanbiyevich M. I. Individual Description of Separate Geometric Shapes and Bodies //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. - 2024.

- Т. 11. - №. 01.

4. Маматкулов И. Ч., Омонова Р. Р. CHIZMACHILIK DARSLARIDA REZBALARNI CHIZMADA TASVIRLASH VA BELGILASHGA OID METODIK TAVSIYALAR: DOI: https://doi. org/10.53885/edinres. 2021.31. 50.049 Mamatqulov Ilxomjon

Original paper

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

Chorshanbiyevich TerDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasi o'qituvchisi, Omonova Rayhon Rahmatillayevna TerDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasi o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. - 2021. - №. 1-Махсус сон. - С. 170-176.

5. Chorshanbiyevich M. l. Methods of Organization and Teaching of Drawing Classes in Educational Institutions //International Journal of Development and Public Policy. -2022. - Т. 2. - №. 5. - С. 140-143.

6. Chorshanbayevich M. I. et al. RANG TASVIRNING QISQACHA RIVOJLANISH TARIXI //Scientific Impulse. - 2022. - Т. 1. - №. 4. - С. 273-282.

7. Chorshanbievich M. I. Tools, Materials, Equipment Used in Fine Arts and Technology of their Application in Painting //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. - 2022. - Т. 1. - №. 5. - С. 124-128.

8. Ilkhom M. Studying the Significance of Shadow-Light Aspects as the Main Tool in the Science of Pen Drawing and Studying the Methods of Coloring Light-Shadow, Reflex and Glosses in Geometric Shapes //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. - 2022. - Т. 1. - №. 5. - С. 129-132.

9. Chorshanbiyevich M. I. et al. Chiziqli va havo perspektivasi haqida asosiy tushunchalar. chiziqli va havo perspektivasini qo'llagan holda qalamchizgi va qoralamalar ishlashni o'rganish. - 2023.

10. Маматкулов И. Ч., Омонова Р. Р. Chizmachilik darslarida rezbalarni chizmada tasvirlash va belgilashga oid metodik tavsiyalar: DOI: https://doi. org/10.53885/edinres. 2021.31. 50.049 Mamatqulov Ilxomjon Chorshanbiyevich TerDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasi o'qituvchisi, Omonova Rayhon Rahmatillayevna TerDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasi o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. - 2021. - №. 1-Махсус сон. - С. 170-176.

11. Baxtiyor M., Ilxomjon M. GRAPHIC PROGRAMS USED IN THE LEARNING PROCESS, AS WELL AS THE CAPABILITIES OF AUTOCAD AND 3D MAX GRAPHICS PROGRAMS //Universum: технические науки. - 2021. - №. 11-5 (92). - С. 92-94.

12. Faxriddin U. T., qizi Maxmudova X. N. TALABALARGA CHIZMACHILIK FANINING QURILISH CHIZMACHILIGI BO 'LIMINI O 'RGATISHDAGI BA'ZI BIR TAVSIYALAR //Международная конференция академических наук. - 2022. - Т. 1. - №. 15. - С. 18-23.

13. Toshpulatov F. CHIZMACHILIK FANINI TABIIY HODISALAR BILAN AMALIY BOG'LIQLIGI //Физико-технологического образование. - 2022. - Т. 1. - №. 1.

14. Toshpulatov F. Qadimiy grix va o 'simliksimon (Islimiy) naqsh elеmеntlarining geometrik tahlili //Физико-технологического образование. - 2022. - №. 4.

15. Urolovich T. F. et al. SAN'AT INSON MEHNAT JARAYONINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA //Новости образования: исследование в XXI веке. - 2023. - Т. 1. - №. 6. - С. 592-594.

Original paper

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

16. Toshpulatov F. U., Qizi R. F. G., Qizi R. Z. G. On Organizing and Supervising the Independent Work of Drawing Geometry Guidelines and General Rules //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. - 2022. - Т. 14. - С. 83-86.

17. Toshpulatov F. U. et al. Issues of Developing the Culture of Measurement in Drawing Lessons (In the Case of General Secondary Schools) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. - 2022. - Т. 1. - №. 5. - С. 111-11

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Mamatqulov Ilxomjon Chorshanbiyevich, v.v.b dotsent [Маматкулов Ильхомжон Чоршанбиевич, и.о. доцент], [Mamatkulov Ilkhomjon Chorshanbievich, t.f.e. Associate professor]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo, Angor, Birodarlik ko'chasi, 2 [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская, ангорская, улица Биродарлик, 2], [address: Uzbekistan, Surkhandarya, Angarsk street. Birodarlik, 2]

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.