Научная статья на тему 'Особливості застосування тестового контролю знань студентів при вивченні внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології у вищих медичних навчальних закладах'

Особливості застосування тестового контролю знань студентів при вивченні внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології у вищих медичних навчальних закладах Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
260
225
Поделиться
Ключевые слова
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТіВ / ЯКіСТЬ ОСВіТИ / КЛіНіЧНА іМУНОЛОГіЯ ТА АЛЕРГОЛОГіЯ

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Чернюк Н.В.

У статті висвітлено суть та основне значення тестового контролю знань студентів для навчально-виховного процесу, оцінено перспективи застосування тестових технологій у новій освітній моделі майбутнього лікаря. Метою даної роботи є оцінювання рівня організації тестового контролю (ТК) студентів з клінічної імунології та алергології на кафедрі внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка Нейка Є. М. Виділено основні види тестів залежно від етапу навчального процесу, на якому проведено впровадження, та сформульовано основні вимоги для створення тестових завдань. ТК знань студентів з внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології, як частина інноваційних навчальних технологій, підвищує об’єктивність оцінювання, сприяє активізації пізнавальної діяльності, удосконалює у студентів навички самостійної роботи, що сприяє формуванню сучасного спеціаліста із вмінням логічно мислити. Висновки. 1. Ефективна організація тестового контролю з клінічної імунології та алергології включає різні види педагогічного тестування знань і вмінь вхідний (на початку навчання), поточний (протягом періоду навчання), підсумковий (після закінчення вивчення модуля). 2. Для комплексної оцінки якості результатів навчання студентів проведення тестового контролю необхідно поєднувати з використанням традиційних методів оцінювання. 3. Використання сучасного технічного обладнання та передових форм програмного забезпечення сприяє оптимізації навчального процесу та вдосконаленню процесів управління якістю освіти.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Чернюк Н.В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Особливості застосування тестового контролю знань студентів при вивченні внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології у вищих медичних навчальних закладах»

УДК 378.147 + 614.253.4 Чернюк Н.В.

ОСОБЛИВОСТ1 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТ1В ПРИ ВИВЧЕНН1 ВНУТР1ШНЬО1 МЕДИЦИНИ, КЛ1Н1ЧНО11МУНОЛОГИ ТА АЛЕРГОЛОГИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ДВНЗ „1вано-Франшський нацiональний медичний уыверситет", м. lвано-Франкiвськ

У статт/ висвтлено суть та основне значення тестового контролю знань студент'т для нав-чально-виховного процесу, оцнено перспективи застосування тестових технологш у новш освiтнiй модел'! майбутнього лiкаря. Метою дано)' роботи е оцнювання р'тня оргашзацИ тестового контролю (ТК) студент'в з кл/'н/'чно)' iмунологi'í та алерголог) на кафедрi внутрiшньоУ медицини № 1, кл/'н/'чно)' iмунологiУ та алергологн iменi академка Нейка €. М. Видлено основн види тест'т за-лежно в'д етапу навчального процесу, на якому проведено впровадження, та сформульовано основн! вимоги для створення тестових завдань. Тк знань студент'в з внутрiшньоУ медицини, кл/'н/'чно)' iмунологiУ та алерголог) як частина /нновац/'йних навчальних технологш, пдвищуе об'ективн'сть о^нювання, сприяе актив'зацИ пiзнавальноУ д'яльност'!, удосконалюе у студент'т на-вички самостшноУ роботи, що сприяе формуванню сучасного спе^алюта '¡з вмнням логiчно мисли-ти. Висновки. 1. Ефективна орга^за^я тестового контролю з кл1'н1'чно'У iмунологiУ та алергологн включае р'зн'! види педагог'чного тестування знань / вмнь - вхдний (на початку навчання), поточ-ний (протягом перюду навчання), пдсумковий (псля закнчення вивчення модуля). 2. Для комплексноУ о^нки якост/ результат'¡в навчання студент'т проведення тестового контролю необхдно поеднувати з використанням традицйних метод'т оцнювання. 3. Використання сучасного технчного обладнання та передових форм програмного забезпечення сприяе оптим'зацИ навчального процесу та вдосконаленню процес'т управлння якстю освти.

Ключовi слова: тестовий контроль знань студентв, якють осв1ти, Вступ

На сучасному етап1 модершзацп вищо'Г меди-чно'Г осв1ти одним i3 и напряммв е впровадження кредитно-модульно''' системи (КМС) навчання, що забезпечуе можливють для розвитку i удо-сконалення тзнавальноУ самостшно''' дiяльностi студенев та вщкривае можливост для штеграцп до европейсько' та свп~овоТ систем навчання [2, 8]. КМС вимагае вщ студенпв щоденно' прац для засвоення матерiалу. На кожному практичному занятт оцшюеться рiвень засвоення студентами програмного матерiалу за допомогою шдивщуального усного опитування, тестових завдань, ситуацшних задач та контролю виконання практичних навичок, передбачених навчальною програмою. Водночас саме контроль знань дис-циплшуе та виховуе вщповщальнють студента. Особливютю дiагностування знань за КМС е щоденне оцшювання знань студенев за допомогою тестування [5, 6]. Використання тестового контролю (ТК) займае провщне мюце у розробц та впровадженн в навчальний процес нових пщ-ходiв до оцшювання досягнень студенев та ви-явлення Тх рiвня знань [7, 8]. Перевiрка i оцшка знань виконують вiсiм основних функцш: конт-рольну, навчальну, виховну, оргашзаторську, розвиваючу i методичну, дiагностичну, стиму-люючу [1, 3, 4]. У навчально-виховному процес всi функцп тюно взаемопов'язанi. Водночас е форми контролю, коли одна провщна функцiя переважае над шшими. Залiки, iспити та тестування виконують переважно дiагностичну функцш контролю. Використання теспв у процеа навчання е одним iз рацюнальних доповнень до методiв перевiрки знань, умiнь та навичок студенев. Можна видтити такi переваги тестiв як

шнлчна iмунологiя та алергологiя унiфiкованiсть та стандартизованють, можли-вiсть одночасно контролювати вах студентiв та систематично проводити ,^зи успшностГ, зме-ншуючи витрати часу викладачiв та можливiсть проводити контроль по всьому матерiалу. Тести виконують таю навчальн функцп, як коригування та вдосконалення контрольованого матерiалу, формування мовних навичок та вмшь, стимулю-вання розвитку пам'ятi та мислення. Тести акти-вiзують процес опанування матерiалом, який вивчаеться, осктьки передбачають свiдомий вибiр, аналiз, зютавлення; стимулюють актив-нiсть i увагу студенев, пiдвищують 'хню вщповн дальнють пiд час виконання завдань [3]. Споаб оцiнювання за допомогою тестування визначае не лише досягнення студенев, але й роботу ви-кладача на заняттях та ефективнють методики викладання. Саме тому надзвичайно важливою е роль кафедри i кожного викладача зокрема у забезпеченн вщповщного рiвня застосування ТК знань студенев.

Мета

Оцiнювання рiвня оргашзаци тестового контролю студенев з кл^чноТ iмунологil та алергологи на кафедрi внутрiшньоТ медицини № 1, uni-нiчноТ iмунологiТ та алергологи iменi академiка Нейка е. М.

Результати та 1х обговорення

При розробц комплексу тестових завдань з дисциплш „Кл^чна iмунологiя та алерголопя" на кафедрi внутрiшньоТ медицини № 1, кл^чно''' iмунологiТ та алергологи iменi академiка Нейка е. М. дотримуються процедуры етапи плануван-ня, складання i випробування теспв, обробки та iнтерпретацiТ результатiв проведення тесту. Для

Актуальш проблеми сучасноТ медицини

написання тестового завдання використовують-ся вiдповiднi шструкцп [5, 10]. Згiдно останнiх формулюються питання, вiдповiдь, у запропоно-ване питання включаються неправильнi вiдповiдi (ктькють залежить вiд специфiки вибрано' фор-ми тестового завдання), визначаеться можли-вiсть застосування фасету (створення в одному завданн декiлькох варiантiв). Пюля цього тест редагуеться i спрощуеться, обговорюеться ви-кладачами кафедри на предмет зрозумшосп з першого разу, пщбираеться неправильна вщпо-вiдь (вона створюе враження достовiрностi, сформульована в щентичнш формi або у формi протирiччя з правильними вiдповiдями), визначаеться система оцшювання, яка залежить вщ форми тестового завдання. Остання забезпечуе структурну цтюнють, визначенiсть i зовнiшню органiзованiсть тестових завдань.

На кафедрi використовують рiзнi тестовi завдання: 1) з вибором одшеТ' правильно! вщповд 2) з вибором одые'Т найбiльш правильно'' вщпо-в^ф (iснуе правильна i частково правильна вщ-повiдь), 3) завдання з вибором дектькох прави-льних вщповщей (використовуеться принцип од-норiдностi вщповщей з метою перевiрки класи-фкацшних знань), 4) завдання вщкрито' форми (необхщно самому дописати вiдповiдь, яка свщ-чить про наявнiсть або вщсутнють необхiдних знань), 5) завдання на встановлення вщповщно-стi (необхщно встановити вщповщнють елемен-тiв одного стовпчика елементам другого, що до-зволяе перевiрити асоцiативнi знання), 6) завдання на встановлення правильно' послщовно-ст (дозволяють не лише перевiрити знання, вмiння i навички з встановлення правильно' по-слщовносп рiзних дiй, але й формувати все пе-рераховане в навчальному процеа з метою фо-рмування алгоритмiчного мислення, знань, умiнь i навичок). Нами застосовуються рiзнi види пе-дагогiчного тестування знань i вмiнь - вхiдний (на початку навчання), поточний (протягом перн оду навчання), пщсумковий (пiсля закiнчення вивчення роздту), кiнцевий (пiсля закiнчення вивчення дисциплши). Комплексний вид педаго-пчного тестування (пiсля закiнчення вивчення ктькох дисциплiн) i вiдтермiнований (контроль „залишкових" знань через якийсь час пюля вивчення дисциплши), який рекомендуеться вщпо-вщною лiтературою [6], здшснюеться в уыверси-тетi в процеа ректорського тестового контролю.

Оцшювання знань студента за допомогою тестування сприяе об'ективiзацil в оцшц знань, стимулюе до самоосв^и та пщвищення власно'Т ролi студента у навчальному процеа. Водночас колектив кафедри намагаеться створювати тес-товi завдання, як повиннi вiдповiдати наступним вимогам: лопчна форма висловлювання (чiтка i швидка диференцiацiя вiдповiдей), правильнiсть форми (точнють змiсту, зрозумiлiсть та виклю-чення появи помилкових вщповщей за форма-льними ознаками), компактнють, наявнiсть пев-ного мiсця для вiдповiдей (у завданнях з вибо-

ром вщпов^ф - це код вiрноТ' вщпов^д з числа запропонованих до кожного завдання), правиль-нiсть розмiщення елеметчв завдання (допома-гае швидко зафксувати свое рiшення), однаковi правила оцшки вiдповiдей (визначаються до тестування i абсолютно однаковi до всiх студен-тiв), адекватнiсть шструкцп формi i змiсту завдання (означае взаемну вщповщнють перера-хованих компонент).

При розробцi комплексу тестових завдань на кафедрi враховуються такi принципи, як валщ-нiсть, реалiстичнiсть, складнють, значущiсть, ефективнiсть та прийнятнiсть [9, 10]. ТК здшснюеться i в письмовiй формi на кожному занятп, так i за допомогою комп'ютерно' програми. Тес-товi завдання орiентованi на чiтко визначений перелк, складений на базi навчально' програми, i мiстять iнформацiю про необхiднi для студента знання. Створена значна база теспв, яка постш-но поповнюеться i вдосконалюеться. З метою навчання i перевiрки набутих знань в 2013-2014 навчальному роц почали застосовуватися тес-товi завдання на базi комп'ютерного класу кафедри внутршньо' медицини № 2 та медсест-ринства. Такий контроль сприяе оперативност при перевiрцi набутих знань. Важливо зазначи-ти, що ТК поеднуеться з традицшними методами оцшювання пщготовки студентiв V курсу з дисциплши „Кл^чна iмунологiя та алерголопя", що забезпечуе комплексну оцшку якостi результатiв навчання.

Перспективним напрямком е можливють по-еднання рiзних за складнютю тестових завдань для перевiрки знань студентiв рiзного рiвня подготовки, а також варiювання складносп, об'ему та темпiв виконання завдань. Варто зазначити, що ТК не вщмшяе традицшних форм педагопч-ного контролю, заснованих на безпосередньому сшлкуванш викладача зi студентом, однак вико-нуе надзвичайно важливi навчальнi функцп, дае об'ективну оцiнку якостi пщготовки студента, а також шформацш про рiвень його знань.

Сучаснi технологи дозволяють створювати тестовi завдання в рiзних форматах: мультиме-дiйнi, графiчнi, бланковi тести. Перспективним напрямком централiзованого тестування е вико-ристання мультидисциплшарних тестiв (в однiй тестовiй базi перевiряються знання i навички, як сформованi фундаментальними та професшни-ми дисциплшами).

Отже, необхiднiсть ефективно' оргашзацп ТК зумовлена все вищими вимогами до рiвня пщго-товки майбутшх фахiвцiв для 'х компетентного входження в ринок прац мiцно сформованими потребами у постшнш професiйнiй самоосвт. Вирiшенню цього завдання в перспективi сприя-тиме широке застосування нов^ых освiтнiх тех-нологiй iз використанням теспв рiзного рiвня складностi, вхщного i вихiдного рiвня знань, тес-тiв - тренажерiв, якi включають рiзнi навчальнi елементи, запам'ятовування, дш, контроль, ко-ректування (базуеться на принцип „зворотного

Том 15, Випуск 2(50) 229

зв'язку" та „ефект присутност викладача"). Висновки

1. Ефективна оргашза^я тестового контролю з кл^чно' iмунолоriï та алергологи' включае pi3Hi види педагопчного тестування знань i вмшь -вхiдний (на початку навчання), поточний (протя-гом перiоду навчання), пщсумковий (пюля закш-чення вивчення модуля). 2. Для комплексно!' оцшки якост результат навчання студентiв проведення тестового контролю необхщно по-еднувати з використанням традицшних методiв оцшювання. 3. Використання сучасного техыч-ного обладнання та передових форм програмно-го забезпечення сприяе оптимiзацiï навчального процесу та вдосконаленню процесiв управлшня якiстю освiти.

Перспективи подальших дослщжень поляга-ють у розробцi нових прийомiв технолопзаци ТК студентiв з метою пщвищення рiвня сформова-ност професiйних умiнь i навичок, оптимiзацiï навчального процесу.

Лiтература

1. Борота А.В. Тестовый контроль - эффективное средство проверки навыков студентов / А.В. Борота, А.Г. Гринцов, А.А. Христу-ленко [и др.] // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2012. - Т. 13, № 4. - С. 546-547.

2. Волосовець О.П. Питання якост освiти у контекст впроваджен-ня засад БолонськоТ декпарацп' у вищш медичнш школi / О.П. Волосовець // Медична освиа. - 2005. - № 2. - С. 12-16.

3. Гарматюк Н.Д. Особливост застосування тестового коктролю при вивченш шоземно''' мови у вищих навчальних закладах / Н.Д. Гарматюк, В.П. Марценюк // Медична освиа. - 2013. - № 3. - С. 17-24.

4. Грабар Е.В. 1сторичш передумови виникнення та розвиток форми тестового контролю навчальних досягнень учшв у педагопц США / Е.В. Грабар // Освиа Донбасу. - 2010. - № 2 (139). - С. 105-110.

5. Мединська С.1. Тестування як заЫб оргашзацп та реалiзацiï ди-ферен^ацп навчання при викладанш шоземних мов у немовно-му ВНЗ / С.1. Мединська // Вiсник Днiпропетровського ушверси-тету iменi Альфреда Нобеля. - 2011. - № 2 (2). - С. 28-34.

6. Мельник Н.С. Тестовий контроль знань студенпв-стоматолопв як важлива складова якостi освiти / Н.С. Мельник // Галицький лкарський вюник. - 2014. - Т. 21, № 1. - С. 79-81.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7. Мтерян В.6. Методичш основи пiдготовки та проведення навчальних занять у медичних вузах. Методичний поЫбник для слухачiв ФПК первинних цикшв / В.6. Мтерян. - К., 2006 - 80 с.

8. Плеш I.A. Оргашза^я навчального процесу в умовах кредитно-модульноТ системи навчання / I.A. Плеш, Л.Д. Борейко // Буко-винський медичний вiсник. - 2014. - Т. 18, № 2 (70). - С. 170171.

9. Жмудська Г.В. Обфунтування значення методики «семестрового тестового контролю» для оцшки теоретично'' та практично'' пщготовки студентв-шозем^в у вивченш шоземно''' (украшсько'О мови за професшним спрямуванням / Г.В. Жмудська // Медична освп-а. - 2012. - № 3. - С. 30-32.

10. Унгурян Л.М. Застосування тестово''' системи оцшки знань у навчальному процес / Л.М. Унгурян, М.С. Образенко // Медична освп-а. - 2011. - № 3. - С. 20-22.

References

1. Borota A.V. Testovyj kontrol' - effektivnoe sredstvo proverki navykov studentov / A.V. Borota, A.G. Grincov, A.A. Hristulenko [i dr.] // Vestnik neotlozhnoj i vosstanovitel'noj mediciny. - 2012. - T. 13, № 4. - S. 546-547.

2. Volosovec' O.P. Pitannya yakosti osviti u konteksti vprovadzhennya zasad Bolons'koY deklaraci'' u vischij medichnij shkoli / O.P. Volosovec' // Medichna osvita. - 2005. - № 2. - S. 12-16.

3. Garmatyuk N.D. Osoblivosti zastosuvannya testovogo koktrolyu pri vivchenni inozemno''' movi u vischih navchal'nih zakladah / N.D. Garmatyuk, V.P. Marcenyuk // Medichna osvita. - 2013. - № 3. - S. 17-24.

4. Grabar E.V. Istorichni peredumovi viniknennya ta rozvitok formi testovogo kontrolyu navchal'nih dosyagnen' uchniv u pedagogici SShA / E.V. Grabar // Osvita Donbasu. - 2010. - № 2 (139). - S. 105110.

5. Medins'ka S.I. Testuvannya yak zasib organizaci''' ta realizaci'' diferenciaci'' navchannya pri vikladanni inozemnih mov u nemovnomu VNZ / S.I. Medins'ka // Visnik Dnipropetrovs'kogo universitetu imeni Al'freda Nobelya. - 2011. - № 2 (2). - S. 28-34.

6. Mel'nik N.S. Testovij kontrol' znan' studentiv-stomatologiv yak vazhliva skladova yakosti osviti / N.S. Mel'nik // Galic'kij likars'kij visnik. - 2014. - T. 21, № 1. - S. 79-81.

7. Mileryan V.S. Metodichni osnovi pidgotovki ta provedennya navchal'nih zanyat' u medichnih vuzah. Metodichnij posibnik dlya sluhachiv FPK pervinnih cikliv / V.e. Mileryan. - K., 2006 - 80 s.

8. Plesh I.A. Organizaciya navchal'nogo procesu v umovah kreditno-modul'noY sistemi navchannya / I.A. Plesh, L.D. Borejko // Bukovins'kij medichnij visnik. - 2014. - T. 18, № 2 (70). - S. 170-171.

9. Zhmuds'ka G.V. Ob^runtuvannya znachennya metodiki «semestrovogo testovogo kontrolyu» dlya ocinki teoretichnoY ta praktichnoY pidgotovki studentiv-inozemciv u vivchenni inozemno' (ukra'''ns'ko'i) movi za profesijnim spryamuvannyam / G.V. Zhmuds'ka // Medichna osvita. - 2012. - № 3. - S. 30-32.

10. Unguryan L.M. Zastosuvannya testovo' sistemi ocinki znan' u navchal'nomu procesi / L.M. Unguryan, M.S. Obrazenko // Medichna osvita. - 2011. - № 3. - S. 20-22.

Реферат

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ, КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Чернюк Н. В.

Ключевые слова: тестовый контроль знаний студентов, качество образования, клиническая иммунология и аллергология

В статье представлена сущность и основное значение тестового контроля знаний студентов для учебно-воспитательного процесса, оценены перспективы применения тестовых технологий в новой образовательной модели будущего врача. Цель работы - оценка уровня организации тестового контроля (ТК) знаний студентов на кафедре внутренней медицины № 1, клинической иммунологии и аллергологии имени академика Нейка Е. М. Выделены основные виды тестов в зависимости от этапа учебного процесса, на котором проведено внедрение, сформулированы основные требования для создания тестовых заданий. ТК знаний студентов по клинической иммунологии и аллергологии, как часть инновационных учебных технологий, повышает объективность оценивания, способствует активизации познавательной деятельности, совершенствует у студентов навыки самостоятельной работы, что содействует формированию современного специалиста с умением логически мыслить. Выводы. 1. Эффективная организация тестового контроля по клинической иммунологии и аллергологии включает разные виды педагогического тестирования знаний и умений - входящий (в начале обучения), поточный (на протяжении периода обучения), итоговый (после окончания изучения модуля). 2. Для комплексной оценки качества результатов обучения студентов проведение тестового контроля необходимо сочетать с использованием традиционных методов оценивания. 3. Использование современного технического оборудования и передовых форм программного обеспечения содействует оптимизации учебного процесса и усовершенствованию процессов управления качеством образования.

AKTyantrn npo6.TOMH cyHacHo'i Meg^HHH

Summary

TESTING OF STUDENTS' KNOWLEDGE OF INTERNAL MEDICINE, CLINICAL IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY IN HIGHER MEDICAL SCHOOLS Chernyuk N.V.

Key words: test control, knowledge, students, quality of education, Clinical Immunology and Allergology.

The article describes the essence and the basic value of the test control of students, as well as evaluates the prospects for the use of test techniques in creating new educational model of professional medical training. The purpose is to assess the level of organization of the test control (TC) to evaluate students' knowledge at the department of Internal Medicine, Clinical Immunology and Allergology named after academician E. M. Neyko. The basic types of tests depending on the stage of the educational process were established. TC of students' knowledge on clinical immunology and allergy, as part of innovative educational technologies, increases the objectivity of evaluation, promotes activation of cognitive activity, and improves students' skills of independent work that contributes to the formation of the up-to-date health care professionals with their ability to think logically. Conclusions. 1. Effective organization of testing on clinical immunology and allergy involves different types of pedagogical tests aimed to evaluate students' knowledge and skills as incoming (early learning), in-line (during the certain period of study), final (after the end of the study module). 2. Comprehensive assessment of learning quality may be carried by using conventional methods of knowledge assessment.

TOM 15, BnnycK 2(50)

231