Научная статья на тему 'ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР'

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
334
77
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
электрон таълим / масофали таълим / e-Learning / SCORM / MOOC / Coursera / edX / Udacity / Moodle / синхрон / асинхрон / on-line / off-line / Moodleнинг имкониятлари. / электронное обучение / дистанционное обучение / SCORM / MOOC / Coursera / edX / Udacity / Moodle / синхрон / асинхрон / on-line / off-line / возможности Moodle.

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Каюмова Насиба Ашуровна

Мақолада олий таълим ўқув жараёнида электрон таълим муҳитини ташкил этишда янги технологиялар сифатида масофали таълим, Moodle тизимидан фойдаланиш йўллари ва имкониятлари очиб берилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье описаны способы и возможности дистанционного обучения, применение системы Moodle как новой технологии в организации среды электронного обучения в системе высшего образования.

Текст научной работы на тему «ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»

Каюмова Насиба Ашуровна,

Карши давлат университети "Информатика укитиш методикаси" кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди

ОЛИИ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МЩТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

УДК: 378.147:004

КАЮМОВА Н.А. ОЛИИ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУЦИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Маколада олий таълим укув жараёнида электрон таълим мух,итини ташкил этишда янги техно-логиялар сифатида масофали таълим, Moodle тизимидан фойдаланиш йуллари ва имкониятлари очиб берилган.

Таянч суз ва тушунчалар: электрон таълим, масофали таълим, e-Learning, SCORM, MOOC, Coursera, edX, Udacity, Moodle, синхрон, асинхрон, on-line, off-line, Moodleнинг имкониятлари.

КАЮМОВА Н.А. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье описаны способы и возможности дистанционного обучения, применение системы Moodle как новой технологии в организации среды электронного обучения в системе высшего образования.

Ключевые слова и понятия: электронное обучение, дистанционное обучение, SCORM, MOOC, Coursera, edX, Udacity, Moodle, синхрон, асинхрон, on-line, off-line, возможности Moodle.

KAYUMOVA N.A. THE NEW TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF THE ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION

In the article is described the methods and opportunities of distance learning and implementation of the Moodle system as a new technology in organizing an e-learning environment in the process of higher education.

Key words and concepts: e-learning, distance learning, SCORM, MOOC, Coursera, edX, Udacity, Moodle, synchronous, asynchronous, on-line, off-line, Moodle capabilities.

Кириш.

Президентимиз томонидан 2020 йилни «Илм-маърифат ва ракамли иктисодиётни ривожлан-тириш йили» деб номланиши, барча сохада ракамли технологиялардан фойдаланиш дара-жасини юкори булишини таъминлашга эришиш назарда тутилган эди. Таълим ва тарбия сохасида хам ракамли технологиялардан фойдаланишга катта эътибор каратилмокда. Олий таълим жараё-нида куплаб инновацион таълим технологиялари ва лойихалаштиришлардан фойдаланиш - сама-рали эканлигини курсатмокда1.

Таълим-тарбия жараёнида ракамли техноло-гиялар, хусусан, ахборот технологиялари имко-ниятларидан кенг микёсда фойдаланиш жараёни хар хил манбаларда турлича: "Электрон таълим мухити", "Масофали таълим", "Таълимда ахборот технологиялари", "Компьютерли укитиш технологиялари", "Таълимда замонавий ахборот технологиялари", "Таълимда мультимедиа технологиялари" ва бошк,а шаклларда бир-бирига синоним булган куринишларда учрайди.

Электрон таълим мухити - укитиш жараёнини юкори сифатли ахборот ва укув-услубий таъми-нот билан таъминлашга имкон берадиган электрон ва масофавий укитиш технологияларидан фойдаланган холда таълим ресурсларини туплаш, тизимлаштириш, саклаш ва ундан фойдаланишга мулжалланган ахборот, телекоммуникация технологиялари ва воситалар тупламидир2 .

ЮНЕСКО мутахассислари томонидан электрон таълимга «e-Learning - Интернет ва мультимедиа ёрдамида укитиш» деб таъриф берилган3.

Олдинги йилларда таълим жараёнида электрон таълим мухити сифатида электрон таълим ресурсларидан, хусусан, электрон дарслик, электрон укув материаллари, электрон нашрлар, электрон мажмуалар, мультимедиа воситаларидан фойдаланишга катта эътибор каратилган булса,

1 Kayumova N. Informatikani o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish. O'quv qo'llanma. -Qarshi, QarDU. -2020 y. -142 b.

2 Положение об электронной информационно-образовательной среде. https://www.kubsu.u/sites/ default/files/insert/page/polozhenie_eois_2 018 _ okonchatelnyy_03.08.18_s_filialami. Электрон манба. 2020 йил 26 декабрда мурожаат этилган. Таржима муаллиф томонидан бажарилган.

3 Википедия электрон луFат эндициклопедияси. https://

ru.wikipedia.org/wiki/Электронное_обучение Электрон манба. 2020 йил 26 декабрда мурожаат этилган. Таржима муаллиф томонидан бажарилган.

эндиликда туFридан-туFри масофали таълим тизи-мидан фойдаланиш кенг йулга куйилмокда.

Узбекистан Республикаси Конунчилик пала-таси томонидан 2020 йил 19 майда кабул килинган, Сенат томонидан 2020 йил 7 августда маъкулланган ва 23 сентябрда Узбекистан Республика Конуни (УРК-637) кучига кирган, "Таълим туFрисидаги Конун"нинг 16-моддасида масофали таълим - таълим шакли сифатида киритил-ган. Унда: Масофавий таълим укув режалари ва укув дастурларига мувофик таълим олувчилар томонидан зарур билим, малака ва куникмаларни ахборот-коммуникация технологияларидан хамда Интернет жахон ахборот тармотидан фойдаланган холда масофадан туриб олишга каратилганлиги, масофавий таълимни ташкил этиш тартиби Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланиши келтириб утилган4.

Мак,сад.

Олий таълимда электрон таълим мухитини яра-тишда янги технологиялардан фойдаланишнинг максади таълим муассасасида содир булаётган барча ахборот, таълим, укув жараёнларини янги технологик боскичга утказиш, талабаларга фан-ларнинг зарурий билим, куникма, малакаларини етказиб бериш ва укитиш жараёнида ракамли технологиялар, хусусан, ахборот-коммуникация технологияларидан, масофали таълимдан фойдаланиш зарурлигини жамиятда содир буладиган узгаришлар, пандемия шароитининг вужудга келиши тасдикламокда.

Карши давлат университетида амалга оши-рилаётган Академик инновациялар фондининг "Узбекистан олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этишда янги технологиялар" лойихасида кузда тутилган масофали таълимни жорий этишда Moodle тизимидан сама-рали фойдаланиш ва таълим сифатини оширишга каратилган ишларни амалга оширилиши кузда тутилган.

Мавзу буйича бошка олимларнинг илмий асар-лари кискача тахлили.

А.А.Андреевнинг "Олий таълимда масофавий укитишнинг дидактик асослари" номли тадкикотида илмий янгилик сифатида, олий таълимда масофавий укитиш жараёнини амалга оширадиган аник дидактик тизим элементлари, концептуал ва терминологик аппарати, унинг

4 Узбекистон Республикаси Конуни. Таълим туFрисидаги конун. Янги тахрири. -Т.: УРК-637 23.09. 2020. -4 б. https://lex.uz/docs/5013007?query=фукаролик ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021, 2 (99)

тамойиллари, структураси х,амда таркиби ишлаб чикилган. Шунингдек, тадкикотда олий таълим муассасалари учун укув материалларининг таркиби коюзда ва Интернет тармс^ида фойдаланиш шаклига мослаштирилганлиги курсатиб утилган1.

А.М.Анисимовнинг "Moodle масофавий укитиш тизимида ишлаш" номли укув кулланмани нашр эттириб, унда, Moodle тизимининг имкони-ятлари, укув курсларини яратиш, барча стандарт ва кушимча элементларнинг бир кисми билан ишлаш буйича тавсиялар берилган. Кулланманинг узига хос хусусияти унинг амалий йуналтирилганлигидир. Кулланмада ахборотлар тизимлаштирилиб, кулай шаклда такдим этишда куплаб расмлардан фойдаланилган х,амда амалий мисоллар келтириб утилган2.

Мамлакатимиз олимларидан А.Абдукодиров ва А.Пардаевларнинг "Масофали укитиш наза-рияси ва амалиёти" номли монографиясида чет эллик х,амда Республикамиз олимларнинг илмий тадк,ик,отлари тах,лил килиниб, унда масофали укитиш оркали: укув жараёнини яккалаштириш, табакалаштириш, талабаларга уз-узини назо-рат килиш, мураккаб х,исоблаш ишларини компьютер амалга оширганлиги х,исобига укиш ва вактни тежаш, таълим олувчиларга аник бир куринишдаги фикрлашни ривожлантириш, моти-вацияси, билиш фаолиятини кучайтиришга имко-ният беради деган хулосага келинган3.

Р.Хамдамов, У.Бегимкулов ва

Н.Тайлоковларнинг "Таълимда ахборот техноло-гиялари" номли укув кулланмасида Республикамиз узлуксиз таълим тизимида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш, электрон укув адабиётларини яратиш, улардан таълим тизимида, хусусан масофали таълимда фойдала-

1 Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях. Дисс. Докт. пед. наук. -М. 2000. -306 с. https://www.dissercat.com/content/ didakticheskie-osnovy-distantsionnogo-obucheniya-v-vysshikh-uchebnykh-zavedeniyakh Электрон манба. 2020 йил 26 декабрда мурожаат этилган. Таржима муаллиф томонидан бажарилган.

2 Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е издание, исправленное и дополненное. Харьков. -ХНАГХ. https://moodle.org/pluginfile.php/1968229/mod resource/ content/2/Anisimov_Book_%20Moodle_2009.pdf Электрон манба. 2020 йил 26 декабрда мурожаат этилган. Таржима муаллиф томонидан бажарилган.

3 Абдукодиров А., Пардаев А. Масофали укитиш назарияси ва амалиёти. -Т.-"ФАН" нашриёти, 2009. -145б. https://drive.google.com/file/d/1e0ximcwkZQh-VoYhraShugAUf5Vt7Wy9/view

ниш педагогик муаммо сифатида илмий тах,лил килиниши, олий таълим тизими учун электрон дарсликлар яратиш ва улардан масофали таълимда фойдаланиш механизми яратилиши кера-клиги курсатилган4.

Б. Суропов Олий таълим укув жараёнида таъ-лимий веб-сайтларни яратишга мулжалланган PHP, С++, HTML, TurboSite, WordPress, Joomla, Namo, WebEditor ва бошка компьютер дастур-ларидан фойдаланиб электрон ахборот-таълим ресурслар, таълимий веб-сайтларни яратиб олий таълим укув жараёнида фойдаланиш таълим жараёнини самарали ташкил этишга, талабалар билан куннинг исталган вактида электрон ёзишма-лар олиб боришга, тезкор курсатмалар беришга, янгиликка интилиш, бахрлашда онлайн тестлар-дан фойдаланиш ва бошка имкониятларни яра-тиши курсатиб берилган5.

О.Д.Рахимов, О.М.Туртунов ва

К.О.Мустафаевларнинг "Олий таълимда масофавий укитишни ташкил этиш" номли кулланмасида, Масофавий таълим моделлари, уни ташкил этиш шакллари, уларнинг маълумотлар база-лари: LearningSpace, Schedule, MediaCenter, CourseRoom, Profiles, Assessment Manager, дасту-рий таъминотлари: Прометей, WebTutor, STELLUS, RtadClass, уларни бошкариш тизимлари: Moodle, I LIAS, aTutor, Blackboard Learning System, SCORM ва бошкалар курсатиб утилган. Шунингдек, кулланмада олий таълим муассасасида масофавий таълим асосидаги Интернет- факультет таркиби, унда "Электрон деканат"ни ташкил этиш каби мавзулар очиб берилган6.

И.Юлдашевнинг илмий тадкикотларида укувчилар билимини назорат килишда тармок технологиясидан фойдаланиш, хусусан, Moodle платформасида масофали таълимни ташкил этиб, укувчилар билимини назорат килиш усуллари курсатиб берилган7.

4 Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот техноло-гияларини жорий этишнинг назарий асослари. Монография. -Т.: Фан, 2007. -160 б.

5 Суропов Б.М. Олий таълимда ахборот-таълим мухитини яратиш ва ундан фойдаланишнинг имкони-ятлари. // Замонавий таълим.-Тошкент, 2020. №10.- Б. 3-10 б.

6 Рахимов О.Д., ТурFунов О.М., Мустафаев К.О. Олий таълимда масофавий укитишни ташкил этиш. Услубий кулланма. Карши-2012й., 86 бет.

7 Юлдошев И. А. Укувчиларнинг билимини назорат килишда тармок технологиясидан фойдаланиш //Современное образование (Узбекистан). - 2018. - №. 9. 3-10 б.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021, 2 (99)

Илмий муаммони цуйилиши.

Жaмиятни x1oзиpги pивoжлaниш бocкичидa УКУВ жapaëнининг бapчa иштиpoкчилapи фao-лиятигa интepнeтнинг, axбopoт вa тeлeкoммyни-кaция тexнoлoгиялapини oммaвий paвишдa киpиб кeлиши, бунинг нaтижacидa укув axбopoтлapини aлмaшиниши жapaëнининг тeзлaшишини ^coôra oлиб, oлий тaълим укув жapaëнидa янги тexнoлo-гия cифaтидa мacoфaли тaълимни тaшкил этишдa Moodle тизими имкoниятлapидaн бapчa тaълим йyнaлишлapигa aнъaнaвий тaълим билaн интe-гpaциялaшгaн вa aлox1идa, фaкaт Moodle тизи-мидaн фoйдaлaниб укув жapaëнини тaшкил эти-лиши тaълим cифaтини тaъминлaнишигa эpишиш учун уни мeтoдикacини кУллaш бopacидa мэъ-лум тaдкикoтлap дoлзapб мacaлaлapдaн биpидиp.

Тадцицотнинг объекти.

Олий тaълимдa фaoлият юpитyвчи пpoфeccop-Укитyвчилapгa фaнлapни укитиш жapaëнидa, 6улэжэк yкитyвчилapгa элeктpoн тaълим му,ити, мacoфaли тaълимдaн, Moodle тизимидaн фoйдa-лaниш учун мeтoдик ëpдaм бepиш жapaëни.

Тадцицотда цулланилган усуллар.

Taдкикoт жapaëнидa мaвзyгa oид илмий, мeтo-дик, дидaктик aдaбиëтлap, укув peжa вa дacтyp-лap, Укyв-мeъëpий x1yжжaтлap, Укyв-мeтoдик aдaбиëтлapни, элeктpoн тaълим му,итини хр^л килиш учун кoмпьютepнинг дacтypий имшният-лapи, Moodle тизимини киëcий ypгaниш вa тэх,лил килиш, ижтимoий-пeдaгoгик (кyзaтиш, cyxßai", ^н-тeз, aбcтpaкциялaш, тaшxиcлaш, yмyмлaштиpиш) мeтoдлapидaн фoйдaлaнилди.

Натижалар ва амалий мисоллар.

Xoзиpги дaвpдa oлий тaълим тизимидa элeк-тpoн тaълим мух,итини яpaтиш тyзилмaлapи тypли-тyмaн булиб, тaълимгa йyнaлтиpилгaн мэтофэ-вий тaълимнинг дacтypий мax1cyлoтлap opacидa элeктpoн тaълим му,итини кУллaб-кyввaтлaшнинг биp кaтop мaxcyc вocитaлapини aжpaтиш, ynap-дaн мacoфaли тaълим жapaëнини тaшкил этиш-нинг тexнoлoгик мyaммocини х.эл этиш учун фoйдaлaнилмoкдa.

Элeктpoн тaълимни мyвaффaкиятли aмaлгa oшиpилиши aник тaлaблapгa жaвoб бepaдигaн дacтypий тaъминoтни тyFpи тaнлaшгa acocлaн-гaн. Ушбу тaлaблap укувчининг укишга бyлгaн э,тиëжлapи, укитувчи вa aдминиcтpaтopлapнинг укитишга булган э,тиëжлapи билaн бeлгилaнaди. Элeктpoн тaълим му,итини тaшкил килиш вocитa-

лapигa: дacтypий тaъминoт мa,cyлoтлapигa муэл-лифлик килиш (Authoring Packages), тaълимни бoшкapиш тизимлapи (Learning Management Systems - LMS), тapкибни бoшкapиш тизим-лapи (укув кypcлapининг мaзмyни) (Content Management Systems - CMS), тaълим кoнтeн-тини бoшкapиш тизимлapини ypгaниш (Learning Content Management Systems - LCMS), тaълимни кУллaб-кyввaтлoвчи тизимлap (Learning Support Systems-LSS), тaълимий плaтфopмaлap (Learning Platforms - LP) вa бoшкaлap киpaди1.

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) - бу элeктpoн тaълим му,итини яpaтиш учун xaлкapo cтaндapт булиб, укитиш жapaëнини бoшкapиш тизими тузилиш ycyлини вa кoнтeнт укитишни бeлгилaйди, х.эмдэ бoшкa SCORM ^ли-шилaдигaн тизимлap билaн яxши ишлaй oлaди. Macoфaли ^pc ишлaб чикyвчилapи ягoнa а^н-дapтгa pиoя килишлapи тaлaб этилaди. SCORM тyплaмигa .zip apxивигa жoйлaштиpилиб, унинг ичидa фaйллap мaълyм биp иepapxиядa жoйлaш-гaн бyлaди. LMS дa SCORM тyплaмини oчиш DVD plee^a диcкни oчиш кaби ocoн.

SCORM дaн oлдин x1aм pacмлap, видeoлap вa мaтнлap билaн элeктpoн дapc учун кepaк бyлгaн x1aммa нapcaни apxив яpaтиш мумкин эди. Аммo бyндaй apxив фaйллapи укув тизимидa oчилиши кийин, ëки yмyмaн oчилмac эди. Кypcнинг LMSдa ишлaши учун фaйллapни тyFpи тapтибгa coлиш, yлapнинг yзapo aлoкacи учун кoд ëзиш му,им булиб, кoидaлapини тушуниш учун тexник билим вa тушунишни тaлaб килaди. SCORMнинг кyйидaги имкoниятлapи 6OP:

Мослик. SCORM кypcини дeяpли ,ap кaндaй мacoфaвий укитиш тизими «тyшyнaди».

Ривожланишни сак,лаш. Taлaбa биp вaктнинг yзидa бутун дapcни бaжapиши шapт эмac. Буни бocкичмa-бocкич aмaлгa oшиpиши x1aм мумкин. Macaлaн яpим coaт ишлaйди, ун дaкикa дaм oлaди, дapcни янa тyxтaгaн жoйидaн дaвoм этти-paди. Tизим ишлaмaй кoлca ëки кypc тacoдифaн ëпилca ,aм, бaжapилгaн ишлap caклaниб, ^йин-чaлик дaвoм эттиpиш мумкин.

Кайтар алока. Биз тaлaбaнинг yзлaштиpишини бa,oлaй oлaмиз. Taлaбa бутун элeктpoн дapcни тyгaтгaндaн cyнг, укув тизими уни кaнчa бax1o oлгaнлигини кypcaтaди.

1 Cypoпoв Б.M. Олий тэълимдб axбopoт-тaълим му,итини яpaтиш вэ ундэн фсйдблбнишнинг имксният-лapи. || Зaмoнaвий тэълим. - Toшкeнт, ZG2G. №1G. - Б. 3-1G б.

Курснинг аник, таркиби. Биз курснинг аник, тузилишини яратишимиз ва булимларга утиш коидаларини белгилашимиз мумкин. Масалан, талаба аввал маърузани урганиши керак, сунгра видео дарсни тинглаши керак, шундан кейингина у текшириш тестига утиши мумкин.

Модуллилик. SCORM курсидаги укув материали алохида блоклар - модуллардан иборат булиб, LMS оркали х,ар бир модулдан бошка х,ар кандай курсда х,ам фойдаланиш мумкин.

Электрон таълим мух,итини on-line va off-line куринишида ташкил этиш мумкин. On-layn va off-layn маъно жих,атидан бир-бирига к,арама-к,арши булган сузлар булиб, инглиз тилидан: оп-^уп-»чизикда булиш», off-layn-»чизикдан узилган» маъносини англатиб, оп-^уп таълимда укитувчи х,ам талаба х,ам бир вактда тармок оркали укитиш ва укиш амалга оширилади. Off-laynда эса, укитувчи ихтиёрий вактда укув материалла-рини масофали таълим дастури (Moodle, интернет сайт) га жойлаштиради, талаба ихтиёрий вактда укув материалларини урганиб, топширикларни, тестни бажариб, бах,о олади. Масофали таълимда синхрон ва асинхрон турларга булинади. Синхрон маштулотларда талаба ва укитувчи белгиланган вактда on-layn режимида алокада булишади. Дарслар реал вактда, худди аудиториядаги каби давом этади. Бугунги кунда on-layn режимида Zoom тизимидан фойдаланиш, Чат-дарсларни ташкил этилиши масофали таълимнинг синхрон турига мос келади.

Асинхрон ук,итишда интернетдан укувчиларга топшириклар юборилади, талаба качон укиш кераклигини ва маълум бир мавзуни урганишга канча вакт ажратишини уз танлайди, бажаради, жунатади. Ук,итувчи узига кулай вакдда ишни тек-ширади ва шарх,ларини колдиради, бунга мисол килиб Moodle тизимида дарсларни ташкил этишни келтиришимиз мумкин. Moodleдаги иш жараёни синхрон х,ам булиши мумкин.

Кейинги йилларда оммавий очик, онлайн курс-лар (Massive Open Online Courses, MOOC) яратишга катта эътибор к,аратилмокда. MOOC ларда х,амма максимал тарзда самарали усул билан билимни жойлаш имконини берадиган махсус технологик платформани узгартиради. MOOC турли хил мав-зуларда масофавий укитишни таклиф килади ва компьютер х,амда Интернетга эга булганлар учун очик тизимдир. MOOC курсларининг максади -укитувчилар ва укувчиларни бутун дунё буйлаб бир-бири билан бо^аш х,исобланади. Ушбу плат-

формалар (Moodle, Coursera, Udasity, edX)ни махсус компанияларнинг ихтисослашган провайдер-лари яратишади.

Coursera платформасига 2012 йилда асос солинган, фойдаланувчилари 64 миллиондан ортик, курслари 4500 дан ортик, мутахассис-ликлари 450дан ортик, 30дан ортик сертифи-катлар олиш имконияти мавжуд. Бутун дунёда CourseradaH таълим олиш 100% дейдиган булсак, шундан 28% америкаликлар, бразилияликлар 43%, х,индистонликлар 8%, канадаликлар 3,6%, Буюк Британия вакиллари 4,4%, австралияликлар 2%, испанияликлар 4%, россияликлар 2% ва бошка мамлакатлар 5% атрофида фойдаланадилар1.

edX платформасига Гарвард ва Калифорния университетлари томонидан асос солин-ган- бу дунёнинг куплаб университетлари билан х,амкорлик киладиган нотижорат очик таълим тизими булиб, у тьюторларга видео-маърузаларни укишга, талабаларнинг лойих,авий жамоаларда биргаликдаги ишини ташкил этишга, олин-ган билимларнинг сифатини бах,олаш, уларни тах,лил килиш ва масофавий таълим контентла-рини ишлаб чикишга имкон берадиган воситалар тупламига эга тизимдир. Яратилганидан х,озиргача 55дан ортик курслари мавжуд.

Udacity Стэнфорд Себастьян Тран томонидан асос солинган нотижорат MOOC х,исобланади. Udacity платформадаги курсларнинг умумий сони 76тани, таълим олувчиларнинг (ук,ишни тугатган-лар) сони ун минг кишини ташкил этди. Курслар 3 та: «Beginner» (дастлабки даража), «Intermediate» (оралик даража), «Advanced» (ривожланган даража) даражага ажратилиб, асосан, инглиз тили-даги курслар х,исобланади.

Минтак,авий МООC лар миллий тилларда дарс берилади ва маълум бир мамлакат ёки минтака муаммоларини х,ал килишга каратилган булади. Ушбу манбалар купинча давлат идоралари томонидан молиялаштирилади, масалан, Мексика Таълим вазирлиги MéxicoX платформасини молия-лаштиради, Франция Миллий Таълим Вазирлиги FUN (France Université Numérique) платформасини куллаб-кувватлайди ва Хиндистон Инсон ресурс-ларини ривожлантириш вазирлиги NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learning^

1 Электрон таълим мухитини шакллантириш модули буйича укув-услубий мажмуа. ТАТУ хузуридаги хузуридаги педагог кадрларни кайта тайёрлаш ва улар-нинг малакасини ошириш тармок маркази. Т. 2016. 109 б.

молиялаштиради ва шу мамлакатлар асосан ана шу платформадан фойдаланадилар1.

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment-Модульная объектно ориентированная динамическая учебная среда-обьектга йуналтирилган модулли динамик укитиш тизими). Бугунги кунда Moodle масофавий укитиш (LMS) тизимлари ичида кенг таркалган булиб, энг куп фойдаланувчилар ва укувчилар сонига эга хисобланади.

Электрон таълим мухити куйидаги тамойил-ларга амал килиши лозим:

очиклик тамойили маълумотларнинг очик шаклда такдим этилишини таъминланиши, фойдаланувчилар томонидан куриниб туриши;

интерфаоллик тамойили талабаларнинг укитувчи, ассистент билан, бирга, талабалар билан хам хамкорлик килиши ва маълумот алмашиши-нинг мавжудлиги;

эгилувчанлик тамойили ихтиёрий ёшда, ихти-ёрий мухитда талабалар гурухининг таълим олиш имкониятига эга эканлиги яъни вакт фазода эги-лувчанлиги;

тизимлилик тамойили, укитувчи томонидан бериладиган, укувчи томонидан урганилаётган билимларни тизимли (бирин-кетин) эгаллаш, билимларни тизимли шакллантириш мумкинлиги;

бир бутун булиш тамойили укув жара-ёни максадга йуналтирилиб, бир бутун шаклда лойихалаштирилганлиги. Бир бутунлик укув жара-ёнининг конуний тузилиши булиши билан бирга, таълимнинг таълимий, тарбиявий ва ривожлан-тирувчи вазифаларини бирлигини ифодалайди, билим, куникма ва малакаларни биргаликда, бир тизимда ривожланиши, тулдирилиши.

юкори сифатли материалларни танлаш имкониятининг мавжудлиги тамойили. Гло-бал тармок-интернетнинг, ахборот техноло-гияларининг хар бир синфхона, аудитория ва хонадонларга кириб бориши талабалар учун урганилаётган билимлардан тили равон, мазму-нан тушунарли, узлаштириши осон, кулайларини танлаш имкониятини бераётганлиги;

модуллилилик тамойили, укув материаллари-нинг мантикан тугалланган модуллар куринишида такдим этилиши;

1 Moodle тизимидан олий таълим учун оммабоп фойда-ланиш. https://moodle.com/solutions/higher-education/. Электрон манба. 2020 йил 26 декабрда мурожаат этил-ган. Таржима муаллиф томонидан бажарилган.

бир-бирига мослик тамойили, укув материал-ларини мослаштириш, масалан, Moodle тизимида матнли тестларни .gift форматда импорт килиш (алмаштириш), ёки матнли маълумотларни .doc(x) шу билан бирга pdf форматда контентга жойлаш-тириш ва х,.к.

Электрон таълим мухити тузилмасини куйидагича тизимлаштиришимиз мумкин (1-расм).

Электрон таълим мухити куйидагиларни таъ-минлаб бериши зарур:

• электрон кутубхона тизимидан фойдала-нишни;

• барча турдаги дарс машFулотларини таш-кил этиш ва бахолашни;

• таълим жараёни катнашчиларини узаро алокасини таъминлаши;

• таълим жараёнини боришини назорат килиш: укув материалларининг укув дастурига мослиги, дарсларни уз вактида утилиши, талабаларнинг уз вактида бахоланиши ва х.к.

Электрон таълим мухитининг таркибий кисми: маъмурий- ташкилий, техник-технологик, таълим бериш, методик ёрдам ва таълим натижа-ларини кузатиш ва бацолаш каби таркибларни уз ичига олади.

Moodle-бу масофавий укишни ташкил килишда ва анъанавий укув жараёнини куллаб-кувватлаш учун ишлатилиши мумкин булган таълим воси-таларни уз ичига олган хамда сайт контенти тар-кибини бошкариш тизимидир. Мооdle тизимида яратилган масофавий контентга талаба кириши логин ва паролни киритиши ёки мехмон сифатида жойлаштирилган ахборотлардан фойдаланиши мумкин. Тьютор (укитувчи) томонидан фойдала-нувчининг мехмон сифатида курсга киришини фаннинг барча маълумотларини куриш имкони-ятини ва унинг тестлар, топшириклар ёки интер-фаол маърузаларга хамда савол-жавоб форумла-рида иштирок этишини чекланиши мумкин.

Moodle-тизимининг энг кучли томонларидан бири бу унинг фойдаланувчига кенг имконият-ларни такдим этишидир. Тизим хар кандай кен-гайтмадаги компьютер файлларини - укитувчи ва талаба уртасида ёки талабаларнинг узлари уртасида алмашишни куллаб-кувватлайди.

Moodle дастуридан фойдаланувчилар куйидаги ролларда иш бажариши мумкин:

Бошк,арувчи - сайтда ва исталган курсда харакатлана оладиган шахс, у декан, олий таълим укув булими ва ички назорат булимининг ходими булиши мумкин;

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021, 2 (99)

1-расм. Электрон таълим мух,ити ва унинг Moodle тизимини мисолидаги тузилиш схемаси1.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Маъмуриятчи, курс яратувчиси - курсни тузиши ва унда ишлаш жараёнини ташкил этувчи;

Укитувчи-курсни материалларини яратиши, тахрирлаши, талабаларни укитиши, таълим жараёнини кузатиб бориши, бахоловчи шахс;

Ассистент - тахрирлаш хукукига эга булмаган, укувчиларга дарс бериши уларни бахолаши мум-кин булган укитувчи;

Талаба-дарс материалларидан фойдаланиб билим олиш хукукига эга шахс;

Мецмон-агар мехмонга рухсат берилса, хар кандай курсга кириш хукукига эга булиши мумкин.

Moodle тизимида хар бир мавзу кичик модул-лар куринишида киритилиб

+ Добавить элемент или ресурс

тугмаси босил-ганда экранда фан буйича курс элементлари

1 Схема муаллиф томонидан тузилган.

ёки ресурсларни кушиш ойнаси очилади. Унинг ёрдамида биз масофали таълим курсига таъли-мий элементлар ва ресурсларни мавзу мазму-нига мослаб кушиш имкониятига эга буламиз. Улар куйидагилар:

ЛШ Анкетз Анкета (Суровнома) Профессор-укитувчилар анкета модули ёрдамида уз талаба-ларини якиндан билишига ёрдам беради.

Я Банда««,« База данных (Маълумотлар омбори)- элементи фойдаланувчиларга барча жойдан ёзувларни излаш, яратиш ва хизмат курсатиш каби имкониятлар яратади.

Ш Ви'°' Вики - элементи иштирокчиларга ботланган web-сахифа тупламини яратиш ва тахрирлаш имконини беради.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021, 2 (99)

ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 71

мг Внешни?

инструмент Внешний инструмент (Ташки ускуна)- элементи бошка web-сайтларда жойлаш-ган таълим ресурслари ва фаол элементларни кур-сга боFлаш имконини яратади.

а.| глоссарий Глоссарий (Изохли лугат) элементи фойдаланувчиларга лугат ташкил этиш имконини беради.

Задание (Топширик) укув элементи талабаларга мавзу буйича топширик бериш, бажарилган топширикларни ракамли файллар (Word хужжатлари, электрон жадваллар, расм-лар, аудио ёки видео файллар)ни кабул килиш, бахолаш, шархлар жунатиш каби коммуникатив алокага имконият яратади.

оа

Лекция (Ma'ruza) - укув элементи маъруза кичик модуллар (сахифалар туплами) асосида ташкил этилади.

^ i Овр*ги»ш с»" J.

Обратная связь (Тескари алока) одатда Моодле тизимида шартли утиш алгоритми тарзда амалга оширилади ва албатта бу жараённи укитувчи белгилаб беради. Бу фаннинг кайсидир манбасига нисбатан фикр, мулохаза ёки таклифлар тарзида такдим этилиши мумкин.

Опрос

Опрос (Суров) - элементи профессор-укитувчиларга суров утказиш имконини беради. Яратилган суров таркибида факат битта савол булади. Жавоблар сони эса истал-ганча булиши мумкин. Суров жавобларидан бир ёки бир неча вариантларини танлаш имконияти хам мавжуд булиб, бу имконият суров яратилиш жараёнида белгиланади.

-«иг scow

Пакет SCORM (Sharable Content Object Reference Model, «берилган объ-ектдан хамкорликда фойдаланиш учун намуна-вий модели») - элементи укув объектлари учун мувофикликда келишилган стандарт файллар тупламини узида мужассам этган булиб, улар архив файл куринишида булади. SCORM пакети бир неча сахифа куринишида булиб, файлдан фойдаланиш давомида файллар биридан-бирига харакатланиши мумкин. Уларнинг акс этилиши турли хил булади. Масалан, калкиб чикувчи ойна, мундарижа хамда навигацион тугмалар куринишида булиши мумкин.

с«-.'.—»е Семинар (Семинар) укув элементи талабалар ишини узаро бахолаш, жамFариш, куриб чикиш хамда такриз бериш имконини яратади. Талабалар уз ижодий ишларини хар кандай файл куринишида такдим этишлари мумкин. Масалан, Word хужжати, Excel электрон жад-вали, шунингдек, матн майдони ёрдамида матн куринишида хам такдим этиши мумкин. Такдим этилган маълумотлар бир канча бахолаш мезон-лари асосида топширик берган укитувчи томо-нидан бахоланади. Талабаларнинг бир ёки бир нечта курсдошларини бахолаш ваколатлари мавжуд. Такдим этилган ишлар ва такризлар зарур булса, яширин холатда булиши мумкин.

Талабалар семинар учун иккита бахога эга буладилар. Узининг иши учун бахо хамда бажар-ган иши учун курсдошлари томонидан берилган бахо. Олинган бахонинг хар иккиси хам бахолаш журналига ёзилади.

т,ст Test укув элементи оркали тестларни икки турда фанни мавзулари модулига жойлаш-тириш мумкин. Биринчиси, Moodle тизимини узида тестларни киритиш. Бунинг учун фаннинг "Банк вопросов" банди танланиб, ундан "Создать новый вопрос" тугмаси босилиб очилган ойнадан тестнинг ихтиёрий тури танланиб тест тузилади ва тузилган тестлар мавзулар буйича бириктириб куйилади. Иккинчи турида word матн мухарририда яратилган тестларни "Импорт" килиш йули билан мавзу буйича модулларга бириктириш ва фойдаланишни йулга куйиш мумкин ва хоказо1.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса килиб шуни айтишимиз мумкинки, мам-лакатимиз худудларида хали пандемия кириб кел-маган вактда бизни Карши давлат университе-тимизда амалга оширилаётган Академик инно-вациялар фондининг "Узбекистан олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этишда янги технологиялар" лойихасида режа-лаштирилган, масофали таълимни жорий этиш, бунинг учун Moodle 3.10 тизимидан фойдаланишни йулга куйиш максадида 2019-2020 укув йилининг биринчи ярмида хар бир факультет-дан биттадан йуналишлар танлаб олиниб, анъа-

1 Каюмова Н.А., Суропова Н. Moodle 1.9.0 дастуридан фойдаланиб масофавий таълимни жорий этиш. Услубий кулланма. ТАТУ Карши филиали. - Карши: 2016. -68 б.

навий таълим билан магафали таълимни интeгpа-циялашган ycy^ oлиб бopиш peжалаштиpилди.

Бунинг учун Укитyвчилаpга Moodle 3.10 тизи-мидан фoйдаланиб Укитишни ташкил этиш бyйича малака oшиpиш кypcлаpи ташкил этилди ва тан-лаб oлинган гypyx1лаpда х,ам анъанавий, х,ам маcoфалидан фoйдаланиб укув машFyлoтлаpи ташкил этилди. Tашкил этилган даpcлаp ^ма-pадopлиги 2019-2020 укув йилининг биpинчи яpми якунида тах,лил килинганда аник фанлаpда yзлаштиpишлаp cифати 12-13 %га, гyманитаp йyналишлаpдаги yзлаштиpишлаp эеа 15—16% гача oшганлиги аникланди. Бундай натижага эpишган пpoфeccop yкитyвчилаpнинг биp нeчтаcи A^e-мик иннoвациялаp фoнди тoмoнидан ташак^-нoма, фаxpий ëpлик ва пул мyкoфoтлаpи билан pаFбатлантиpилди.

Mамлакатимизда пандeмия шаpoитининг бoшланиши билан факyльтeтлаpнинг баpча гypyx1лаpида фанлаp маcoфали таълим шаклида давoм эттиpилди. Mаcoфали таълимни cифатли ташкил этилишига Aкадeмик иннoвациялаp фoн-дининг "Узбeкиcтoн oлий таълим мyаccаcалаpида таълим жаpаëнини ташкил этишда янги тexнoлo-гиялаp" лoйиx1аcи дoиpаcида бажаpилган ишлаp замин булиб xизмат килди. Бугунги кунда эpишил-ган ютyклаp ва кулга киpитилган тажpибалаp ага-^да баpча таълим йyналишлаpининг cиpтки бeш йиллик ва иккинчи oлий таълим йyналишлаpида

тах^ил oлаëтган талабалаpнинг укув жаpаëни тулик маcoфали ташкил этилиб, cамаpали нати-жалаpга эpишилмoкда. Mаcoфали таълимдан фoй-даланиш куйидаги:

• таълим oлyвчининг вакт, шаpтлаp ва тex-ник вocиталаpни ишлатиш буйича узига маъкул булган иш peжимини танлаш;

• таълим oлyвчилаp гонини ва дoиpаcини кeнгайтиpиш;

• иш билан укишни, биpгаликда, биp вактда oлиб бopиш;

• мycтакил таълим oлиш фаoлиятини ген-гайтиpиш;

• yзoкдаги укитувчидан ма^ах^т oлиш, матофали, эpкин мyлoкoт килиш;

• фанни элeктpoн ypганиш ва бepилган тoпшиpиклаpни элeктpoн eтказиш;

• укув, web матepиаллаpдан x1амкopликда фoйдаланиш, укитувчи тoмoнидан yлаpни тeз-тeз янгилаб бopиш;

• готлигида нyкcoни мавжуд булган шаx-cлаpга oлий таълим oлиш;

• дyнëнинг иxтиëpий нyктаcида тypиб иxтиë-pий вактда ва иxтиëpий жoйда замoнавий билим oлиш;

• иктишдий (йул xаpажати, ëтoкxoна xаpа-жати) фoйдалилик ва бoшка имкoниятлаpни бepмoкда.

Ддабиётлар руйхати:

1. Aбдyкoдиpoв A., Паpдаeв A. Mаcoфали укитиш назаpияcи ва амалиëти. -T.-"ФAH" нашpиëти, 2GG9. -145 б. https:||drive.google.com|file|d|1e0ximcwkZQh-VoYhraShugAUf5Vt7

2. Aндpeeв A.A. Дидактичecкиe ocнoвы диcтанциoннoгo oбyчeния в выcшиx yчeб-ныx завeдeнияx. Диcc. дoкт. пeд. наук. - M. 2GGG. - 3G6 c. https:||www.dissercat.com| content|didakticheskie-osnovy-distantsionnogo-obucheniya-v-vysshikh-uchebnykh-zavedeniyakh Элeктpoн манба.

3. Aниcимoв A.M. Pабoта в cиcтeмe диcтанциoннoгo oбyчeния Moodle. Учeбнoe пocoбиe. 2-e изданиe, иcпpавлeннoe и дoпoлнeннoe. Xаpькoв. - XHArX. https:||moodle. org|pluginfile.php|1968229/modresource|content|2/Anisimov_Book_ %2GMoodle_2GG9. pdf. Элeктpoн манба.

4. Бeгимкyлoв У.Ш. Пeдагoгик таълимда замoнавий аxбopoт тexнoлoгиялаpини жopий этишнинг назаpий аcocлаpи. Moнoгpафия. -T.: "Фан", 2GG7. -16G б.

5. Википeдия элeктpoн лутат эндициклoпeдияcи. https:||ru.wikipedia.org|wiki| Элeк-тpoннoe_oбyчeниe

6. Kаюмoва H.A., Cypoпoва H. Moodle 1.9.G дае^идан фoйдаланиб маcoфавий таълимни жopий этиш. Уcлyбий кулланма. TATУ К^ши филиали. - Kаpши. -2G16. -68 б.

7. Kayumova N. Informatikani o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish. O'quv qo'llanma. - Toshkent. -2G2G y. -142 b.

8. Moodle тизимидaн oлий тaълим учун oммaбoп фoйдaлaниш. https:||moodle.com| solutions|higher-education|. Элeктpoн мaнбa

9. Пoлoжeниe o6 элeктpoннoй инфopмaциoннo-oбpaзoвaтeльнoй cpeдe. https:||www.kubsu. ru|sites|default|files|insert|page| polozhenie_eois_2G1S_ okonchatelnyy_03.GS.1S_s_filialami.

10. Рaхимoв О.Д., TypFyнoв О.М., Мycтaфaeв К.О. Олий тaълимдa мacoфaвий Укитишни тaшкил этиш. Уcлyбий кУллaнмa. - Кapши, 2G12. 86 бeт.

11. Cypoпoв Б.М. Олий тaълимдa aхбopoт-тaълим мух,итини яpaтиш вa yндaн фoйдa-лaнишнинг имкoниятлapи. || Зaмoнaвий тaълим. - ^ш^нт, 2G2G. №1G. - Б. 3-1G б.

12. Узбeкиcтoн Рecпyбликacи Кoнyни. Taълим тyFpиcидaги кoнyн. Янги тax1pиpи. - T.: УРК-637 23.G9. 2G2G. -2S б. https:||lex.uz|docs| 5013007?query=фyкapoлик

13. Элeктpoн тaълим мух,итини шaкллaнтиpиш мoдyли бyйичa Укyв-ycлyбий мaж-мya. TATУ x1yзypидaги x1yзypидaги пeдaгoг кaдpлapни кaйтa тaйëpлaш вa yлapнинг мaлaкacини oшиpиш тapмoк мapкaзи. - T.: 2G16. -1G9 б.

14. Юлдoшeв И. A. Укyвчилapнинг билимини нaзopaт килишдa тapмoк тeхнoлoги-яcидaн фoйдaлaниш || "Зaмoнaвий тaълим" ("Coвpeмeннoe oбpaзoвaниe") илмий-aмaлий oммaбoп жypнaли (Узбeкиcтoн). - 2G1S. - №. 9.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.