Научная статья на тему 'Навоий вилояти иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнес ривожланишининг таҳлили'

Навоий вилояти иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнес ривожланишининг таҳлили Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
4
0
Поделиться

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Бақоев Ҳ. Н.

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг ривожланишига алоҳида эътибор қаратилиши натижасида унинг иқтисодий кўрсаткичлари жаҳон мамлакатлари даражасига яқинлашиб бораётганлиги ушбу соҳага нисбатан етарли шарт-шароитларнинг мавжудлигидандир.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Навоий вилояти иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнес ривожланишининг таҳлили»

V_/

Бак,оев ^.Н.

Навоий Давлат кончилик институти.

НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ИКТИСОДИЁТ ТАРМОКЛАРИДА КИЧИК БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАЩЛИ

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тад-биркорлик соцасининг ривожланишига алоцида эъ-тибор царатилиши натижасида унинг ицтисодий курсаткичлари жацон мамлакатлари даражаси-га яцинлашиб бораётганлиги ушбу соцага нисбатан етарли шарт-шароитларнинг мавжудлигидандир.

Узбекистонда эркин фаолият учун яра-тилган кулай шарт-шароитлар натижасида мамлакатимиздаги кичик бизнес корхонала-ри ривожланиб, уларнинг сони ва салмоFи усиб бормокда. Кичик бизнеснинг салмоFи иктисодиётнинг барча тармокларида бир маромда ривожланиши мамлакатда турли сохалар уртасида номутаносибликларни ву-жудга келишини олдини олади, шунинг билан бирга х,ар бир тармокда самарали ракобат мухитини таъминланишига замин яратади.

Навоий вилоятида 2011 йилда кичик бизнеснинг вилоятда ишлаб чикарилган ялпи худудий махсулот (ЯХМ) умумий хажмидаги улуши 35,9 фоизни ташкил этган булиб бу Республикамиз буйича ялпи ички махсулот (ЯИМ) умумий хажмида кичик бизнес улуши 2011 йилда 54 фоиз натижани курсатганидан катта фарк килади. Бизга маълумки Навоий вилоятида йирик саноат корхоналари жойлашгани бунинг асосий сабабидир. Шу-нинг учун Навоий вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кай даража-да ривожланаётганини тахлил килишда нис-бий курсаткичлардан фойдаланилса, вазият хакида ойдинрок тасаввурга эга буламиз.

1-жадвалда иктисодиётнинг турли тармокларида Республикамиз ва Навоий вилоятида кичик бизнес субъектлари томони-дан ишлаб чикарилган товар ва хизматлар хажми жорий нархлар буйича, 2-жадвалда эса иктисодиётнинг турли тармокларида Республикамиз ва Навоий вилоятида кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чикарилган товар ва хизматлар хажми ахоли жон бошига хисобида таккослаб курсатилган.

Бу курсаткичларни хисобга олишда жахон молиявий-иктисодий инкирози бошланиши-

дан олдинги йил яъни, 2007 йилдан, мамлакатимизда "Кичик бизнес ва хусусий тадбир-корлик йили" деб эълон килинган 2011 йил якунигача булган давр камраб олинди. Бу давр оралиFида кичик бизнеснинг Республика ЯИМдаги улуши 45,7% дан 54% гача яъни 1,18 баробар ошди. Навоий вилояти ЯХМда кичик бизнес улуши 2007 йилдан 2011 йил охирига келиб 25,6% дан 35,9% гача, 1,40 баробар ошган. Навоий вилоятидаги кичик биз-несни ЯХМдаги усиш суръати Республика курсаткичидан юкори булганини курамиз. Бу натижа билан Навоий вилоятида кичик биз-несни ривожлантириш буйича салмокли иш-лар олиб борилаётганини англашимиз мум-кин.

1-жадвалдаги маълумотларни тахлил килиб чиксак, саноат махсулотларини ишлаб чикариш 2007 йилда Республика буйича кичик бизнес субъектлари 2 триллион 366 миллиард 500 миллион сум булган булса, 2011 йилда 8 триллион 742 миллиард 700 миллион сум булган, яъни 3,69 баробар ошган. Навоий вилоятида кичик бизнес саноат махсулоти 2007 йилдан 2011 йилга 43 миллиард 200 миллион сумдан 213 миллиард 700 миллион сумга ошган, узгариш 4,95 баробар-ни ташкил этмокда. Кишлок хужалигида кичик бизнес махсулоти Республикамиз-да 2007 йил 8 триллион 763 миллиард 800 миллион сумдан, 2011 йилга келиб 19 триллион 211 миллиард 700 миллион сумга ошган, узгариш 2,19 баробар. Навоий вилоятида кичик бизнеснинг кишлок хужалигидаги махсулотлари 2007 йилдан

1-жадвал

Узбекистан Республикаси ва Навоий вилоятида кичик бизнес субъектлари фаолиятининг ик;тисодиёт тармок;лари буйича узгариши курсаткичлари1

2007 йил 2008 йил 2009 йил 2010 йил 2011йил

Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти

Ахоли сони (минг киши) 26867,8 824,3 27313,7 834,1 27533,4 851,6 28001,2 864,2 29559,1 881,7

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

КБнинг ЯИМ ва ЯХ,Мдаги улуши 45,7 25,6 48,2 29,1 50,1 30,3 52,5 34,4 54 35,9

Ик,тисодиёт тармок/1арида кичик бизнес махсулотлар хажми (миллиард сум), жумладан:

Саноат 2366,5 43,2 3302,1 61,2 4739,4 86,4 6568,8 118,9 8742,7 213,7

К.ИШЛОК, хужалиги 8763,8 348,9 10248,9 416,9 12375,1 505,6 15478,7 667,2 19211,7 850,3

Асосий капиталга инвестиция 1090,4 37,8 1883,4 69,5 2866,6 113,8 4745,8 216,5 5788,4 283,4

К,урилиш 1392,5 76,2 2034,6 111,4 2855,8 156,6 4278,5 220 6513,8 365,2

Савдо 4463,8 154,4 5929,2 235,6 7671 321 10820,9 427,8 13295 546,5

Пуллик хизматлар 1542,8 44,5 2195,1 67,8 3067,6 104,9 3776,3 121,6 4893,9 159,3

2-жадвал

Узбекистан Республикаси ва Навоий вилоятида кичик бизнес субъектлари ма^сулотининг ик,тисодиёт тармок;лари буйича а^оли жон бошига узгариши курсаткичлари2

2007 йил 2008 йил 2009 йил 2010 йил 2011йил

Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти Республика Навоий вилояти

Ахоли жон бошига тугри келадиган ик,тисодиёт тармок,ларидаги КБ махсулоти (минг сум), жумладан:

Саноат 88,1 52,4 120,9 73,4 172,1 101,5 234,6 137,6 295,8 242,4

К.ИШЛОК, хужалиги 326,2 423,3 375,2 499,8 449,5 593,7 552,8 772,0 649,9 964,4

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Асосий капиталга инвестиция 40,6 45,9 69,0 83,3 104,1 133,6 169,5 250,5 195,8 321,4

К,урилиш 51,8 92,4 74,5 133,6 103,7 183,9 152,8 254,6 220,4 414,2

Савдо 166,1 187,3 217,1 282,5 278,6 376,9 386,4 495,0 449,8 619,8

Пуллик хизматлар 57,4 54,0 80,4 81,3 111,4 123,2 134,9 140,7 165,6 180,7

о

О X О

1 Узбекистон Республикаси ва Навоий вилояти статистик ахборотномалари асосида муаллиф томонидан тузилган

2 Узбекистон Республикаси ва Навоий вилояти статистик ахборотномалари асосида муаллиф томонидан тузилган

1-расм.

Саноатда кичик бизнес томонидан яратилган махсулот (иш,хизмат)ларнинг ахоли жон х,исобидаги ^ажми1.

2007 2008 2009 2010 2011 йиллар

2-расм.

Кишлок, хужалигида кичик бизнес томонидан яратилган махсулот (иш,хизмат)ларнинг ахоли жон ^исобидаги х,ажми2.

Узбекистан Навоий

И-г

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

2007 2008 2009

2010 2011

ииллар

2011 йилгача 348 миллиард 900 миллион сумдан 850 млрд 300 миллион сумгача ошганини кузатамиз, узгариш 2,44 баробар булмок,да. Иктисодиётнинг бошк,а тармокларида асосий капиталга инвестиция, курилиш, савдо, пуллик хизматлар каби тармок,ларда х,ам эътибор бериб карасак Навоий вилояти кичик бизнес субъектлари мах,сулотлари х,ажми Респу-бликанинг шу тармок,лардаги кичик биз-

1 Узбекистон Республикаси ва Навоий вилояти статистик ахборотномалари асосида муаллиф томонидан тузилган

нес субъектлари мах,сулоти х,ажмига нис-батан юк,орирок, ошганини кузатамиз.

2-жадвал маълумотларига эътибор каратсак куйидагиларга амин буламиз. Кичик бизнес субъектлари томонидан жорий бах,оларда х,исобланган махсулот х,ажмини ах,оли жон бошига т^ри келиши тах,лили Навоий вилояти курсаткичлари ик,тисодиёт тармокларида Республика курсаткичларидан юк,ори эканлигини курамиз. Фак,ат саноат

2 Узбекистон Республикаси ва Навоий вилояти статистик ахборотномалари асосида муаллиф то-монидан тузилган

3-жадвал

Навоий вилоятида кичик бизнес субъектлари ах,оли жон бошига ишлаб чик,арилган мах,сулотининг Республикадагига нисбатан 2007-2011 йиллар буйича курсаткичлари (фоиз х.исобида)1

йиллар 2007 2008 2009 2010 2011

Саноат 59,5 60,7 58,9 58,6 81,9

Кишлок хужалиги 129,8 133,2 132,1 139,7 148,4

Асосий капиталга инвестиция 113,0 120,8 128,4 147,8 164,1

Курилиш 178,4 179,3 177,3 166,6 188,0

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Савдо 112,7 130,1 135,3 128,1 137,8

Пуллик хизматлар 94,0 101,1 110,6 104,3 109,1

сохасида Навоий вилояти кичик бизнес кор-хоналари Республика даражасидан паст экан-лиги кузатилади (1-расм).

Кишлок хужалигида эса бу борада-ги курсаткичлар анча юкори эканлигини курамиз. 2011 йилда Республика буйича кичик бизнес кишлок хужалик махсулоти ахоли жон бошига 649,9 минг сум булса, Навоий вилоятида бу курсаткич 964,4 минг сум булган. Вилоят курсаткичи Республика курсаткичидан 1,48 баробар зиёд эканини курамиз (2-расм).

Асосий капиталга инвестиция киритиш буйича кичик бизнеснинг ахоли жон бошига туFри келадиган курсаткич 2007 йилда Респу-бликада 40,6 минг сум, Навоий вилоятиники 45,9 минг сум, 2011 йилга келиб Республикада бу курсаткич 195,8 минг сум, вилоятники эса 321,4 минг сум. Савдо сохасида хам вилоят курсаткичлари Республика курсаткичларига нисбатан 2007-2011 йилларда юкори суръат-лар билан усганини курамиз.

3-жадвалдаги маълумотларга асосланиб Навоий вилоятидаги кичик бизнес корхона-лари томонидан ишлаб чикарилаётган товар ва хизматлар хажмининг ахоли жон бошига туFри келадиган курсаткичлари буйича Республика даражасидан юкори эканини эти-роф этсак булади. Саноатда кичик бизнес вилоят курсаткичи 2007 йилда Республика

курсаткичига нисбатан 59,47 фоизина ташкил этган булса, 2011 йилга келиб бу курсаткич 81,94 фоизни ташкил этганини куринади. Кишлок хужалигида эса кичик бизнесда яра-тилган ахоли жон бошига махсулот Республика курсаткичини 129,69 фоизни ташкил этган булса, 2011 йилга келиб бу курсаткич 148,39 фоизни ташкил этди. Курсаткичлардан Навоий вилоятида кишлок хужалиги, асосий капиталга инвестициялар киритиш, курилиш савдо сохаларида Республика даражасидан анча юкорилигини куришимиз мумкин. Ахолига пуллик хизматлар курсатиш буйича вилоят курсаткичи Республика курсаткичидан бир оз юкори булса, саноатда бу курсаткич паст эканлигини курамиз. Бир томондан янада эъ-тибор каратсак, саноатда хам махсулот ишлаб чикариш динамикаси ёки ахоли жон боши хисобига туFри келадиган махсулот курсаткичи усиш суръатлари вилоятда Республика буйича хисобланган ушбу курсаткич усиш суръатларидан юкори эканлиги намоён булади. Бу натижалар билан Навоий вилояти иктисодиёт тармокларида кичик бизнес узига хос хусусиятлар билан ривожланмокда, деб хулоса киламиз.

Адабиётлар руйхати:

1. Улашев И.О., Бакоев Х.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожла-нишининг худудий жихатлари // "Стратегии модернизации и обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста" Узбекистон иктисодчиларининг 3-форуми маколалар туплами. -Т: ИПМИ, 2011. 406-410 бетлар. 1

2. Ходиев Б.Ю., Косимова М.С., Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Т.: ТДИУ, 2010.

3. Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси ва Навоий вилояти статистика бошкармаси ахборотномалари (2007-2011 йй).

1 Узбекистон Республикаси ва Навоий вилояти статистик ахборотномалари асосида муаллиф томони-дан тузилган