Научная статья на тему 'Метод синтеза модели геоинформационной системы на основе базовых полиномов'

Метод синтеза модели геоинформационной системы на основе базовых полиномов Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

CC BY
93
17
Поделиться
Ключевые слова
ПОЛЕ ГАЛУА / GF(2)

Аннотация научной статьи по компьютерным и информационным наукам, автор научной работы — Нефедов Л. И., Кривенко С. А., Мусиенко Е. Н.

Предложен новый метод для верификации выполнения разложения полинома определенной степени P ( x ) на множители над полем Галуа GF(2). За основу принятая модель корпорации Altera, которая применяется в пакете автоматизированного проектирования микросхем QuartusII(2009), аналогичную модель применяет корпорация Xilinx и другие. Новизна нашего подхода заключается в том, что на первом этапе применяется временное моделирование в двух иерархических уровнях и предусматриваются специальные мероприятия для исключения блокировок, а на завершающем этапе выполненное натурное моделирование на реальной сверхсовременной микросхеме, которая развивает на три порядка большую скорость вычисления. Ил.: 6. Библиогр.: 11 назв.

Похожие темы научных работ по компьютерным и информационным наукам , автор научной работы — Нефедов Л. И., Кривенко С. А., Мусиенко Е. Н.

Primitive polynomial model synthesis method for the geoinformation system

We give a new method for performing the distinct-degree factorization of a polynomial P(x) over GF(2). The model of Altera Corporation was accepted for basic. The Quartus II(2009) development software provides a complete design environment for system-on-a-programmable-chip (SOPC) design. Similar model is applied by the corporation of Xilinx et al. We use a multi-level blocking strategy. The Quartus II Classic Timing Analyzer makes it possible to analyze the performance of all design logic and guides the Fitter to meet your timing goals. Timing simulation produced in 1000 times faster. Figs: 6. Refs 11 titles.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Метод синтеза модели геоинформационной системы на основе базовых полиномов»

Jl.l. НЕФЬОДОЩ, д.т.н., проф, зав каф ХНАДУ (м. Харків),

С.А КРИВЕНКО, К.Т.Н., доц ХНАДУ (м.Харків),

Є.М. МУСІЄНКО, аспірантХНАДУ (м. Харків)

МЕТОД СИНТЕЗУ МОДЕЛІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ БАЗОВИХ ПОЛІНОМІВ

Наданоновий методдля верифікаціївиконання розкладання поліному певного ступеняР(х) на множники над полем Галуа GF(2). За основу прийнята модель корпорації Altera, яка застосовується пакеті автоматизованогаїроектуваннямікросхем Quartusll(2009),аналогічну модельзастосовуєкорпораціяХіїіпх та інші. Новизнана шого підходу полягаєв тому, що на першомуетапі застосовуєтьсяасовемоделювання двох ієрархічних рівнях і передбачаються спеціальні заходед ля виключення блокувань а на п рикінцевому етапі ви конане натурне моделюванняна реальнійнадсучасніймікросхемі яка розвивавна три порядку більшу швидкість обчисленняцодопевнихполіномівінтервалуїл.: 6. Бібліогр: 11 назв

КлючовісловаполеГалуз GF(2), Altera, Quartusll, Xilinx.

Постановкап роблемиСучасні глобальніінформаційніінфраструктури широко застосовують азові поліноми Системасупутникової навігації GPS [11 застосовуєбазові поліноми х1 °+х9+х8+х6+х3+х2+х'1; х12+х9+х8+х4+х3+х2+1; х12+х11+х1 °+х9+х8+х5+х2+х+1; х12+х1 W^x'+Z+x7+х6+х5+х4+х3+х2+1; х12+х11+/ + +х6+1;х10+^+1. Глобальнжистемадлямобільногозв’язкуСЗМ [2] застосовує базові поліноми х6+х5+^+х2+1; х6+х4+х+1; /+ х4+л3+л2+1 та багато інших. Універсальнасистемадля мобільного зв’язку UMTS [3] застосовуєбазові поліноми х8+л6+л5+х4+1; х9+л8+х7+л6+х4+л2+х+1 табагатоінших. Загалонщуже велика кількість геоінформаційних систем (ГІС) [4] застосовує згадані поліноми (наприклад EGNOS, GAGAN, GLONASS, GNSS, MSAS, NA-ESRD, NA-ESRK, QZSS, SBAS, WAAS).Актуальною проблемою є науково обгрунтований вибір поліномі^ який є ефективним за швидкодією та конкурентноздатниі\ааскладністю[5].

АналізлітературиПроблемафакторингуодновимірногсбагаточленного поліномуР(х) над обмеженим! олемЯ часто виникаєв обчислювальній алгебрі[5]. Важливийвипадокє тоді, колиГ має мапенькурозмірністьі Р(х) маєдуже високий алерозкиданийступінь, тобто це поліномР(х) маєтільки маленькукількість відмінних від нуля складових Щоб спроститироЗясненнд ми обмежуємоувагу щодо випадку де F поле Галуа GF(2) і Р(х) - трином Р{х)= / + /+ 1,r > s> 0,хочанаведеннижчеідеїзвертаютьобільшзагалом можуть бути узагальнені к орисні для факгорингурозкиданихмногочленів над полямима ленької розмірності Наша мета - надати метод з добре обфунтованоюскладністю Зтих пір, як ми обмежуємсувагудотричленіз ми формуємссереднювеличинунад всіма тричленамифіксованогоступеняг. Наша спонука - розвивати швидкість попередніх методів для пошуку тричленіввищого ступеня що не піддаютьсяіеретвореннк[6]. Для наданого

ступеняг, ми хочемознаходитивсі триномих' + Xs + 1, що не піддаються перетвореннюУ відомихприкладахзначенняг - це обоёязково експонента MepceHa(Mersenne)jo6Tq 1 - 1 є простечислоМерсенаВ такомувипадку триномступеняг, щонепіддаєтьсяіеретворенніробойязковопримітивний В даній роботі розробленийметод без обмеження до представників чисел Мерсенду цьомувипадкупотрібенрозкладполіномівступенявід 1 до2г - 1 на множники длятого, щобперевіритшримітивність(подивітьсянаприклад [7]). ЧасторозглядаютьекспонентуМерсенаг = ±1 за модулемв, тому що в іншому випадку теорема Свена (Swan) [7] виключає тричлену що не піддаютьсяперетвореннюступеняґ (завиняткомв = 2a6os= г - 2, алеці випадки звичайнолегкі для управління наприкладякщог = 13466917або 20996011ии маємог = 1 за мэдулеМЗ,так / + х2 + 1 ділимох2 + х+ 1). Прості числа Мерсенаможуть бути знайденна сайті великого пошуку в Інтернеті простих чисел MepceHa(Great Internet Mersenne Prime Search-GIMPS) час написанню сім з восьми найбільших відомих чисел Мерсена задовольняютіумові г = 1 за модулемв: г = 6972593; 24036583; 25964951; 30402457; 32582657; 37156667; 42643,80И31126О9.У випадкунайменшого г= 6972593 примітивний тричлен був знайденийна основі в икористання ефективногсвиконаннянаївногоалгоритму(Вгепі, Larvala Zimmermann) [6]. Цей алгоритм не дозволяє розглянути більші числа Мерсенз тому що алгоритммаєдляобчислювально'складностігрубо оцінку порядку/-3 і для наступноговипадкуг = 24036583Иеобхідноп риблизнов 41 разбільшечасу ніж для г = 6972593.3апропонованиР[9] новий швидкий алгоритм (Brent і Еіттегтапп^озволяєзнайтидвапримітивнітричленкгорядкуг = 2403658% меншийчар ніж наївнийалгоритищля г= 6972593Лрискорення\/іетодунад наївнималгоритмощля г= 24036583иаєкоефіцієнт560.Таким чином, задача пошуку базових поліномів залишаєтьсяактуальною Крім того, необхідно зняти обмеженнїдляпорядкуполіномуекспонентоюМерсенаСучасніпакети автоматизованого проектування мікросхем [10] дозволяють зняти це обмеження Вони маютьу своємускладідві моделіфункціональноїга часової верифікації систем причому функціональнемоделюванняздійснюється із значнобільшою швидкістщ натурнемоделювання/іаєще більшу швидкість Якщо розглядатинатурні моделі то тут існує два обмеження час і розмір мікросхеми Час обмежимоодним тижнем - це приблизно 1000000секунд При цьому число повторень псевдовипадковоїпослідовності на тактовій частоті 1 ГГц буде складати 1000000000млн і для цього знадобиться приблизно 50 тригеріщ що ніяк не відповідає можливостям сучасних мікросхем

Метою даної роботиг метод підвищення швидкодії моделі ГІС, за рахунок розробки методу синтезу моделі ГІС на основі базовихп оліномів шляхом зменшення обчислювально'юкладності Для досягнення^ ієї мети можназастосуватівідомийметодуправлінняіроектомта розйязатинаступні вісім задач [11]: (1) за допомогою програмного забезпечення

MATLAB/Simulink синтезувати модель елементу ГІС системи на основі штатних блоків пакету Simulink і призначених для користувача блоків^ наприклад блоків Altera DSP Builder; (2£астосуватиспеціалізованийблок наприклад блок ЗідпаІСотріІегдля синтезуі аналізупроекту (3) імітувати роботувиробуна основі моделів пакеті Simulink, наприклад виконатианаліз сигналів моделі за допомогою осцилографа (4) запустити програму SignalCompiler і встановити параметри імітації і синтезу наприклад за flonoMoroK>3aco6yRTL корпорації Altera; (5) виконати RTL моделюванця(б) використовуватквихідні файли вироблюваніблоком SignalCompileraacoOiB Altera DSP Виіїсіегдля виконання синтезу 3aco6aMnRTL; (7) компілювати проект системи в середовищі Quartus II; (8) завантажити програмну інформацію проектув макете истемиі провести комплексні випробування апаратного програмногозабезпеченнвистеми

Метод синтезу моделі ГІС на основі базовихі оліномів На жаль) швидкодіяпрограмногозабезпеченнЛ/IATLAB/Simulink сьогодні не дозволяє розёязати першузадачувідомимиметодамй синтезуватниоделіелементів ГІС на основі базовихполіноміввеликогопорядку Тому необхіднорозробити новумодельв виглядіієрархічногопроектуякий маєдварівні, на верхньому рівні застосовантдин модульз ім’ям p37toplevel0lHa нижньмурівні чотири модуліз іменами p37prn; p37controller; p37counter; p37prn2.

Виводи модуля вхід тактового сигналу що синхронізує роботу модуля (CLKin); вхід запуску (StartTop); вхід скидання (Resetin); вхідна шина для вектору ініціалізації (A[width..1]); вихідна шина стану генератора псевдовипадковоїпослідовності (Gstate[Width..1]); вихід елемента XOR (trixor); вихід елементаг полінома (widthxorout); вихід елемент® полінома (saxorout); вихід квітування результатуверифікації (Done); вихідна шина автомата обмеженимнисломстанів(Е[4..1]); вихіднашиналічильникатактів (Tact[Width..O]); вихідна шина поточного значення вектора ініціалізації (lni[Width.. 1 ]); вихід елемента XOR (trixor), вихід елементаг полінома (2widthxorout); вихід елемента s полінома (2saxorout); вихід квітування результат^верифікації(20опе).Процедурасертифікаці'починається появою логічної одиниці на вході запуску (Start).T ривалістьактивногорівня сигналу-один період тактового сигналу CLK. Значення вхідних чисел залишається незміннимз моменту появи логічної одиниці на вході Start до закінчення процедури При Done = І на виході Gstate[] має бути відповідний вектор ініціалізації

Відзначимр що модуль (P37toplevel01 )є модулем верхнього рівня в ієрархії описів До складу модуля верифікації входять модуль підготовки даних (р37ргп2); генераторна основі поліному (Р37ргп); лічильник тактів (P37Counter);6noK управління роботою модуля сертифікації(Р37СопІгоІІег). Модельреалізованана базімодулівз параметрами, s (Width,Sa),які можна змінюватиб ез обмежень Процедура синтезу складного модуля верхнього рівня розділена на етапи Спочатку створеніокремі модулі і перевіренахня

робота Потім виконана компіляція наведеноївище схемиза допомогою пакету автоматизованогстіроектуваннщи фровихмікросхем МАХ+РІивІІ і перевіренфоботамоделів цілому

Спочатку отримаємо результат на прикладі двох поліномів 1 +х+х4,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1+х+;?+х3+х4. Першийполіномхочаі є триномомдляякого г = 4,8= 1,але г = 4 не є експонентоюМерсенд тому для перевірку чи є поліном базовим необхідновиконатиділенняполіномівзамодулемцва15разів

) = х11+х8+х7+х5+х3+х2+х+1;

) = х10+х7+х6+х4+х2+х+1 залишокх3; ) =х9+хе+х5+х3+х+1 залишою^+х2;

) =х8+х5+х4+х2+1 залишокхЧх2;

) = х7+х7+х®+х зал ишокх3+х2+х+1;

) =х6+х3+х2+1 залишою^+х; =х5+х2+1 залишою^+х+І;

=х4+х зал ишокх+1;

=х3+1 залишою^+х;

=х2 залишокх3+х2+1;

= хзалишою^+х+І;

= 1 залишокх;

= хзалишокі;

=х2+1 залишокх; =х3+х2+хзалишок1.

(х15+1)/(х4+х+

(х14+1)/(х4+х+

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

(х13+1 )/(х4+х+

(х12+1 )/(х4+х+

(х11+1)/(х4+х+

(х10+1 )/(х4+х+

(х9+1)/(х4+х+1 (х8+1)/(х4+х+1 (х7+1)/(х4+х+1 (х6+1 )/(х4+х+1 (х5+1)/(х4+х+1 (х4+1)/(х4+х+1 (х4+х+1 )/(**+1 (х4+х+1 )/(х*+1

(Х4+Х+1)/(Х+1) :

Тому можна зробитивисново* що поліном 1 +х+і є базовим Аналогічно для поліному 1+х+^+х3+х4 можна зробитивиснової* що він не єбазовимДля цього необхіднозновувиконатиділенняполіномівзамодулемцва

(х15+1)/(х4+х3+х2+х+1) =х11+х10+х6+х5+х+1;

(х14+1 )/(х4+х3+х2+х+1) =х10+х9+х5+х4 залишокх3+х2+х;

(х13+1 )/(х4+х3+х2+х+1) =х9+хв+х4+х3 запишоюЛИ;

(х12+1 )/(х4+х3+^+х+1) =х8+х7+х3+х2 запишою^+І;

(х11+1 )/(х4+х3+^+х+1) =х7+х6+х2 залишокх2+1;

(х10+1)/(х4+х3+х2+х+1) =х6+х5+х+1.

Тобто на поліномх4+х3+х2+х+1 ділятьсябеззалишкуполіномих15+1 та х10+1, а може і інші поліноми більше низького порядку Цей приклад підтверджує ЩО верифікаціяполіному не є простою процедуро»? так для перевіркиполіномух^+х^+І необхідновиконатиділенняполіномів ступеня невищег = 8589934591іриблизно10мільйонівразів

Розглянемо граф переходів автомата з обмеженим числом станів (Р37СопІгоІІег), який виконає сертифікацію поліному х33+х20+1 в складі запропонованосистеми Умовне графічнезображеннгавтоматрщо управляє роботоюмодулд наведенеіа рис 1.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

RST CLKEN[4..1]

— START

— HANDLER

— ACC

— INI

CLK

inst

Рис 1. У мовнеграфічнезображеннявтоматащо управляфоботоюмодуля

Автоматмаєвиводи CLK - вхід синхронізації RST -вхід асинхронного скидання автомата на п очатковий стан START - вхід запуску автомата HANDLER - вхід ручного управління АСС - вхід і ндикації збігу вектору ініціалізації INI - вхід індикації настулноговекгораініціалізації! CLKEN[4] -вихідний сигнал дозволу ініціалізації генератора CLKEN [3] - вихідний сигнал дозволуна зміну стану генератора CLKEN [2] - вихідний сигнал дозволупідготовки даних CLKEN [1] - вихідний сигнал що дозволяезапис нового вектора ініціалізації Логіку роботи автоматазадаєграф переходів наведенийюрис 2.

Рис 2. Графавтоматуякий маєусьогоб станів 121

Перелікстаніва втомата Стані DLE. Стан очікування (вихідний стан автомат^

Стан Fetch .Здійснюєтьсяіідготовкавектораініціал ізації Станіпіі В тригеригенераторааписуютьсфозряді/вектораініціалізації Стан Store. Зберігаються результати розрахунку для визначення наступногостанугенератору

Стан Load. Виконуєтьсязмінастанугенератора Стан ERR. Станпомилки

Модуль автомату синтезований засобами пакета Quartuti з використаннялдляйого опису onepaTopiECaseJ F THEN.

Резул ьтатідосл ідженьРезул ьтатютримані шляхом розйязаннязадач (4) - (8). Хоча цей шлях і є більш довгиму порівнянніз відомим [11], але розйязати задачі (2), (3) на сьогодні не можливр тобто не можливо застосуватіспеціалізованийло^ наприкладблокЗідпаїСотріїегдлясинтезу і аналізу проекту та імітувати роботу виробу на основі моделів пакеті Simulink. Результатирозйязання задачі (4) наведену відповідному звіті корпорації Altera, де наведені параметри імітації і синтезу Результати розйязаннязадачі(5) наведеннарис 3.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

p37controller:$00000

АСС

CLK

HANDLER

CLKEN[4..1;

INI

RS7

START

Рис 3. Результаті!?^ моделюваннягадуляверхньогсрівня

Цей результатотриманошляхомвиконання КТЬ моделювання пакеті ОиагіивІІ.Туг наведенопише один модулі? автомаїз обмеженоюкількістю станіщ з чотирьохмодулів проекту мікросхеми Видне* що проект виконано коректнр принаймніспівпадаютьназвивходівтавиходів(диа рис 1). Результатірозйязаннязадачі(б) наведеннарис 4.

Рис 4. РезультатіКИ моделюваннщифровогсввтомату

Виконання синтезу графу переходів виконано засобами RTL. Тут наведеної ерехід зі стану очікування IDLE до стану INIT записув тригери генераторфозрядІЕвектораініціалізації(диа рис 2).

Для р озйязаннясьомої задачі виконанак омпіляція проекту системив середовищіОиаіІивІІ 9.1. Виконано функціонал ьнета часове моделювання кожного з модулів

На рис. 5 наведенийфрагменрезультатішіоделюваннягенератораякий побудованижа основі поліномачетвертогоіорядкуг = 4.

4 из 1.35 из 1.36 из 1.37 из 1.38 из 1.39 из 1.4 из 1.41 из 1.42 из 1.43і.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

і________!________!_______!________і________і_______!________і________\________|_

і.О пз

і_________________

\ Р ^ Е

Рис 5. ЧасовадіаграмадпявекгораініціалізаціїР

Начасовійдіаграмівиднодвастаниз 6 станів генераторі, Е, С, 9, 3, 7 які він проходить Загальнасількість станів6 меншаза ма<симальнсможливу 15дляг = 4. Потім генераторпослідовнопроходитьстани 1, 2, 5, А, 4, нарешті генераторпослідовнопроходить стани 6, О, В, як це наведенона рис 6.

1.37 us 1.3 Sus 1.3 I us 1.4 us 1.41 us 1Л \ us 1.43 us 1.44 us 1.45 us 1A Sus 1.4 7 us 1.48 us 1.49 us 1i us 1.51 us

j I

D !К в t 6

Рис 6. Часовадіаграмадляпсевдовипадковспослідовності

Загальнасількість станів3 меншаза максимальнсможливу15дляг = 4, алетри варіантимоделюванняхоплюютьвсі 15можливістанигенератора

Цей генераторсинтезованФіа основі базовогополіному1+х+х, тому він проходить всі можливі стани від 1 до F та формує псевдовипадкову послідовність Невеликий порядок поліному г = 4 обранодля демонстрації принципу дії запропонованого методу Для отримання кількісних харакгеристию/іетодувиконанасертифікацігіЗазовогсполіному 1 +^°+^3, для цього розйязана восьмаза дача тобто завантажена рограмна інформація проектув макете истемиі проведенікомплексні випробуванняапаратногсі програмногозабезпеченнжистеми Виконано часовемоделюваннтсистемі^ яка синтезована в пакеті автоматизованогопроектування Quartusll для мікросхеми сім’ї Stratixlll. Часове моделювання за допомогою

запропонованогоиетодудаловиграшприблизнев 1000 разів Моделювання виконано на комп’ютері наступної конфігурації процесор -

lntel®Celeron®CPU 530@1,73 ЄНиаміїть- 1,00ГБ; 32-розряднаопераційна системй/Vindows Vista.

Висновки Таким чином, розроблена/іетодсинтезумоделіГІС на основі базових поліномів За основу прийнята модель корпорації Altera, яка застосовуєтьсв пакеті автоматизованогіпроектуваннямікросхем Quartusll, аналогічну модельзастосовуєкорпораціяХіІіпх та інші. Новизнап ідходу полягаєв тому що моделе на відміну від і снуючих, побудована двох ієрархічних рівнях і передбачаютьсязпеціальні заходи для виключення блокувань В результаті застосуваннязапропонованогометоду швидкість верифікації базовихп оліномів була підвищенана три порядки В якості перспективирозвиткудослідженьможна запропонуватфозробкумоделідля naKeTyMatlab/Simulink.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Списоклітератури 1. 3GPP TS 26.073. "ANSI-C code for the Adaptive Multi Rate (AMR) speech codec" -Режимдоступу URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/26_series/26.073/ 24.06.£009 - Заголовокв екрану 2. 3GPP TS 26.090. "3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group GSM/EDGE Radio Access Network;Channel coding (Release влежим доступу URL:http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/45_series/45.003/ 24.06.фО 09 Заголовок екрану 3.3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Multiplexing and channel coding (FDD)(Release 8)" - Режим доступу

URL:http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.212/ 24.06.фО 09 Заголовок екрану 4.3GPP TS 22.071. "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Location Services (LCS); Service description; Stage 1 ^еІеа&е8$Ямдоступу URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/26_series/22.071/ 20.09.^009 Заголовок екрану 5. Gather) J.Polynomial factorization over F2J von zur Gather) and J. GerhaUdMaVn. Comp. 71 (2002), 1677-16986. Brent R.P.A primitive trinomial of degree 6972593F?.P. Brent, S. Larvala and P. Zimmermann II Math.Comp. 74 (2005), 1001-1002, -Режим доступу URL:

http://wwwmaths.anu.edu.ai№ent/pub/pub224.html -Заголовокв екрану 7. Gathen J. Modern Computer Algebra U. von zur Gathen and J. GerhaHdC.ambridge University Press, Cambridge, UK, 1999.8. Woltman G.GIMPS, The Great Internet Mersenne Prime Searifli IWoltman- Режим доступу URL: http://www.mersenne.org / Загоновою екрану 9. Brent R.P. A Multi-level Blocking Distinct-degree Factorization Algorithm/?.?. Brent and P. Zimmermarih Math. Comp. 74 (2007), 1001-1002, -Режимдоступу URL: http://www.inria.fr -Заголовою екрану 10. Нефьодо&І.І.

Застосуванняакету MAX+Plusll при викладаннідисципліни'Тнучка автомати заціжиробництй /Л.І. НефьодорС.А Кривенко!І Сучасні технології підготовки фахівцівв умовах подальшого розвитку вищоїо світи України: Матеріали міжнародної науковометодичної конференції -Харків: ХНАДУ, 2005. - С. 53-54. 11. Нефедов Л.И. Управление проектом создания геоинформационнойсистемы для транспортных перевозок/ Л.И. НефедорС.А. Кривенко А.П Cmamue/fS^/АвтомобильныкгранспортУ Сб. научн тр. - Харьков Изд-воХНАДУ. - 2006. -Вып.18. -С. 42-46.

УДК 656.13:681.3

Метод синтезамоделигеоинформационновистемына основебазовыхполиномов /НефедоЛ.И., КривенкоС.А., МусиенкоЕ.Н. // ВестникНТУ "ХПИ". Тематическиюыпуск Информатика! моделирование-Харьков НТУ "ХПИ". -2010. -№21. -С. 117- 125.

Предложенновыйметоддляверификацижыполненифазложенияюлиномаопределенной степениР(^ на множителинад големГалуаЄР(2).ЗаосновулринятаяиоделькорпорацииА№ега, которая применяется пакетеавтоматизированногороектированиямикросхем0иаг1из11(2009), аналогичнуюмодельприменяекорпорацияХіїіпх и другие Новизнанашегоподходазаключается в том, что на первомэтапеприменяетс5временноелоделированив двухиерархическиэуровнях и предусматриваютсяпециальнышероприятищля исключенияблокировок а на завершающем этапевылолненноенатурноемоделированива реал ьной;верхсовременномикросхеме которая развиваема три порядкабольшуюскоростьвычисленияИл.: 6. Библиогр: 11 назв

КлючевыесловаполеГалуд GF(2), Altera, Quartusll, Xilinx.

UDC 656.13:681.3

Primitive polynomial model synthesis method for the geoinformation system / Nefedov L.I., Krivenko S.A., Musienko E.№ Herald of the National Technical University "KhPI". Subject issue: Information Science and Modelling. - Kharkov: NTU "KhPI". - 201 №.-21. - P. 117 - 125.

We give a new method for performing the distinct-degree factorization of a polynomial P(x) over GF(2). The model of Altera Corporation was accepted for basic. The Quartus N(2009) development software provides a complete design environment for system-on-a-programmable-chip (SOPC) design. Similar model is applied by the corporation of Xilinx et al. We use a multi-level blocking strategy. The Quartus II Classic Timing Analyzer makes it possible to analyze the performance of all design logic and guides the Fitter to meet your timing goals. Timing simulation produced in 1000 times faster. Figs: 6. Refs 11 titles.

Key wordsfields Galua, GF(2), Altera, Quartusll, Xilinx.

Поступилавредакцію05.10.2009