Научная статья на тему 'Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту'

Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
38
11
Поделиться
Ключевые слова
ринок вантажних перевезень / залізничний транспорт / маркетинг / логістика / механізми взаємодії транспортних систем / рівень транспортних послуг

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — В. І. Копитко, Ю. О. Саксон

Метою статті є вдосконалення діючої на залізничному транспорті системи маркетинго-логістичного забезпечення вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту. Методика. Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з питань функціонування транспортних підприємств, у яких вирішуються проблеми вдосконалення якості планування обсягів продажів транспортних послуг з метою підвищення ефективності управління роботою залізниць на транспортному ринку й забезпечення їх фінансової стабільності в ринкових умовах. Результати. Розвиток маркетингу та логісти на залізничному транспорті дозволить знизити непродуктивні витрати в організації та освоєнні перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит у сфері перевезень, а також підвищити обґрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики новоствореної акціонерної компанії. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо поточних прогнозів обсягів вантажних перевезень, ініційованих залізничними підприємствами, та удосконаленні системи показників для проведення оптимізації вантажних перевезень у різних сегментах споживачів транспортних послуг. Практична значимість. Пропозиції авторів можна використати для подальшого розвитку якості поточного прогнозування обсягів вантажних перевезень на основі проведення маркетингових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій. Створені та існуючі логістичні центри повинні здійснювати аналіз вантажопотоків і розподіл їх на мережі залізниць.

MARKETING AND LOGISTICS TRANSPORT MARKET SUPPORT UNDER RAILWAY REFORM

The article aims at improving the existing rail system of marketing and logistics transport of the reformation of rail transport in the freight market. Method. Methodical basis of the study is the work of local scientists from the operation of transport enterprises to address quality improvement planning sales of transport services in order to improve management of the railways in the transport market and to ensure their financial stability in market conditions. Results. Development of marketing and logistics in rail transport will reduce overhead in the organization and development of transportation by early and adequate response to expected demand in the field of transport and increase the validity of the proposals on tariff and investment policy of the newly formed holding company. Scientific novelty. Scientific innovation is the validity of proposals on the current forecast volume of freight traffic initiated by railway undertakings and improving performance for optimization of freight traffic in different segments of users of transport services. The practical significance. Author proposed suggestions can be used for further development as the current prediction of the volume of freight traffic on the basis of market research using modern information technology. Created and existing logistics centers have to analyze their distribution and freight on the railway network.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту»

УДК 338.625.715

В. I. КОПИТКО1*, Ю. О. САКСОН1

1 Каф. гумаштарно! та сощально-економ!чно! тдготовки, Льв1вська фшя Дшпропетровського нацюна-льного ушверситету зал1зничного транспорту !меш академжа В. Лазаряна, вул. I. Блажкевич, 12а, м. Льв1в, Укра!на, 79052, тел. (032) 267-99-74, ел. пошта v-kopytko@ukr.net

МАРКЕТИНГО-ЛОГ1СТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛ1ЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Мета. Метою статт е вдосконалення дшчо! на зал1зничному транспорт! системи маркетинго-лопстичного забезпечення вантажних перевезень в умовах реформування зал1зничного транспорту. Методика. Методичною основою дослщження е пращ вичизняних вчених з питань функцюнування транспортних тдприемств, у яких виршуються проблеми вдосконалення якосп планування обсяпв продаж1в транспортних послуг з метою шдвищення ефективносп управлшня роботою зал1зниць на транспортному ринку й забезпечення !х фшансово! стаб1льност1 в ринкових умовах. Результати. Розвиток маркетингу та лопсти на зал1зничному транспорт! дозволить знизити непродуктивш витрати в оргашзацп та освоенш перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очшуваний попит у сфер! перевезень, а також щдвищити обгрунтовашсть пропозицш щодо тарифно! та швестицшно! полгтики новостворено! акцюнерно! компанп. Наукова новизна. Наукова новизна полягае в обгрунтуванш пропозицш щодо поточних прогноз1в обсяпв вантажних перевезень, шщшованих зал1зничними щдприемствами, та удосконаленш системи показник1в для проведення оптим1зацИ вантажних перевезень у р1зних сегментах споживач1в транспортних послуг. Практична значимкть. Пропозицй' автор1в можна використати для подальшого розвитку якосп поточного прогнозування обсяпв вантажних перевезень на основ! проведення маркетингових дослвджень з викорис-танням сучасних шформацшних технологш. Створен та 1снуюч1 лопстичш центри повинш здшснювати анал1з вантажопотошв i розподш !х на мереж1 зал1зниць.

Ключовi слова: ринок вантажних перевезень; залiзничний транспорт; маркетинг; лопстика; механiзми взаемодй' транспортних систем; рiвень транспортних послуг.

Постановка проблеми

Створення ПАТ «Укра!нська залiзниця» зумовило напрямки реформування залiзничного транспорту як вщкрито! комплексно! складно! системи, яка вмщуе низку взаемопов'язаних технiчних, технологiчних i економiчних еле-ментiв i е важливою частиною транспортно! системи.

В економiчних процесах такого масштабу виникають певнi перешкоди, пов'язанi з вщмш-ностями в економiчних вiдносинах кра!н-учасникiв, необхiднiстю пошуку iнвестицiйних ресурав для реалiзацi! мiжнародних проектiв з метою вдосконалення транспортних систем. Подолання цих перешкод пов'язане з необ-хщшстю розробки теоретико-методично! бази на основi маркетинго-логiстичного пiдходу на ринку залiзничних перевезень для створення таких механiзмiв взаемодi! транспортних систем взаемоддачих кра!н, якi дозволять

здшснювати вантажнi перевезення й надавати транспортш та iншi послуги високо! якост споживачам на зовнiшнiх i внутршшх ринках.

Анал1з останшх дослщжень i публжацш

Тематику маркетинго-логiстичного забезпечення ринку перевезень, у т.ч. на залiзничному транспорт^ дослiджували I. Аксенов [1], Ю. Бараш [2], А. Брайковська [5], В. Дикань

[3], М. Коршь [7], П. Щдлюний [9], Ю. Цветов

[4], Л. Шило [10] та ш.

Видшення невир1шених ранiше частин зага-льноТ проблеми

Розвиток економiчних i технолопчних ште-грацiйних процесiв спрямований на задоволен-ня зростаючого попиту на вантажш перевезення. Одним з актуальних напрямкiв розвитку системи залiзничних вантажних перевезень е питання об'еднання систем використання рухо-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

мого складу, проблема тдвищення шве-стицшно! привабливосп об'екпв зал!зничного комплексу на локальних { глобальних ринках. Також слщ визначити потенцшних учасниюв у створенш единого центру управлшня вагонним парком { систем взаеморозрахунюв на ринку вантажних перевезень.

Формулювання цшей статтi

Метою цього дослщження е розробка мето-дичних { практичних рекомендацш щодо вдос-коналення маркетинго-лопстичного тдходу на ринку зал1зничних перевезень в умовах рефор-мування зал1зничного транспорту, що сприяти-ме поточному прогнозуванню обсяпв вантаж-них перевезень. Це допоможе економ1чному обгрунтуванню теоретичних { методичних шд-ход1в до рацюнального використання парку вантажних вагошв на ринку зал1зничних перевезень, тдвищить ефектившсть використання рухомого складу й забезпечить створення спри-ятливого швестицшного ктмату для його оновлення в сучасних умовах.

Виклад основного матерiалу дослiдження

Яюсно новий шдхщ до оргашзаци рацю-нально! скоординовано! д!яльносп р1зних транспортних тдприемств у штересах численно! кл1ентури пропонуе маркетинг та лопстика. Це забезпечуе штегращю д!яльносп вантажо-власниюв в управлшш матер1альними, шфор-мацшними, фшансовими потоками !, вщповщно, запасами матер1альних засоб1в, складським господарством, а також взаемодда-чих оргашв та засоб1в зал1зничного та шших вид1в транспорту.

Ринок транспортних послуг визначаеться !х особливостями та особливостями потреб, що задовольняються ними, а також особливостями виробниюв { споживач1в транспортних послуг. 1снують таю особливосп ринку транспортних послуг, що зумовлюють специфшу функцюнування та управлшня тдприемствами транспорту [4]: нематер1альний характер транспортно! продукцп; невщдшьшсть товару-послуги вщ процесу виробництва; немож-ливють накопичити «про запас», що зумовлюе необхщшсть управлшня резервами пропускно! спроможностц специфша кругооб1гу кашталу у сфер! транспорту - реал!защя не товару, а процесу виробництва; просторова роз'еднашсть

пол!гошв реал!заци транспортних послуг - !хня невзаемозамшшсть обмежуе внутршньогалу-зеву (на одному вид! транспорту) конкуренщю; роль виду транспорту на транспортному ринку - значною м1рою залежить вщ його ушверсаль-носп, продуктивносп, розмщення ко-мушкацш, р1вня техшчного устаткування, пров1зно! та пропускно! спроможност!, вар-тост!, зручносп та безпеки перевезень; фор-мування попиту на транспортш послуги з вантажних перевезень суспшьно необх!дними потребами в матер!альному обм!н!.

Д!яльн!сть ПАТ «Укра!нська зал!зниця» та рег!ональних ф!л!й пов'язана з високим ступе-нем невизначеносп, викликано! р!зною реак-ц!ею ктенпв на кон'юнктурн! зм!ни на ринку, що призводить до труднощ!в планування ван-тажно-розвантажувально! роботи, визначення оч!куваних обсяг!в перевезень вантагав. Недо-статне вивчення повед!нки, мотив!в ! переваг р!зних категор!й споживач!в транспортних послуг у вибор! партнер!в по б!знесу, реакц!! окремих ктенпв (груп) на дИ чинниюв, що формуються на п!дприемницькому, репональ-ному, галузевому, державному та м!жнародно-му р!внях управл!ння, а також недосконалють наукового !нструментар!ю для дослщження й прогнозування транспортно-економ!чних

в!дносин вимагають застосування маркетингу та лог!стики.

Укра!ни розглядаеться, як кра!на з транзит-ним потенщалом [5], що ор!ентована на еврош-теграц!ю, мае в!дпов!дати м!жнародним стандартам та бути конкурентоспроможною на ев-ропейському в!дкритому ринку транспортних послуг. Зокрема, р!вень транспортних послуг у сфер! вантажних перевезень мае вщповщати вимогам та потребам м!жнародного вантажо-власника. Для цього необхщно так! практичн! кроки: реал!защя в!дпов!дних економ!чних реформ, реструктуризащя й оновлення основних фонд!в, удосконалення технолог!! перевезень ! п!двищення якосп транспортно-експедиц!йних послуг в!дпов!дно до вимог ринково! еко-ном!ки, европейських та св!тових стандарт!в якост! в цш сфер!.

Застосування маркетингу й лопстики на зал!зничному транспорт! дозволить знизити непродуктивш витрати в орган!зац!! та освоенш перевезень (за рахунок завчасного та адекватного реагування на очшуваний попит у сфер! перевезень), а також шдвищити обгрунто-

вашсть пропозицш щодо тарифно! та шве-стицшно! полiтики компанi!. Це дасть мож-ливiсть в Укра!нi експорту транспортних по-слуг, оскiльки, згiдно зi статистикою СОТ, експорт транспортних послуг становить 21,3 % вщ загальносв^ового експорту комерцiйних послуг. В Укра!ш частка iмпорту досягае 0,4 %, експорту - 1,0 % на загальносвтовому ринку транспортних послуг. Кра!ни €С (27) здiйснюють 32,1 % iмпорту та 43,2 % загально-свiтового експорту транспортних послуг [6]. Зокрема, зпдно зi статистикою €С, на мiжнароднi перевезення товарiв морем припа-дае 50,8 %, автодорожш - 17 %, залiзничнi -1,3 %, повггряш - 22,9 % [8]. За змшаною схемою перевезень здшснюеться близько 60 % св^ового зовнiшньоторговельного товарооб-мшу, з них 75 % - через експедиторiв або опе-раторiв перевезень [9].

Дослiдження психологи споживачiв, у тому числi транспортних послуг, у зарубiжних кра!нах показало, що залежно вiд iнтересiв i схильностей !х можна роздiлити на три групи: першi надають перевагу високш якостi обслу-говування; друп орiентуються на високу швид-юсть, ефективнiсть i мiнiмум ризику; треп де-легують обслуговування процесiв транспорту-вання, збуту та продажу продукци посередни-кам.

Тому економiчна робота затзничного транспорту повинна грунтуватися на запитах споживача. Ктента приваблюють мшмальш термiни доставки, 100 % збереження вантажу при перевезеннi, зручностi з прийому та здачi вантажiв, можливють отримання достовiрно! iнформацi! про тарифи, умови перевезення i мiсцезнаходження вантажу. Тшьки за цих умов клiент готовий нести вiдповiднi витрати.

Розглядаючи питання якостi транспортних послуг та транспортного обслуговування, необ-хiдно пам'ятати i враховувати такi особливостi:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- вибiр сукупностi послуг вимагае розгляду вшх можливих варiантiв рiвнiв транспортного обслуговування;

- потреб у клiента може бути декшька, що тягне за собою вщповщшсть властивостей i характеристик послуг одночасно i часто супере-чить вимогам один щодо одного);

- при укладенш договору запити й потреби клiентiв ч^ко обумовлюються i фiксуються;

- у багатьох випадках потреби клiента з часом змшюються, що зумовлюе необхщшсть

перiодичного проведення маркетингових до-слiджень. Кожен вид послуги транспорту вимагае серйозного вивчення й аналiзу;

- потреби та запити ктенпв зазвичай вира-жаються в певних властивостях з кiлькiсною !х характеристикою i включають такi аспекти, як безпека, функщональна придатнiсть, експлуа-тацiйна готовнiсть, надiйнiсть, економiчнi фак-тори, екологiчнiсть тощо;

- для кшькюно! оцiнки якостi використову-ються такi вирази, як: «вiдносна яюсть», «рiвень якостi», «мiра якостi».

Для полшшення транспортного обслуговування шформащя про якiсть транспортних послуг, отримана на пiдставi накопиченого до-свщу й побажань клiентiв, повинна ретельно вивчатися й аналiзуватися.

У 2017 рощ ПАТ «Укрзалiзниця» плануе ш-вестувати в рухомий склад та шфраструктуру 27,5 млрд грн, що в 4,5 разу бшьше, шж у 2016 роцi, на ремонт рухомого складу спрямуеться 9 млрд грн. Це дозволить закупити понад 9 тис. вантажних та 500 пасажирських вагошв, вщре-монтувати й модершзувати 33 тис. вантажних вагошв [6], тобто доцшьно розглядати весь процес перевезення: вщ вантажовiдправника до вантажоодержувача, включаючи вантажопере-робку, упаковку, збершання, розпакування й iнформацiйнi потоки, яю супроводжують доставку.

Це викликае необхщшсть у створеннi спецiальних лопстичних центрiв, якi мають здiйснювати аналiз вантажопотокiв i розподiл 1х на мережi залiзниць. На основi маркетингових дослщжень даних аналiзу можна ро-зробляти пропозиц^: з ошташзаци вантажопо-токiв на мережi залiзниць i взаемозв'язку з iн-шими видами транспорту; розподiлу перевезень за видами транспорту вщповщно до !х специ-фiчних особливостей, комплектац^ й фор-мування вiдправок; з порядку укладення дого-ворiв i т.д. Мета таких дослщжень - яюсне та повне задоволення попиту ктентури на перевезення.

Для розвитку контейнерно! системи в Укра!'нi, розширення сфери дiяльностi залiз-ничного транспорту Укра!ни на внутрiшньому й зовшшньому ринках, надання транспортних, експедицiйних та шших послуг, регулювання парку контейнерiв та фiтингових платформ, а також утримання !х в технiчно справному сташ створено Фiлiю «Центр транспортного сервюу

«Люки» Публ1чного акцюнерного товариства «Укра!нська зал1зниця», яка на сьогодш е лще-ром у сфер! оргашзаци зал1зничних та штермо-дальних перевезень транзитних та експортно-¿мпортних вантагав у контейнерах [7].

У сферу д!яльност Центру «Люки» входять: оргашзащя перевезень вантажв в ушверсаль-них 20- та 40-футових контейнерах, танк-контейнерах, рефрижераторних контейнерах та експедирування будь-яких ванташв зал1знич-ним та шшими видами транспорту. Центр мае надшш та стабшьш догов!рш вщносини з провщними експедиторськими оргашзащями СНД та Свропи, що дозволяе здшснювати ком-плексне транспортно-експедицшне обслуго-вування вантажв ктенпв з доставкою вантажу за схемою «вщ дверей до дверей» територ1ею кра!н СНД, Балти та Свропи.

У рамках програми створення нацюнального оператора комбшованих перевезень до складу Центру «Люки» включеш зал!зничш термшали поблизу великих промислових центр1в Укра!ни: Ки!в, Одеса, Луганськ, До-нецьк, Дншро, Харюв, а також прикордонний пункт перевантаження з вузько! коли на широ-ку на станцп Чоп. На !х баз! вже функцюнують логютичш центри едино! системи функцюнування зал1зничного та автомобшьно-го транспорту. Як структурний шдроздш Укрзал!знищ Фшя «ЦТС «Люки» представляе !! штереси на м1жнародному р!вш й мае велим партнерсью зв'язки серед зал1зничних адмшютрацш шших кра!н. Усе це сприяе тому, що ктенти, як дов1ряють Фшп «ЦТС «Люки» сво! вантам для перевезення зал1зницею, завжди будуть у виграшь

Отже, сучасш технолопчш процеси, що вщбуваються в логютичних ланцюгах тд час доставки вантагав споживачев!, мають сво! особливост!, яю залежать вщ транспортно! характеристики вантажу (ф!зико-мехашчш та ф!зико-х!м!чш властивосп вантажу, його обсяг 1 маса, вид тари й упаковки), кшькосп вантажу (масов! вантаж1, др!бш парти вантагав, вантам в пакетах, контейнерах, на тддонах), виду транспорту та його пров1зно! здатносп, характеру виробничих об'екпв { ш. Для досягнення поставлено! мети в логютичних центрах слщ виршити таю завдання: виконати анал1з системи поточного планування обсяпв вантажних перевезень; дослщити специфшу й поточний стан ринку вантажних перевезень у сегмент

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

взаемопов'язаних виробництв р1зних галузей економши; виявити групи (категори) спожи-вач1в транспортно! продукцп; класифшувати б!знес-вщносини м1ж шдприемствами, що вщправляють вантажц виробити принципи й методику сегментаци споживач1в транспортно! продукци для формування поточних прогноз1в обсяпв перевезень вантагав за групами, вклю-чаючи детальш ктентсью прогнози; розробити методику щентифшаци р1зних категорш спо-живач1в транспортно! продукци в шфор-мацшному сховищ1, а також методичш реко-мендацп щодо формування поточних прогноз1в обсяпв перевезень.

Висновки з дослщження

Дослщження транспортного ринку й кон'юнктури конкретних товар1в { послуг дають можливють оптим1зувати матер!альш потоки, що циркулюють на цьому ринку, а вивчення кон'юнктури, попиту { пропозици за конкрет-ними товарами й послугами дозволяе оп-тим1зувати логютичш ланцюги. Створен! та юнуюч! лог!стичн! центри повинш зд!йснювати анал!з вантажопоток!в ! розпод!л !х на мереж! зал!зниць. На основ! маркетингових досл!джень результат анал!зу можна розробити пропо-зици з оптим!зац!! вантажопоток!в на мереж! зал!зниць ! взаемозв'язку з шшими видами транспорту, розподшу перевезень за видами транспорту. Розвиток маркетингу та логюти на зал!зничному транспорт! дозволить знизити непродуктивш витрати в оргашзаци та освоенн! перевезень (за рахунок завчасного та адекватного реагування на очшуваний попит у сфер! перевезень), а також шдвищити обгрунто-ван!сть пропозиц!й щодо тарифно! та шве-стиц!йно! пол!тики компан!!.

Перспективи подальших дослiджень у цьому напрямку

Подальш! досл!дження полягатимуть у необх!дност! створення шформацшно-лог!стично! структури з единим шформацшним забезпеченням, доступним для використання вс!ма учасниками транспортного ринку. На зал!зничному транспорт!, який ! в сучасних ринкових умовах е одшею з основних складо-вих транспортно! системи в Укра!н!, такою структурою покликан! стати транспортно-логютичш центри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аксенов И. М. Маркетинг на объектах транспорта : монография / И. М. Аксенов. - Нежин : ООО «Вид-во «Аспект-Пол^аф»», 2006. - 336 с.

2. Бараш Ю. С. Управлшня залiзничним транспортом кра!ни : монографiя / Ю. С. Бараш. - 2-ге вид., пере-робл. i доп. - Днiпропетровськ : Вид-во Дшпропетр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iM. акад. В. Лазяряна, 2006.- 264 с.

3. Дикань В. Л. Маркетингово-лопстичний шдхвд щодо розвитку транспортно-лопстично! iнфраструктури шдприемств залiзничного транспорту / В. Л. Дикань, А. В. Кузьменко // Вюник економiки транспорту i промисловостi. - 2015. - Вип. 51. - С. 9-16.

4. Проблеми та основш напрями реформування залiзничного транспорту Укра!ни / Ю. М. Цветов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цветов та ш. - Ки!в : КУЕТТ, 2007. - 222 с

5. Брайковська А. Дослвдження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища фун-кцiонування пвдприемств транспорту [Електронний ресурс] / А. Брайковська // Прикладна економiка ( Економкт. - 2012. - № 9). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14 (дата звернення 05.05.2017)

6. International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wto.org (дата звернення: 05.05.2017)

7. Коршь М. В. Необхвдшсть впровадження сервюно! лопстики на залiзничному транспорта [Електронний ресурс] / М. В.Коршь //Х Ювiлейна мiжнадродна науково-практ. конф. «Проблеми економiки та управлшня на залiзничному транспорта», ЕКУЗТ-2015. - Режим доступу : http://www.ekuzt.gov.ua/node/89 (дата звернення: 08.05.2017)

8. EU: Transport in Figures 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : Source: http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf (дата звернення: 09.05.2017)

9. Панченко С. В. Тенденци та домшанти розвитку залiзничного транспорту Украши в умовах формування свгтово! транспортно-лопстично! системи товароруху / С. В. Панченко // Вюник економiки транспорту i промисловостi. - 2015. - № 50. - С. 3-5.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

10. Шдлюний П. I. Стан та тенденци розвитку змшаних вантажних перевезень / П. I. Щдлюний, А. М. Брайковська // Економша та управлшня : зб. наук. пр. ДЕТУТ. - 2012. - Вип. 19. - С. 7-19

11. Шило Л. А. Роль маркетингу в шдвищенш конкурентоспроможноста вантажних залiзничних перевезень / Л. А. Шило, I. Л. Добровольська, Г. С. П'ятигорець // Зб. наук. пр. Дншропетр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна «Проблеми економши транспорту». - 2015. - Вип. 10. - С. 87-92.

12. Балчун В. «Укрзалiзниця» у 2017 р. зб№шить швестицп в шфраструктуру та рухомий склад [Електронний ресурс] / В. Балчун // Режим доступу: http://ua.interfax.com.ua/news /general/ 398671.html (дата звернення: 10.05.2017).

13. Фшя «Центр транспортного сервюу «Шски» публiчного акцюнерного товариства «Украшська залiзни-ця» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.liski.ua (дата зверення: 05.05.2017). - Назва з екрана.

В. И. КОПЫТКО1*, Ю. О. САКСОН1

1 Каф. гуманитарной и социально-экономической подготовки, Львовский филиал Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. И. Блажкевич, 12а, г.., Украина, 79052, тел. (032) 267-99-74, эл. почта v-kopytko@ukr.net

МАРКЕТИНГО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Цель. Цель статьи - совершенствование действующей на железнодорожном транспорте системы марке-тинго-логистическое обеспечение грузовых перевозок в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Методика. Методической основой исследования являются труды отечественных ученых по функционированию транспортных предприятий, посвященные решению проблемы совершенствования качества планирования объемов продаж транспортных услуг в целях повышения эффективности управления работой

железных дорог на транспортном рынке и обеспечения их финансовой стабильности в рыночных условиях. Результаты. Развитие маркетинга и логистики на железнодорожном транспорте позволит снизить непроизводительные затраты в организации и освоении перевозок за счет заблаговременного и адекватного реагирования на ожидаемый спрос в сфере перевозок, а также повысить обоснованность предложений по тарифной и инвестиционной политике вновь созданной акционерной компании. Научная новизна. Научная новизна заключается в обоснованности предложений по текущим прогнозам объемов грузовых перевозок, инициированных железнодорожными предприятиями, и совершенствовании системы показателей для проведения оптимизации грузовых перевозок в различных сегментах потребителей транспортных услуг. Практическая значимость. Предложения автора можно использовать в дальнейшем развитии качества текущего прогнозирования объемов грузовых перевозок на основе проведения маркетинговых исследований с применением современных информационных технологий. Созданные и существующие логистические центры должны осуществлять анализ грузопотоков и распределение их на сети железных дорог.

Ключевые слова: рынок грузовых перевозок, железнодорожный транспорт, маркетинг, логистика, механизмы взаимодействия транспортных систем, уровень транспортных услуг.

V. I. KOPYTKO1*, YU. O. SAKSON1

1 Dep. Humanitarian and Socio-Economic Training, Lviv Branch of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, st. I. Blazhkevich, 12a, Lviv, Ukraine, 79052, tel. (032) 267-99-74, e-mail: v-kopytko@ukr.net

MARKETING AND LOGISTICS TRANSPORT MARKET SUPPORT UNDER RAILWAY REFORM

Goal. The article aims at improving the existing rail system of marketing and logistics transport of the reformation of rail transport in the freight market. Method. Methodical basis of the study is the work of local scientists from the operation of transport enterprises to address quality improvement planning sales of transport services in order to improve management of the railways in the transport market and to ensure their financial stability in market conditions. Results. Development of marketing and logistics in rail transport will reduce overhead in the organization and development of transportation by early and adequate response to expected demand in the field of transport and increase the validity of the proposals on tariff and investment policy of the newly formed holding company. Scientific novelty. Scientific innovation is the validity of proposals on the current forecast volume of freight traffic initiated by railway undertakings and improving performance for optimization of freight traffic in different segments of users of transport services. The practical significance. Author proposed suggestions can be used for further development as the current prediction of the volume of freight traffic on the basis of market research using modern information technology. Created and existing logistics centers have to analyze their distribution and freight on the railway network.

Keywords: .freight market, rail transport, marketing, logistics, transport mechanisms of the system, the level of transport services.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

REFERENCES

1. Aksenov, Y. M. (2006). Marketynh na obektakh transporta : monohrafyia. Nezhin, Ukraine: Aspekt-Polihraf.

2. Barash, Y. S. (2006). Upravlinnia zaliznychnym transportom krainy : monohrafiia (2nd ed.). Dnipropetrovsk, Ukraine: Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Laziariana.

3. Dykan, V. L. (2015). Marketynhovo-lohistychnyi pidkhid shchodo rozvytku transportno-lohistychnoi infrastruktury pidpryiemstv zaliznychnoho transporta . Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (51), 916.

4. Tsvietov, Y. M., Makarenko, M. V., & Tsvietov, M. Y. (2007). Problemy ta osnovni napriamy reformuvannia zaliznychnoho transportu Ukrainy. Kyev, Ukraine: KUETT.

5. Braikovska, A. (2012). Doslidzhennia osoblyvostei formuvannia rynku transportnykh posluh yak seredovyshcha funktsionuvannia pidpryiemstv transportu. Prykladna ekonomika , (9), ekonomist. Retrieved May 05, 2017, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_9_14

6. International Trade Statistics 2011, Statistic database WTO [Advertisement]. (n.d.). Retrieved May 05, 2017, from http://www.wto.org

7. Korin , M. V. (2015). Neobkhidnist vprovadzhennia servisnoi lohistyky na zaliznychnomu transporti . Yuvileina mizhnadrodna naukovo-prakt. konf. «Problemy ekonomiky ta upravlinnia na zaliznychnomu transporti». Retrieved May 08, 2017, from http://www.ekuzt.gov.ua/node/89

8. EU: Transport in Figures 2011 [Advertisement]. (n.d.). Retrieved May 09, 2017, from http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/ doc/2012/pocketbook2012.pdf

9. Panchenko, S. V. (2015). Tendentsii ta dominanty rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh formuvannia svitovoi transportno-lohistychnoi systemy tovarorukhu. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (50), 3-5.

10. Pidlisnyi, P. I., & Braikovska, A. M. (2012). Stan ta tendentsii rozvytku zmishanykh vantazhnykh perevezen.Ekonomika ta upravlinnia : zb. nauk. pr. DETUT., (19), 7-19.

11. Shylo, L. A., Dobrovolska, I. L., & Piatyhorets, H. S. (2015). Rol marketynhu v pidvyshchenni konkurentospromozhnosti vantazhnykh zaliznychnykh perevezen. Zb. nauk. pr. Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu», (10), 87-92.

12. «Ukrzaliznytsia» u 2017 r. zbilshyt investytsii v infrastrukturu ta rukhomyi sklad [Interview by V. Balchun]. (n.d.). Retrieved May 10, 2017, from http://ua.interfax.com.ua/news /general/ 398671.html

13. Filiia «Tsentr transportnoho servisu «Lisky» publichnoho aktsionernoho tovarystva «Ukrainska zaliznytsia». (n.d.). Retrieved May 05, 2017, from http://www.liski.ua

HagiMmna go pegKonerii' 25.05.2017.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CTaira peKOMeHgoBaHa go gpyKy g-OM eKOH. HayK, npo$. Mi^eHKOM M. I. Ta KaHg-M Tex. HayK, goц.

KinopoM B. n.