Научная статья на тему 'Маніфестні прояви хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона'

Маніфестні прояви хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
124
17
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ХРОНіЧНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ АФТОЗНИЙ СТОМАТИТ / ХВОРОБА КРОНА / БіОПСіЯ / ГРАНУЛЕМАТОЗНЕ ЗАПАЛЕННЯ

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Волосовець Т.М., Дядик О.О., Фелештинська О.Я.

Проведено аналіз частоти маніфестних проявів хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при загостренні хвороби Крона. Результати вивчення клінічних проявів хвороби Крона з боку порожнини рота при загостренні у 86 пацієнтів показали, що Крона у 33 (38,4%) пацієнтів спостерігаються зміни з боку порожнини рота, зокрема хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у 9 (10,46%), що підтверджується результатами гістологічного дослідження слизової порожнини рота, а саме наявність гранулематозного запалення. Результати досліджень кишківника шляхом капсульної ендоскопії та колоноскопії з біопсією також підтверджують наявність гранулематозних змін з боку слизової оболонки товтого кишківника, що відповідає діагнозу хвороби Крона. У 19 (22,1%) пацієнтів прояви з боку порожнини рота на 8+1,2 дні передують кишковим симптомам. У 14 (16,3%) пацієнтів клінічні прояви з боку порожнини рота маніфестували з кишковими розладами. Діагноз хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона підтверджувався результатами гістологічного дослідження патологічно зміненої слизової оболонки порожнини рота, з характерними гранулематозними змінами, які корелюються зі змінами з боку слизової оболонки кишківника. Виявлені характерні гранулематозні зміни з боку порожнини рота за відсутності кишкових проявів, потребують як місцевого, так і загального патогенетичного лікування на ранніх стадіях захворювання.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Волосовець Т.М., Дядик О.О., Фелештинська О.Я.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Маніфестні прояви хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобі Крона»

общегосударственном показателе + 162,3%. was + 163.2% at the national level + 162.3%.

Ключевые слова: дети, заболеваемость, Key words: children, morbidity, prevalence,

распространенность, инвалидность, Чернобыльская катастрофа, disability, Chornobyl catastrophe, pollution of the

загрязнение окружающей среды. environment

Стаття надшшла 14.06.18 р. Рецензент Шеттько В.1.

DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-42-45

УДК 616.3 -002.157.2-036.12-039.35-02:616.344-002-031.84

МАН1ФЕСТН1 ПРОЯВИ ХРОН1ЧНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ

ПРИ ХВОРОБ1 КРОНА

E-mail: feleshtynska@gmail.com

Проведено аналiз частоти машфестних проявiв хрошчного рецидивуючого афтозного стоматиту при загостренш хвороби Крона. Результати вивчення кгашчних проявiв хвороби Крона з боку порожнини рота при загостренш у 86 пащенив показали, що Крона у 33 (38,4%) пащенив спостертаються змши з боку порожнини рота, зокрема хрошчний рецидивуючий афтозний стоматит у 9 (10,46%), що тдтверджуеться результатами пстолопчного дослщження слизово! порожнини рота, а саме наявшсть гранулематозного запалення. Результати дослiджень кишкiвника шляхом капсульно! ендоскот! та колоноскот! з бюпаею також пiдтверджують наявнiсть гранулематозних змш з боку слизово! оболонки товтого кишювника, що вiдповiдае дiагнозу хвороби Крона. У 19 (22,1%) пащенив прояви з боку порожнини рота на 8+1,2 дш передують кишковим симптомам. У 14 (16,3%) пащенив клiнiчнi прояви з боку порожнини рота машфестували з кишковими розладами. Дiагноз хронiчного рецидивуючого афтозного стоматиту при хворобi Крона пiдтверджувався результатами пстолопчного дослщження патологiчно змшено! слизово! оболонки порожнини рота, з характерними гранулематозними змшами, яю корелюються зi змiнами з боку слизово! оболонки кишювника. Виявлеш характернi гранулематознi змши з боку порожнини рота за вщсутност кишкових проявiв, потребують як мюцевого, так i загального патогенетичного л^вання на раннiх стадiях захворювання.

Ключовi слова: хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит, хвороба Крона, бюпЫя, гранулематозне запалення.

Хрошчний рецидивуючий афтозний стоматит е одним з найбшьш поширених серед захворювань слизово! оболонки порожнини рота [1,2]. Сиостер1гаеться вщносно висока частота захворювань слизово! оболонки порожнини рота та червоно! кайми губ, поеднаних з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, зокрема хворобою Крона [3,7,8]. Змши слизово! оболонки порожнини рота при хвороб! Крона зустр!чаються у 40% пащенпв ! виявляються кл!н!чно у вигляд! афтозних виразок на слизовш щ!к, язика та внутр!шн!й поверхш губ [4,8,10]. Д!агностика хрон!чного рецидивуючого афтозного стоматиту часто обмежуеться лише об'ективними змшами слизово! оболонки порожнини рота у вигляд! вогнищевих уражень слизово! оболонки. Виконання бюпсп з пстолопчним досл!дженням слизово! оболонки порожнини рота з метою встановлення остаточного д!агнозу переважно не виконуеться. Результати лшування хрон!чного рецидивуючого афтозного стоматиту також слщ вважати незадов!льними, оскшьки частота рем!с!й та повторних рецидив!в е досить високою [4,5,9]. Це переважно пов'язано з тзньою д!агностикою основного захворювання та в!дпов!дно шзшм призначенням патогенетичного л!кування. Кр!м цього, при лшуванш хвороби Крона часто не проводиться мюцеве л!кування патолопчних зм!н з боку слизово! оболонки порожнини рота. У зв'язку з цим актуальним стае своечасна д!агностка хрошчного рецидивуючого афтозного стоматиту, як первинного прояву хвороби Крона та призначення патогенетичного комплексного лшування.

Метою роботи було вивчити частоту машфестних прояв!в хрошчного рецидивуючого афтозного стоматиту при загостренш хвороби Крона та обгрунтувати лшувальну тактику.

Матер1ал та методи дослщження. Вивчалася частота клшчних прояв!в при загостренн! хвороби Крона з боку порожнини рота у 86 пащенпв вшом в!д 18 до 65 роюв (середн!й вш 31,4 + 2,1), серед них жшок - 54 (62,8%), а чоловшв - 32 (37,2%). Проведено анал!з скарг, анамнестичних даних, результанв об'ективного досл!дження, лабораторних досл!джень кров! (загальний та б!ох!м!чний анал!зи кров!), бюпсп уражених д!лянок слизово! оболонки порожнини рота (афт) з пстолопчним дослщженням. Взяття матер!алу уражених д!лянок слизово! оболонки порожнини рота проводилось шд !нф!льтрац!йною анастез!ею конхотомом. Отриманий матер!ал направлявся на патоморфолог!чне дослщження, яке проводилось на баз! кафедри патолопчно! та топограф!чно! анатом!! НМАПО ¿меш П. Л. Шупика. Бюптати ф!ксували в 10%-му розчин! нейтрального забуференного форматну (рН 7,4) протягом 24-36 годин, проводилась загально

© Т.М. Волосовець, О.О. Дядик, 2018

61,60%

1 2

Д1аграма. Частота ктшчних прояв1в хвороби Крона з боку порожнини рота та кишкiвника. 1 - хрончний рецидивуючий афтозний стоматит; 2 - iншi прояви хвороби Крона з боку ротово! порожнини; 3 -прояви хвороби Крона з боку кишювника.

прийнята парафГнова проводка. З парафГнових блокiв на ротацГйному míkpotomí НМ 325 (Thermo Shandon, Англiя) виготовляли серiйнi гГстологГчш зрiзи товщиною 4-5 мкм, забарвлювали гематоксилшом i еозином, шкрофуксином за Ван Пзоном, ставили PAS-реакщю [6,11].

Мжроскошчне дослщження з подальшим фотоарх1вуванням проводили Í3 використанням свiтлооптичного мГкроскопу «ZEISS» (Нiмеччина) з системою обробки даних Primo Star з планохроматичними об'ективами ZEISS "Plan-Achromat" 4x, 10x, 40x з камерою AxioCam 105color. Крiм цього, у вciх пацГентГв вивчались клiнiчнi прояви хвороби Крона з боку кишювника, виконувалася капсульна ендоскоп1я, колоноcкопiя з бiопciею уражених д1лянок кишкiвника. Оцiнювали клiнiчнi прояви хвороби Крона з боку порожнини рота та порiвнювали 1х з виникненням клiнiчних проявiв з боку кишювника.

ЛГкування призначалось вiдповiдно до отриманих результатГв клiнiко-лабораторних та морфологГчних доcлiджень.

Результати досл1дження та ix обговореня. Результати клiнiчних проявiв з боку порожнини рота та кишювника при загостреннГ хвороби Крона наведено в дiаграмi. Результати вивчення ктшчних проявiв хвороби Крона з боку порожнини рота при загостренш у 86 пащенив показали, що у 33 (38,4%) спостерГгалися змГни на слизовГй оболонцi порожнини рота. ПацГенти скаржилися на б1ль та печГння пiд час прийому 1ж1 та розмовГ, наявнicть виразок та афт на слизовш оболонцГ, нальоту на язицГ, трiщин на губах. ПГд час об'ективного доcлiдження виявилося, що серед них у 9 пащенив спостерГгалися змши на слизовш оболонщ порожнини рота у виглядi афт. (Рис. 1) Афти на слизовш оболонщ щГк були виявленГ у 4 пащенив, на внутрГшнГй поверхш нижньо1 губи та бiчнiй поверхш язика у 4 та у одного - на язищ та щоцГ. Переважно афти мали круглу або овальну форму, дiаметром вГд 5 до 10 мм, оточенi запальним вiнчиком червоного кольору, покригi фiбринозним нальотом, навколо афти визначалася шфшьтрацш слизово1 оболонки. При пальпацп афти р1зко болюш, м'якк

Крiм цього, серед цГе1 групи пацiентiв у 24 на слизовш оболонщ щгк спостерГгалися дiлянки гiперемГí з явищами цiанозy, якi поеднувалися у 14 пащенив проявами на червонГй облямГвцГ губ у виглядГ лГнГйних трГщин рГзно1 глибини та локалГзацЙ (серединнГ, у кутах рота), а у 11 пацГентГв на язицГ визначали незначну кГлькГсть нальоту, набряк, про що свГдчили вГдбитки зубГв на боковГй його поверхнГ, на спинцГ язика були присутнГ дГлянки десквамацг1 та атрофг1 сосочкГв. При вивченнГ анамнезу та клГнГчного перебГгу хвороби Крона серед 86 пацГентГв виявилося, що у 19 (22,1%) пацГентГв прояви з боку порож нини рота передували на 8+1,2 днГв симптомам з боку кишкГвника.

У 14 (16,3%) пацГентГв клГнГчнГ прояви з боку порожнини рота манГфестували з кишковими розладами. А саме, у 53 (61,6%) пацГентГв спостерГгався бГль у животГ, який переважно локалГзувався в навколопупковГй або здухвиннГй дГлянках. 24 пацГенти вГдмГчали постГйний бГль, а 39 - перГодичний вГдповГдно. Серед них тупий характер болю мав мГсце у 38 пацГентГв, спастичний, що посилювався пГсля прийому 1жГ у 17, гострий бГль вГдзначали 8 пацГентГв. 58 (67,4%) пацГенти скаржилися на дГарею з домГшками кровГ та слизу. Частота випорожнень досягала десяти разГв. 37 (43%) пацГентГв вГдзначали втрату масу тГла. Результати лабораторних дослГджень кровГ показали, що у 78 (90,7%) пацГентГв мав мГсце лейкоцитоз (12,4 + 1,2 А 109/л), у 74 (86,1%) спостерГгалася анемГя (показник гемоглобГну становив 98 + 5,4 г/л) та вГдповГдно низька кГлькГсть еритроцитГв (3,4 + 0,6 а 1012/л). У 56 (65,1%) пацГентГв констатували низький рГвень лГмфоцитГв (22,4 + 2,8%) та високий рГвень С-реактивного бГлка (83,5 + 11,3 мг/л) (таблиця 1).

Рнс. 1. Патент К. Афта на 6Í4HÍñ поверхш язика при хвороб1 Крона

Таблиця 1

Результати лабораторних дослщжень кров1_

Показник Результат Референтш значення

Лейкоцити ^ВС) 12,4 + 1,2 л 109/л 4,00 - 10,00 л 109/л

Гемоглобш (ИОВ) 98 + 5,4 г/л 126 - 172 г/л

Еритроцити (ЯВС) 3,4 + 0,6 л 1012/л 4,2 - 5,6 л 1012/л

Л1мфоцити (ЬУМ %) 22,4 + 2,8% 28 - 42%

С-реактивний бшок 83,5 + 11,3 мг/л 0,00 - 5,00 мг/л

При патоморфолопчному дослщженш афт слизово! оболонки порожнини рота виявлеш виражеш дегенеративш змши за типом вакуольно! дистрофп, вогнищевий паракератоз, внутршньоеттел1альш лейкоцити, вогнищевий акантоз, в тдслизовш оболонщ щшьний обмежений за типом гранулематозного запалення л1мфогютюцитарний шфшьтрат, який розповсюджуеться на еттел1альний шар, в бшьш глибоких вщдшах - вогнищевий склероз, склероз судии, (рис. 2).

Рис. 2. Пащент К. В слизовш оболонщ дегенеративш змши,

Рис. 3. Кштинний шфшьтрат з д1лянками гранулематозного

паракератоз, акантоз, в пщслизовш оболонщ щшьний за типом запалення, вогнищевий склероз власно! пластинки. Забарвлення гранулематозного запалення л1мфогютюцитарний шфшьтрат, в гематоксишном та еозином, збшьшення х100. судинах склероз. Заб. гематоксишном та еозином, збшьшення х100.

За результатами капсульно! ендоскопп, яка була виконана у 32 пащенлв, слизова оболонка кишювника вогнищево г1перемована, набрякла, мюцями др1бнобугриста, з численними ероз1ями та виразками тд ф1брином, оточеними вираженим запальним валиком, посиленним судинним малюнком, в1йчаст1сть сегментарно знижена. Результати колоноскопп низх1дних в1дд1л1в кишк1вника, яка була виконана у 33 пащенлв, св1дчать про набряклу, г1перемовану слизову оболонку з множинними л1мфо!дними фол1кулами, ероз1ями 1-2мм. При патоморфолог1чному досл1дженн1 в товстому кишечнику виявлено р1зного розм1ру та розповсюдженост1 виразки з вираженою л1мфопстюцитарною 1нф1льтрац1ею з значними дом1шками плазмоципв, ознаки криптиту, запальний кл1тинний шфшьтрат розповсюджуеться на всю товщу слизово!' оболонки, включно з м'язовою пластинкою, в глибоких шарах в1дм1чаеться формування поодиноких клггинних 1нф1льтрат1в за типом гранульом (Рис. 3), в залозах в частин1 еп1тел1оцит1в ознаки дисплазп, секрец1я слизу переважно збережена. Результати капсульно!' ендоскопп, колоноскопГх та патоморфолопчного досл1дження д1лянок кишк1вника п1тверджують д1агноз хвороби Крона.

Як видно з отриманих результата, що при загостренш хвороби Крона у 33 (38,4%) пащенлв спостер1гаються зм1ни з боку порожнини рота, зокрема хрошчний рецидивуючий афтозний стоматит у 9 (10,46%) пащенлв, що тдтверджуеться результатами г1столог1чного дослщження слизово! порожнини рота, а саме наявнють гранулематозного запалення. Результати дослщжень кишк1вника шляхом капсульно! ендоскопГ! та колоноскопп з бюпс1ею також тдтверджують наявн1сть гранулематозних зм1н з боку слизово! оболонки товтого кишювника, що в1дпов1дае д1агнозу хвороби Крона. У 19 (22,1%) пащенлв симптоми з боку порожнини рота з'являлися ранше кишкових прояв1в, що обумовлюе доц1льн1сть проведення бюпсп з г1столог1чним досл1дженням уражених дшянок слизово! оболонки порожнини рота, як первинних позакишкових прояв1в хвороби Крона та вщповщно до результата призначити патогенетичне лжування. Так1 змши з боку порожнини рота вимагають призначення комплексного лжування, як мюцевого так 1 загального.

Ман1фестац1я прояв1в хвороби Крона з боку порожнини рота у вигляд1 г1перем1! та набряку слизово! оболонки, наявност1 трщин, виразок та афт спостер1гаеться у 33 (38,4%) пащенлв,

хрошчний рецидивуючий афтозний стоматит д1агностуеться у 9 (10,46%) пащенпв. У 19 (22,1%) пащенпв прояви з боку порожнини рота на 8+1,2 дш передують кишковим симптомам. У 14 (16,3%) пащенпв клш1чт прояви з боку порожнини рота машфестували з кишковими розладами.

Д1агноз хрошчного рецидивуючого афтозного стоматиту при хвороб1 Крона тдтверджувався результатами пстолопчного дослщження патолопчно змшено! слизово! оболонки порожнини рота, з характерними гранулематозними змшами, яю корелюються з1 змшами з боку слизово! оболонки кишювника. Виявлет характеры гранулематозт змши з боку порожнини рота за вщсутносн кишкових прояв1в, потребують як мюцевого, так { загального патогенетичного лшування на раншх стад1ях захворювання.

1. Danylevskyi MF, Borysenko AV, Antonenko MYu ta in. Zakhvoryuvannya slyzovoi' obolonky porozhnyny rota. K.: Medytsyna, 2010; 640 s. [in Ukrainian]

2. Boyko TI. Vnekishechnyie proyavleniya vospalitelnykh zabolevaniy kishechnika. Novosti meditsiny i farmatsii. Dnepropetrovsk. 2010; 18(341). [in Russian]

3. Markovskyi VD, Tumanskyi VO, Sorokina IV ta in. Patomorfolohiya: nats. pidruch. za red. Markovskoho VD, Tumanskoho VO. Kyiv: VSV «Medytsyna». 2015; s.40-52, 621-655. [in Ukrainian]

4. Savychuk OV, Zaytseva YeM, Nemyrovych YuP, Beketova HP. Likuvannya khronichnoho retsydyvuyuchoho aftoznoho stomatytu. Sovremennaya stomatologiya. 2015; 2: 37 - 39. [in Ukrainian]

5. Tokmanova YeV, Bulkina NV, Meleshina OV, Lomakina DO. Sovremennyye aspekty patogeneza i kompleksnoy terapii khronicheskogo retsidiviruyushchego aftoznogo stomatita. Fundamental research. 2012; (4). [in Russian]

7. Harikishan G, Reddy NR, Prasad H, Anitha S. Oral Crohn's disease without intestinal manifestations. J Pharm Bioallied Sci. 2012; 4: 431-434.

8. Karman B Lankarani, Gholam Reza Sivandzadeh, Shima Hassanpour. Oral manifestation in inflammatory bowel disease: a review. Inflamm Bowel Dis. 2013; 19(46): 8571 - 8579.

9. Lourenjo SV, Hussein TP, Bologna SB, Sipahi AM, Nico MM. Oral manifestations of inflammatory bowel disease: a review based on the observation of six cases. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010; 24: 204-207.

10. Vavricka SR, Schoepfer A, Scharl M, Lakatos PL, Navarini A, Rogler G. Extraintestinal Manifestations of Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2015; 21:1982-1992.

11. Rosai J, Ackerman. Surgical Pathology. Seventh ed. Edited by J.Rosai. Elsevier Inc. 2011; 1 (2,3) 25-95.

МАНИФЕСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА Волосовец Т.Н., Дядык Е.А., Фелештинская О.Я.

Проведен анализ частоты манифестных проявлений хронического рецидивирующего афтозного стоматита при обострении болезни Крона. Результаты изучения клинических проявлений болезни Крона со стороны полости рта у 86 пациентов показали, что у 33 (38,4%) пациентов наблюдаются изменения со стороны полости рта, в частности хронический рецидивирующий афтозный стоматит у 9 (10,46%), что подтверждается результатами гистологического исследования слизистой полости рта, а именно наличие гранулематозного воспаления. Результаты исследований кишечника путем капсульной эндоскопии и колоноскопии с биопсией также подтверждают наличие гранулематозных изменений со стороны слизистой оболочки толстого кишечника, что соответствует диагнозу болезни Крона. У 19 (22,1%) пациентов проявления со стороны полости рта на 8 + 1,2 дня предшествуют кишечным симптомам. У 14 (16,3%) пациентов клинические проявления со стороны полости рта манифестировали с кишечными расстройствами. Диагноз хронического рецидивирующего афтозного стоматита при болезни Крона подтверждался результатами гистологического исследования патологически измененной слизистой оболочки полости рта, с характерными гранулематозными изменениями, которые коррелируются с изменениями со стороны слизистой оболочки кишечника. Обнаруженые характерные гранулематозные изменения со стороны полости рта при отсутствии кишечных проявлений, требуют как местного, так и общего патогенетического лечения на ранних стадиях заболевания.

Ключевые слова: хронический рецидивирующий стоматит, болезнь Крона, биопсия, гранулематозное воспаление.

Стаття надшшла: 15.08.18 р.

MANIFESTATION OF CHRONIC RECURRENT APHTOUS STOMATITIS IN CROWN DISEASE Volosovets T.N., Dyadyk O.A., Feleshtynska O.Ya.

The frequency of manifestations of chronic recurrent aphthous stomatitis in the exacerbation of Crohn's disease was analyzed. The results of studying the clinical manifestations of Crohn's disease from the oral cavity in 86 patients showed that in 33 (38.4%) patients there were changes in the oral cavity, in particular, chronic recurrent aphthous stomatitis in 9 (10.46%), which is confirmed by the results histological examination of the oral mucosa, namely the presence of granulomatous inflammation. The results of intestinal studies by capsular endoscopy and colonoscopy with biopsy also confirm the presence of granulomatous changes from the mucosa of the large intestine, which corresponds to the diagnosis of Crohn's disease. In 19 (22.1%) patients, manifestations from the oral cavity for 8 + 1.2 days precede intestinal symptoms. In 14 (16.3%) patients, clinical manifestations from the oral cavity were manifested with intestinal disorders. The diagnosis of chronic recurrent aphthous stomatitis in Crohn's disease was confirmed by the results of a histological examination of the pathologically altered mucous membrane of the oral cavity, with characteristic granulomatous changes that correlate with changes in the intestinal mucosa. Detected characteristic granulomatous changes from the oral cavity without the presence of intestinal manifestations, require both local and general pathogenetic treatment in the early stages of the disease.

Key words: chronic recurrent aphthous stomatitis, Crohn's disease, biopsy, granulomatous inflammation.

Рецензент Аветиков Д. С.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.