Научная статья на тему 'МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛ ШАРОИТЛАРИДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИ'

МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛ ШАРОИТЛАРИДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИ Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

50
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
малакали боксчилар / мусобақа фаолияти / чалғитувчи омиллар / техник-тактик ҳаракатлар таҳлили. / qualified boxers / competitive activity / confounding factors / analysis of technical and tactical actions.

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы —

Мақолада ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, малакали боксчиларнинг техник-тактик ҳаракатлар ҳажми ва натижавийлиги ҳамда ишончлилигини таъминлаш учун турли экстремал вазиятларда чалғитувчи омилларни ҳисобга олиши кераклиги ёритиб берилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

EFFICIENCY OF QUALIFIED BOXERS IN COMPETITIVE ACTIVITIES IN DIFFERENT EXTREME CONDITIONS

According to the results of the study, qualified boxers need to take into account distractions in various extreme situations to ensure the volume and effectiveness and reliability of technical and tactical actions.

Текст научной работы на тему «МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛ ШАРОИТЛАРИДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИ»

МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛ ШАРОИТЛАРИДА МУСОБАЦА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИ

F. Ц. Ражабов

Узбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, доцент

АННОТАЦИЯ

Маколада утказилган тадкикот натижаларига кура, малакали боксчиларнинг техник-тактик харакатлар хажми ва натижавийлиги хамда ишончлилигини таъминлаш учун турли экстремал вазиятларда чалFитувчи омилларни хисобга олиши кераклиги ёритиб берилган.

Калит сузлар: малакали боксчилар, мусобака фаолияти, чалFитувчи омиллар, техник-тактик хдракатлар тахлили.

EFFICIENCY OF QUALIFIED BOXERS IN COMPETITIVE ACTIVITIES IN DIFFERENT EXTREME CONDITIONS

G. K. Rajabov

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

ABSTRACT

According to the results of the study, qualified boxers need to take into account distractions in various extreme situations to ensure the volume and effectiveness and reliability of technical and tactical actions.

Keywords: qualified boxers, competitive activity, confounding factors, analysis of technical and tactical actions.

КИРИШ

Замонавий спорт амалиёти шуни курсатадики, мусобака курашида экстремаллик ошганда фаолияти ишончлилиги юкори даражада булган спортчиларгина устунликка эга буладилар. ЧалFитувчи омилларга каршилик курсата олиш (чалFитувчи омилларга бардошлилик) кобилияти экстремалликнинг бир кисмидир. Жахон спорт фанида профессионал спортчиларнинг чалFитувчи омилларга бардошлилигини урганишга баFишланган куп сонли тадкикотлар мавжудки, уларнинг натижалари Германия, Буюк Британия, АК,Ш, Россия каби давлатлардаги илмий конференциялар, махсус нашрлар, диссертация ишларида мухокама килинган. Х,озирги вактда

Узбекистонда хам ушбу йуналишда илмий фаоллик кузатилмокда. Замонавий спортда муваффакиятга эришиш ва эгалланган уринларни саклаб колишнинг зарур шартларидан бири спортчиларни экстремал вазиятларда мусобака фаолиятига тайёрлашни оптималлаштиришнинг янги инновацион технологияларини ишлаб чикиш ва жорий этиш хисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Спорт назарияси ва спорт психологияси сохасидаги ватанимиз хамда хорижий мутахассисларнинг ишларида спорт фаолиятидаги ишончлилик омилига хамда спортчиларни мусобакаларга тайёрлашга катта эътибор каратилмокда (В.Н. Платонов, 2004; Р.Д.Халмухамедов, 2006; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2003;.Д. Бабушкин, 2006; Е.Н. Гогунов, 2004 Г.Д.Горбунов, 2006 Е.П.Ильин, 2016; А.Ц. Пуни, 1984; А.В. Родионов, 2004; П.А. Рудик, 1974; Н.Б. Стамбулова, 1999; Л.Г.Уляева, 2015 ва бошкалар). Аксарият адабиёт манбаларини тахлил килиш ва умумлаштириш шуни курсатадики, яккакурашчилар, жумладан, боксчиларнинг мусобака фаолияти натижавийлиги ва ишончлилигини ошириш муаммосига ягона караш йук. Бу шу билан тасдикланадики, спортчининг чалFитувчи омилларга бардошлилиги масалалари кутарилган купчилик ишларда бундай бардошлилик туFрисида спортчи психомоторикасининг хусусияти (ёки алохида хоссаси) сифатида гапиришади.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Боксчиларнинг мусобака фаолияти натижавийлиги хамда ишончлилигини ошириш муаммоси хозирга кадар кенг ривож топган булишига карамай, унинг долзарблиги нафакат камаймаган, балки янгидан ошиб бормокда. Бу мусобаканинг экстремал шароитларида спортчиларнинг психологик бардошлилигини шакллантиришнинг мавжуд амалиёти замонавий талабларга етарлича мос холда хали самарали бахоланиши мумкин эмас. Юкорида келтирилган далиллар, малакали боксчилар шахси ва темпераментининг эмоционал-иродавий хусусиятларини хисобга олган холда уларнинг мусобака фаолияти самарадорлигини ошириш муаммосини хал этишнинг янги йулларини излаб топиш ишнинг долзарблигини тасдиклайди.

Бирок махсус ва методик адабиётларда мусобака фаолияти муваффакиятини таъминловчи турли масалаларнинг етарлича кенг ёритилганлигига карамай, вазиятларнинг экстремаллик даражаси хар хил булган шароитларда боксчиларнинг мусобака фаолияти хусусиятларини тадкик килишга баFишланган ишларнинг етишмовчилиги кузатилмокда.

Х,озирги пайтда фаолиятни эмоционал-иродавий бошкариш механизмлари, уларга шахсга хос хусусиятлар хамда асаб тизимининг асосий хоссаларининг кушилганлиги урганилмаган, шахснинг индивидуал-психологик хусусиятларини эътиборга олган холда жанг олиб бориш шароитларини амалга оширишда яккакураш тактик элементларининг оптимал уЙFунлиги аниклаб берилмаган.

Шундай килиб, тадкикот мавзусининг долзарблиги мусобакалар шароитларида боксчилар фаолиятини бошкариш самарадорлигини оширишга йуналтирилган янги инновацион технологияларни малакали боксчилар тайёрлаш жараёнига амалий жорий этиш зарурати ва мусобака фаолиятининг индивидуал тавсифлари ва спортчи шахсиятини эътиборга олган холда техник-тактик такомиллаштиришни индивидуаллаштириш буйича илмий асосланган ишланмаларнинг йуклиги уртасидаги зиддият билан белгиланади.

Малакали боксчиларнинг турли экстремал вазиятларида мусобака фаолияти техник-тактик харакатлари натижадорлигини аниклашдан иборат.

Экстремаллик даражасига кура турли хил мусобака вазиятларида малакали боксчилар техник-тактик харакатларининг сон ва сифат параметрларини аниклаш.

Илмий-услубий адабиётларни тахлил килиш, видеотахлил, анкета сурови, назарий тахлил, корреляция тахлили, хар хил уртача катталиклар ишончлилигини аниклашнинг статистик методлари.

Малакали боксчиларнинг мусобака жанглари видеоматериалларининг тахлили шуни аниклашга имкон бердики, мусобака беллашувларининг 67% айнан мусобакаларда катнашишни кийинлаштирувчи чалFитувчи омиллар юзага келган шароитларда утади. Бунда купчилик боксчиларда жанговар харакатларнинг натижавийлиги пасайиши содир булади, бу мусобака фаолиятининг умумий натижавийлигига салбий таъсир килади (1-жадвал).

Тадкикотлар натижаларининг курсатишича, чалFитувчи омиллар йук ва бор булган шароитларда малакали боксчиларнинг жанговар харакатлари хажмлари хамда натижавийлигини ифодаловчи курсаткичлар орасида ишончли фарклар мавжуд (P < 0,05).

1-жадвал

Мусобака жангларида стрессли (чалFитувчи) омиллар йук булган ва бор булган шароитларда юкори малакали боксчиларнинг техник-тактик

харакатлари уртача курсаткичларининг киёсий тахлили (%).

Жанг эпизодлари вазиятлари Хужумлар Химояланишлар Карши хужумлар

Хажми Натижа вийлиги Хажми Натижа вийлиги Хажми Натижа вийлиги

ЧалFитувчи омиллар йук булган шароит-ларда 57,9 ± 1,2 66,7 ± 1,8 27, 4 ±1,4 67,7 ±2,4 14,7 ± 0,9 30,2 ± 2,2

ЧалFитувчи омиллар бор булган шароит-ларда 49,7 ± 2,9 35,5 ±3,9 27,8 ±1,8 45,4 ±4,1 22,5 ± 2,3 32,1 ±4,4

ЧалFитувчи омиллар йук булган шароитларда хужум харакатлари хажмлари химояланиш харакатларидан (икки мартадан купрок) ва карши хужум харакатларидан устунлик килади (уч мартадан купрок), бунда карши хужумлардан фойдаланиш купайганлиги ва чалFитувчи омиллар пайдо булган шароитларда хужумлар сони камайганлиги кайд килинган. Буни шу оркали тушунтириш мумкинки, экстремал шароитларда харакатларнинг назорати ёмонлашади, таваккалчиликка булган мойиллик намоён булади. Боксчилар кутилмаганда харакатлар килиб, барча комбинациялар сонида ифодаланган ва узларига хос, купинча уларнинг фойдасига хал буладиган шохона зарбалар ёрдамида ракибни каршиловчи карши хужумлар билан бостиришга интиладилар.

Малакали боксчилар техник харакатларининг сифат курсаткичларини куриб чикиб ва тахлил килиб, шуни эътроф этиш жоизки, боксчиларнинг экстремал вазиятларда хужум харакатлари натижавийлиги анча пасаяди (P < 0,01). Бирок айрим спортчиларда, яъни ишончлилик нуктаи назардан ижобий шахсий хислатларга эга спортчиларда бундай вазиятларда харакатлар самарадорлиги хатто ошади.

Малакали боксчиларда мусобакаларда жанг олиб боришда минимал таваккалчиликка булган интилиш харакатларни тайёрлаш ва куллашнинг белгиланган тактик тавсифларини тахлил килишни тушунтириб беради (2-жадвал).

2-^agBa^

Малакали боксчиларда жанг олиб бориш шароитлари турлича булганда харакатларни тайёрлаш ва куллашнинг турли тактик тавсифларига эга жанговар харакатларнинг хажмлари (%).

Харакатларни куллаш курсаткичлари

Т/р Харакатларни тайёрлаш ва куллашнинг тактик тавсифлари Чалгитувчи омиллар йук вазиятларда Чалгитувчи омиллар бор вазиятларда

X ±m 5 X ±m 5

1. Жангни бош-лаш Хужумкорона 57,7 1,8 7,9 56,3 2,5 10,9

ташаббуси Химояланишли 42,3 2,0 6,7 43,7 2,1 8,7

2. Ринг майдони-дан Маневрли 60,1 2,1 7,8 55,4 3,2 11,6

фойдаланиш Позицион 39,9 1,8 7,6 44,6 3,2 12,9

3. Харакатларни тайёрлаш учун вактдан фойдаланиш Тезкор 37,2 1,6 6,2 35,7 2,9 11,3

Пойлашли 62,8 1,7 6,7 64,3 3,4 12,5

Шундай килиб, хужумкорлик маневрли ва тезкорлик билан билвосита боFлик беллашувлар чалFитувчи омиллар бор вазиятларда хажмларнинг пасайиши тенденциясига эга. Аксинча, бундай вазиятларда химояланишлар ва позицион асосга эга харакатлар сони ортади. Ринг майдонидан фойдаланишни инобатга олган холда харакатларни куллаш хажмларини шу тарифа талкин этиш зарур. Масалан, чалFитувчи омиллар йук булган мусобака жанглари вазиятларида манёврли тарзда кечувчи беллашувлар сони устувор урин тутади (P < 0,05), айни пайтда эса экстремал шароитларда позицион тарзда кечувчи беллашувлар хажмлари ортади. Бунда тез кечадиган (тезкор) беллашувлар хажмлари хам экстремал мусобака вазиятида камаяди (P < 0,05).

ЧалFитувчи омиллар йук вазиятларда хужумкорона кечадиган жангларнинг катта хажмлари (P<0,05) ва мос равишда мусобака жангларининг экстремал вазиятларда химояланишли жангларнинг купайиши окилона таваккалчилик билан хужумни амалга ошириш ниятини руёбга чикаришнинг керакли ишончлилигини таъминлашга булган интилиш билан тушунтириладики, бундай таваккалчилик даражаси, агар тадкикот натижаларидан фикр киладиган булсак, чалFитувчи омиллар йук булганда жанг олиб бориш шароитларида анча камрок.

Аникланган холатлар шуни эътироф этишга имкон берадики, харакатларнинг асосий турлари таркиби турли хил жанг олиб бориш шароитларида деярли бир хил, боксда жанг олиб бориш коидалари таъсирида шаклланувчи хисобланади. Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки, чалFитувчи омиллар бор вазиятларда купчилик боксчилар ракиб билан узаро харакатланишнинг тактик таркиблари уЙFунлигини узгартиришга кодирлар, битта ёки иккита тактик таркибий кисмларнинг уларга карама-карши булганларига алмаштирилиши содир булади.

Шу билан бирга, чалFитувчи омиллар йук булган ва чалFитувчи омиллар бор булган вазиятларда малакали боксчиларда жанговар харакатларнинг айрим асосий турлари хажмлари ва натижавийлиги орасида ишончли фарклар аникланди. Улар муайян педагогик курсатмаларни ва расмий мусобакаларда жанг олиб самарадорлигини оширишга йуналтирилган махсус машкларнинг зарурлигини белгилаб беради.

ЧалFитувчи омиллар йук булган вазиятларда хужумлар, химоя воситалари ва карши хужумлардан фойдаланиш хажмлари курсаткичларида (мос равишда 61,3% дан 48,6% гача; 16,0% дан 31,4% гача, 28,6%) ва натижавийлигида мухим индивидуал фарклар аникланди (мос равишда 49% дан 75,9% гача, 48,3% дан 85,7% гача 14,4%дан 28,6% гача) (3-жадвал).

Малакали боксчиларда жанг олиб бориш воситалари кулланилишининг индивидуал курсаткичлари тахлили аксарият спортчиларда харакатлар натижавийлигининг жиддий пасайишини аниклаб берди. ЧалFитувчи омиллар бор вазиятларда хужумлар хажми янада купрок узгаради (66,7 дан 27,3% гача), бунда купгина спортчиларда натижавийлик 47,7% дан юкорига ошмайди, М.М. деган спортчида эса мутлако натижасиз. Шу билан бирга, боксчиларнинг купчилик кисмида чалFитувчи омиллар бор вазиятларда карши хужумлар хажмларининг ортиши ва натижавийликнинг пасайиши кайд килинган, Ж.Н. деган спортчи эса уларни умуман самарасиз бажаради.

Утказилган тадкикот натижаларига асосан, малакали боксчилар мусобака фаолиятида кузатиладиган, вазифаларни бажариш, техник-тактик максадларни руёбга оширишни кийинлаштирувчи воситалар таркиби хамда уларни беллашувларда куллашнинг тактик таркибларига таъсир урганиб чикилди.

3-жадвал

ЧалFитувчи омиллар бор булган шароитларда малакали боксчилар томонидан жанговар харакатлар турлари кулланилишининг индивидуал

курсаткичлари (%).

Изоц: % - царакатлар цажми; Н - царакатлар натижавийлиги

HajFHTyBHH oMHjjap HyK Ba3HSTjapga HajFHTyBHH oMHjjjap Sop Ba3HSTjapga

X,apaKaTJiap Typjapu

T/p ®.M. xy^yM xHMoa-jaHHmjjap Kapmu xy^yM xy^yM xHMoa-jaHHmjap Kapmu xy^yM

X H X H X H X H X H X H

1 E.X. 58,7 70,2 21,9 85,7 19.4 45,2 27,3 20,0 28,3 33,3 45,4 20,0

2 3®. 55,2 70,9 21,0 66,7 23,8 44,1 55,6 20,0 22,2 0,0 22,2 80,0

3 M.ft 51,8 63,6 26,2 70,0 22,0 35,7 35,7 0,0 28,6 50,0 35,7 20,0

4 M.M. 48,6 60,2 28,8 65,1 23,0 35,3 38,5 60,0 23,2 33,3 38,5 10,0

5 M.m. 59,2 70,4 21,9 68,9 18,9 25,6 56,0 75,2 28,0 76,0 16,0 55,0

6 X.A. 55,7 53,1 22,7 70,0 21,6 42,1 66,7 65,4 15,4 83,3 17,9 54,7

7 P.E. 53.8 58,2 18,4 58,1 27,8 29,8 45,8 27,2 8,4 15,7 45,8 9,1

8 C.H. 61,3 55,0 16,0 48,3 22,7 24,1 30,0 16,7 30,0 20,0 40,0 0

9 C.A. 56,3 57,9 24,2 63,0 19,5 21,6 61,8 33,3 23,5 80,0 14,7 50,0

10 C.E. 56,8 75,9 25,3 62,5 17,9 38,2 44,0 63,2 32,0 37,7 24,0 16,7

11 H.M. 61,3 68,9 24,3 61,9 14,4 32,0 61,5 30,0 23,1 25,0 15,4 61,5

12 P.M. 58,3 65,3 23,2 69,2 18,5 29,0 50,0 25,0 12,5 50,0 37,5 8,3

13 C.M. 53,3 49,0 17,6 53,1 28,6 13,5 56,7 11,8 23,3 42,9 20,0 16,7

14 T.O. 51,8 62,4 23,8 67,9 25,0 26,8 55,5 20,0 16,7 33,3 27,8 16,7

15 H.®. 53,5 56,6 24,2 64,7 22,3 42,6 47,2 47,7 36,1 53,8 16,7 75,0

MajaKajH SoKcnHjapHHHr ^aHroBap xapaKaraapn TypjapHHH KyJJamgarH

HHgHBHgyaj KypcaTKHnjapnga xap xhj AKKaKypam mapouraapnga ^aHr ojhS Sopum BOCHTanapn xa^MH Ba HaTH^aBHHjHrH Sopacuga ^apKJapHHHr KeHr nerapacn aHHKJaHgH. MacajaH, nanFHTyBHH oMHjjap HyK Ba3HflTjapgarH ^aHroBap xapaKaraapga xy^yMjap xa^Mjapn (48,6 - 61,3) Ba HaTH^aBHHjHrH (75,9 - 49,0%), XHMoa^aHHm^ap xa^Mjapn (16,0 - 28,8%) Ba HaTH^aBHHjHrH (85,7 - 48,3%), KapmH xy^yM^apHHHr yMyMHH xa^Mjapn (14,4 - 45,2%) opacuga Karra TapKoKJHK aHHK^aHgn. Y3 HaBSaTHga, MypaKKaS mapouraapga yTKa3HjraH SejjamyBjapga xy^yMjap HaTH^aBKH^Hrnga (0,0 - 75,2%), xHMofljaHHmjap HaTH^aBHHjHraga (0,0 - 83,6%) Ba KapmH xy^yMjap HaTH^aBHHjHrHga (0,0 - 80,0%) TapKoKJHK opTagH.

AMajra omMaraH xy^yMjap xa^Mjapnga HajFmyBHH oMHjjap HyK Ba3Htfraapga xaM (16,4 - 39,7%), HajFmyBHH oMHjjap Sop Ba3Htfraapga xaM (13,9 -39,6%) HHgHBHgyan ^apKJap xaMga yjapHHHr roKopn BapHamjapH AKKOJ H^oganaHraH.

XapaKaTjap TypjapHHH KyJJamHHHr HHgHBHgyaj KypcaTKHHjapH TaxJHjH, myHHHrgeK, экcтpeмaJ MycoSaKa mapouraapnga yjapHHHr xa^Mjapn Ba HaTH^aBHH^HrH TyFpncHgarH MatjyMoTjapHH TaKKocjam MajaKajH SoKcnHjapHHHr KypojjaHraHjHK xycycHtfraapHHH xaMga yjapHH TexHHK-TaKTHK TaKoMHjjamTHpHm ynyH caMapajH BocHTajapHH TaHjamga HHgHBHgyaj-jamTHpHm ^apaeHH HyHannmHHHHr xycycHtfraapHHH aHHKJam hmkohhhh SepagH.

XY.TOCA.flAP

EH3 ToMoHHgaH OJHS SopujraH TagKHKoTjapga SoKcnHjapHHHr MycoSaKa ^ao^naTHHH KHHHH^amTHpyBHH, yHHHr экcтpeмaJ.Jнгннн omnpyBHH nanFHTyBHH

oMHjjap Sop SyjraH Ba3Htfraap Ba nanFHTyBHH oMHjjap HyK SyjraH Ba3Htfraapga

боксчилар мусобака фаолиятининг техник-тактик харакатлар ишончлилигини таъминлаш учун юкоридаги харакатлар эхтимолини эътиборга олиш зарур.

Ча^итувчи омиллар бор вазиятларда малакали боксчиларнинг мусобака фаолияти умумий натижадорлигига салбий таъсир курсатиши аникланди. Шу сабабли малакали боксчиларни чалFитувчи омилларга бардошлилигини оширишга каратилган янги восита ва усулларни ишлаб чикишни такоза этади.

REFERENCES

1. Давлетмуратов, С. Р. (2020). Тренировочные нагрузки хоккеистов в подготовительном периоде. Фан-^ортга, (4), 33-34.

2. Давлетмуратов, С. Р. (2020). Физическая работоспособность в годичном цикле подготовительного периода подготовки квалифицированных футболистов. Фан-тортга, (3), 10-13.

3. Турсунов, Н. Б. (2017). Деятельность Узбекского государственного института физической культуры в рамках проекта европейского союза ModeHEd Erasmus. Молодой учёный, 1, 276.

4. Ражабов, Г. К. (2020). Повышение результативности и надежности соревновательной деятельности квалифицированных боксёров. Теория и практика физической культуры, (7).

5. Ражабов, Г. К., Каландаров, Д. Ш., & Каримов, Ш. К. (2016). Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс. Молодой ученый, (21), 974-976.

6. Orif, R., Komil, U., Bakhtiyor, K., Raupov, O. K., Sam, D. U., SU, U. K. Z. V., & Khaydarov, B. T. (2018). Dynamics of general and special physical training of experienced female boxers. European science review, (7-8).

7. Серебряков, Ю. В., & Исраилова, Ш. (2018). Совершенствование технической подготовки квалифицированных боксеров. Молодой учёный, 46(232), 415-417.

8. Azizova, M. M., & Gapparova, A. N. (2021). Communicative language teaching. Academic Research in Educational Sciences, 2.

9. Egamnazarova, F. A., & Mukhamedova, M. S. (2021). Improving english language listening skill. Academic Research in Educational Sciences, 2.

10. Рустамов, Д. У., & Кенжаева, С. Х. (2021). Значение ролевых игр в формировании коммуникативных компетенций студентов изучающих иностранный язык. Academic Research in Educational Sciences, 2.

11. Ли, Т. Г., & Ходжиев, Р. М. (2021). Толкование терминов узбекской национальной борьбы «кураш». Academic Research in Educational Sciences, 2.

12. Tursunboyeva, L. T., & Ashirova, M. F. (2021). Positive teacher- student relations. Academic Research in Educational Sciences, 2.

13. Узбекистон Республикасининг "Жисмоний тарбия ва спорт туFрисида"ги Конуни. Тошкент ш., 2015 йил 4 сентябр. www.lex.uz

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

14. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и её практические применения.- К: Олимпийская литература, 2004. -С.343-345.

15. Бабушкин Г. Д. Психологическое обеспечение спортивной деятельности: монография - Омск: изд-во СибГУФК, 2006. - 380 с.;

16. Ильин, Е.П. Психология спорта. - М.; СПб.: Питер, 2016. - 351 с.;

17. Вяткин Б.А. Темперамент и динамика спортивной деятельности // Роль темперамента в спортивной деятельности. - М. 1978. -28-38 с.

18. Муфтахина Р.М. Значение помехоустойчивости в спортивной деятельности боксеров высокой квалификации // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/ (дата обращения: 26.01.2019).

19. Халмухамедов Р.Д. Технология подготовки единоборцев на этапах годичного цикла: автореф. дисс.....д-ра пед.наук.-Т., 2009. -56 с.

20. Рузикулов, Б. (2019). Узлуксиз таълим тизимида жисмоний тарбия ва спорт самарадорлигини ошириш. Муаллим ва узлуксиз таълим, (2), 145-149.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.