Научная статья на тему 'Мактабгача таълимни ривожлантиришда интерактив методлардан фойдаланишнинг аҳамияти'

Мактабгача таълимни ривожлантиришда интерактив методлардан фойдаланишнинг аҳамияти Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
18201
1490
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
машғулот / таълим / тадқиқот / инновация / интерактив / рефлексия / энержайзер. / training / education / research / innovation / interactive / reflection / energiser.

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Ирисова С. Р.

Мақолада мактабгача таълим муассасаларида тарбиячилар томонидан педагогик жараённи ташкил этишда интерактив методлардан фойдаланишнинг самарали усуллари кўрсатилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE VALUE OF INTERACTIVE METHODS IMPLEMENTATION IN DEVELOPMENT OF NURSERY SHOOL

The article discusses directions of interactive metnods implementation in organizing pedagogical processes in kindergardens.

Текст научной работы на тему «Мактабгача таълимни ривожлантиришда интерактив методлардан фойдаланишнинг аҳамияти»

V_/

Ирисова С.Р.,

К,ашкадарё вилояти халк таълими ходимларини кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Мактабгача, бошланFич ва махсус таълим» кафедраси катта укитувчиси

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНТЕРАКТИВ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ А^АМИЯТИ

ИРИСОВА С.Р. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНТЕРАКТИВ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АЦАМИЯТИ

Маколада мактабгача таълим муассасаларида тарбиячилар томонидан педагогик жараённи ташкил этишда интерактив методлардан фойдаланишнинг самарали усуллари курсатилган.

Таянч суз ва тушунчалар: машFулот, таълим, тадкикот, инновация, интерактив, рефлексия, энержайзер.

ИРИСОВА С.Р. ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье освещены вопросы эффективного применения воспитателями интерактивных методов при организации педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях.

Ключевые слова и понятия: занятие, образование, исследование, инновация, интерактивный, рефлексия, энержайзер.

IRISOVA S.R. THE VALUE OF INTERACTIVE METHODS IMPLEMENTATION IN DEVELOPMENT OF NURSERY SHOOL

The article discusses directions of interactive metnods implementation in organizing pedagogical processes in kindergardens.

Keywords: training, education, research, innovation, interactive, reflection, energiser.

Таълим соуасидаги иннновацион технологиялар ХХ аср бо-шида таълим жараёнини инсонпарварлаштириш тояси асо-сида келиб чиццан. Бунда болаларнинг уз хоциш-истагига цараб цизицишларини цондириш, %ар бир болани цурмат цилиш, севиш, унинг шахси ривожланиши учун барча шарт-шароитларни яратиш, бола шахси таълим-тарбия жараё-нининг марказида булиши масалаларига эътибор царатилади.

Сунгги йиллардаги таълим-тарбия мазмуни, шакли, восита ва методларини янгилашга эътибор бериш, мактабгача таълимга оид иннова-цияларни излаш, уни таълим-тарбия жараёни-га, тарбиячиларнинг педагогик фаолиятига ки-ритиб боришда малака ошириш тизимининг ахамияти каттадир. Айникса, педагогик жара-ёнга илFор педагогик технологияларни татбик этиш, инновацияларни жорий этиш, укитувчи ва тарбиячиларни замонавий усуллардан фой-даланиш, куникма ва малакалари билан курол-лантириш малака ошириш тизими олдига куйилган вазифалар замирида амалга оширил-мокда.

Педагогика йуналишида татбик килиниши лозим булган мухим масала борки, у хам булса тарбиячиларнинг педагогик жараённи замонавий усуллар асосида максадли, тизимли ва на-тижаларни башорат кила олиш оркали методик жихатдан туFри ташкил этишларини таъ-минлашдир. Интерфаол усуллар хозирги кунда таълим ислохотларидаги устувор жихати ва педагогик муаммоларни хал этишдаги роли, таълим самарадорлигини таъминловчи мухим омиллардан эканлигини эътироф этиш жоиз-дир. Педагогик технология назариясининг мухим жихати хар бир педагогнинг уз имконияти даражасида, шунингдек, турли ёшдаги таълим олувчиларнинг узига хос хусусиятларини ино-батга олган холда, укув фаоллигини ошириш максадида таълим жараёнида интерфаол ме-тодлардан самарали фойдалана олиш билан белгиланади.

Хозирги вактда дунё психологлари таъкид-лаганидек, «индиго»1 болалар дунёда содир булаётган вокеа-ходисаларни катталарданда тез сезмокдалар. Шунинг учун бугунги кун тар-биячилари олдида бир катор долзарб вазифалар турибди. Шулардан бири таълим жараёнида интерактив усуллардан фойдаланишдир. «МТМ тарбиячилари кайси интерактив усул-

1 Рамакаева Е. Одаренные и дети индиго: как их распознать. // «БошланFич таълим», 2016, 3-сон. -24-б.

лардан кандай фойдалана олади?» деган хакли савол тугилади.

«...Педагог болаларимизга замонавий билим берсин деб талаб киламиз. Аммо замонавий билим бериш учун, аввало, мураббийнинг узи ана шундай билимга эга булиши керак»2.

Тарбиячиларни интерактив усуллардан оки-лона, максад ва шароитга мувофик тарзда дидактик тамойилларга асосланган холда фойда-ланишга ургатиш бугунги кунда замонавий пе-дагогиканинг мухим масалаларидан бири хисобланади.

МТМ тарбиячилари уз фаолиятларига замонавий усулларни мактабгача таълимга оид ил-мий маколалар, рисолалар, махаллий илFор тажрибаларни урганиш оркали татбик этиб келмокдалар. Баъзан, интерактив усулларнинг мохияти ва максадини тулик англамаган холда кулламокдалар. Шунинг учун малака ошириш жараёнининг узида интерактив укув мухити яратилиб, тарбиячилар унинг бевосита ишти-рокчисига айлансалар, яъни хар бир интерфаол усулни бевосита узларидан утказиб узлаш-тирсалар, ушбу усулларни мактабгача таълимга мослаштириб, амалиётга татбик этишлари шун-чалик осон ва кулай кечади.

Мактабгача таълим муассасаларида интерактив усуллардан «Аклий хужум», «Ролли уйин», «Кичик гурухларда ишлаш», «Бахс-муно-зара», «Галереяга сайр», «Кластер», «Бумеранг», «Энержайзерлар»дан фойдаланиш мум-кин. Тарбиячи машFулот утказиш жараёнида машFулотнинг боши ва охирида мавзу юзаси-дан болаларнинг тушунчаларини аниклаш хамда олган билимларини мустахкамлаш учун аклий хужум усулидан фойдаланиши максадга мувофик. «Кичик гурухларда ишлаш» болаларнинг узаро мулокот ва фикр алмашувига асос-ланади. Бунда гурухда тахлил килиш, текшириш асосида берилган мавзу ишлаб чикилади. «Ролли уйинлар»да болаларга бирор муаммо-

2 Баркамол авлод орзуси. Туплам. / Тузувчилар Ш.Куронов, Х.Саидов, Р.Ахлиддинов. - Т.: «Шарк», 1999. -12-б.

V_/

1-жадвал. Методиканинг педагогик технологиядан фарк,лари

Т/р Асосий тушунчалар Педагогик технология Методика

1 Таърифлар Педагогик технология - инсонга олдиндан белгиланган максад буйича таълимий ва тарбиявий таъсир утказиш фаолиятидан иборат. Методика - маълум укув фанини укитиш хамда тарбиявий ишлар конуниятларини тадкик килади.

2 Максад Комил инсонни шакллантириш. Алохида укув фанларини укитиш ва тарбиявий ишларнинг сифатли булишини таъминлаш.

3 К,уллаш микёси Барча таълим-тарбия жараёнида. Хусусий фанларни укитишда хамда тарбиявий ишларда.

4 Воситалар Барча таълимий ва тарбиявий воситалар, хусусий методикалар. Алохида укув фанларини укитишда хамда тарбиявий ишларда кулланиладиган воситалар.

5 Педагогик жараён Таълим-тарбия технологияси асосида, таълим менежменти ва маркетинг асосида, таълим-тарбия сох,асидаги илFор тажрибаларни умумлаштирувчи лойихалар асосида ривожланиб боради. Таълим-тарбия методикаси асосида ижодкор укитувчиларнинг илFор тажрибаларига таяниб ривожланади. Хусусий тажрибалар асосида бойитиб борилади. Педагогик технологиянинг таркибий кисми хисобланади, хар бир педагогнинг натижаси хар хил булади.

6 Натижа кафолати Олдиндан белгиланган мак,садга эришиш кафолати бор. Олдиндан белгиланган максадга хар бир педагог уз имкониятларига мувофик турли даражада эришади. Шу сабабли талаб даражасидаги натижа кафолатланмайди. Асосан ижодкор тарбиячиларгина яхши натижаларга эришадилар.

7 Келиб чикиши Хусусий методикаларнинг ривожланиши натижасида келиб чиккан. Таълим тарбиянинг турли хусусий масалаларини хал килиш зарурати натижасида келиб чиккан.

ли вазият берилади. Болалар бу метод ёрдами-да реал хаёт холатларини жонлантирадилар. Бахс-мунозара методида болаларга бир кун олдин мавзу берилади. Болалар саволларга ота-оналаридан сураб жавоб топиб келадилар хамда берилган саволларга жавоблар «бахс-мунозара» асосида олиб борилади.

Хозирги кунда педагогик технология хаки-даги аник, тушунча ва тасаввурлар бор булса-да, мактабгача таълим муассасалари педагог-ларида технологияни методикадан фарклай олмаслик каби муаммолар учрайди. Вахоланки, улар орасида жиддий фарклар мавжуд булиб, куйида улар хакида назарий маълумотлар бе-рилган.

Педагогик технология - болани мустакил ижод килиш, билим олиш, фикрлашга урга-тишни кафолатлайдиган жараёндир.

Методика - педагогнинг билими, куникмаси, махорати, шахсий сифатлари, темпераментига боFл и к булиб, маълум шахс, педагог учун кулай булган укитиш усуллари ва йуллари мажмуи-дир. У алохида методикаларга ажратилади. Педагогика фани маълум укув фанларини укитиш конуниятларини тадкик килади. Масалан, тил-

лар методикаси, арифметика методикаси ва шу кабилар.

Методиканинг педагогик технологиядан фаркини тушуниш ва амалда хар иккисидан унумли фойдалана билиш талаб этилади. Улар орасидаги фарклар 1-жадвалда келтирилган.

«Педагогик технология» тушунчаси хусусий фанлар ва махаллий даражалардаги укитиш методикалари тушунчаси билан мос келадиган доллар хусусий даражадаги педагогик техноло-гияларга тегишли.

Технологияларда купрок процессуал, мик-дорий ва хисоб-китоб компонентлари ифода-ланса, методикаларда максад, мазмун, сифат ва вариантли йуналтирувчи томонлари купрок ифодаланади. Технология методикалардан узи-нинг кайта тикланувчанлиги, натижаларининг тур^унлиги, куплаб «агар»лар (агар тарбиячи истеъдодли, агар болалар кобилиятли булса, агар яхши ота-оналар булса...) йуклиги билан фарк килади. Яъни, технология тегишли тайёр-гарликка эга булган х,амма мутахассислар то-монидан кайта тиклаш ва куллаш мумкинлиги билан жуда хам индивидуал булган методдан фарк килади.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 10

68 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ / ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ч___/

2-жадвал. Тарбиячининг машгулотга тайёргарлик модули

Йуналиш: Билиш жараёни, атроф-олам туFрисидаги билимларга эга булиш ва уни англаш. Маш^улот мавзуси: Хаво билан таништириш.

Мавзу мак,сади: Болаларни теварак-атроф билан таништириб бориш, хаво хакидаги тасаввурларни шакллантириб бориш, лугат бойлигини ошириш, бадиий-эстетик карашлари ва мустакил ижодий кобилиятларини ривожлантириш. Вазифалари: 1. Таълимий: болаларнинг хаво хакидаги тасаввурларини шакллантириш. 2. Тарбиявий: хаво ва сув билан ишлашда эхтиёткорликни тарбиялаш. 3. Ривожлантирувчи: болаларнинг амалий тажрибаларни утказиш асосида мустакил хулоса чик,ариш ва фикрлаш доирасини кенгайтириш. Болалар эгаллаши лозим булган асосий тушунчалар: - хаво хакида маълумотга эга булиш; - хавони тутиш усулини урганиш; - хаво хусусиятларини билиб олиш; - инсон танаси ичида хам хаво мавжудлигини тажрибалар оркали аниклаш.

Маш^улотнинг технологик харитаси: • Хаво хакида нималарни биласиз? • «Аклий хужум» - 3 дакика (топишмок, оркали) • Лабораторияда хаво оркали тажрибалар утказиш - 20 дак,ик,а • Энержайзер - 3 дак,ик,а • Рефлекция - 4 дак,ик,а Маш^улот учун керакли жихозлар: полиэтилен халталар (болалар сонига караб), гуаш (буёклар), шарлар, стакан ва найча, сандикча, тоFорача, тош, тахтача ва майда предметлар.

Метод - бирор харакатни амалга ошириш йули, усули ёки куриниши.

Педагогик технология укув жараёни (яъни, тарбиячининг боланинг фаолияти билан), унинг таркиби, воситалари, усуллари ва шакллари билан энг куп даражада боFланган.

Педагогик технология давлат талабларини тула узлаштириш, сифат даражасининг кафола-тидир.

Педагогик технология укув жараёнининг шундай лойихасики, у бир киши ёки бирор ижодий гурух томонидан ишлаб чикилади, ун-дан барча тарбиячилар фойдалана оладилар1.

Болага билимлар тайёр холда берилмайди, у келгусида билимларни манбалардан мустакил ола билиш, фикрлай олиш, мустакил позиция-да тура олишга ургатилади.

Барча болаларни уз кобилиятлари эхтиёж-лари даражасида албатта узлаштириб олишла-ри кафолатланади.

Юкорида келтирилган интерактив усуллар ва методлардан фойдаланиш мактабгача таъ-лим сифати ва самарадорлигига эришишда мухим ахамият касб этади.

Узлуксиз таълим тизимининг дастлабки бос-кичи булган ва унинг пойдеворини ташкил килувчи мактабгача таълим хозирги кунда таълим сифати ва самарадорлигини белгилашда асосий урин эгаллайди. Шу сабабли мактабгача таълим замонавий талаблар асосида булиши жиддий ахамиятга эга.

Демак, малака ошириш курсларида тинглов-чиларни укитишда таълим жараёнида тарбия-

1 Йулдошев Ж., Усмонов С. Замонавий педагогик тех-нологияларни амалиётга жорий килиш. - Т.: «Фан ва техника», 2008. -43-б.

чининг машFулотга тайёргарлик модулини кул-лаш усуллари билан таништириш мухим ахамият касб этади. Айтиш жоизки, хар бир маш-Fулот аввалида тарбиячи «бугунги педагогик вактда болаларга нималарни ургата оламан?» деган саволни уз олдига куйиши ва аник мак-садни белгилаб олиши зарур. Шунинг учун хар бир тарбиячи тайёргарлик модулини яратиши-да педагогик вазият учун кетадиган тахминий вактни аник белгилаши лозим.

Юкоридагилардан келиб чиккан холда, интерактив усулларни куллаб тайёрлов гурухида тажриба-тадкикот машFулотининг тарбиячи томонидан тайёргарлик модули ва машFулот ишланмасидан намуна келтирамиз (2-жадвал).

Мавзу: Хаво билан таништириш.

МашFулотнинг бориши:

Тарбиячи: Болалар бугун мен сизларга тад-кикот билан шуFулланадиган олимлар ролини бажариш имкониятини бераман. Хозир мен сизларга бир топишмокни айтаман. Топиш-мокнинг жавобини топсангиз, тадкикот нима билан утказилишини билиб оласиз.

Болалар: Хаво.

Тарбиячи: Айтинг-чи, атрофимиздаги хавони курамизми?

Болалар Йук, курмаймиз.

Тарбиячи: Болалар хавони куриш учун биз лабораторияга борамиз (болалар ок фартукни такиб стол атрофига турадилар). Хавони билиш учун уни тутишимиз керак.

Тажриба 1. «Куринмасни тут».

Тарбиячи: Хаммангиз стол устидаги полиэтилен халтани кулингизга олинг, унда нима бор?

Болалар: У буш.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 10

Тарбиячи: Уни олиб бир неча марта пуфлай-миз, энди уни бураймиз, халта хавога тулди, хаво тулдирилган халтача ёстикка ухшайди. Хаво бутун ёстикчага урнашиб халтачани эгал-лади. Агар биз уни ечиб юборсак нима булади?

Болалар: Халтадаги хаво чикиб кетади, буюм уз холига кайтади.

Тарбиячи: Хавони сезиш учун уни тутиши-миз керак экан, биз бунга эришдик. Биз хавони тутдик.

Тажриба 2. «Пуфлаш машки».

Тарбиячи: Сизнинг олдингизда сув солинган стакан бор, стаканга солинган найчани пуфлай-миз ва нима содир булишини кузатамиз.

Болалар: Майда пуфакчалар хосил булади.

Тарбиячи: Биз пуфлаганимизда хаво чикиб, сувда пуфакчалар хосил булади. Демак, хавони яна бир бор кузатдик.

Тажриба 3. «Учар шарлар».

Тарбиячи: Болалар каранглар, бугун машFу-лотимизга учар шарлар келишибди. Биттаси кувнок, тула ва кип-кизил, иккинчиси ранги окарган, озFин ва хафа. Сиз нима деб уйлайсиз иккинчи шар нега унака?

Болалар: Унинг ичида хавоси йук чикиб кет-ган, бу шар дум-думалок булиши учун уни пуфлаш керак.

Тарбиячи: Сиз нима деб уйлайсиз биз шар-ни пуфласак, шарнинг ичида нима пайдо булади?

Болалар: Хаво.

Тарбиячи: Энди кафтларимизни оFзимизга куйиб нафас чикарамиз, нимани хис кил-дингиз?

Болалар жавоби: Кафтимизга хаво текканини.

Дидактик уйин.

«Чукади-чукмайди»

Болалар навбати билан сандикчадан тош, тахтача, бошка майда предметларни тоFора-чадаги сувга ташлаб курадилар.

Тарбиячи: Болалар, курдингизми ичида хавоси бор предметлар сув устида калкийди.

Энержайзер. «Кувноц шарчалар».

Уйиннинг бориши. Ушбу уйин учун 6-8 та шар керак булади. Иштирокчилар «санама» айтиш оркали 3 ёки 4 гурухга булинадилар. Хар бир гурух аъзолари давра куриб, бир-бирларининг кулларини махкам ушлайдилар. Тарбиячи хар бир гурухга бир нечта шар бера-ди. Уларнинг вазифаси кулларини куйиб юбор-масдан шарларни хавода иложи борича купрок уйнатишдан иборат. Ерга тушган шарни олиш

мумкин эмас. Шарларни узок вакт хавода ушлаб уйнатган гурух Fолиб деб топилади.

Тажриба 4. Томчини шишир.

Хаво билан расм чизиш.

Тарбиячи: КоFозга дарахт чизамиз, бунинг учун сувни купрок ишлатамиз. Буёкли суюк найчани оламиз, найчанинг пастки учини расм марказига йуналтирамиз, сунгра куч билан пуфлаймиз, кейин буёкни хар томонга пуфлай-миз. Каранглар, кандай килиб буёк хар томонга таркаяпти. Бу нимага ухшайди?

Болалар: Дарахтга ухшайди.

Тарбиячи: Бу сизга ёкдими?

Болалар: Ха.

Тарбиячи: Сизлар зур хаво изловчиларсиз. Изланишларимиз натижасида куйидагиларни билиб олдик.

- бизнинг атрофимизда хаво борлигини;

- хавони тутиш усулини;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- хаво сувдан енгил эканлигини;

- хаво предметлар ичида хам борлигини;

- хаво инсон танаси ичида хам мавжудли-гини.

Шу тарика машFулот якунланади1.

Интерактив укитиш машFулотини утказишда куйидагиларга эътибор каратишингиз тавсия этилади:

МашFулот иштирокчилари, мавзуни танлаш:

• иштирокчилар ёши, уларнинг кизи-кишлари;

• машFулот утказишнинг вактинчалик бел-гилари;

• шу мавзуда ушбу гурухлар билан аввал машFулот утказилганми?

• Шу машFулотга гурухнинг кизикиши.

Керакли шартлар куйидагилар:

• МашFулот максади.

• Таркатма материаллар.

• Техник жихозлар.

• Иштирокчилар.

• Асосий саволлар, уларнинг кетма-кет-лиги.

• Хаётдан амалий мисоллар.

Хар бир машFулотда булиши керак булган аспектлар:

• Ечими керак булган муаммони аниклаш.

1 Алимтаева М. Мактабгача ёшдаги болалар билан тажриба ишларини ташкил этиш. // «Узбекистонда мактабгача таълим тизимини модернизациялаштириш - юк-сак маънавиятли келажак авлодни тарбиялаш негизи-дир» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Т., 2009. -80-б.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 10

• Иштирокчиларни таништириш (танишув учун машFулотлар, эмоционал сикувларни бар-тараф этиш).

• Келажакда олинган билимларни куллаш.

• Амалий кисм.

Интерактив методлар:

• Танишув, «Музёрар» уйин.

• Давра сухбати.

• Аклий хужум.

• Ролли уйинлар.

• Кичик гурухларда ишлаш.

• Жуфтликда ишлаш.

• Бахс-мунозара.

• Галереяга сайр.

• Энержайзерлар1.

Ушбу интерфаол усуллардан фойдаланган холда турли кизикарли машFулотларни ташкил килиш ва утказиш болаларнинг таълим олишга булган кизикишларини ошириб, ижодий коби-лиятларини ривожлантиради, интерфаол усул-ларни амалда куллаш натижасида болалар бу усулларни узидан утказиб, купрок амалий би-лим ва куникмаларни эгаллайдилар.

Юкоридаги фикрлардан хулоса килиб куйи-дагиларни айтиш жоиз:

• мактабгача ёшдаги болалар кизикувчан, харакатчан, ташаббускор, эркин фикрловчи, кузатувчан, соFлом булиши керак. Хозирда хар бир бола эркин ижод килиши ва узининг ко-билиятини курсата олиш хукукига эга. Ноанъа-навий машFулотларда илFор педагогик техно-логияларга асосланган холда мехр билан бола-

ларга иктидорини намоён килишига шароит яратиб беришимиз зарур. Тарбиячиларнинг утаётган машFулотлари замон талаблари асо-сида булибгина колмасдан, тарбияланувчининг узи хам бу машFулотдан завк олсин;

• мактабгача таълим муассасаларида мак-табга тайёрлашда болаларни хар томонлама фаоллаштирувчи усуллар-интерактив метод-лардан фойдаланиш зарурдир, чунки илFор педагогик технологиялар, ноанъанавий усуллар билан таълим-тарбия бериш хозирги даврда жуда яхши самара беради, таълим сифатини оширади;

• мактабгача таълим муассасаси тарбиячи-лари методика ва педагогик технологияларни бир-биридан ажратишда кийналади ва хатоликларга йул куяди. Шунинг учун ушбу маколада уларнинг бир-биридан фаркли жихатлари курсатиб утилди;

• маколада мактабгача таълим муассасаларида тарбиячилар белгиланган педагогик ва-зият учун кетадиган тахминий вактни аник бел-гилаб олишлари, машFулотни интерфаол усуллардан фойдаланиб, технологик харита асоси-да кетма-кетликни туFри белгилашлари дар-корлиги курсатиб утилди.

Тарбиячи томонидан кулланиладиган интерактив усуллар болаларнинг кизикиши ва эхтиёжларини кондирадиган даражада ташкил этилиши мактабгача таълимнинг сифатини оширувчи мухим омил хисобланади.

Адабиётлар:

1. Баркамол авлод орзуси. Туплам. / Тузувчилар Ш.К,уронов, Х.Саидов, Р.Ахлиддинов. - Т.: «Шарк», 1999.

2. Рамакаева Е. Одаренные и дети индиго: как их распознать. // «БошланFич таълим», 2016, 3-сон.

3. «Узбекистонда мактабгача таълим тизимини модернизациялаштириш - юксак маънавиятли келажак авлодни тарбиялаш негизидир» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Т., 2009.

4. Ишмухамедов Р., Абдукодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. Амалий тавсиялар. - Т.: «Истеъдод», 2008.

5. Йулдошев Ж., Усмонов С. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жо-рий килиш. - Т.: «Фан ва техника», 2008.

1 Ишмухамедов Р., Абдукодиров А., «Истеъдод», 2008. -96-б.

Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. Амалий тавсиялар. - Т.:

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.