Научная статья на тему 'Логистический подход в управлении перевозками на железнодорожном транспорте'

Логистический подход в управлении перевозками на железнодорожном транспорте Текст научной статьи по специальности «Транспорт»

CC BY
72
24
Поделиться
Ключевые слова
ЛОГіСТИКА / ПЕРЕВЕЗЕННЯ / ЗАЛіЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ЛОГИСТИКА / ПЕРЕВОЗКИ / ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Аннотация научной статьи по транспорту, автор научной работы — Яневич В.З., Окороков А.Н.

Рассматривается проблема согласования работы отдельных подразделений транспортной системы, которые обеспечивают перевозку грузов для осуществления поставок по схеме «производство - транспорт - потребитель».

LOGISTIC APPROACH IN THE MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORTATION

Problem of work concordance of separate subdivisions of the transport system, which secure transportation of loads for realization of deliveries on chart «production transport an user» is considered.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Логистический подход в управлении перевозками на железнодорожном транспорте»

УДК 656.212.5:681.3

В. З. ЯНЕВИЧ, А. М. ОКОРОКОВ (ДПТ)

ЛОГ1СТИЧНИЙ П1ДХ1Д В УПРАВЛ1НН1 ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА ЗАЛ1ЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТ1

Розглядаеться проблема узгодження роботи окремих шдроздшв транспортно! системи, яш забезпечують перевезення вантаж1в для виконання поставок по схемi "виробництво - транспорт - споживач".

Рассматривается проблема согласования работы отдельных подразделений транспортной системы, которые обеспечивают перевозку грузов для осуществления поставок по схеме «производство - транспорт - потребитель».

Problem of work concordance of separate subdivisions of the transport system, which secure transportation of loads for realization of deliveries on chart «production - transport - an user» is considered.

Перехщ у всесв^нш практищ на вироб-ництво продукци при оптимальних (прийня-тних) запасах вихщних матер1ал1в (сировини) дозволяе знизити соб1варт1сть продукци. Це в умовах ринково! економши тдвищуе конку-рентну спроможшсть по ii збуту.

Дозволяе цього досягти використання ме-тод1в лопстичного системного тдходу в управлшш рухом матер1альних потоюв на протяз1 всього шляху, починаючи з джерела вихщних матер1ал1в i закшчуючи спожива-чами продукцii. Вказанi методи вимагають забезпечення узгодженого спiвробiтництва мiж вшма учасниками управлiння, як на мш-рорiвнi (мiж пiдроздiлами пiдприемств), так i на макрорiвнi (мiж тдприемствами, якi зад> янi у задоволенш попиту на ту чи шшу про-дукцiю промислового чи споживацького при-

значення).

Одним з найбшьш вагомих витокiв зниження собiвартостi продукци е скорочення розмiрiв за-пашв на всiх етапах руху матерiального потоку.

Як показав свiтовий досвщ, використання ло-гiстичного пiдходу в управлшш рухом матерiаль-них потоюв дозволяе скоротити розмiри запасiв на протязi всього шляху вiд 30 до 70 % витрат тдприемств.

Пщприемства, що працюють в умовах використання оптимальних (мшмально прийнятних) запасiв сировини одержали назву «тощих вироб-ництв». Для забезпечення безперервносп у !х фу-нкцiюваннi необхщне надiйне i своечасне вщнов-лення вихiдних матерiалiв. Для вирiшення ще! проблеми розглянемо в узагальненому вигщщ схему причетного логiстичного ланцюга, яка показана на рис. 1.

Рис. 1

Згщно з умови забезпечення встановле-ного попиту, тдприемство-споживач сиро-вини в ринкових умовах повинно вчасно вщновлювати сво! запаси, що безпосеред-ньо залежить вщ злагоджено!, надшно! роботи зовшшнього транспорту i шдприемств-постачальникiв.

Таю схеми постачання одержали назву перевезень «точно в строк», або перевезень «точно за розкладом». Безумовним елемен-том таких схем перевезень е забезпечення

надшно! взаемоди при переходi матерiальних по-токiв вiд постачальниюв вихiдних матерiалiв на зовнiшнiй транспорт, i перехiд з зовнiшнього транспорту в пунктах призначання, при яких бу-дуть виконуватись умови мiнiмiзацi! витрат.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Забезпечення узгоджено! передачi матерiаль-ного потоку (вантажв), при використання в якос-тi магiстрального i промислового залiзничного транспорту виконуеться на основi единих техно-логiчних процесiв (СТП).

В цих документах передбачено обгрунту-вання найбшьш ефективно! технолопчно! послiдовностi i тривалостi операцiй i виклю-чення, або зведення до мшмуму тих, яю не мають виробничо! доцшьносп - операцiй з очiкування.

Операци з очiкування здебiльшого вини-кають через невiдповiднiсть пропускно! i перероблювально! спроможностей i потуж-ностi тих чи шших елементiв технологiчних схем в пунктах взаемоди.

Однак, СТП станци вiдправлення i станци призначення поки що не узгоджуються мiж собою, що не дозволяе забезпечити нас^зне управлiння процесами перевезень на протязi всього логiстичного ланцюгу i приводить до недоцiльних витрат.

Узгодження i збалансованiсть цього про-цесу повинна виконуватись виходячи iз сис-

темного тдходу, який е базовим в лопстичному управлiннi.

Згiдно з останшм, пiдприемство-постачальник повинно мати такий темп виробництва, при якому об'еми вироблено! продукци будуть достатнiми для створення запасiв постачання вiдповiдними транспортними париями шдприемству-споживачу.

При цьому важливим е i забезпечення вщповщ-ного ритму функцiонування всiх елемеипв лопсти-чного ланцюгу, що створював би единий синхро-нний темп виробництва, перевезення i споживання.

Остане означае, що у вщповщний момент часу, який визначаеться договiрними умовами вщ-новлення запасiв у споживача, шдприемство-постачальник повинно мати таку кшьюсть продукци, яка будучи перевезена по схемi «точно за розкладом» була б достатньою для вiдновлення запасiв у тдприемства-споживача.

Це вiдображено на рис. 2.

Рис. 2

З математично! точки зору, для досягнен-ня узгодженост всiх ланок логiстичного ланцюгу, необхщно вирiшити пов'язанi мiж собою двi задачi:

- визначити оптимальний рiвень запа-сiв готово! продукци у шдприемства-постачальника, при умов^ що li достатньо для задоволення потреб одного або кшькох споживачiв;

- забезпечити своечасне транспорту-вання продукци споживачам по схемi «точно в строк» або «точно за розкладом».

З показаного випкае висновок, що обидва шдприемства i транспорт повиннi функцю-нувати в сприятливому ритмi, який забезпе-чував би безперервнiсть виробництва i споживання при мiнiмальних витратах.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Для виршення обох задача необхщно скласти математичнi моделi, якi вщобрази-ли б досягнення поставлено! мети. Найбшьш прийнятним для цього е використан-ня економшо-математичних моделей (ЕММ).

З позицп логiстики при системному тд-ходi моделi «виробництво - транспорт -

споживання» в результат дослiдження вщповь дною ЕММ можуть бути використаш для узгодження складання едино! технологи на протязi всього лопстичного ланцюга-системи, виробничi i транспортнi параметри яко! можна звести до на-ступних:

- тривалють виробничого циклу, на протя-зi якого зможе бути отримана вщповщна кшь-кiсть готово! продукци у постачальника;

- величина транспортно! партi! вантажу, яка була б достатня для вщновлення запасiв у споживача;

- визначення виду транспорту i способу пе-ревезення;

- перероблювальна спроможшсть фронту вiдвантаження продукцi! у виробника;

- перероблювальна спроможшсть фронту вивантаження продукци у шдприемства-споживача.

Моделювання процешв виробничо-транспортно! системи е багатоплановою проблемою i пов'язано з необхщшстю вирiшення широкого спектру задач при слщуючих модифь кацiях:

- виробник виготовляе один вид продукци i мае безпосереднш (транзитний) зв'язок iз споживачем (споживачами);

- виробник виготовляе декшька видiв продукци при тш же формi транспортного зв'язку;

- виробник виробляе декшька видiв продукци, яку доставляе споживачу через регюнальш розподiльчi центри (РРЦ).

Перерахованi модифшаци основно! задачi можуть бути вирiшенi в детермiнованiй (за-данiй), або в стохастичнiй формь При цьому можливi два варiанти функцiювання схеми «виробництво - транспорт - споживач»:

- вс елементи схеми працюють синхронно;

- видача готово! продукци виробни-ком i вiдвантаження !! в адресу споживачам виконуеться синхронно (без виникнення додаткових запасiв);

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- видача готово! продукци виробником i вщвантаження !! в адресу споживача виконуеться незалежно мiж собою, тобто режим роботи виробництва, транспортування i споживання е асинхронним, з появою додаткових запашв.

Побудова таких ЕММ i дослщження на них дозволять визначити необхщш параметри виро-бничо-транспортних систем, яю дадуть змогу пов'язати мiж собою технолопчш i технiчнi параметри лопстичних систем на протязi вшх !х ланок, тобто створити об'еднаш найбiльш ефек-тивнi единi технолопчш процеси (ОСТП): лопс-тичного наскрiзного управлiння рухом матерiа-льних потоюв.

Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК

1. Гаджинський А.М. «Лопстика», - М. Видавництво 1ВЦ «Маркетинг», 2006 р.

2. Смехов А.А. «Основи транспортно! лопстики», -М. Тр-т, 1995 р.

Надшшла до редколеги 20.04.2007.