Научная статья на тему 'Лісівничо-таксаційні особливості деревостанів шпилькових порід у лісовому фонді степового Криму'

Лісівничо-таксаційні особливості деревостанів шпилькових порід у лісовому фонді степового Криму Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
51
20
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
silvicultural indexes / biometric indexes / pine forest / Crimean Steppe zone

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Р. В. Салогуб

Проведено аналіз лісівничо-таксаційних показників деревостанів шпилькових порід в захисних насадженнях степового Криму. Дослідження свідчать, що більшість насаджень сосни кримської і біоти представлені однопородними, середньовіковими і молодими деревостанами. Середні лісівничо-таксаційні показники деревостанів сосни і біоти відповідно становлять: вік – 29 і 19 рр., висота – 5,7 і 4,1 м, діаметр – 11,7 і 6,5 см, повнота – 0,65 і 0,56, запас 62,49 і 17,94 м3.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Silvicultural and biometric peculiarities of the coniferous stands in the state forests of the Crimean Steppe zone

The silvicultural and biometric indexes of the protective forests with coniferous species in the Crimea Step zone have been analyzed. The results of the studies shows that most of stands of Crimean pine are represented by middle age and young age stands with one from the species only in the composition. The average silvicultural and biometric indexes of pine stands and biota are: age – 29 and 19 years, height – 5,7 and 4,1 м, diameter – 11,7 and 6,5 cm, crop density – 0,65 and 0,56, growing stock – 62,49 and 17,94 м3.

Текст научной работы на тему «Лісівничо-таксаційні особливості деревостанів шпилькових порід у лісовому фонді степового Криму»

УДК 630*5: 633.877 (477.75) Асист. Р.В. Салогуб - Швденна фтш

"Кримський агротехнологiчний умверситет " НУ 6iopecypcie i природокористування (ПФ "КАТУ" НУБПУ)

Л1СШНИЧО-ТАКСАЦШН1 ОСОБЛИВОСТ1 ДЕРЕВОСТАН1В ШПИЛЬКОВИХ ПОР1Д У Л1СОВОМУ ФОНД1 СТЕПОВОГО

КРИМУ

Проведено аналiз лiсiвничо-таксацiйних показникiв деревостанiв шпилькових порiд в захисних насадженнях степового Криму. Дослiдження свiдчать, що бшьшють насаджень сосни кримсько! i бюти представленi однопородними, середньовiковими i молодими деревостанами. Середш лiсiвничо-таксацiйнi показники деревосташв сосни i бiоти вщповщно становлять: вiк - 29 i 19 рр висота - 5,7 i 4,1 м, дiаметр - 11,7 i 6,5 см, повнота - 0,65 i 0,56, запас 62,49 i 17,94 м .

Assist. R.V. Salogub - Southern chapter of "Crimean agricultural technological university", National university of biological resources and nature resource use

Silvicultural and biometric peculiarities of the coniferous stands in the state forests of the Crimean Steppe zone

The silvicultural and biometric indexes of the protective forests with coniferous species in the Crimea Step zone have been analyzed. The results of the studies shows that most of stands of Crimean pine are represented by middle age and young age stands with one from the species only in the composition. The average silvicultural and biometric indexes of pine stands and biota are: age - 29 and 19 years, height - 5,7 and 4,1 м, diameter -11,7 and 6,5 cm, crop density - 0,65 and 0,56, growing stock - 62,49 and 17,94 м3.

Keywords: silvicultural indexes, biometric indexes, pine forest, Crimean Steppe zone.

Степова частина Криму займае 80 % загально! плошд швострова, вона характеризуется посушливим киматом i складними люорослинними умова-ми [1, 4]. Дослщження показують, що на рют шпилькових деревних порщ у захисних насадженнях степово! частини Криму мають ютотний вплив кшма-тичш особливост репону. До несприятливих чинниюв передуЫм належать: не стшю погодш умови взимку та спекотне сухе лгго, як негативно вплива-ють на рют i розвиток шпилькових деревних рослин. Висок температури з одночасною нестачею вологи у грунт та значною сухютю повггря ютотно ус-кладнюють вирошування шпилькових деревних рослин у цих умовах [1, 4, 5]. Лшвничо-таксацшш особливост деревосташв шпилькових порщ у складних еколопчних умовах степового Криму залишаються не вивченими.

Дослщження вшово! структури та лшвничо-таксацшних особливос-тей деревосташв за участ шпилькових деревних порщ в умовах степового Криму здшснено за загальноприйнятими методами, з1 врахуванням результата рекогносцирувальних обстежень, анал1зу матер1ал1в люовпорядкування та лггературних даних [2, 3, 5-12].

Результати рекогносцирувальних обстежень i анал1з матер1ал1в люов-порядкування свщчать, що насадження шпилькових деревних порщ пошире-ш тшьки на теренах п'яти 1з семи шдприемств люового господарства, розта-шованих у степовш зош Криму. Встановлено, що шпильков1 деревш породи в захисних насадженнях степово! частини Криму представлен сосною крим-ською та широкогшковиком схщним (бюта). Насадження за участ сосни кримсько! займають площу 1843,4 га, тобто 97 % вщ загально! площд насаджень шпилькових порщ. Частка насаджень, у склад1 яких е широкогшковик

схiдний, становить всього 60,5 га, або 3 %. Розподш плошд деревостанiв сосни кримсько! та бiоти за класами вжу наведено в табл. 1 та на рис. 1, 2.

Табл. 1. Розподт площь деревосташв шпилькових порьд державного лжового _фонду степово'1 частини Криму за класами в1ку_

Сосна Бюта

Класи в1ку Площа, га % Класи в1ку Площа, га %

1-10 156,7 8,5 1-10 20,9 34,5

11-20 418,8 22,7 11-20 5,7 9,5

21-30 276,3 15,0 21-30 22,8 37,7

31-40 726,3 39,4 31-40 11,1 18,3

41-50 265,3 14,4

Всього 1843,4 100 Всього 60,5 100

Класи шку деревосташв Рис. 1. Розподт загальноХ площь деревосташв сосни кримсько'1 за класами в1ку

Як свдаать дат, наведет в табл. 1 i на рис. 1, у вжовш структурi люос-ташв за участ сосни кримсько! за площею переважають середньовiковi i моло-дi деревостани. Найменшу плошу займають деревостани сосни вжом вiд 1 до 10 роюв. З-помiж дослiджуваних деревосташв бюти схщно! за площею переважають молодняки, а найменшу плошу займають деревостани у вщ вщ 11 до 20 роюв (табл. 1, рис. 2). Деревосташв старших за 50 роюв ми не виявили.

Класи вжу деревосташв Рис. 2. Розподт загально'1 площь деревосташв бюти за класами в1ку

Анашз матерiалiв люовпорядкування та рекогносцирувальш обсте-ження свщчать, що деревостани шпилькових порщ найбшьшу площу займають у державному люовому фондi Леншського, Бiлогiрського та Свпато-рiйського люових господарств (табл. 2).

Табл. 2. Розподт загально'1 площь деревосташв шпилькових порьд степового _Криму за державними шдприсмствами льсового господарства_

Назва державного шдприемства Шпильковi породи

Сосна Бюта

класи вiку площа, га % класи вшу площа, га %

Свпаторшське лшове господарство 1-10 1-10 10,3 32,5

11-20 46,5 16,0 11-20 0,0

21-30 4,4 1,5 21-30 19,8 62,5

31-40 240,6 82,5 31-40 1,6 5,0

41-50 - - - - -

Разом: 291,5 100 Разом: 31,7 100

Роздольненське лiсове господарство 1-10 13,0 35,1 1-10 - -

11-20 24,0 64,9 11-20 - -

21-30 - - 21-30 - -

31-40 - - 31-40 - -

41-50 - - - - -

Разом: 37,0 100 Разом: - -

Джанкойське лшове господарство 1-10 - - 1-10 - -

11-20 - - 11-20 - -

21-30 2,8 37,3 21-30 - -

31-40 4,7 62,7 31-40 - -

41-50 - - - - -

Разом: 7,5 100 Разом: - -

Бiлогiрське лшове господарство 1-10 117,6 18,0 1-10 - -

11-20 249,3 38,2 11-20 - -

21-30 195,3 30,0 21-30 - -

31-40 89,8 13,8 31-40 1,9 100,0

41-50 - - - - -

Разом: 652,0 100 Разом: 1,9 100

Ленiнське лiсове господарство 1-10 26,1 3,1 1-10 10,6 39,4

11-20 99,0 11,6 11-20 5,7 21,2

21-30 73,8 8,6 21-30 3,0 11,2

31-40 391,2 45,7 31-40 7,6 28,2

41-50 265,3 31,0 - - -

Разом: 855,4 100 Разом: 26,9 100

Всього - 1843,4 - - 60,5 —

Як видно з табл. 2, у люовому фондi державного шдприемства "Ле-ншське л1сове господарство" найбшьша частка (76,7 %) насаджень за участ сосни кримсько! представлена деревостанами четвертого i п'ятого класiв вжу. У лiсовому фондi державного шдприемства "Бшопрське лiсове господарство" переважають деревостани другого i третього клашв вiку, частка яких, вiдповiдно, становить 38,2 % i 30,0 %.

Встановлено, що найбiльшу площу шпильковi деревостани займають на схiдному узбережжi пiвострова, дещо меншу - в його центральны частинi, i ще меншу - на захiдному узбережжь Майже зовсiм немае деревостанiв шпилькових порщ у пiвнiчнiй та швшчно-центральнш частинах пiвострова.

Лiсiвничо-таксацiйнi показники деревосташв сосни кримсько! в розрiзi дер-жавних лiсогосподарських пiдприемств степово! частини Криму наведено в табл. 3.

Табл. 3. Лшвничо-таксацшш показники соснових деревосташв врозрт _державних тдприемствл'шового господарства_

Назва державного тд-приемст ва Клас в1ку Площа, га. Склад деревостану и о а « • ^ В Висота, м. Ц .м с ,тр е м а • ^ Д Боттет Ц Повнота Ц Запас, м3 Частка за площею, % /

на 1 га. • ^ щ о С а н

Свпато-ршське лшове госпо-дарство 1-10 - - - - - - - - - —

11-20 46,5 7Ск3ШГС+Взг 18 3,7 14,4 4 0,5 15,3 711,9 16,0

21-30 4,4 5Скр1ШГС1Сфя1Акб1Е гл 23 4,0 14,7 4 0,4 11,2 49,3 1,5

31-40 240,6 8Скр2ШГС+ГлзВгл 34 5,9 17,8 4 0,7 59,8 14387,1 82,5

41-50 - - - - - - - - - -

Разом: 291,5 - 15148,3 100

оздоль-ненське л1сове госпо-дарство 1-10 13,0 8Скр2МСВ 10 2 0,3 35,1

11-20 24,0 8Скр2Туз+ГЛЗ од Дз, Акб 20 5,8 11,7 3 0,5 41,4 993,0 64,9

21-30 - - - - - - - - - —

31-40 - - - - - - - - - —

41-50 - - - - - - - - - —

Разом: 37,0 - 993,0 100

Джан-койське лшове госпо-дарство 1-10 - - - - - - - - - —

11-20 - - - - - - - - - —

21-30 2,8 9Скр1Дз 22 5,0 7,0 3 0,6 40,0 112 37,3

31-40 4,7 5Скр3Дз2Глз 31 6,7 14,7 4 0,6 37,2 174,8 62,7

41-50 - - - - - - - - - -

Разом: 7,5 - 286,8 100

Бшо-прське лшове госпо-дарство 1-10 117,6 10Скр 8 0,8 0,9 4 0,5 3,14 369,4 18,0

11-20 249,3 10Скр 16 2,4 3,4 4 0,6 12,1 3025,5 38,2

21-30 195,3 10Скр+АБЗ 25 5,2 8,6 4 0,7 54,0 10544 30,0

31-40 89,8 10Скр 35 8,7 14, 1 3 0,8 142,0 12754,0 13,8

41-50 - - - - - - -

Разом: 652,0 - 26692,9 100

Леншсь-ке лшове госпо-дарство 1-10 26,1 10Скр 10 0,1 0,1 3 0,5 0,29 7,5 3,1

11-20 99,0 10Скр+Акб, Мсс 15 2,7 5,2 3 0,5 17,5 1736,7 11,6

21-30 73,8 9Скр1Взд+ТК, Мсс 23 4,6 8,7 4 0,7 41,8 3083,7 8,6

31-40 391,2 10Скр 38 7,8 16,7 4 0,7 99,4 38877,0 45,7

41-50 265,3 10Скр+Акб 43 9,1 17,3 4 0,7 106,9 28366,0 31,0

Разом: 855,4 - 72070,9 100

Всього - 1843,4 - 115191,9 |

Як видно з табл. 3, сосна кримська у складi деревосташв степово! час-тини Криму займае пашвне становище, и частка становить вщ 50 до 100 % запасу. Площа чистих деревосташв сосни кримсько! (у складi яких сосна становить 10 одиниць) становить 77,8 % вщ загально! площi соснових наса-джень. У складi решти деревостанiв (22,2 %) як невелика домшка зроста-ють - бiота схiдна, дуб звичайний, акащя бiла, сафора японська, гледичiя, маслинки срiбляста i вузьколиста та в'яз гладенький. Переважна бшьшють -80,8 % деревостанiв сосни зростае за четвертим класом бонггету. Незначну площу 241,7 га (13,1 %) займають деревостани третього класу бонiтету. Рiст сосни кримсько! за другим класом боштету виявлений тшьки на однiй дшян-цi площею 13 га (0,7 %).

Лiсiвничо-таксацiйнi показники деревосташв бiоти в розрiзi державних

шдприемств лiсового господарства степово! частини Криму наведено в табл. 4.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Табл. 4. Лшвничо-таксацшш показники деревосташв бюти в розрт _державних шдприемств л1сового господарства_

Назва державного тд-приемства Клас вшу Площа, га || Склад деревостану и •а о р « • ^ В ,а т о о и В ,тр ме ам ■ ^ | хэинод й н о н и о П Запас, м3 Частка за площею, %

на 1 га • ^ к |

Свпато-ршське лшове господарство 1-10 10,3 6ШГС 1Скр 1Вгл2Биз+Гл 7 1,0 1,0 4 0,4 2,6 26,5 32,5

11-20 - -

21-30 19,8 9ШГС+Скр 26 3,8 6,5 4 0,5 17,6 348,7 62,5

31-40 1,6 9ШГС+Взд 32 7,0 10,0 4 0,6 40,0 64,0 5,0

41-50 - -

Разом: 31,7 - 439,2 100

Бшо-прське лшове господарство 1-10 - -

11-20 - -

21-30 - -

31-40 1,9 10ШГС 35 8,6 11, 1 3 0,8 60,5 115,0 100

41-50 - -

Разом: 1,9 - 115,0 100

Леншсь-ке лшове господарство 1-10 10,6 10ШГС 5 3 0,7 39,4

11-20 5,7 10ШГС+Язл 18 3,9 7,2 4 0,5 28,7 163,4 21,2

21-30 3,0 10ШГС+Акб 24 6,0 8,0 4 0,5 30,0 90,0 11,2

31-40 7,6 9ШГС1Скр од Взд 32 6,7 11,0 4 0,7 36,6 278,0 28,2

41-50

Разом: 26,9 - 531,4 -

Всього 60,5 - 1085,6

Як свiдчать дат, наведет в табл. 4, бюта схщна також представлена майже чистими деревостанами з незначною домшкою сосни кримсько!, в'яза гладенького та акацп бшо!. Деревостани, у складi яких бiота посщае 10 оди-ниць, займають площу 21,2 га (35 %), а деревостани, у складi яких е тiльки 9 одиниць зростають на плошд 29 га (48 %).

Середш лiсiвничо-таксацiйнi показники деревостанiв сосни кримсько! i бiоти в умовах степово!' частини Криму наведено в табл. 5.

З табл. 5 видно, що середнш вж деревостанiв сосни кримсько! стано-вить 29 роюв, а бiоти схiдно! - 19 роюв. Середня висота деревостанiв сосни 5,7 м, а бюти - в 1,4 раза менша i становить 4,1 м. Середнш дiаметр соснових деревосташв 11,7 см, а деревосташв бюти в 1,8 раза менший i становить 6,5 см. Середнш боштет деревосташв сосни та бюти - четвертий. Середня повнота деревосташв сосни - 0,65, а деревосташв бюти - 0,56. Середнш запас деревини на гектарi соснових деревосташв становить 62,49 м , а середнш запас деревини на гектарi деревосташв бюти схщно! - 17,94 м . Загальний запас деревини соснових деревосташв становить 115191,9 м , а загальний запас

3

деревини деревосташв бюти - 1085,6 м .

Абсолютш мшмальш та максимальш значення основних лшвничо-таксацшних показниюв деревосташв сосни i бюти в люовому фондi державних шдприемств люового господарства степового Криму наведено в табл. 6.

Табл. 5. Середт лшвничо-таксацшт показники шпилькових _деревосташв степово'1 частини Криму_

Порода Площа га. Склад и • ^ к о а « • ^ В Висота, м. о ,тр <и £ а • ^ Боттет || Повнота Запас, м3

на 1 га на всш плошд

Сосна 1843,4 10 Скр +ШГС, Акб, сфяГл, Мсс 29 5,7 11,7 4 0,65 62,49 115191,9

Бюта 60,5 10 ШГС од Скр, Вгл, Акб 19 4,1 6,5 4 0,56 17,94 1085,6

Табл. 6. МШмальт та максимальт значення основних таксащйних показнитв

деревосташв сосни i бюти в л^овому фондi державних мдприемств л^ового _господарства степового Криму_

Назва державного шдприемства Порода Значення показника Площа, га. Основт таксацшт показники

в1к, рок1в висота, м дь аметр, см бот-тет повнота запас, м3 на 1 га

Свпаторшське лшове господарство Сосна max 23,0 38 9,0 20,0 III 0,8 140,0

min 0,2 18 3,0 10,0 Vа 0,3 12,0

Бюта max 11,0 32 7,0 10,0 IV 0,6 40,0

min 1,5 3 2,0 2,0 V 0,3 5,0

Роздольненське лшове господарство Сосна max 13,0 20 6,0 12,0 II 0,7 50,0

min 0,5 10 5,0 10,0 III 0,3 30,0

Джанкойське лшове господарство Сосна max 4,1 31 7,0 16,0 III 0,6 40,0

min 0,6 22 5,0 6,0 IV 0,4 18,0

Бшопрське лшове господарство Сосна max 18,0 40 11,0 18,0 I 0,9 220,0

min 0,3 3 1,0 2,0 V 0,3 4,0

Бюта max 1,0 35 10 12 III 0,9 70,0

min 0,9 34 7 10 IV 0,8 45,0

Леншське лшове господарство Сосна max 93,0 48 11,0 20,0 I 0,9 220,0

min 0,2 10 2,0 2,0 V 0,4 5,0

Бюта max 5,1 39 8,0 14,0 III 0,9 60,0

min 0,3 4 3,0 4,0 IV 0,4 12,0

Як видно з табл. 6, мшмальна площа дшянки сосни кримсько! стано-вить 0,2 га, бюти - 0,3 га, а максимальна площа дшянки сосни кримсько! ста-новить 93,0 га, бюти - 11,0 га. Мшмальний вш насаджень шпилькових де-ревних порщ становить 3 роки, а максимальний у соснових деревосташв ся-гае 48 роюв, а деревосташв бюти - 39 роюв.

Матерiали, наведеш в табл. 3-6, свщчать, що найбiльшу площу займа-ють деревостани шпилькових деревних порщ у лiсовому фондi державного шдприемства мЛенiнське лiсове господарство", яке розташоване у схiднiй частинi швострова. У цьому господарствi зростають найстаршi деревостани шпилькових порiд з максимальним вiком 48 рокiв. Деревостани сосни i бiоти, що зростають у люовому фондi державного пiдприемства "Леншське лiсове господарство", вiдзначаються найвищими таксацшними показниками.

Для бшьш детального дослщження ycix таксацiйних показниюв деревосташв n0Tpi6H0 проаналiзувати не тшьки середнi, максимальнi та мтмаль-m фaктичнi показники, але й nopÏB^ra показники ycix деревостaнiв з кшма-тичними та грунтовими умовами у кожному регюш Кримського швострова, вивчити вплив як позитивних, так i негативних чинникiв на формування за-хисних насаджень шпильковими породами.

Лггература

1. Агроклиматический справочник по Крымской области. - Л. : Гидрометеорологическое изд-во, 1959. - 103 с.

2. Калшш M.I., Мельник О.С. Теоретичш основи люових мелюрацш. - Льв1в : Св1т, 1991. - 261 с.

3. Калшш M.I. Люов1 культури i захисне люорозведення. - Льв1в : Св1т, 1994. - 295 с.

4. Климатический атлас Крыма / Приложение к научно-практическому дискуссионному сборнику "Вопросы развития Крыма" / под ред. И.П. Ведь. - Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. - 120 с.

5. Пилипенко О.1., Юхновський В.Ю., Ведмщь М.М. Системи захисту грунпв вщ ерози. - К. : Златояр, 2004. - 435 с.

6. Проект оргашзацн i розвитку Свпаторшського держлюгоспу Республшанського ко-мiтетy по люовому i мисливському господарству АР Крим Державного ком1тету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та загаль-них запаав насаджень Свпаторшського люництва. - 1рпшь : Сармат, 2000. - 33 с.

7. Проект оргашзацн i розвитку Свпаторшського держлюгоспу Республшанського ко-мiтетy по люовому i мисливському господарству АР Крим Державного ком1тету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та загаль-них запаав насаджень Сакського люництва. - !рпшь : Сармат, 2000. - 33 с.

8. Проект оргашзацн i розвитку Роздольненського держлюгоспу Республшанського ком1тету по люовому i мисливському господарству АР Крим Державного ком1тету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та за-гальних запаав насаджень Роздольненського люництва. - !рпшь : Сармат, 2000. - 15 с.

9. Проект оргашзацн i розвитку Джанкойського державного люомисливського господ-дарства Республшанського ком^ету по люовому i мисливському господарству АР Крим Державного ком^ету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та загальних запаав насаджень Джанкойсько'1 люомисливсько'1 дшьнищ. - !рпшь : Сармат, 2000. - 19 с.

10. Проект оргашзацн i розвитку Бшопрського держлюгоспу Республшанського комь тету по лicовомy i мисливському господарству АР Крим Державного ком^ету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та загальних запаав насаджень Бшопрського люництва. - !рпшь : Сармат, 2000. - 117 с.

11. Проект оргашзацн i розвитку Леншського держлюгоспу Республшанського комь тету по люовому i мисливському господарству АР Крим Державного ком^ету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та загальних запаав насаджень Миавського люництва. - !рпшь : Сармат, 2000. - 88 с.

12. Проект оргашзацн i розвитку Леншського держлюгоспу Республшанського комь тету по люовому i мисливському господарству АР Крим Державного ком^ету люового господарства Украши, Том - II, Книга - I, Таксацшний опис, поквартальш суми площ та загальних запаав насаджень Керченського люництва. - !рпшь : Сармат, 2000. - 81 с.

УДК 581.526.3: 630.4 Доц. В.М. Скробала, канд. с.-г. наук -

НЛТУ Украти, м. iïbeie

КООРДИНАЦ1Я ЛIСОВОÏ РОСЛИННОСТ1 УКРАШСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: Р1ВЕНЬ СУБФОРМАЦ1Й

На оcновi математичного моделювання методами добування даних запропоно-вано схему координацп люово'1 рослинносп Украшського Розточчя на рiвнi субфор-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.