Научная статья на тему 'Ліпідний склад тканин грудей та черевця медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому'

Ліпідний склад тканин грудей та черевця медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
65
18
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
БДЖОЛИ / ЗАГАЛЬНІ ЛІПІДИ / ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ / ФОСФОЛіПіДИ / ХОЛЕСТЕРОЛ / НЕЖК / ХЛОРИД ХРОМУ / ЦИТРАТ ХРОМУ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Романів Л.І.

Аналіз результатів досліджень вказує на зміни вмісту загальних ліпідів і співвідношення їх класів у тканинах грудей та черевця медоносних бджіл за умов підгодівлі їх сиропом в кінці весняного періоду з введенням хлориду хрому та цитрату хрому. Встановлено суттєві відмінності фракційного розподілу ліпідів у тканинах грудей та черевця медоносних бджіл ІІ групи, які отримували CrClз та ІІІ групи, яким згодовували цитрат хрому. Згодовування хлориду хрому в кількості 1,5мг Cr/1000 мл цукрового сиропу супроводжувалось тенденцією до підвищення вмісту загальних ліпідів в досліджених тканинах організму бджіл, а також вірогідними різницями показників окремих класів ліпідів стосовно цих величин у бджіл контрольної групи. Щодо згодовування цитрату хрому в кількості 60 мкг Cr/1000 мл цукрового сиропу спостерігалась тенденція до збільшення вмісту загальних ліпідів у тканинах грудного відділу та зниження у тканинах черевця на тлі вірогідних різниць вмісту фракції триацилгліцеролів порівняно з бджолами контрольної групи.I

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

nformation is given about content of general lipids and correlation of their classes in fabrics of chairman, pectoral muscles and belly of melliferous bees, at the feeding of additional fertilizing by their syrup at the end of spring period with introduction of chloride of chromium and nanoformi of citras of chromium. The substantial differences of the factious distributing of lipids of fabrics of chairman, belly and pectoral department of melliferous bees, are set II and by III experimental groups. The feeding of chloride chromium in an amount 1,5 mg/1000 ml of saccharine syrup influenced on the increase of content of general lipids in separate fabrics of organism of bees, and also correlation of separate classes of lipids in relation to control. In relation to feeding of nanocitras of chromium in an amount 60 mkg/1000 ml of saccharine syrup there was a tendency for certain high so low indexes of content of general lipids and them separate factions in comparing to the melliferous bees of control group.

Текст научной работы на тему «Ліпідний склад тканин грудей та черевця медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому»

УДК: 638.1:612.397:661.875

Ромашв Л. I., астрант © 1нститут б1ологИ'тваринНААН

Л1ПЩНИЙ СКЛАД ТКАНИН ГРУДЕЙ ТА ЧЕРЕВЦЯ МЕДОНОСНИХ БДЖ1Л ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ДОБАВКИ ХЛОРИДУ ТА ЦИТРАТУ ХРОМУ

Анал1зрезулътат1в дослгдженъ вказуе на змти вм1сту загалъних лШЫв / ствв1дношення гх клас1в у тканинах грудей та черевця медоносных бджт за умов пгдгодгвлг гх сиропом в кгнцг весняного перюду з введениям хлориду хрому та цитрату хрому. Встановлено суттев1 вгдмгнностг фракцтного розподглу лгпгдгв у тканинах грудей та черевця медоносних бджт II групи, якг отримували СгС1з та III групи, яким згодовували цитрат хрому. Згодовування хлориду хрому в кглъкостг1,5мг Сг/1000 мл цукрового сиропу супроводжувалосъ тенденщею до тдвищення вмжту загалъних лгпгдгв в дослгджених тканинах оргатзму бджт, а також вгроггдними р1зницями показникгв окремих клаав лгпгдгв стосовно цих величину бджт контрольног групи.

Щодо згодовування цитрату хрому в кглъкостг 60 мкг Сг/1000 мл цукрового сиропу спостер1галасъ тенденц1я до збтъшення вмжту загалъних лгпгдгв у тканинах грудного в1ддту та зниження у тканинах черевця на тл1 вгроггдних ргзницъ вм1сту фракцп триацилгл1церол1в пор1вняно з бджолами контролъноггрупи.

Ключое1 слова: бджоли, загалъш лгпгди, триацилглщероли, фосфолтди, холестерол, НЕЖК, хлорид хрому, цитрат хрому.

Ф1зюлопчш аспекта питания живлення медоносних бджш вивчались у роботах багатьох дослщниюв [1, 4]. Зокрема встановлено, що, на вщмшу вщ шших вид1в тварин, основш процеси травления у бджш протжають в середнш кишщ. Еттелш И видшяе низку ферменив: д1астазу, швертазу, триптазу, лшазу. Доведено що, д1астаза у бджш розщеплюе крохмаль до глюкози, швертаза перетворюе дисахариди в моносахариди, триптаза розщеплюе бшки до амшокислот, а лшаза метабол1зуе жири до глщерину I жирних кислот. Важливу роль в процесах травления ввдграють мжроелементи, яю корегують функщю ензим1в I бюлопчних мембран. В оргашзм1 бджш е особлива пл1вчаста оболонка, так звана перитроф1чна мембрана, яка утворюеться в середнш кишщ довкола травно! маси I виявляе важлив1 функцюнальш особливоси, зокрема бар'ерну функщю [12, 18], яка може посилюватися за дп Cr (III).

Тому заслуговуе на увагу вивчення травления у медоносних бджш, накопичення резервних речовин та функщонування екзо- та ендогенних залоз за умов експериментального введения до рацюну хрому. Не вивчеш кшькост1

© Науковий кер1вник — Ромашв Л.1., 2012

ФедорукР.С., д.вет.н., професор,член-кор. НААН 170

цього елемента в компонентах живлення, яю б проявляли позитивний ефект на обмш лшщ1в, ркт I розвиток личинок бджш, 1х продуктившсть та репродуктивну функцш. Однак доведено корегуючий вплив хрому (III) в оргашзм1 ссавщв на вмют холестеролу. У зв'язку з цим науково-практичний штерес представляв вивчення впливу р1зних сполук хрому на ф1зюлопчш функци оргашзму бджш та обмш речовин, зокрема таких енергетичних I пластичних компонент як лшщи [14-16]. Виходячи з цього метою роботи було дослщження впливу р1зно! кшькоси хлориду та цитрату хрому, шляхом 1х згодовування у весняний перюд, на показники загальних лшщ1в та 1х фракцш у зразках тканин грудного та черевного вщдшу.

Матер1али 1 методи

Дослщження провели на пасщ, розташованш в умовах Перемишлянського району Льв1всько! области Для проведения дослщжень було вдабрано III групи бджолиних с1мей, по три в кожнш. I група контрольна - з пщгод1влею 1000 мл чистого цукрового сиропу, II дослщна - додатково до цукрового сиропу отримувала 1,5 мг хрому у форм1 СгС13 х 6Н2О, Ш дослщна -отримувала 60 мкг Сг/1000мл сиропу у вигляд1 цитрату хрому, одержаного поеднанням наночастинок Сг з лимонною кислотою у деюшзованш вод1 за методом КосшоваМ. В. I КаплуненкаВ. Г. [21]. Для дослщження вщбирали зразки медоносних бджш вЫх груп, по 80-100 робочих бджш з кожно!, визначали вмют загальних лшщ1в I процентне стввщношення окремих 1х клас1в [17].

Результати 1 обговорення

Кшьккть жиру в оргашзм1 сформованого оргашзму бджоли е найвищою у перш1 три доби життя, пот1м зменшуеться I зростае у робочих бджш [1, 7, 19]. Р1вень зниження чи пщвищення вмкту лшщ1в I розподшу 1х фракцш у тканинах оргашзму медоносних бджш е одним з важливих показниюв, як1 характеризують ф1зюлопчний стан оргашзму комахи. Анал1з даних проведених дослщжень свщчить про змши вмкту загальних лшдав в окремих тканинах бджоли при згодовуванш експериментальних доз хлориду хрому та цитрату хрому.

За результатами виконаних дослщжень встановлено суттев1 вщмшност1 у сшввщношенш окремих клас1в лшщ1в у тканинах грудного вщдшу (табл. 1) бджш II та III дослщних груп пор1вняно до цих показниюв у комах контрольно! групи. Зокрема, за вмютом вшьного холестеролу вщм1чено високо в1рогщну р1зницю щодо збшьшення його р1вня у тканинах бджш II та III дослщних груп. У II дослщнш груш спостер1гали вищий його вмют на 9,5% (р<0,001) у тканинах грудного вщдшу пор1вняно з контрольною групою, тод1 як у III дослщнш груш р1зниця становила 7,4% (р<0,001) пор1вняно до контролю. Ц1 даш можуть свщчити про те, що вшьний холестерол е незамшним компонентом живлення I важливим ф1зюлопчним чинником у лшщних фракщях тканин !х оргашзму. За вмштом НЕЖК I триацилглщерол1в у тканинах вщм1чено в1рогщне зниження для показниюв бджш II (р<0,05; р<0,01) та III дослщних груп, яке становило для II дослщно! групи 3,9% I 4,4% та III групи 5,4% I 3,9%.

171

Одержан! результата вказують на певш вщмшност! використання компонешгв лшщного живлення стосовно до даного класу лшвдв за впливу сполук хрому, оскшьки зниження вмюту триацилглщерол!в спостер1гаеться у сум! лшщних фракцш тканин бджш обох дослщних груп. Етерифжований холестерол е важливим класом лшдав, оскшьки визначае загальний ф!зюлопчний стан оргашзму комахи та забезпечуе основш енергетичш процеси обмшу в цшому. Анал1з результат дослщжень свщчить про змши вмюту етерифшованого холестеролу у тканинах грудного вщдшу бджш II дослщно! групи, зокрема спостер1гали зниження на 3,1% цього показника у зразках тканин бджш II ДОСЛЩНО! ГруПИ (р<0,01) СТОСОВНО КОНТРОЛЮ. Тод1 ЯК у 6ДЖШ III ДОСЛЩНО! групи величина цього показника збер1галась на р!вш контролю.

Таблиця 1

Умкт лтЫв 1 стввщношення Тх клаив у тканинах грудного ввддшу

медоносних бджш, % (М±ш, п =3)

Класи лшвдв Групи медоносних бджш

I II III

Загальш лшвди 3,33±0,52 3,90±0,62 4,96±0,13

Фосфолшщи 16,92±0,70 18,26±0,75 18,33±0,37

Моно-1 диглщероли 16,85±0,65 17,72±0,34 17,69±0,61

Вшьний холестерол 16,35±0,52 25,86±0,34*** 23,73±0,65***

НЕЖК 16,12±0,94 12,26±0,47* 10,71±0,53**

Триацилглщероли 17,32±0,11 12,96±0,81** 13,36±0,74**

Етерифжований холестерол 16,45±0,29 12,96±0,45** 16,21±0,22

Результатами дослщжень тканин черевного вщдшу встановлено в1рогщну р1зницю (р<0,05) у клаа мембранних лшвдв, зокрема фосфолшадв у бджш II дослщно! групи, вмкт яких зрю на 2,1 % пор1вняно з контролем (табл. 2). Стосовно вмюту НЕЖК у тканинах комах цього вщд1лу також виявлено змши, яю вказують на в!рогщне зниження на 3,8 % цього класу лшвдв (р<0,02) у бджш II дослщно! групи пор1вняно до контролю. Анал1з результат дослщжень шших клаЫв лшвдв свщчить також про змши !х вмюту у тканинах черевця. Зокрема, для вмюту триацилглщерол!в у тканинах бджш II дослщно! групи вщм1чено високо в!рогщну р1зницю (р<0,01), за процентним сшввщношенням показник даного класу зрю на 2,0% пор1вняно з величиною його у бджш контрольно! групи. Вщзначено протилежну тенденцш щодо змш вмюту триацилглщеролу у тканинах бджш III дослщно! групи, що характеризувалась високо в!рогщним зниженням (р<0,01) вмюту цього класу лшвдв пор1вняно до контрольно! групи. Одержан! результата можуть вказувати на р!зний вплив ал!ментарних чинник!в на обмш л!п!дних фракц!й в окремих анатом!чних в!дд!лах орган!зму, зокрема м!нерально! та оргашчно! сполук хрому. Пом!тними е зм!ни вм!сту етериф!кованого холестеролу у тканинах бджш II дослщно! групи, р!вень якого знизився на 6,3% (р<0,001) пор!вняно до бдж!л контрольно! групи.

172

Таблиця 2

Умкт лтЫв 1 стввщношення Тх клаыв у тканинах черевця _медоносних бджш, % (М±ш, п =3)_

Класи лшвдв Групи медоносних бджш

I II III

Загальш лшвди 3,93±0,79 4,00±0,57 3,40±0,25

Фосфолшщи 17,47±0,34 20,28±0,66* 18,11±0,69

Моно-1 диглщероли 17,24±0,47 19,64±0,56 17,64±0,47

Вшьний холестерол 16,91±0,36 17,73±0,52 17,42±0,37

НЕЖК 16,67±0,49 13,54±0,88* 17,54±0,93

Триацилглщероли 17,34±0,14 20,06±0,33** 15,64±0,35**

Етерифжований холестерол 14,37±0,39 8,73±0,20*** 13,62±0,46

Вщомо, що фосфолшщи належать до структурно! групи лшвдв. 1х концентращя у жировому тш1 черевця е одним з основних показниюв ф1зюлопчного стану бджш [13]. Встановлеш м1жгрупов1 вщмшност1 фракцшного розиод1лу лшвдв у тканинах черевця зумовлюються, очевидно, метабол1чним виливом тривалентного хрому як хлориду, так \ цитрату. Додаткове згодовування хлориду хрому зумовлювало бшьш в1рогщш р1знищ у сшввщношенш окремих клаЫв лшвдв, зокрема: фосфолшадв, НЕЖК, триацилглщеролу I етерифжованого холестеролу, як1 класифжують у ф1зюлоги живлення та обмшу загальних лшвдв комах як життево важливг

Висновки Встановлеш змши вмкту загальних лшщ1в та окремих !х клаЫв, зокрема р1вень вшьного холестеролу у тканинах грудей медоносних бджш, вщзначаеться високо в1рогщною р1зницею як у II (р<0,001), так I III (р<0,001) дослщних груиах, стосовно контролю. Вмют НЕЖК у тканинах в1рогщно знижуеться у бджш II дослщно! групи (р<0,05) та III дослщно! групи (р<0,01). Вмют триацилглщеролу та етерифжованого холестеролу у тканинах бджш грудного вщд1лу знижувався як у II (р<0,01), так I в III дослщних груиах (р<0,01). У тканинах черевного вщдщу встановлено в1рогщне зростання (р<0,05) вмкту фосфолшщ1в 1 тенденцш до зниження НЕЖК бджш II дослщно! групи проти контролю на тл1 вищого вмкту триацилглщеролу у II дослщнш грут (р<0,01) та нижчого у III дослщнш груш (р<0,01). Вщзначено в1рогщне зниження вмкту (р<0,001) етерифжованого холестеролу у тканинах черевця бджш II дослщно1 групи.

Перспективи подальших дослщжень Вивчення лшщного складу тканин медоносних бджш та !х фракцш за ди оргашчних сполук селену, дослщження впливу ал1ментарних чинниюв на процеси метабол1зму, продуктившсть та резистентшсть бджш.

Л1тература

1. Белик Э.В. Календарь пчеловода / Э. В. Белик — Донецк, 2004.— С. 35-38.

2. Данилюк I. Г. Секрети сучасного бджшьництва / I. Г. Данилюк. — Донецьк, 2009. — С. 228-240.

173

3. Ковальська Л. М. Лшщний склад окремих тканин медоносних бджш у вжовому аспект! / Л. М. Ковальська, Я.1. Кирил1в, Ю.В. Ковальський // Науково-техшчний бюлетень 1нституту бюлоги тварин Державного науково-дослщного контрольного шституту ветпрепараив та кормових добавок. — Льв1в, 2009. — № 1 — 2, Вип. 10 — С. 51-56.

4. Крылов П.П. Пчеловодство / П. П. Крылов. — Харьков, 2012.— С. 96-100.

5. Лазебний О.О. Бджолина аптека / О.О. Лазебний. — Донецьк, 2010.— С. 58-60.

6. Лебедев В. И. Биология медоносной пчелы / В. И. Лебедев, Н. Г. Билаш. — М.: Агропромиздат, 1991. — 239 с.

7. Лебедев В. И. Экологическая чистота продуктов пчеловодства /

B. И. Лебедев, Е. А. Мурашова // Пчеловодство. — 2003. — №4. — С. 21-24.

8. Макаров Ю. И. Пчелы и их продукты в экологическом мониторинге / Ю. И. Макаров, А. В. Овчинников, Е. Г. Жук // Пчеловодство. — 1995. — №1. -

C. 14-15.

9. Патент Украши на корисну модель № 23550. Cnoci6 ерозшно-вибухового диспергування метал1в // Косшов М. В., КаплуненкоВ. Г./МПК (2006) В 22 F 9/14/ опубл. 25.05.07, № 7. — 4 с.

10. Сологуб Л.1. Хром в оргашзм1 людини i тварин. BioxiMi4Hi, ¿мунолопчш та еколопчш аспекти / Л.1. Сологуб, Г. Антоняк, Н. Бабич. — Льв1в: Свросвп; 2007. — 128 с.

11. Стефаник М. Б. Тонкослойная и газожидкостная хроматография липидов / М. Б. Стефаник, В. И. Скороход, О. П. Елисеева и др. // Методические указания. — Львов, 1985. — 27 с.

12. Таранов Г.Ф.Корма и кормление пчел / Г.Ф. Таранов.—М. : Россельхозиздат, 1986. — 160 с.

13. Anderson Richard T. International symposium on the health effects of dietary chromium/ T. Anderson Richard // J. Trace Elem. Exp. Med. — 1999. — 12, №2. — P. 53-54.

14. Anderson R. A. Stability and absorption of chromium and apsoption of chromium histidinate complexes by human / R.A. Anderson, M.M. Polonsky, N.A. Bryden // Biol. Trace. Elem. Res. — 2004—Vol. 101, №3.— P. 211 - 218.

15. Broun M.S. The SREBP pathway: regulation of cholesterol metabolism by proteolysis of a membrane-bound transcription factor / M.S. Brown, J.L. Goldstein // Cell. — 1997. — Vol. 89. — P. 331-340.

16. Dobson H. E. M. Survey of pollen and pollenkitt lipids - chemical cues to flower visitors / H. E. M Dobson // American journal of botany. — 1988. — Vol. 75. — P. 180-182.

17. Hertz Y. Glucose metabolism in the common carp (Cyprinus carpio L.): the effects of cobalt and chromium / Y. Hertz, Z, Madar, B.Hepper, A. Gertler // Aquaculture. — 1989. — V. 76. — P. 255-267.

18. Manning R. Fatty acids in pollen a revive of their importance for honey bees / R. Manning // Bee World. — 2001. — Vol. 82 (2). — P. 60-75.

174

19. Pauguel S.C. Antimicrobial activity of pollen / S. C. Pauguel, M. Bert, S. Dolley // Phytochemistry. — 1993. — Vol.33, №6. — P.2503 - 2507.

20. Schwarz K. Chromium (III) and glucose tolerance factor / K. Schwarz, Z. Mertz // Arch. Biochem. Biophysics. — 1989. — Vol. 85. — 292-295.

21. Vincent J.B. Mechanism of chromium action: low-molecular-weight chromium-binding substance / J. B. Vincent // J. Am. Coll. Nutr. —1 999. — Vol. 18,1. — P. 6-12.

Summary Romaniv L.I.

LIPID COMPOSITION FABRICS OF MELLIFEROUS BEES FEEDING OF ADDITION OF CHLORIDE OF CHROMIUM AND NANOFORM OF

CITRAS OF CHROMIUM

Information is given about content of general lipids and correlation of their classes in fabrics of chairman, pectoral muscles and belly of melliferous bees, at the feeding of additional fertilizing by their syrup at the end of spring period with introduction of chloride of chromium and nanoformi of citras of chromium. The substantial differences of the factious distributing of lipids of fabrics of chairman, belly and pectoral department of melliferous bees, are set II and by III experimental groups. The feeding of chloride chromium in an amount 1,5 mg/1000 ml of saccharine syrup influenced on the increase of content of general lipids in separate fabrics of organism of bees, and also correlation of separate classes of lipids in relation to control.

In relation to feeding of nanocitras of chromium in an amount 60 mkg/1000 ml of saccharine syrup there was a tendency for certain high so low indexes of content of general lipids and them separate factions in comparing to the melliferous bees of control group.

Рецензент - д.с.-г.н., професор, чл.-кор. НААНУ Кирил1в Я.1.

175

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.