Научная статья на тему 'Компенсація малих дефектів зубних рядів у дітей і дорослих'

Компенсація малих дефектів зубних рядів у дітей і дорослих Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
432
99
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
малі дефекти зубних рядів / компенсація / ортодонтичний апарат / малые дефекты зубных рядов / компенсация / ортодонтический аппарат / small dental defects / compensation / orthodontic device

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — В.П. Неспрядько, К.В. Стороженко

Статья посвящена разработке малоинвазивного способа компенсации малых дефектов зубных рядов путем аппаратурного перемещения оставшихся зубов в сторону дефекта. Проведенные исследования доказали эффективность разработанных конструкций ортодонтических аппаратов для мезиодистального перемещения зубов в боковых участках зубных дуг.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The article is devoted to developing low-invasive method of compensation of small defects of dentition by moving existing teeth into the side of the defect. Studies have shown the efficiency of the developed designs removable orthodontic appliances for tooth movement meziodystally in the lateral parts of the dental arches.

Текст научной работы на тему «Компенсація малих дефектів зубних рядів у дітей і дорослих»

УДК 616314-007285-08

В.П. Неспрядько, К.В. Стороженко

КОМПЕНСАЦ1Я МАЛИХ ДЕФЕКТ1В ЗУБНИХ РЯД1В У Д1ТЕЙ I ДОРОСЛИХ

Нацiональний медичний уыверситет iменi акад. О.О.Богомольця

Поширенють дефектiв зубних рядiв (ДЗР) серед населения Укра'ни, як дитячого так i дорослого, продовжуе бути досить високою, сягаючи вщповщ-но 20% i 60% [1, 2, 3]. Найпоширенiшi малi дефекти зубних рядiв (МДЗР), тобто вiдсутнiсть одного зуба, переважно перших постшних молярiв, уже в дитя-чому вiцi. Основы причини вщсутносп поодиноких зубiв - це ускладнений карieс, уроджена вщсутнють зачатка зуба, а також травма [4, 5, 6].

У бтьшосп випадш МДЗР у дорослих замн щують мостоподiбними протезами рiзних констру-кцiй. Проте виготовлення останнiх, особливо ме-талокерамiчних, потребуе значного препарування твердих тканин опорних зубiв, а iнодi \х депульпу-вання, що шкодить не ттьки зубам, а й загально-му здоров'ю патента [7, 8]. Окрiм того, бтьшють сучасних конструкцiйних матерiалiв для виготовлення мостоподiбних протезiв не е шдиферент-ними для органiзму людини. Тому майже в 14% па^енпв спостерiгаеться так званий «синдром непереносимость до металевих зубних протезiв, пов'язаний iз фiзико-хiмiчними властивостями сплавiв, з яких вони виготовлеш, а також зi змша-ми, що виникають пiд 'хньою дiею в порожниш рота пацiента (зниження активност ферментiв рото-во' рiдини i накопичення iонiв металiв, якi призво-дять до виникнення мiкрострумiв) [9, 10].

Деяк фахiвцi для замщення МДЗР застосову-ють знiмнi частковi пластинчастi протези з пласт-маси. Для дорослих па^енпв 'х виготовляють у виглядi мiкропротеза, тобто штучного зуба на пластмасовому базис малих розмiрiв iз кламера-ми на опорних зубах. Для д^ей зшмы пластинчас-тi протези роблять iз бiльшою площею базису, щоб запоб^и асфксп та покращити 'х фксацш за рахунок збiльшення площi адгези. Проте знiмнi протези незручнi у використанш, створюють нефн зiологiчнi умови функцюнального навантаження на пiдлеглi тканини, тобто на слизову оболонку й альвеолярний вщросток [11].

Останшм часом широко застосовуються без-металовi конструкцп для замiщення дефектiв ко-ронково' частини зубiв i ДЗР. Проте нав^ь вико-ристання новiтнiх комп'ютерних технологiй i на-дiйних фксацшних цементiв не дозволяють уник-нути ускладнень у виглядi погiршення крайового прилягання, порушення фксаци, вiдшарування i сколу конструкцiй. Окрiм того, виготовлення без-металових конструкцiй не вщкидае необхiднiсть препарування опорних зубiв [12].

Використання iмплантатiв для замiщення ДЗР, особливо мало' протяжности натепер вважаеться найрацюнальшшим способом 1'х компенсаци [13,14]. Проте i вони мають сво' недолiки: травма-тичнiсть, можливiсть 1'х вiдторгнення та досить ви-сока собiвартiсть.

Усе наведене вище свщчить про те, що нинi вщома цiла низка рiзних способiв замщення ДЗР, якi мають певнi переваги, але i недолiки. Тому по-требують подальшого вивчення питання, як сто-суються пошуку малоiнвазивних способiв компенсаци ДЗР, що i стало предметом наших дослн джень.

Мета дослiдження - розробити малошвазив-ний спосiб компенсаци МДЗР шляхом апаратурно-го перемiщення наявних зубiв у бiк дефекту i ви-значити показання до його використання.

Матерiал i методика дослiдження

Ми лкували 32 пацiентiв, якi мали МДЗР (вщсутнють поодиноких зубiв), вком вiд 13 до 40 ро-кiв; 19 (59,4%) оаб жшочо''' та 13 (40,6%) чоловiчоl статi були розподiленi на двi вiковi групи: I група - 18 (56,2%) па^енпв вiком вщ 13 до 20 рокiв, II група - 14 (43,8%) оаб вком вщ 21 до 40 рош. Клiнiчне обстеження проводили за загальноприй-нятою методикою. При цьому з'ясовували причини вщсутносп зубiв, топографiю i локалiзацiю МДЗР; стан наявних зубiв, форму зубних дуг i прикусу, положення окремих зубiв у зубному рядi, а також скупченють. Особливу увагу звертали на наявнють третiх молярiв, Тхнш стан i положення в щелепах у разi ретенци. Додатковi методи обстеження охоплювали рентгенолопчне дослiдження (ортопантомографiя, iнодi комп'ютерна томогра-фiя та телерентгенографiя), а також антропомет-ричш вимiрювання дiагностичних моделей (величина дефекту зубного ряду в мм, ширина i довжи-на зубних дуг за Поном та Коркхаузом тощо).

Результати дослщжень

Проведенi дослiдження показали, що у 22 (68,8%) па^енпв переважали МДЗР, пов'язанi з втратою постшних молярiв унаслiдок ускладнено-го карiесу. У 6 (18,8%) па^енпв iз 32, узятих на лн кування, МДЗР були зумовлен вродженою вщсу-тнiстю зачаткiв зубiв (у 4-х - других премолярiв та у 2-х - верхых латеральних рiзцiв), а в 4-х (12,4%) - унаслщок травматичного ушкодження зубiв.

На вщсутнють поодиноких зубiв у бiчних дтян-ках, як засвiдчили клiнiчнi спостереження, па^ен-ти не звертали належноТ уваги, доки не виникали iншi оклюзiйнi порушення. Переважну бiльшiсть па^енпв турбували дефекти зубних рядiв лише у фронтальнш дiлянцi з естетичноТ точки зору. При втратi перших постшних молярiв у ранньому вщ^ тобто у 8-10 рокiв, у дефект зубного ряду перемн щувалися зачатки других постшних молярiв ще до Тх прорiзування. При цьому змш осьового нахилу останнiх не спостер^алось у 5 пацiентiв, що свщ-чило про Тх корпусне перемщення, яке встанов-лювали кл^чно i рентгенологiчно, як за ктькютю та нахилом, так i за формою наявних зубiв. Корпусне перемщення перших молярiв вiдбувалося i при адентiТ других премолярiв на обох щелепах, особливо шсля раннього видалення тимчасових молярiв.

У оаб старшого вiку за значноТ давност виник-нення ДЗР пiсля видалення зуба спостер^алися рiзнi ступенi нахилу зубiв у бiк вiдсутнього. У таких випадках залишалися промiжки мiж зубами, тобто ДЗР повнiстю не компенсувався.

Ураховуючи ефективнiсть перемiщення постшних зубiв на мiсце видалених за показаннями в ортодонтичнш практик, ми розробили спосiб ком-пенсаци МДЗР iз застосуванням власних констру-кцiй знiмних ортодонтичних апаратiв (Апарат для мезюдистального перемiщення зуба. Патент УкраТни на корисну модель №43071 вщ 27.03.2009 р.; Апарат для перемщення зуба у бн чнш дiлянцi. Патент УкраТни на корисну модель №55215 вщ 10.12.2010 р.).

В апаратах були використан пружн елементи у виглядi петель, розташованих iз лiнгвального або з вестибулярного боку зубного ряду, як одними кшцями жорстко закрiплювалися в пластма-совiй пластинцi, що фксувалася на опорних зубах, альвеолярних вщростках i пiднебiннi, а другими кшцями щтьно охоплювали зуб, який пщля-гав перемiщенню. Завдяки тому, що пружний елемент щтьно охоплював зуб, який перемщува-вся, на останнш iз боку пружного елемента могло дiяти не ттьки ортодонтичне зусилля, а й вигина-льний момент. Перевагою таких пружних елемен-тiв у порiвняннi з пружними елементами прямолн нiйноТ форми е те, що вони можуть накопичувати бтьшу величину пружноТ енерги. Ортодонтичнi апарати з такими пружними елементами, як показали дослщження, можуть перемщувати зуб по-ступально (корпусно) в дистальному або медiаль-ному напрямку, повертати його за або проти го-динниковоТ стртки навколо горизонтальноТ осi, а також комбшувати цi впливи. Окрiм того, сам базис апарата дозволяв забезпечити досить надшну точку опори, тобто анкораж, на вщмшу вщ мiкро-iмплантатiв, якi використовуються з ^ею метою в ортодонтичнiй практицк

Перемiщення зубiв проводили не тзшше 1 ти-жня пiсля видалення конфлктного зуба в 6 па^е-

нтiв I вiковоТ групи i 5 осiб II групи, що показано на рис.1. Знiмний ортодонтичний апарат виготовляли i припасовували в порожнинi рота пацiента зазда-легщь, тобто до видалення зуба. Видалення як постшних, так i тимчасових бокових зубiв (при за-тримц останнiх у разi вродженоТ вщсутносп одно-йменних постiйних) проводили з урахуванням ю-лькостi та стану наявних зубiв, особливо третiх молярiв, Тх положення в щелепних кютках, форми прикусу й оклюзiйних стввщношень антагонуючих зубiв.

#

а

в

Рис. 1. Фото порожнини рота пац1ентки Б-ко С., 26 рок1в. А, Б - пюля видалення 45 зуба внаслдок ускладнень кар1есу; В, Г, Д - з апаратом через 3 дн1; 6 - пюля перем1щення 16 зуба; Ж - пюля реставраци 16 зуба

При перемщенн других постшних молярiв на мюце видалених перших молярiв iз метою компе-нсацп МДЗР перемщенню пщлягали також i трет моляри. У разi наявностi третього моляра на про-тилежнiй щелепi його як зуб, що втратив антагош-ста, видаляли, щоб уникнути його видовження (супраоклюзи) та пов'язаних iз цим оклюзшних по-рушень мiж зубними рядами й елементами скро-нево-нижньощелепних суглобiв. Оклюзiйнi супра-контакти пюля закриття ДЗР усували шляхом пришлiфовування твердих тканин зуба, а оклю-зшш промiжки -реставрацiею.

Проведет дослщження засвiдчили ефектив-нiсть використання розроблених нами зымних конструкцiй ортодонтичних апаратв для мезюди-стального перемщення зубiв у бiчних дiлянках зубних дуг iз метою компенсацiТ МДЗР, що дозволяло уникнути застосування зубних протезiв, особливо пов'язаних зi значним препаруванням твердих тканин зуба, забезпечити цтють зубних дуг. Як приклад наводимо кл^чну ситуацш при аден-тiТ других премолярiв на верхнiй i нижнш щелепах, що показано на рис. 2.

г

д

е

Б

а

в

д

г

Рис. 2. Фото па^ентки П-ко, 18 рокв, з адент'ею верхнiх i нижнiх других премолярiв: а, б, в, г, д - зубш ряди та )'х взаемов'дно-шення, а також ортопантомограма (е) до лкування; ж, з - запропонований апарат на моделi та його схема; и, к, л, м - псля ви-далення нижнiх тимчасових молярiв iз запропонованим нами апаратом для закриття МДЗР; н, о, п, р, с - на етапах компенсацп

МДЗР та апаратурноГ корекцП' м'жоклюзшних взаемов'дношень

У двох па^енпв з аденпею латеральних рiзцiв на верхнш щелеп на 'х мюце перемщували ^а, а вщповщну форму рiзцiв надавали 'м за допомо-гою фотополiмерного матерiалу. За наявност дiа-стеми використовували апарат С.1. Дорошенко (1991) iз зачтними перпендикулярними до зубiв вигинами (1,5-2,0 мм) на вестибулярнш дужц^ як розташовувалися в пришийковiй частинi центра-льних рiзцiв на латеральнiй 'х поверхнi, а також трьома петлями (центральною i двох бокових у дтянц премолярiв) (рис.3). Цей апарат дозволяе проводити корпусне перемщення спочатку центральних рiзцiв, а потiм ^в.

Рис. 3. Апарат для мез'юдистального перемщення зубв за С.1. Дорошенко

Вщповщною була тактика компенсацп дефекту за вщсутносп одного з верхых рiзцiв унаслiдок травми. При втрат центрального рiзця на його мь сце перемiщували латеральний рiзець, а по™ -iкло з цього боку за допомогою вищенаведених ортодонтичних апара^в або брекет-системи

(рис.4). Пюля перемщення зубiв реставрували 'х-н коронковi частини композитами, керамiчними коронками, вирами тощо. Такою ж була тактика i за вiдсутностi обох верхых латеральних рiзцiв (рис.5).

с

а

б

в

Рис. 4. Фото порожнини рота патента К-ко, 14 рок1в: а - псля перемщення латерального р1зця на м/'сце видаленого за показаннями центрального р1зця (внасл1док

травми); б - пюля рельефно)' деструкцц' (електрофульгурацП) пришийковоГ частини ясен ¡з метою перенесення прикр1плення маргнального пародонта в1дпов1дно до його р1вня над центральним р/зцем протилежного боку; в - через 3 дш тсля електрофульгурацП'

а

^«шв

б

в

Рис. 5. Фото порожнини рота пац1ентки Р-к, 25 рошв, з аде-нт1ею верхн1х латеральних р1зц1в: а - до лкування; б - на етат лкування; в - тсля закриття пром 'жшв /' реставрацП'

Вщдалеш результати компенсаци МДЗР (вщ 2-х до 4-х рош) шляхом перемщення зубiв, що обмежують ДЗР, були позитивними. Майже 87,3% па^енпв закшчили лкування, а 12,7% його призу-пинили. Такими були переважно особи старшого вку. У 6 па^енпв вком вщ 20 до 32 рош перемн щення других молярiв на мюце видалених перших молярiв (у 2-х оаб - на верхнш щелеп та в 4-х - на нижнш щелепО сприяло прорiзуванню третх молярiв, якi перебували в ретенци та мали правильний нахил ос зуба вiдносно площини ос-нови щелеп i оклюзшно'Т площини. Своею чергою, прорiзування останнiх полегшувало перемщення других молярiв та допомагало завершити повне закриття промiжкiв мiж зубами.

Висновки

1. Перемщення зубiв у бк видаленого за показаннями зуба е малошвазивним способом компенсаци МДЗР, який дозволяе забезпечити цтють зубного ряду без препарування твердих тканин опорних зубiв.

2. Показанням до застосування цього способу слугуе вщсутнють одного iз зубiв на одному або на обох боках зубного ряду рiзного генезу та мож-ливють забезпечення вiдповiдних оклюзшних кон-тактiв усiм наявним антагонуючим зубам.

3. Досягнутi позитивнi результати застосування розробленого нами способу компенсаци МДЗР i рацюнальних конструкцiй ортодонтичних апаратв для перемiщення зубiв у бк вiдсутнього можуть бути використан в практичнiй стоматологи.

Лiтература

1. Триль С.И. Клиника, диагностика, ортопедическое лечение включенных дефектов зубных рядов у детей и подростков: автореф. дисс. на соискание на-учн. степени канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматология» / С.И.Триль. - К., 1992. - 19 с.

2. Флю П.С. Потреба та показання в протезуванн дь тей незшмними конструкц1ями протез1в / П.С.Флю, В.П.Вознюк, С.1.Триль // Актуальн проблеми орто-педичноТ стоматологи. - Льв1в, 1996.- С. 41-42.

3. Неспрядько В.П. Усунення оклюзшних порушень у пац1ент1в з втратою перших постшних моляр1в як етап пщготовки до ортопедичного л1кування /

B.П.Неспрядько, Г.С.Захарова, П.Ю.Прокопьева //Науковий вюник НМУ 1м. О.О.Богомольця. - 2009. - №2-3. - С. 124-128.

4. Основы показники стоматолопчноТ захворюваност у 12-15 р1чних д1тей м.Киева / Л.О.Хоменко, О.1.Остапко, Ю.М.Трачук [та ш.] // Актуальн1 проблеми медицини та бюлогп. - 2005. - №1 (33). -

C.200-206.

5. Розповсюджен1сть зубощелепних аномал1й та де-формац1й, а також дефект1в зуб1в та зубних ряд1в серед д1тей шк1льного в1ку м. Киева / С.1.Дорошенко, С.А.Кульг1нський, Ю.В.1евлева [та ш.] // В1сник стоматологГТ, 2005. - №2. - С.76-77.

6. М1рчук Б.М. Розповсюджен1сть зубо-щелепних аномалш у д1тей з передчасною втратою молочних зуб1в у пер1од змЫного прикусу / Б.М.М1рчук, Ахмад Абудан // Вюник стоматологи. - 2009. - №4. -С.82.

7. Малюченко М.М. Пiдготовка 3y6iB пiд незжмы конструкцп зубних npoTe3iB та ii вплив на тканини зуба // Вюник стоматологií. - 2000. - №2. - С.68-69.

8. Неспрядько В.П. Характеристика ускладнень пiсля глибокого препарування 3y6iB у найближчi та вщ- 12. даленi строки / В.П.Неспрядько, В.С.СгабЩький // Современная стоматология. - 2008. - №2 (42). -С.163-165.

9. Гуща Д.К. Роль оклюзшно-артикуляцшних пору- 13. шень щелепно-лицевого апарату в розвитку симп-томокомплексу нестерпностi сплавiв металiв зубних протезiв / Д.К.Гуща, В.П.Неспрядько // Сов- 14. ременная стоматология. - 2007. - №1. - С.112-114.

10. Беда В.И. Гальванизм у больных с несъемными маталлическими зубными протезами / В.И.Беда, М.А.Ярифа // Современная стоматология. - 2010. -№1 (50). - С.122-128.

11. Самсонов А.В. Отдаленные результаты протезирования дефектов зубных рядов у детей съемны-

Резюме

Стаття присвячена розробц1 малошвазивного способу компенсаци малих дефектов зубних ряд1в шляхом апаратурного перемщення наявних зуб1в у б1к дефекту. Проведен! дослщження засвщчили ефектив-н1сть використання розроблених зшмних конструкц1й ортодонтичних апарат1в для мезюдистального пе-рем1щення зуб1в у б1чних д1лянках зубних дуг.

Кпючовi слова: мал1 дефекти зубних ряд1в, компенсац1я, ортодонтичний апарат.

Резюме

Статья посвящена разработке малоинвазивного способа компенсации малых дефектов зубных рядов путем аппаратурного перемещения оставшихся зубов в сторону дефекта. Проведенные исследования доказали эффективность разработанных конструкций ортодонтических аппаратов для мезиодистального перемещения зубов в боковых участках зубных дуг.

Ключевые слова: малые дефекты зубных рядов, компенсация, ортодонтический аппарат.

Summary

The article is devoted to developing low-invasive method of compensation of small defects of dentition by moving existing teeth into the side of the defect. Studies have shown the efficiency of the developed designs removable orthodontic appliances for tooth movement meziodystally in the lateral parts of the dental arches.

Key words: small dental defects, compensation, orthodontic device.

ми пластиночными протезами с двухслойным базисом / А.В.Самсонов, Н.А.Лисица // Укра'''нський стоматолопчний альманах. - 2010. - №2. - С.44-46.

Бща В.1. Технолопчш аспекти безметалового про-тезування i3 застосуванням CAD/CAM систем /

B.1.Бща, А.В.Пальчиков // Современная стоматология. - 2008. - №2 (42). - С.140-142. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии. Дентальная имплантация / А.А.Тимофеев. - К., 2000. - Т. III. - С.299 - 315. Куц П.В. П'ятирiчне дослщження протезування на iмплантатах для замщення поодиноких зубiв / П.В.Куц, В.П.Неспядько, 1.А.Шинчуковський // Укра-'нський стоматолопчний альманах. - 2011. - №2. -

C.41-46.

Стаття надшшла 30.08.2013 р.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.