Научная статья на тему 'Исмаилов О. Ш. Нинг “ўзбекистон озиқ- овқат саноатида тадбиркорликнинг рақобатбардошлиги” монографияси тўғрисида'

Исмаилов О. Ш. Нинг “ўзбекистон озиқ- овқат саноатида тадбиркорликнинг рақобатбардошлиги” монографияси тўғрисида Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
9
0
Поделиться

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Д. С. Носирхўжаев

(Т.: «Фан ва технологиялар», 2012.-176 б, Масъул муҳаррир: и.ф.д., профессор А.Ф.Расулев)

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Исмаилов О. Ш. Нинг “ўзбекистон озиқ- овқат саноатида тадбиркорликнинг рақобатбардошлиги” монографияси тўғрисида»

( 78 ЯНГИ НАШРЛАР ВА ТАКРИЗЛАР / КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Д.С.Носирхужаева

УзР ФА Ик,тисодиёт институти катта илмий ходими и.ф.д.

ИСМАИЛОВ О.Ш.НИНГ "УЗБЕКИСТОН ОЗИ^-ОВ^АТ САНОАТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ РАКОБАТБАРДОШЛИГИ" МОНОГРАФИЯСИ ТУFРИСИДА

1(Т.: «Фан ва технологиялар», 2012.-176 б, Масъул муцаррир: и.ф.д., профессор А.Ф.Расулев)

Бозор шароитида ракобат мух,ити дав-лат томонидан яратилиб, унинг асосий ва-зифаси х,укукий-меъёрий х,ужжатларни кабул килиш, ташкилий-иктисодий, ижтимоий-экологик ва бошка чора-тадбирларни амалга ошириш механизм-ларини такомиллаштириб боришдан ибо-ратдир.

Президент И. Каримов Олий Мажлис-нинг биринчи чакирик ун туртинчи сесси-ясидаги маърузасида «Иктисодиётни эр-кинлаштириш х,акикий ракобат мух,итини шакллантириш билан узвий боFликдир. Ракобат булмаса, бозор иктисодиётини барпо этиб булмайди. Ракобат - бозор-нинг асосий шарти, айтиш мумкинки, унинг конунидир»1 деб таъкидлаган эди-лар. Шундан келиб чикиб, республикада ракобат мух,итини шакллантириш масала-ларига каратилган чора-тадбирларни яна-да фаол амалга ошириш талаб этилади. Шу нуктаи назардан келиб чикиб, мамлакат озик-овкат саноати секторида иктисодий ислох,отларнинг чукурлашуви бозор та-мойилларини жорий этиш, мах,сулотни етиштириш, кайта ишлаш ва сотиш жа-раёнларининг узаро мувофиклигини таъ-минлашни таказо этмокда. Эндиликда асосий вазифа тармокда ракобат мух,итини шакллантириш оркали хужалик юритувчи

1 И.А.Каримов. Узбекистон XXI асрга интилмокда. - Т.: Узбекистон, 1999. 34 б.

субъектлар ракобатбардошлигини ошириш, мах,сулот ишлаб чикаришда талаб ва таклиф мувозанатига эришиш, уни ички ва ташки бозорда сотишнинг самарали меха-низмларини кенг жорий килиш бозор му-носабатларини ривожлантириш жараёни-даги устувор вазифалардандир.

Айнан О.Ш.Исмаиловнинг "Узбекистон озик-овкат саноатида тадбиркорликнинг ракобатбардошлиги" мавзусида ёзилган монографиясида, озик-овкат саноатида олиб борилаётган иктисодий ислох,отлар мазкур тармокда янги мулкий муноса-батлар шаклланиб бораётганини, унинг ривожланишига таъсир курсатаётган алох,ида омиллар урганилган ва тавсифла-наган. Бундан ташкари, мазкур моногра-фияда озик-овкат саноатини ривожлантириш учун хужалик юритишнинг кенгай-тирилган такрор ишлаб чикаришни, товар ишлаб чикарувчилар, тадбиркорларни да-ромадининг ошишини, бизнес субъектла-ри учун тегишли турмуш даражасини таъ-минлайдиган ракобат мух,итини шакллан-тиришдаги иктисодий шароитларини яра-тиш буйича аник мисоллар келтирилган.

Шунингдек, Узбекистонда озик-овакт саноатидаги тадбиркорлик ракобатбардошлигини ошириш масала-ларига, ташкилий-^укукий шакллари ва х,укукий таъминоти, мамлакатдаги мазкур сох,анинг ривожланиш тенденцияла-

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ № 7, 2012

ЯНГИ НАШРЛАР ВА ТАКРИЗЛАР / КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 79

V_/

рини иктисодий статистик тах,лиллар асо-сида урганилган. Ушбу сох,ани ривожлан-тиришдаги айрим муаммолар ва улар-нинг ечимларига муаллифнинг назарий карашлари, ишлаб чикилган илмий асос-га эга булган таклиф ва тавсиялар узига х,ослиги билан ажралиб туради.

Ушбу монография узининг тузилиши-га кура кириш ва 4 бобдан иборат булиб, биринчи бобда, бозор иктисодиёти ша-роитида тармокда ракобатбардошликни таъминлашнинг назарий-услубий асос-лари масалаларига, иккинчи бобда Узбекистон озик-овкат саноатининг х,олати ва ривожланиш тенденцияла-ри тах,лил этилган, учинчи бобда респу-

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

блика озик-овкат саноатида тадбиркор-ликни ривожлантириш муаммоларини урганишга каратилган, туртинчи боб эса Узбекистон озик-овкат саноатида тад-биркорлик ракобатбардошлигини оши-ришнинг устувор йуналишлари аниклашга баFишланаган булиб кенг тарзда ёритиб берилгандир.

Ушбу монография илмий-амалий асосга эга булиб, ёш иктисодчи олим-лар, тадкикотчилар, олий таълим муас-сасаларидаги бакалавриат ва магистр тадкикотчилар уз илмий ишларида х,амда мазкур сох,ага кизикувчи барча кишилар фойдаланишлари учун мулжалланган илмий адабиётдир.

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ № 7, 2012