Научная статья на тему 'Інформаційно-аналітична модель забезпечення діяльності торговельних підприємств'

Інформаційно-аналітична модель забезпечення діяльності торговельних підприємств Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
24
6
Поделиться
Ключевые слова
торговельна діяльність / торговельні підприємства / роздрібна торгівля / інформаційне забезпечення

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Батьковець Галина Андріївна, Батьковець Наталія Олегівна

Досліджено основні проблемні аспекти діяльності торговельних підприємств, проведено моніторинг основних показників діяльності за даними Головного управління статистики Львівської обл., проаналізовано інформаційно-аналітичну діяльність та принципи її здійснення, а також наведено проблемні місця формування інформаційного поля торговельного підприємства та окреслено його структурні елементи. Доведено потребу використання ключових показників успіху діяльності підприємства під час структуризації інформаційних потоків за визначеними бізнес-процесами, а також запропоновано розглядати раціональність показників за бізнес-процесами відповідно до виконуваних ними функцій. Визначено, що важливою інформаційною базою для ефективного функціонування торговельних підприємств є інформація, яку отримують унаслідок моніторингу ринків, цінових тенденцій, попиту споживачів на окремі групи товарів та їх рентабельність в розрізі загального товарообороту підприємства.

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Батьковець Галина Андріївна, Батьковець Наталія Олегівна,

INFORMATION-ANALYTICAL MODEL OF PROVIDING ACTIVITIES OF COMMERCIAL ENTERPRISES

A distinguishing feature of the operation of modern trade enterprises of different ownership is the necessity to form according to defined and logically structured business processes of the enterprise information model. Information-analytical model should provide information units demand balance for each business process. Accordingly, the structure of the information field, each information flow should reflect the local dynamics of status event because of the isolation of key indicators of successful commercial enterprise. Therefore, the aim of the study is to outline the structure and functions of information and analytical support of commercial enterprises based on statistical information on their activities. The results of the study have summarized indicators of trade and trends in the industry in terms of number of objects by activity and turnover structure and proposed to consider the rationality of indicators on business processes according to their functions. The findings have formed author's requirements for the system of key indicators of the development of informationanalytical model. It is proved that each figure should come naturally in balanced criteria and serve as a basis for the analysis of a commercial enterprise. It was determined that an important information base for effective functioning of commercial enterprises is the information obtained by monitoring markets, price trends, consumer demand for particular products and their efficiency in terms of the total turnover of the company.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Інформаційно-аналітична модель забезпечення діяльності торговельних підприємств»

ISSN 1994-7836 (print) ISSN 2519-2477 (online)

УДК 334.784 Article info

Received 10.01.2017 р.

Г. А. Батьковець1, Н. О. Батьковець2

1 Хмельницький кооперативний торговельно-економiчний шститут, м. Хмельницький, Украша;

2Львiвський шститут економми i туризму, м. Львiв, Украша

1НФОРМАЦ1ЙНО-АНАЛ1ТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 ТОРГОВЕЛЬНИХ ШДПРИЕМСТВ

Дослвджено основш проблемш аспекти дiяльностi торговельних пiдприeмств, проведено монiторинг основних показникiв дiяльностi за даними Головного управлшня статистики ЛьвiвськоT обл., проаналь зовано iнформацiйно-аналiтичну дiяльнiсть та принципи й здшснення, а також наведено проблемш мю-ця формування шформацшного поля торговельного пiдприeмства та окреслено його структурш елемен-ти. Доведено потребу використання ключових показникiв усшху дiяльностi пiдприeмства пiд час струк-туризацй iнформацiйних потокiв за визначеними бiзнес-процесами, а також запропоновано розглядати рацюнальшсть показникiв за бiзнес-процесами ввдповщно до виконуваних ними функцiй. Визначено, що важливою iнформацiйною базою для ефективного функцюнування торговельних пiдприeмств е ш-формацiя, яку отримують унаслiдок монiторингу ринкiв, цiнових тенденцiй, попиту споживачiв на окре-мi групи товарiв та 1х рентабельнiсть в розрiзi загального товарообороту пiдприемства.

Клю^ов^ слова: торговельна дiяльнiсть; торговельнi шдприемства; роздрiбна торгiвля; iнформацiйне забезпечення.

Вступ. Дiяльнiсть суб'eктiв пiдприeмництва супро-воджуеться низкою iнформацiйних поток1в, як1 потр16-но постiйно систематизувати та агрегувати. Врахову-ючи iстотнi змiни як у полиичнш, економiчнiй, подат-ковш системах, так i в соцiосистемi загалом, кiлькiсть iнформацiйно-аналiтичних масивiв змiнюеться та пот-ребуе гнучко! адаптаци до нормативно -законодавчих вимог та внутршньооргашзацшних вимог. Уся сукуп-шсть iнформацiйних масивiв повинна забезпечувати прозоркть бiзнес-процесiв, вiдображати !х динамiку в чаи. Тому проблема формування ращонально! шформа-цшно-аналиично! бази дiяльностi торговельних шд-приемств е актуальною.

Мета дослщження. Визначити структуру шформа-цiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi торговельних шдприемств на основi статистично! шформаци про !х дiяльнiсть, проанашзувати основнi бiзнес-процеси торговельних шдприемств на баи використання шфор-мацшно! модели

Матер1али та методика дослщження. Базовим мате-рiалом для визначення обсяпв дiяльностi торговельних шдприемств е статистична звiтнiсть Головного управлш-ня статистики у Львгвськш обл., яка слугувала для визначення та проведення монiторингу к1льк1сних та вщнос-них показниюв д1яльност1 торговельних пiдприемств. Структура шформацшно-аналиичного забезпечення сформована на основ! власних дослiджень авторов.

Анал1з останни досл1джень 1 публ1кац1й. На сьогодш науковцi активно досл1джують проблеми ш-формацiйно-аналiтичного забезпечення д1яльност1 торговельних шдприемств, це питання е предметом досль дження багатьох учених, таких як: I. В. Беседш, В. В. Гордин, Г. С. Коломiець, Г. В. Жаворонкова, Б. М. М1-зюк, Й. В. Мелюхш та 1н.

Виклад основного матер1алу досл1дження. Досль джуючи д1яльн1сть торговельних шдприемств, спосте-рiгаемо ч1тку динамжу показниюв !х функцiонування. Непередбачуванiсть та дишм1зм зовн1шн1х чинник1в

визначають та ктотно впливають на формування асор-тиментно1 полiтики торговельних пiдприeмств, прогно-зування показник1в товарних запас1в, розроблення заку-п1вельно1 полiтики, цiноутворення та iншi складовi еле-менти дiяльностi торговельних пiдприeмств. Повна адаптацiя бiзнес-процесiв до умов дiяльностi можлива тиьки за наявностi рацiонально сформованого шформа-цiйно-аналiтичного забезпечення, яке, хоч i не е пана-цеею для всх проблемних ситуацiй, але дае змогу попе-редити настання поди ризику.

Базою для формування шформацшно-аналиичного забезпечення д1яльносп торговельних пiдприемств е ринкова, бухгалтерська та статистична шформащя. Зро-зум1ло, що досить велика питома вага цих даних не мае чггко окреслених меж шформацшних одиниць, i фор-муеться як iз традицiйних, так i з нетрадицшних джерел.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

За даними Головного управлшня статистики Льв1в-сько1 обл., обсяг роздрiбного товарообороту цiеï обласп станом на 1.09.2016 р. становив 2878,1 млн грн. Вщпо-ввдно до даних цього ж джерела, оптовий товарооборот станом на 01.06.2016 р. по Льв1вськш обл. становив 14723,2 млн грн, питому вагу в розрiзi продовольчих i непродовольчих товар1в за всiею сукупнiстю та вичиз-няного виробника наведено на рис. 1.

Якщо розглядати динамiку щодо кiлькостi об'ект1в роздрiбноï торгiвлi за 2011-2015 рр., то спостерiгаеться спад показниюв, хоча у 2014 та 2015 рр. цей показник мае позитивний результат. Наявшсть об'ект1в роз^б-но1 торгiвлi Львiвськоï обл. наведено на рис. 2.

Важливою шформацшною базою для ефективного функцюнування торговельних шдприемств е шформащя, яку отримують внаслвдок мониторингу ринюв, цшо-вих тенденцiй, попиту споживач1в на окремi групи то-вар1в. На жаль, ця шформашя на сьогодш швелюеться, натомiсть базовими iнформацiйними масивами раху-ються дан1, якi формуються в серединi пiдприемства.

Як зауважив €. Д. Бондаренко, одним iз негативних явищ у практицi шдприемства е неповна, несвоечасна

Цитування за ДСТУ: Батьковець Г. А. Ыформацшно-аналггична модель забезпечення дiяльностi торговельних тдприемств / Г. А. Батьковець, Н. О. Батьковець // Науковий вюник НЛТУ Укра'ши. Серiя еконо1^чна. - 2017. - Вип. 27(2). - С. 165-167. Citation APA: Batkovets H. A., & Batkovets N. O. (2017). Information-analytical model of providing activities of commercial enterprises. Scientific Bulletin of UNFU. Economic Series, 27(2), 165-167. Retrieved from: http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/227

iнформацiя про надходження, продаж i запаси окремих TOBapiB за рiзними споживчими ознаками.

вггчизняного виробництва, %

Продовольч1 товари Непродовольч1 товари

Рис. 1. Питома вага товарообороту в po3pi3i продовольчих i непродовольчих товарiв (Розроблено на основi даних отрима-них з сайту Головного управлшня статистика у Львiвськiй обласп: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/sr/accounting.php? ind_page=sr.)

ливо визначити структуру шформацшних одиниць, це можна пояснити динамжою реашзацп бiзнес-пpоцесiв i нечико прогнозованими показниками фiнансового, ш-формацшного, часового характеру.

Цiкавим з наукового та практичного погляду е зас-тосування концепцп системно! ефективностi до форму-вання iнфоpмацiйного поля торговельних пiдпpиемств.

Менеджмент шдприемства

Б1знес-процеси

1,2.....n

ft

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Оргашзацшний мехашзм реашзацп б1знес-процеыв

Додатков1 б1знес-процеси (профшьш операцп)

Г~

1нформацшш потоки

I _

1нформацшна сфера (шформацшна взаемод!я)

Рис. 2. Динамiка пiдприeмств роздрiбноT торгiвлi (одиниць) (Розроблено на основi даних отриманих з сайту Головного управлшня статистика у Л^вськш обласп: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/sr/accounting.php? ind_page=sr.)

Саме така шформащя повинна слугувати головним джерелом для ощнювання поточного становища ринку того чи шшого товару (Bondarenko, пА).

Роботи з покращення iнформацiйного забезпечення комерцiйних структур зосереджувались, в основному, на створенш технiчних засобiв, ввдповвдних автомати-зованих систем, призначених для оброблення i переда-вання шформацн. За тако! постановки проблеми перед-бачалася наявнiсть достатнiх обсягiв шформацн, що не вiдповiдало дiйсностi, i ставилася задача забезпечення можливостi 11 оперативного i ц1леспрямованого вико-ристання на основi впровадження сучасно! комп'ютер-но! технiки. Як наслiдок, створеш автоматизованi сис-теми управлiння та засоби оброблення i передачi даних натепер використовуються неефективно. Потрiбноl спе-цiалiстам шформацн гостро не вистачае, незважаючи на певне збiльшення дослвджень з цих проблем (Zaiats, 2010).

Формуючи iнформацiйне поле дiяльностi торговельних шдприемств, потрiбно враховувати структурш еле-менти, що визначають схему комушкацшно! взаемодп. При цьому, на нашу думку, дощльно використовувати комплексний пiдхiд управлiння iнформацiйними потоками. Цей шдхвд передбачае взаемоув'язку вах етап1в функцiонування торговельних пiдприемств (рис. 3).

Реашзащя кожного iз бiзнес-процесiв передбачае на-явнiсть локального шформацшного потоку, що дае змо-гу зреалзувати менеджерам всi функцн та управлшсью дп. Зазвичай, далеко не за всша бiзнес-процесами мож-

Рис. 3. Етапи формування iнформацiйного забезпечення торговельних шдприемств

Окр1м цього, логша побудови iнфоpмацiйного забезпечення на основi збалансованих показникiв за кожним бiзнес-пpоцесом дае змогу покращити прогнозну базу для прийняття упpавлiнських ршень.

При цьому, nj показники за бiзнес-пpоцесами повин-нi виконувати таю функцп:

1) давати змогу виявляти i встановлювати 3aK0H0MipH0CTi динамiки торговельно!' дiяльностi загалом або окремих торговельних процешв;

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

2) оцiнювати роботу шдроздшу i кожного сшвробггника;

3) використовуватися у коротко- i довготермiновому бю-джетуванш;

4) формувати мотивацiю персоналу на досягнення результату;

5) шдвищувати вiдповiдальнiсть кожного працiвника за свш обсяг роботи;

6) давати змогу керiвництву розвивати i покращувати найбiльш перспективнi напрями дiяльностi;

7) бути основою для виявлення "вузьких" мiсць;

8) у доступнiй i наочнiй формах демонструвати вплив того чи шшого процесу на результат;

9) обгрунтовувати кожне управлшське рiшення. Висновки. П1ж час розроблення системи ключових

показникiв потpiбно встановити певш вимоги, якi пре-д'являються до кожного iз них, зокрема:

1. Кожний показник повинен бути чггко визначеним i однозначно ощнюватись.

2. Кожний з показниюв повинен належати до сфери вщповвдальносп пiдpоздiлу чи прац1вника, робота яких ощнюеться.

3. Показники повиннi сприяти мотивацн дiяльностi персоналу, вiдповiдно до поставлених завдань та служ-бових обов'язк1в.

4. Динамiка змiни показника повинна володии здат-нiстю представлятись гpафiчно.

5. Кожен показник повинен оргашчно входити в систему КР i слугувати базою для аналiзу дiяльностi торговельного пiдпpиемства.

Перелiк використаних джерел

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Bondarenko, Ye. D. (n.d.). Osoblyvosti informatsiinoho zabezpechen-nia torhovelnoho pidpryiemstva. Materialy V Vseukr. nauk.-prakt. int.-konf. Retrived from: http://www.intkonf.org. [in Ukrainian]

Kolchkova, M. V. (2007). Analiz struktury ta tendentsii rozvytku roz-dribnoi torhovelnoi merezhi v Ukraini. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1(1), 282-289. [in Ukrainian]

Shubin, O. O., & Honcharuk, Ya. A. (2010). Vnutrishnia torhivlia: re-hionalni aspekty rozvytku. Donetsk-Lviv: DonNUET. [in Ukrainian] Zaiats, N. O. (2010). Informatsiini osnovy upravlinnia komertsiinoiu diialnistiu torhovelnykh pidpryiemstv. Khmelnytskyi: Polihrafist-2. [in Ukrainian]

Н. О. Батьковец, Г. А. Батьковец

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Исследованы основные проблемные аспекты деятельности торговых предприятий, проведен мониторинг основных показателей деятельности по данным Главного управления статистики Львовской обл., проанализированы информационно-аналитическая деятельность и принципы ее осуществления, а также приведены проблемные места формирования информационного поля торгового предприятия и обозначены его структурные элементы. Доказана необходимость использования ключевых показателей успеха деятельности предприятия при структуризации информационных потоков по определенным бизнес-процессам, а также предложено рассматривать рациональность показателей по бизнес-процессам в соответствии с выполняемыми ими функций. Определено, что важной информационной базой для эффективного функционирования торговых предприятий является информация, которую получают в результате мониторинга рынков, ценовых тенденций, спроса потребителей на отдельные группы товаров, и их рентабельность в разрезе общего товарооборота предприятия.

Ключевые слова: торговая деятельность; торговые предприятия; розничная торговля; информационное обеспечение.

H. A. Batkovets, N. O. Batkovets

INFORMATION-ANALYTICAL MODEL OF PROVIDING ACTIVITIES OF COMMERCIAL ENTERPRISES

A distinguishing feature of the operation of modern trade enterprises of different ownership is the necessity to form according to defined and logically structured business processes of the enterprise information model. Information-analytical model should provide information units demand balance for each business process. Accordingly, the structure of the information field, each information flow should reflect the local dynamics of status event because of the isolation of key indicators of successful commercial enterprise. Therefore, the aim of the study is to outline the structure and functions of information and analytical support of commercial enterprises based on statistical information on their activities. The results of the study have summarized indicators of trade and trends in the industry in terms of number of objects by activity and turnover structure and proposed to consider the rationality of indicators on business processes according to their functions. The findings have formed author's requirements for the system of key indicators of the development of information-analytical model. It is proved that each figure should come naturally in balanced criteria and serve as a basis for the analysis of a commercial enterprise. It was determined that an important information base for effective functioning of commercial enterprises is the information obtained by monitoring markets, price trends, consumer demand for particular products and their efficiency in terms of the total turnover of the company.

Keywords: trading activity; trading companies; retail; information.

1нформащя про aBTopiB:

Батьковець Галина Андрмвна, канд. екон. наук, доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-еконо1^чний шститут,

м. Хмельницький, Украина. Email: batkovec.halia@gmail.com Батьковець Наталiя Олепвна, канд. екон. наук, доцент, Львiвський шститут економти i туризму, м. Львiв, Украина. Email: natamakuhina72@mail.ru