Научная статья на тему 'In children of preschool age, leading to frequent respiratory diseases family risk factors'

In children of preschool age, leading to frequent respiratory diseases family risk factors Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
63
10
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ФАКТОРЫ РИСКА / ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ У ДЕТЕЙ / ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ / қАТЕРЛі СЕБЕПТЕР / БАЛАЛАРДЫң ТЫНЫС АЛУ АғЗАЛАРЫ / АУРУШАңДЫқ / RISK FACTORS / RESPIRATORY ORGANS IN CHILDREN / ILLNESS

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Булешов М.А., Туктибаева С.А., Омарова Б.Ә.

В статье представлены основные факторы риска статистической значимости заболевании органов дыхания у детей дошкольного возраста. Обнаружены факторы опасности. Указаны «семейные» причины приводящие к частым заболеваниям у детей от 3-х до 6-лет.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИВОДЯЩИЕ К ЧАСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

The article presents the main risk factors for the statistical significance of respiratory disease in preschool children. Danger factors have been identified. "family" causes leading to frequent illnesses in children from 3 to 6 years are indicated.

Текст научной работы на тему «In children of preschool age, leading to frequent respiratory diseases family risk factors»

Vestnik KazNMU №3-2018

1Р.Б. Исаева, 1Р.Ж. Сейсебаева, 2М.Н.Жакупова, 'Ш.Е.Каржаубаева, 1Г.Т.Мырзабекова, 2А.Н.Нурба^ыт, 1К.Р.Ансабай, 1А.Г.Рахимова, 1А.Н.Болат, 1С.О.Калдаров, 1З.С.Нурымбетова

1Казац медициналыц уздЫаз бшм беру университетi 2С.Ж.Асфендияров атындагы Казац ¥лттыцмедицинауниверситетi

НЕОНАТАЛЬДЫЦ КЕЗЕВДЕГ1 БАЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛЬДЫ САЛЫНЬЩ ЦАУ1П ЦАТЕР ФАКТОРЛАРЫ

ТYЙiн: Ма;алада эдебиеттiк шолу мен Алматы ;аласы бойынша жасы 6-18 жас аралыгындагы 145 баланыц неонатальды кезецдегi медициналыц ;ужаттары негiзiнде балалар сал ауруыныц дамуыныц ;аут-;атер факторлары ;арастырылган. Балалар сал ауруы дамуыныц алдын алудыц кешендi багдарламасын жетiлдiруге усынымдар керсетыген.

ТYЙiндi свздер: Балалар сал ауруы, неврология, балалар мугедек^п, шала туылу, перивентрикулярлы лейкомаляция

1P.B. Isaeva, 1R.Zh. Seisebaeva, 2M.N. Zhakupova, 1Sh.E.Karzhaubaeva, 1G.T.Myrzabekova, ^.N.Nurbakyt, 1K.R. Ansabai, 1A.G. Rakhimova, 1A.Bolat, 1 S.Kaldarov, 1Z.S. Nurymbetova

1Kazakh Medical University of Continuing Education 2Asfendiyarov Kazakh National Medical University

RISK FACTORS OF CHILD CEREBRAL PALACY IN THE NEONATAL PERIOD

Resume: The article presents the results of risk factors for the development of cerebral palsy, on the grounds of a literature review and medical documentation in the neonatal period of 145 children aged 6 to 18 years in Almaty. Recommendations are given on the improvement of the comprehensive program for the prevention of the development of infantile cerebral palsy. Keywords: cerebral palsy, neurology, risk factors, prematurity, periventricular leukomalacia

УДК 616.2-053.4-02

М.А. Булешов, С.А. Туктибаева, Б.Э. Омарова

Кожа Ахмет Ясауи атындагы Халыцаралыц цазац-турш университетi

МЕКТЕПКЕ ДЕЙ1НГ1 ЖАСТАFЫ БАЛАЛАРДЬЩ ТЫНЫС АЛУ АFЗАЛАРЫ АУРУЛАРЫМЕН ЖИ1 АУЫРУЫНА АЛЫП КЕЛЕТ1Н ОТБАСЫЛЬЩ

КАУТП-ЦАТЕРЛЕР

Мацалада мектепке дейiнгi жастагы балалардыц агзасында тыныс алу агзаларыныц сырцаттануына статистикалыц тургыда нацты эсер ететiн mai33i цаут-цатерлер келтiрiлген. Каут-цатерлердщ зияндылыгы бойынша алатын орны аныцталган. 3-6 жастагы балалардыц жиi сырцаттануына алып келетiн «отбасылыц» себептердщ цатерлi факторлары кврсетiлген. TyrnHdi свздер: цатерлi себептер, балалардыц тыныс алу агзалары, аурушацдыц.

Та^ырыптыц езекпшп. Денсаулы; са;тау жуйесшщ ец басты мшдеттершщ бiрi балалы; жастагы тургындардыц денсаулыгын са;тау жэне оны одан ары арттыру болып табылады. Оныц iшiнде, жш жэне уза; сыр;аттанатын (Ж¥С) балалардыц денсаулыгын ;оргау мэселесi улкен гылыми тэжiрибелiк мацызга ие болып отыр. Себебi, осы балалардыц аурушацды; керсеткшшщ децгейi жалпы балалар тобы аурушацдыгыныц децгейiн аны;тайды. Сонды;тан осы ;атерл1 топты дер кезiнде аны;тап, оларда сауы;тыру балалардыц аурушацды; керсеткiшiнiц децгешн айтарлы;тай темендетедi. Жиi жэне уза; ауыратын балаларды отбасымен бiрге сауы;тыру ЖYЙесi ;олданылуы тиiс. Отбасылы; емдеу ЖYЙесiнiц медициналы; элеуметтiк жэне экономикалы; тиiмдiлiгi, отбасыныц белсендi ;атысуымен емдеу тшмдшпнен айтарлы;тай жогары . Зерттеу материалдары мен эдiстерi. Бiз мектепке дешнп жастагы жиi жэне уза; ауыратын балалардыц (жылына 4 реттен жш жэне 60 KYннен арты;) элеуметтж-гигиеналы; жэне медицинальщ-биологиялы; ;атерлi себептерi аны;талды. Осы ма;сатта жиi ауыратын балалары бар жэне сирек ауыратын балалары бар 400 ананыц арасында сауалнама ЖYргiзiлдi.

Зерттеу жумысы Шымкентте орналас;ан балалар емханаларында ЖYзеге асырылды. Сауалнамалардыц репрезентативтж санын ;амтамасыз ету Yшiн стандартты; формуламен ;айталанбайтын тацдама жасалды. К^атерл1 себептердiц ;осарлана тигiзетiн эртYрлi зияндылы; эсерiн аны;тау ма;сатында Бинестiц мYмкiндiк эдiсiне негiзделген жэне кезецдете ЖYргiзiлетiн Вальда сараптамасы ;олданылды. Сауалнамалардагы ;атерл1 себептердiц Кульбахтыц а;параттылы; деректiлiгi елшемiмен аны;талды. Зерттеу барысында жиi ауыратындардыц9%

136 бала шала туылгандар болып шы;ты, ал сирек ауыратындар арасында шала тугандардыц улес салмагы 3 есеге (3%о ) темен екен (12 бала). Айта кететш жагдай, негiзгi топтагы балалардыц жартысынан кебi (219 бала) 6 айдан кем анасыныц CYтiмен ;оректенген, ал салыстырмалы топтагы балалардыц бар болганы 88 (22%) ана CYтiмен 6 айдан кем ;оректеншть Негiзгi топтагы балалардыц 32,5% (130 бала) тыныс алу агзаларыныц ауруларымен жш сыр;аттанса, салыстырмалы топтагы балалардыц 50 (12,5%) гана осы ауруларга жиi шалды;;ан болып шы;ты. Социологиялы; зерттеудiц нэтижесiне ;араганда, негiзгi топтагы балалардыц туган-туыс;андарыныц 18,5% (74 адам) жэне салыстыру тобындагы балалардыц туган-туыс;андарыныц 7,5% респираторлы; ауруларга жиi шалды;;ан(Р< 0,0001).

ЖYргiзiлген зерттеулер керсеткендей, жиi ауыратын балалардыц отбасындагы медициналы; белсендiлiк ете темен болып отыр. Дэлiрек айт;анда жш ауыратын 192 баланыц(48%) ата-анасы олардыц ауруына байланысты дер кезiнде дэрiгердiц кемепне ЖYгiнбеген, ал сирек ауыратын салыстыру тобындагы балалардыц ата-анасыныц дер кезшде дэрiгерге ;аралмауы 15,5% ;урады(62 адам). Непзп топтагы ата-аналардыц 42% (168 отбасы) балаларыныц ауырганына ;арамай бала ба;шага жiберген, ал сирек ауыратын балалардыц (салыстырмалы топ) сыр;атына ;арамай бала ба;шага жiберу о;игалары 12% немесе 48 о;иганы ;урап отыр (Р < 0,0001). Дэрiгерлердiц тагайындаган емдiк шараларын толы;;анды орындамау децгеш негiзгi топтагы ата-аналардыц арасында 44% (176 о;ига) жетсе, жарым жартылай орындау о;игаларыныц Yлес салмагы 13% (48 о;ига) гана ;ураган салыстыру тобындагы ата-аналардыц дэрiгерлер тагайындаган емдж шараны

толыаданды орындамау децгейi 21% (84 о;ига), ал жарым жартылай орындау 3% немесе 12 о;иганы ;ураган (Р< 0,0001).

8з бетiнше емдеген ата-аналардыц улес салмагы жиi ауыратын балалардыц арасында (256 адам) 64% жетедь ал сирек ауыратын балалардыц ата-аналары арасында 20% дейiн (80%) тузелш отыр. Ал, жиi ауыратын балалардыц 28% (112 о;ига) олардыц нау;астануына байланысты уа;ытша ецбекке жарамсызды; бас тартса, салыстыру тобындагы балалардыц ата-анасы арасындагы осындай о;игалардыц улес салмагы 9% тузеп отыр(36 о;ига). Зерттеу жумыстары керсеткендей, жиi ауыратын балалардыц ата-аналары олардыц денесшщ тезiмдiлiгiн арттыратын еш;андай да шараларды ;олданбайтын болып шы;ты, ал сирек ауыратындардыц ата-аналары шшдеп жартысынан кебi 52% немесе 208 отбасы балаларыныц арасында осындай шаралармен айналысатын болып шы;ты. Непзп топтагы балалардыц 32% (128 бала) жазгы демалыс кезiн ;аланыц сыртындагы таза ауада еткiзсе, салыстыру тобындагы балалардыц 74% (296 бала) ;ала аумагынан тыс, антропогендiк тургыда таза жагдайда демалуга мYмкiндiгi бар болып шы;ты (Р< 0,01).

Жиi ауыратын балалардыц ата-анасында зиянды эдеттер кецшен таралган. Негiзгi топтагы балалардыц отбасында ата-аналардыц 47% (188) олардыц кезшше темекi шегедi, ал олардыц 26% (104 бала) экес аптасына 1 рет алкогольдж iшiмдiк ;абылдайды. Ал салыстырмалы топта бул эдеттердiц ата-аналары арасындагы кездесу жиiлiгi 14% (56 балада) жэне 10% (40 балада)болып шы;ты. Социологиялы; зерттеу барысында жш ауыратын балалардыц отбасы элеуметтiк жэне коммуналды; тургыда нашар ;амтылгандыгын керсетть Олардыц 29% (116) отбасы толы; емес, ал сирек ауыратын балалардыц арасында толы; емес отбасылардыц Yлес салмагы 12%-дан(48) артпады.Негiзгi топтаны балалардыц ата-анасыныц

шш

шшг ПиуН /ИЧ] (П?3-2018 \ | }

бiрi жумыс iстемеу о;игаларыныц децгейi 8% (32бала), ал сирек ауыратын балалар арасындагы осындай о;игалардыц таралу децгейi 3,5% (14 бала) ;урады (Р< 0,05). Жан басына шаадандагы табыстыц емiр CYPуге жететiн децгейiнен темен болуы, негiзгi топтагылар арасында 18,5% (74 бала), сирек ауыратындар тобында 7% (28 бала) гана болып шы;ты. Негiзгi топтаны аналардыц 27% (108 ана) жш стресстiк жагдайлар болып туратындыгын керсетсе, ондай аналардыц Yлес салмагы салыстыру тобында 9% (36 ана) гана болып отыр. Непзп топтаны отбасылардыц 14% (56 отбасы) жата;хана мен жалдамалы Yйлерде емiр CYрсе, салыстырмалы топтаны отбасылардыц арасында ;алыптас;ан осындай жагдай 3% (12 отбасы). Жш ауыратын балалар тобында 1 пэтерде 5 адамнан астам туратындардыц Yлес салмагы 29% (116 отбасы), сирек ауыратын балалар тобында 9,5% екендИ белгш болды(38 отбасы).

Балаба;шага жаяу немесе автобуспен баратындардыц Yлес салмагы жиi ауыратындар арасында 69,5% жетсе (278 бала), сирек ауыратындар арасында 14% ;урап (56 бала) отыр (Р< 0,001). Жш ауыратын балалардыц арасында мектепке дешнп жастагы жэне мектеп жасындагы iнiлерi мен ;арындастары барларыныц Yлес салмагы 42% жетсе (170 бала), сирек ауыратындар тобында 17,5% болып (70 бала) шы;ты (Р< 0,001).

Непзп топтаны балалардыц 75% балаба;шага барса, салыстырмалы топтаны балалардыц 52,5% балаба;шага барады екен. Ал аналардыц балаларды^туге беретiн демалысын толы; ;олданбауы непзп топта 22,4% ;ураса, салыстырмалы топта 13% тYзеп отыр.

Сонымен, социологиялы; зерттеулердiц ар;асында мектепке дейiнгi балалардыц жш ауруга шалдыгуына алып келетш ;аушэт себептерiн на;ты аны;тап, олардыц ;атерлшпн немесе деректiлiгiн есепке ала отырып, алатын орнын белгiлеуге ;ол жеткiздiк (1 кесте).

Кесте 1 - Мектепке дешнп жастагы балалардыц жш ауруына себеп болатын ;аушт себептерiнiц деректiлiгi (;атерлшп) бойынша

1 2 3 4 5 6

К/с себептер Непзп топ % Салыстырмалы топ % Катерл1 себептщ деректшп %

I. Медициналы; биологиялы; себептер

1 Анасыныц CYтiмен 6 айдан кем ;оректену1 54,75 22 51,8 12

2 Ерте жастан тыныс агзаларыныц ауруларымен жш сыр;аттану 38,5 12,5 27,1 6,3

3 Ата-аналарыныц тыныс агзаларында созылмалы аурулары бар 24,5 9 16,2 3,8

4 Баланыц шала туылуы 9 3 7,8 1,8

5 Туган туыстарында жиi респираторлы; аурулары бар 18,5 7,5 7,2 1,7

II. Элеуметтж-гигиеналы; себептер

1 Баланы ез бетiнше емдеу 64 20 48,2 11,2

2 Баланыц нау;астануына байланысты дэр^ерге дер кезiнде ;аратпау 48 15,5 36,2 8,4

3 Нау;астанган баланыц балаба;шага баруы 42 12 30 6,9

4 Отбасында жш стресстiк о;игалардыц болуы 27 9 19,8 4,6

5 Баланыц нау;астануына байланысты бершетш аурушацды; парагынан аналарыныц бас тартуы 28 9 19,7 4,3

6 Балалардыц кезiнше ата-аналарыныц темекi шегуi 47 26 17,2 4

7 Дэрiгердiц тагайындаган емдж шараларын толы; орындамау 44 13 17 3,9

8 Дэрiгердiц тагайындаган 21 2,9 16,9 3,9

емдiк шараларынан бас

тарту

ЮелЪик ХажМММ №3-2018

9 Жата;ханада немесе жалдамалы пэтерде туру 14 3 16,7 3,9

10 Мектепке дешнп жэне мектеп жасындагы ;арындастары мен шлершщ болуы 42 17,5 13,7 3,2

11 Жан басына ша;;андагы табыстыц отбасылы; емiр CYPуге ;ажетт децгейден темен болуы 18,5 7 12,6 2,9

12 Жазгы кезецде баланыц ;алада болуы 32 74 12,5 2,9

13 Отбасыда балага дененщ тезiмдiлiгiн арттыру шараларын ЖYргiзбеу 82,8 52 12,2 2,8

14 Экесшщ аптасына бiр рет немесе одан жш алкогольдж iшiмдiктi ;абылдауы 14 10 11,2 2,6

15 Толы; емес отбасы 29 12 10,9 2,5

16 Баланыц балаба;шага баруы 75 52,5 9,2 2,1

17 Аналардыц балаларды ^туге беретш демалысын толы; пайдаланбауы 22,4 13 6,4 1,5

18 Балаба;шага ;огамды; автокелжпен ;атынауы 69,5 14 4,6 1,1

19 Бiр пэтерде бес адамнан арты; емiр CYPуi 29 9,5 4,1 0,9

20 Ата-ананыц бiрi жумыссыз 8 3,5 2,8 0,8

Кел^ршген материалдарга ;араганда мектепке дешнп жастагы балалардыц жиi ауыру себептершщ арасында олардыц денсаулыгына ете ;атерл1 эсер ететiндер элеуметтж-гигиеналы; себептер болып шы;ты (1кесте). Олардыц балаладыц жш ауруларын тудыруга ;осатын Yлес салмагы жогары, ;атерлыж куаты 75% дейш жетедi екен. Олардыц iшiнде ец ;атерл1 себептерге балаларды ез бетшше емдеу, балалардыц нау;астануына байланысты дэр^ерге дер кезiнде ;аралмау, балалардыц балаба;шага баруы, отбасындагы жиi болатын стресстж жагдай жатады. Оларды ;атерлыж куатыныц жиынты; децгейi 31,2% жеттi. Айта кететш мэселе, осы топтаны себептердщ кебiсi отбасылы; сипатта екен.

Цорытынды.Зерттеу барысында, мектепке дешнп жастагы балалардыц жиi сыр;аттануына алып келетiн

медициналы;-биологиялы; себептер аны;талды. Олардыц ;атарына сэбилердi анасыныц CYтiмен 6 айдан кем ;оректендiру, ерте жаста тыныс алу агзалары ауруларымен жиi сыр;аттану ата-аналарда тыныс алу агзаларыныц созылмалы ауруларыныц болуы, баланыц шала болып туылуы жэне агайындарыныц арасында жш еткiр респираторлы; аурулардыц болуы жатады. Сонымен, мектепке дейiнгi жастагы балалардыц арасында ;алыптасатын жиi аурушацды;тыц ец ;аушт себептерiн аны;тауга кемектесть Олардыц басым белiгiн «отбасылы;» ;атерл1 себептерге жат;ызуга болады. Аны;талган дерект материалдар мектеп жасына дейiнгi балалардыц жш сыр;аттануыныц алдын алуга багытталган кешендi отбасылы; сауы;тыру багдарламасын жасауга жэне тиiмдi тYPде ;олдануга жол ашады.

ЭДЕБИЕТТЕР Т1З1М1

1 Руководство ВОЗ по ведению наиболее распространенных заболеваний в стационарах первичного уровня адаптированное к условиям РК «Оказание стационарной помощи детям». - Женева: 2005. - Б. 72-73.

2 Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организации здравоохранения в 2015 и 2016 гг. Астана - Алматы: 2017. - 49 с.

3 Альбицкий В.Ю., Балаболкин И.И., Баранов А.А., Белова Н.Р. и др. Прогноз развития научных исследований в педиатрии на 20062010 гг. // Вопросы современной педиатрии. - 2006. - Т.5, №5. - С. 111-118.

4 Поникоровская Л.А. Клинические особенности амбулаторных пневмоний на современном этапе // Тринадцатый нац. конгресс по болезням органов дыхания. - СПб.: 2003. - Б. 217-224.

М.А. Булешов, С.А. Туктибаева, Б.Э. Омарова

Международный казахстанско-турецкийуниверситет имени Ходжа Ахмед Яссауи

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИВОДЯЩИЕ К ЧАСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Резюме: в статье представлены основные факторы риска статистической значимости заболевании органов дыхания у детей дошкольного возраста. Обнаружены факторы опасности. Указаны «семейные» причины приводящие к частым заболеваниям у детей от 3-х до 6-лет.

Ключевые слова: факторы риска, дыхательные органы у детей, заболеваемость.

Вестник Ка^ЖМУ №3-2018

M.A. Buleshov, S.A. Tuktibayeva, B.A. Omarova

A.Yasavi International Kazakh-Turkish University

IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE, LEADING TO FREQUENT RESPIRATORY DISEASES FAMILY RISK FACTORS

Resume: The article presents the main risk factors for the statistical significance of respiratory disease in preschool children. Danger factors have been identified. "family" causes leading to frequent illnesses in children from 3 to 6 years are indicated. Keywords: risk factors, respiratory organs in children, illness.

УДК 615.036.8

С.С. Овчаренко, В.В. Данилова

Харьковский национальный медицинский университет Кафедра детской хирургии и детской анестезиологии

ВЛИЯНИЕ АНГИОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО ОТВЕТА У НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ ПРИ РОЖДЕНИИ

Соотношение между уровнями противовоспалительными и провоспалительными цитокинами - важный момент в регуляции возникновения и развития системного воспалительного ответа, лечение которого является актуальной проблемой в современной медицине. Исследования по эффективности ангиопротектора депротеинизированного гемодиализата из крови молочных телят у новорожденных с системным воспалительным ответом, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, выявили его положительное влияние на биохимическую картину СВО в виде уменьшения выраженности воспаления за счет активации синтеза противовоспалительных цитокинов и угнетения синтеза провоспалительных цитокинов.

Ключевые слова: новорожденные, асфиксия, системный воспалительный ответ, цитокины, ангиопротекторная терапия

Актуальность. Метаболический пожар у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, сопровождается дискоординацией жизненноважных функций организма: нарушениямидыхания,

кровообращения, микроциркуляции и пр., что позволяет предполагать участие в патогенезе асфиксии и ее последствий системного воспалительного ответа (СВО). Доказана диагностическая ценность цитокинов в формировании СВО у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении [1]. Среди цитокиновесть те, которые способствуют (провоспалительные), и те, которые препятствуют развитию воспалительного процесса (противовоспалительные). Соотношение между

противовоспалительными и провоспалительными цитокинами - важный момент в регуляции возникновения и развития воспалительного процесса. От этого баланса зависит течение и исход заболевания. Лечение СВО включает в себя три основных звена: влияние на уровни эндотоксина [2, 3, 4, 5, 6, 7], цитокинов [8, 9, 10] и состояние эндотелия [2, 11]. В настоящее время не разработан единый подход к решению данной проблемы, что и определяет актуальность темы.

Из препаратов, обладающих многогранным действием на гомеостаз, мы обратили внимание на препарат из группы вазопротекторов - депротеинизированный гемодиализат из крови молочных телят (ДГКМТ), который является ангиопротектором и представляет собой совокупность ряда физиологически активных ингредиентов, которые стимулируют утилизацию кислорода тканями в условиях гипоксии, обеспечивают усиление транспорта глюкозы через биологические мембраны, повышают синтез внутриклеточного АТФ и увеличивают долю аэробного гликолиза [12]. Стимуляция утилизации кислорода при гипоксии приводит к тому, что в эндотелии сосудов нормализуется анаэробный метаболизм, происходит высвобождение простациклина и оксида азота, обладающих вазодилатирующим эффектом [12,13].

Вышеперечисленными механизмами действия данного препарата и обосновано изучение его эффективности при СВО у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении.

Цель исследования - изучение эффективности ДГКМТ при СВО у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении.

Материалы и методы. Исследования проводили у 16 новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, в стандартную терапию которых с первых суток

заболевания введен ДГКМТ в дозе 0,5 мл/кг в сутки (изучаемая группа), а для контроля эффективности терапии использовали результаты исследования у 26 выздоровевших новорожденных с аналогичной патологией, получавших стандартную терапию, соответствующую протоколам лечения тяжелой асфиксии и гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы (контрольная группа). Изучали динамику уровней интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6). За основу для достоверности результатов исследовали биохимические показатели у 16 здоровых доношенных новорожденных на третьи сутки жизни.

Для статистической обработки данных использовался пакет программ обработки данных общего назначения Statisticafor Windows версии 6.0.

На первом этапе расчета были получены дискриптивные (описательные) статистики для показателей, измеряемых в количественной шкале. Такими характеристиками являются: медиана и среднее значение как меры положения; стандартное отклонение и квартили как меры рассеивания; минимальное и максимальное значение как показатель размаха выборки.

Распределение всех анализируемых количественных показателей достоверно отличались от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова), поэтому в тексте дальнейшего изложения для их характеристики преимущественно использовались медиана (50-й процентиль) и 25 и 75-й процентили (верхний и нижний квартили).

Для определения различий между группами применялись методы непараметрической статистики, так как если распределение далеко от нормального, то критерии, основанные на оценках среднего и дисперсии (параметрические критерии), дадут неверные результаты. Так, для связанных выборок (динамика лечения) использовались критерий знаков и критерий Вилкоксона; для несвязанных выборок (разбиение на подгруппы по признаку) - критерии Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни.

Для исследования влияния независимой переменной на зависимую применялись непараметрические аналоги дисперсионного анализа - критерий Краскела-Уоллиса и медианный тест.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.