Научная статья на тему 'Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли'

Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
166
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
бюджет / солиқ / имтиёз / бюджет даромадлари / макроиқтисодий барқарорлик / солиқ юки / солиқ тизими / солиқ ставкаси. / budget / tax benefits / low income / macroeconomic stability / the tax burden / the tax system / the tax rate

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Нормирзаев У. Х.

Мазкур мақолада макроиқтисодий барқарорлик, ишлаб чиқаришнинг изчил ва мутаносиб ўсиш суръатларини таъминлаш мақсадида солиқ имтиёзлари аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги ролига оид таклиф ва тавсиялар берилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ROLE OF TAX REMISSIONS IN ECONOMY REGULATION AND PUBLIC BUDGET INCOME INTENCIVE GENERATION

There are discussed in the article some suggestions for improving macroeconomic stability and sustained economic growth of production processes, increase revenue generation to public budget through tax benefits and preferences.

Текст научной работы на тему «Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли»

Нормирзаев У.Х.,

Узбекистан Республикаси Солик, академияси

ИКТИСОДИЁТНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА СОЛИК ИМТИЁЗЛАРИНИНИГ А^АМИЯТИ ВА БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ

НОРМИРЗАЕВ У.Х. ИЦТИСОДИЁТНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА СОЛИК, ИМТИЁЗЛАРИНИНИГ АЦАМИЯТИ ВА БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ

Мазкур маколада макроиктисодий баркарорлик, ишлаб чикаришнинг изчил ва мутаносиб усиш суръатларини таъминлаш максадида солик имтиёзлари ах,амияти ва бюджет даромад-ларини шакллантиришдаги ролига оид таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч иборалар: бюджет, солик, имтиёз, бюджет даромадлари, макроиктисодий баркарорлик, солик юки, солик тизими, солик ставкаси.

НОРМИРЗАЕВ У.Х. РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ НА БЮДЖЕТ

В статье рассмотрены некоторые предложения по улучшению макроэкономической стабильности и непрерывного экономического роста производственных процессов, повышения доходов бюджета с помощью совершенствования налоговых льгот и преференций.

Ключевые слова: бюджет, налог, льготы, бюджетные доходы, макроэкономическая стабильность, налоговое бремя, налоговая система, налоговая ставка

NORMIRZAEV U.KH. ROLE OF TAX REMISSIONS IN ECONOMY REGULATION AND PUBLIC BUDGET INCOME INTENCIVE GENERATION

There are discussed in the article some suggestions for improving macroeconomic stability and sustained economic growth of production processes, increase revenue generation to public budget through tax benefits and preferences.

Keywords: budget, tax benefits, low income, macroeconomic stability, the tax burden, the tax system, the tax rate

Мамлакатимизда ицтисодий ислоцотларнинг бош ва-зифаси булиб, макроиктисодий баркарорлик, ишлаб чикаришнинг изчил ва мутаносиб усиш суръатларини таъминлаш, жалб этилаётган инвестицияларни купайтириш цисобидан таркибий узгаришларни цатъий давом этти-риш, ицтисодиётнинг етакчи тармоцларини модернизация цилиш ва янгилаш цисобланади.

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2014, 4

СОЛИК СИЁСАТИ / НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 47 _/

1-жадвал

1992-2013 йилларда асосий солик турлари буйича солик ставкаларининг пасайиши х,ак,идаги маълумот1

Т/р Солик турлари 1992-2009 йиллар 2014 йил Пасайиш даражаси

1. Кушилган киймат солиFи 30 фоиз 20 фоиз 1,5 баробар

2. Юридик шахсларнинг даромад (фойда) солиFи 45 фоиз 8 фоиз 5,6 баробар

3. Кичик бизнес субъектлари учун ягона солик тулови 15,2 фоиз 5 фоиз 3 баробар

4. Юридик шахслар учун мол-мулк солиFи 5 фоиз 4 фоиз 1.2 баробар

5. Жисмоний шахсларнинг даромадидан олинадиган солик 60 фоиз 22 фоиз 2,7 баробар

6. Ягона ижтимоий тулов 40 фоиз 25 фоиз 1,6 баробар

Мазкур тадбирларни хаётга тадбик этиш, пировардида, самарали натижаларга эри-шиш мамлакат молия тизимининг марказий б^инида турган давлат бюджети билан бево-сита боFлик1дир. Давлат бюджетининг оптимал тузилиши ва унинг ижро этилиши нафакат мам-лакатнинг макроиктисодий баркарорлигини таъминлашга хизмат килади, балки хужалик субъектларининг хужалик-молиявий фао-лиятига таъсир этиш оркали мамлакатнинг иктисодий юксалишига хам олиб келади.

Мамлакатимизда ислохотларни

чукурлаштириш ва иктисодиётни эркин-лаштириш чора-тадбирларини изчил амал-га ошириш натижасида иктисодий усишнинг баркарор суръатлари, инфляция даражаси-нинг пасайиши ва халкимиз фаровонлигининг ошиши тенденцияси мустахкамланмокда. Пре-зидентимиз И.Каримов уз маърузасида: "2013 йилда иктисодиёт сохасидаги солик юки 21,5 фоиздан 20,5 фоизга, жисмоний шахслар учун даромад солиFининг энг кам ставкаси 9 фоиздан 8 фоизга туширилганига карамасдан, давлат бюджети ялпи ички махсулотга нисбатан 0,3 фоиз профицит билан бажарилди"2, деб таъкидлади.

Бизга маълумки, солик туловчилар зимма-сидаги солик юкини камайтириш, асосан, улар-ни соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулашдан озод килиш, белгиланган солик став-

1 Муаллиф томонидан тузилди.

2 Каримов И.А. 2014 йил юкори усиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, узини оклаган ислохотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили булади. / Мамлакатимизни 2013 йилда ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мулжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим устувор йуналишларига баFишланган Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги маъруза. // "Халк сузи", 2014 йил 18 январь.

каларини камайтириш ёки солик имтиёзлари-ни жорий этиш оркали амалга оширилади.

Солик туловчиларни бутунлай солик тулашдан озод килиш улар шугулланаётган фа-олият турлари, ишлаб чикарилаётган махсулот, бажараётган ишлар ва курсатаётган хиз-матларнинг мамлакат иктисодий-ижтимоий хаётидаги ахамияти хамда олинаётган даро-мадларнинг келиб чикиш хусусиятидан келиб чикиб амалга оширилади.

Мустакиллик йилларида мамлакатимизда жорий этилган асосий солик турлари буйича солик ставкаларининг камайтирилиши хакидаги маълумотларни куйидаги жадвалдан куришимиз мумкин.

Жадвал маълумотларидан асосий соликлардан бевосита соликлар, яъни юридик шахсларнинг даромад (фойда) солиFи ва жисмоний шахсларнинг даромадидан олинадиган соликлар ставкаларининг кескин камайганли-гини куришимиз мумкин.

Бу эса мамлакатимизда юритилаётган солик сиёсатининг устувор йуналишларидан бири, яъни солик туловчилар зиммасидаги солик юкини камайтириш оркали уларнинг молия-вий баркарорлигини таъминлаш сиёсати билан узвий боFликдир.

2-жадвал маълумотларидан шуни хуло-са килиш мумкинки, 2007 йилда республи-камиз буйича солик сохасида кулланилган жами имтиёзлар сони 220 та булиб, шун-дан ижтимоий ахамиятга молик имтиёзлар 85 тани ёки имтиёзларнинг умумий сонига нисбатан 38,6 фоизни, чет эл инвестициялари-нинг жалб килинишига каратилган имтиёзлар сони 26 тани ёки 11,8 фоизни, махаллий ишлаб чикарувчиларни химоялашга каратилган имтиёзлар сони 57 тани ёки 25,9 фоизни ва

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2014, 4

48 ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

V_/

2-жaдвaл

^лик, rçонунчилигидa rçyллaнилaётгaн солик, имтиёзлaрининг aлоx1идa cox^ap Ba х,ук,ук,ий aсослaри бyйичa

тax1лили (2007-2012 йиллaр)1

Tip Имтиëзни белгилсвчи мeъëpий хужжэтнинг нсми Ижтимаий axaiv^^a малик имтиëзлap Чет эл инве^иция-лapини жaлб килишм кapaтилгaн имтиëзлap Max1aллий иш^б чикapyвчилap-ни xимoялaшгa кapaтилгaн имтиëзлap Башкa фaoлият тypлapи бyйичa имтиëзлap Жaми бepилгaн имтиëзлap гани

Йиллap 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

1. Узбeкиcтoн Pecпyбликacи Сслик годе^и 47 125 13 41 - 21 21 192 102 358

2. Узбе^^сн Pecпyбликacи Пpeзидeнтининг Фapмoнлapи 10 21 3 14 12 B 9 7 30 54

3. Узбeкиcтoн Pecпyбликacи Baзиpлap Maxкaмacининг кapopлapи 24 4 4 2 5 23 17 2 68 13

4 Хyкyмaт кoмиccияcининг xиcаб-китаб мexaнизмини тaкoмиллaшти- pиш, бюджета тyлoвлap интизамини ^^^ax^i^a^i бyйичa кapаpлap 4 - 6 - - 5 5 - 20 -

Жaми aмaлдaги имтиëзни тacдиклавчи xyжжaтлap cани 85 150 26 57 17 57 52 201 220 455

бoшк1a фaoлият тypлapи бyйичa имтиëзлap 52 тaни ëки 23,6 фoизни тaшкил этгaн.

Энг acocийcи, 2012 йилдa 2007 йилгa ни^ бaтaн Узбeкиcтoн Pecпyбликacи Сoлик ш-дeкcи билaн бepилгaн coлик имтиëзлapи 3,5 бapoбapгa opтгaн. Узбeкиcтoн Pecпyбликa-cи Пpeзидeнтининг фapмoн Ba кapopлapи opкaли бepилгaн coлик имтиëзлapи тaxминaн икки бapoбapгa Ba Узбeкиcтoн Pecпyбликa-cи Xyкyмaтининг кapopлapи opкaли бepилгaн coлик имтиëзлapи беш бapoбapгa кaмaйгaн. Лекин мaзкyp имтиëзлap 2008 йилгaчa бyлгaн голик имтиëзлapи 6Ули6, yлapнинг aмaл килиш мyддaтлapи yзaйтиpиб кeлинмoкдa.

Сoликкa тopтиш тизимини тaкoмиллaшти-pишнинг мухим йyнaлишлapидaн биpи coлик

1 ДСК, мaълyмoтлapи acocидa мyaллиф тoмoнидaн ту-зил^н.

тизимини тapтибгa coлиш, coлик тypлapини кaмaйтиpиш, хигоб-китоб мexaнизмини год-дaлaштиpиш Ba yлap бyйичa тyлoв дaвpийли-гини кaмaйтиpиш xиroблaнaди.

Дapxaкикaт, голик тизимидa coлик имтиëз-лapидaн фoйдaлaнишнинг биp кaтop oбъeк-тив ижтимoий-иктиcoдий caбaблapи мaвжyд 6УЛИ6, yлap кyйидaгилapдaн ибopaт:

биpинчидaн, coлик имтиëзлapи мaвжyдли-гининг acocий caбaблapидaн биpи - бу голик тyлoвчилapнинг жaмиятдa тут^н мaвкeи, ижти-мoий xoлaти тypли экaнлигидиp. Шу жиxaтдaн бapчaгa биp хил тapтибдa (микдopдa) coлик голиш мaънoгa эгa бyлмaйди;

иккинчидaн, дaвлaт иктиcoдиëтигa тaъcиp этиб, уни тapтиблaш вaзифacини aмaлгa oши-paдики, бyндa тypли хил дacтaклapдaн фoйдa-лaнaди.

ИКТИМД BA MOЛИЯ I ЭKOНOMИKA И ФИНAНCЫ 2014, 4

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 49

УШ6У дacтaклapнинг acocийлapидaн биpи -жaмиятдaги бaъзи мухим coxaлapни ёки голик, тyлoвчилapнинг фaoлиятини paFбaтлaнтиpиш мaкcaдидa голик имтиёзлapи бeлгилaнaди;

yчинчидaн, coлик имтиёзлapи

Kyллaнилишининг acocий caбaблapидaн янa биpи - бу миллий дapoмaдни ку^й, caмapaли Ba oкилoнa тaкcимлaшгa эpишишдиp.

Юкopидaгилapгa acocлaнгaн xoлдa aйтиши-миз мумкинки, мaмлaкaтимиздa бугунги кун-дa coлик имтиёзлapи Ba paFбaтлapи кaпитaл жaмFapилишининг тaкдиpлaнишигa, зaмoнa-вий илFop тexнoлoгиялapни жopий килишгa имшн яpaтиши кepaк Ba иктиcoдий cyбъeкт-лap мaнфaaтлapини хигоб^ йлиши лйзим. Сйлик cтaвкaлapи микдopини пacaйтиpиш, coлик имтиёзлapи Ba кpeдитлapи, тyлoвлapни кeчиктиpишдaн кeнгpoк фoйдaлaниш Ba ин-вecтициoн фaoлликни тaъминлaш ycyллapи-ни кyллaш 3apyp бyлaди. Бyлapни aмaлгa йши-pишдa, aввaлaмбop, кyйидaги мacaлaлap xaл этил^ мaкcaдгa мyвoфик бyлaди.

Биpинчидaн, голик имтиёзи cифaтидa бe-pилaётгaн coддaлaштиpилгaн coлик peжимини Xaккoний coлик дeб бyлмaйди, нeгaки aмaлиёт-дa ynapra тyшaётгaн coлик юки yмyмбeлгилaн-^н coлик peжимидaгигa ниcбaтaн opтиб 6O-paётгaнлигини инoбaтгa oлгaн xoлдa yлapнинг фaoлиятини янaдa эpкинлaштиpиш зapypдиp. Эpкинлaштиpиш билaн биp кaтopдa, имтиёз-лapдaн фoйдaлaнишгa бул^н xoxишлapини кyчaйтиpиш лйзим бyлaди. Мacaлaн, хигобйт тaкдим килиш мyддaтининг бapчa бюджeт Ba бюджeтдaн тaшкapи жaмFapмaлapгa биp йил-дa биp мapтaлик ycyлини жopий этиш билaн биp кaтopдa, aвaнc тyлoвлapи жopий этил-ca, дapoмaд йлиш^ Ba мaвжyд имтиёзлap-дaн фoйдaлaнишгa бул^н кизикишлapи ynap-ни янги мйлия йилининг бoшидaн xapa^

килиш^ yндaйди. Baxoлaнки, aмaлиётдa ян-гидaн oчилгaн юpидик шaxcлapгa coлик им-тиёзлapи жopий этилгaн, юкopидaги имтиёз-ни yлapгa xaм тaтбик этиш мaкcaдгa мyвoфик бyлaди. Шу x^a^a yлapнинг xaм coлик имти-ёзидaн caмapaлиpoк фoйдaлaнишгa xapaкaти oшaди, yзлapининг мoлиявий axвoллapини мycтaxкaмлaб йлиш билaн биp кaтopдa, дaв-лaтгa тyлaётгaн coликлapининг микдopи xaм йшиб бopaди. Нaтижaдa coлик oбъeктининг opтиши билaн кaм cтaвкaдa coлик тyлaниши голик юкининг кaмaйишигa xизмaт килaди.

Иккинчидaн, axoлимизнинг aкcapият киcми Kишлoклapдa иcтикoмaт килaди, yлapнинг иж-тимйий химйя^ни тaъминлaшдa xaм coлик имтиёзлapидaн caмapaли фoйдaлaниш мум-кин. Яъни кишлйк жoйлapидa янги тexнoлo-гиялapни киpитиш, янги иш ypинлapини яpa-тиш зapypдиp. Бyнгa эpишиш учун тижopaт бaнклapининг мaнфaaтдopлигини oшиpиш paк бyлaди. Шу caбaбдaн xaм, тижopaт бaн-клapининг шу coxaгa кapaтилгaн кpeдитлa-pини coлик бaзacидaн чeгиpиб тaшлaш yлap кизикишлapининг oшишигa xизмaт килaди. TyFpи, бюджeт oлдидaги йукйтиш биpдaни-гa кoплaнмacaдa, кишлйк axoлиcининг иш би-лaн тaъминлaниши нaтижacидa axoлининг иж-тимйий xимoялaнгaнлиги тaъминлaниб, дapo-мaдлapи лeгaллaштиpилaди, ишлaб чикapиш coxaлapи кeнгaйaди. Бyлapнинг нaтижacидa бу йyкoтишлap кoплaнaди.

Умумий xyлoca килиб aйтгaндa, coлик им-тиёзлapи голик тизимининг энг мухим acocий мyaммoлapидaн биpи булиб, yтa нйзик Ba ^т-тa axaмиятгa эгa бул^н мacaлa xиcoблaнaди, чунки yндa дaвлaт бюджeти Ba coлик тyлoвчилapнинг мaнфaaтлapи aкc этгaндиp.

Aдaбиётлap:

1. Kapимoв И.А. Бйш мaкcaдимиз кeнг кyлaмли иcлoxoтлap Ba мoдepнизaция йулини ^тъият билaн дaвoм эттиpиш. - Т.: "Узбeкиcтoн", 2013.

2. Узбeкиcтoн Рecпyбликacи Koнcтитyцияcи. - Т.: "Aдoлaт", 2008.

3. Узбeкиcтoн Рecпyбликacининг Сйлик кoдeкcи. -Т.: "Aдoлaт", 2013.

4. ^oeB Э.Ф., Kyзиeвa Н.Р., Aшypoвa Н.Б. Сйлик ^ëca™ cтpaтeгияcи. (У^ Kyллaнмa.) - Т:. "EL-PRESS", 2013.

ИКТИСОД ВА МОЛИЯ I ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2014, 4

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.