Научная статья на тему 'ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ПАРРАНДАЧИЛИК КОРХОНАСИДА ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШНИНГ БИОТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ'

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ПАРРАНДАЧИЛИК КОРХОНАСИДА ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШНИНГ БИОТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
1
1
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Паррандачилик корхонаси / оқава сув / водопровод суви / сувда эриган кислород / биокимёвий сарфланиш. / Poultry / wastewater / tap water / dissolved oxygen in water / biochemical consumption.

Аннотация научной статьи по экологическим биотехнологиям, автор научной работы — Дадабоева Озодахон Савриддин Қизи

Ушбу мақола Фарғона вилоятида жойлашган паррандачилик корхоналарида ажралиб чиқадиган оқава сувларини сув ўти пистия (Пистия стратиотес 4) дан фойдаланиб тозалаш хақида маълумот келтирилган

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

BIOTECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF WASTEWATER TREATMENT AT POULTRY FARM IN FERGANA REGION

This article provides information on the treatment of wastewater from poultry farms in Fergana region using water pistachios (Pistiya stratiotes 4).

Текст научной работы на тему «ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ПАРРАНДАЧИЛИК КОРХОНАСИДА ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШНИНГ БИОТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ»

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ПАРРАНДАЧИЛИК КОРХОНАСИДА ОЦАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШНИНГ БИОТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ Дадабоева Озодахон Савриддин цизи

Фаргона Давлат Университети Биотехнология йуналиши 1- босцич магистранти

https://doi.org/10.5281/zenodo.6634410 Аннотация. Ушбу мацола Фаргона вилоятида жойлашган паррандачилик корхоналарида ажралиб чицадиган оцава сувларини сув ути пистия (Пистия стратиотес 4) дан фойдаланиб тозалаш хацида маълумот келтирилган.

Калит сузи: Паррандачилик корхонаси, оцава сув, водопровод суви, сувда эриган кислород, биокимёвий сарфланиш.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПТИЦЕФЕРМЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Аннотация. В данной статье представлена информация об очистке сточных вод птицефабрик Ферганской области с использованием водной фисташки (Pistiya stratiotes

4).

Ключевые слова: Птица, сточные воды, водопроводная вода, растворенный в воде кислород, биохимическое потребление.

BIOTECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF WASTEWATER TREATMENT

AT POULTRY FARM IN FERGANA REGION Abstract. This article provides information on the treatment of wastewater from poultry farms in Fergana region using water pistachios (Pistiya stratiotes 4).

Keywords: Poultry, wastewater, tap water, dissolved oxygen in water, biochemical consumption.

КИРИШ

Бугунги кунда дунё микёсида сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш, сув хдвзаларининг х,ар хил чикиндилар билан ифлосланиш даражаси ортиб бориши билан боглик булган экологик муаммолар атроф-мух,итга ва ах,оли саломатлигига х,ам уз таъсирини курсатмокда. Шунинг учун, табиий ва сунъий сув хдвзаларига ах,оли турар жойларидан, саноат ва кишлок хужалиги корхоналаридан чикадиган сувлар тозаланмасдан бевосита окава сувларга айланиб бормокда. Шу уринда, чикинди сувларни самарали тозалаш усулларини янада такомиллаштириш хдмда бундай сувлардан самарали фойдаланиш тизимини яратиш ва уни амалиётга жорий этиш буйича катта эътибор берилмокда.

Жах,онда х,ар хил чикиндилар билан ифлосланган сувлар таркибида зарарли бирикмаларнинг куп булиши ах,оли соглиги ва экологик мувозанатни бузилиши туфайли сувларни биологик усуллардан фойдаланиб тозалаш ва тозаланган сувлардан кайта фойдаланиш имкониятларини яратиш, баликчилик фермер хужаликларининг балик мах,сулдорлигини ошириш учун уларнинг озука рационини урганиш хдмда сув усимликлари биомассасини урганиш буйича илмий изланишлар олиб бормокда. Тоза сув сарфини камайтириш оркали чикарилаётган окава сувларни иктисодий самарадорлиги юкори булган усуллардан фойдаланиш, окава сувларнинг х,осил булиш жараёни ва таркибида биологик фаол моддаларга бой булган макрофит усимликлар ёрдамида бундай

сувларни тозалаш даражалатини аниклаш ва хусусиятларини таджик килиш оркали ундан халк хужалиги сохдсида самарали кайта фойдаланиш, озукабоп булган юксак усимликлар турларини купайтириш ва уларни биомасса олиш, олинган биомассани баликларга кушимча озука сифатида куллаш ва балик мах,сулдорлигини ошириш мух,им илмий ва амалий ахдмият касб этади.

ТАДЦЩОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Пистия сув юзасида калкиб усувчи, кискарган пояли, барглари ясси эшкаксимон усимликдир. Интродуксия шароитида буйи 20-40 см гача етади. Илдиз бугзидан чиккан барглари калин боглам х,осил килиб, юкори кисми яшил, буйламада чизиксимон чукур излар мавжуд. Баргларининг бутун сатх,и калин, куп хужайрали, шаффоф тукчалар билан копланган. Усимлик баргларида аэренхима тукималари яхши ривожланганлиги сабабли, сув юзасида калкиб уцади. Пистиянинг илдиз тизими попуксимон, узунлиги 50-60 см булиб, куп тукчалар билан копланган.

Окова сувлар (саноат корхоналари, маиший корхоналар ва турар жойлардан чикадиган ифлос сувлар) ва ёгин сувларни тозалаш масалалари табиатни мах,офаза килишнинг мух,им бир кисми х,исобланади. Окова сувлар таркибидаги балчик, коллоид ва эриган моддалар тиндиргичларда чуктирилади, зарарли моддалар биологик ва биотехнологик усулларда зарарсизлантирилади . Корхоналардан чикаётган сувлар махсус тозалаш жойларида тозаланади. Сувни тозалашнинг физиккимёвий, термик ва бошка усуллари х,ам бор. Лекин биотехнологик усул энг зарарсиз ва табиий усул х,иссобланади.

ТАДЦЩОТ НАТИЖАЛАРИ

Ушбу маколамизда Фаргона вилоятида жойлашган паррандачилик корхоналаридан ажралиб чикадиган окава сувларини сув ути пистия ( Пистия стратиотес 4 ) дан фойдаланиб тозалаш хакида фикр юритамиз.

Паррандачилик корхоналарида паррандаларга турли хил кимёвий кушимчалари булган махсулотлар берилади, суний ёритувчи чироклар, суний иситиш усуллари кулланилади. Тадкикот натижаларининг илмий ахамияти пистия ( Пистия стратиотес 1 ) усимлигини паррандачилик корхонасидан ажралиб чикадиган окава сувларига экилиб кузатилади. Пислия фаоллик билан ривожланиб, куп микдорда усимлик биомасса хосил килиши билан бир каторда органоминерал моддалардан тозалаш даражаси аникланган.

Пистия ( Пистия стратиотес 4 ) усимлигининг окава сувларда усиши, ривожланиши хамда окава сувларини тозалаш даражаси илмий жихатдан асосланганлиги билан изохланади.

Тадкикод натижасида сувда эриган кислород 95 % га ошганлиги, амиак, нитратлар 94-97 % га камайганлиги, Биокимёвий сарфланиш натижаларида сувлар тозаланиб, тозаланиш самарадорлиги 96 % га усиш имконини беради. МУ^ОКАМА

Пистия (Пистиа стратиотес L., Арацеаэ ), эйхорния (Эичх,орпиа

црассипес Солмс., Поптедериацеаэ) ва азолла (Азолла царолипиапа Виллд., сем. Азоллацеаэ) сув бетида калкиб усувчи, куп йиллик усимликлар булиб, тропик ва субтропик минтакаларда кенг таркалган. Х,озирги пайтда мазкур усимликлар Узбекистон шароитига муваффакиятли интродуксия килинган.

Олиб борилган гидрокимёвий ва микробиологик тадкикотларимиз натижаларига кура, турли окова сувларни 12-15 суткада тулик биологик тозалаши мумкин. Бу вакт ичида сапрофит микроорганизмлар сони минг мартагача, ичак таёкчалари гурух,и бактериялари эса уч-турт кундан кейин умуман учрамайди. Сув таркибидаги микрофлоранинг микдори кескин камайиб, усимлик ва хдйвонлар учун патоген х,исобланган микроскопик замбуруглар йуколиб кетади. Сувнинг физикавий ва кимёвий курсаткичлари яхшиланади, яъни сувнинг оксидланиши даражаси камаяди, сувдаги азот ва фосфор ионлари усимликлар томонидан деярли тула узлаштирилади, сувда эриган кислород микдори купаяди, окова сув тиниклашади ва куланса х,иди йуколади.

Пистия, эйхорния ва азолла ёрдамида тозалаган сувни техник максадларда, яъни молхоналарни ювишда, кишлок хужалик экинларини сугоришда, каноп поясини ивитишда ёки баликчилик х,овузларига ва очик сув хдвзаларига чикариб юбориш мумкин.

Гидрокимёвий ва микробиологик тадкикотлар натижалари шуни курсатмокдаки, турли окова сувларни 12-15 суткада тулик биологик тозалаши мумкин...

Окова сувларни биологик тозалашнинг экологик хавфсиз ва иктисодий арзон хдмда самарали усулларини яратиш сув ресурсларини мух,офаза килишнинг мух,им омилларидан бири х,исобланади. Окова сувларни тозалашнинг турли методлари мавжуд. Х,озирги даврда окова сувларни тозалашнинг биологик методи, яъни, юксак сув ва сув-боткок усимликлари ёрдамида тозалаш тавсия килинади.

Куп йиллик илмий тадкикотларимиз натижасида кишлок хужалиги корхоналари (корамолларни бурдокига бокиш комплекслари, паррандачилик) ва саноат корхоналари (канопни кайта ишлаш, минерал угитлар ишлаб чикариш, биокимё, ёг-мой корхоналари, пиллачилик корхоналари, тукимачилик саноати) ва коммунал-хужалик окова сувларини органо-минерал моддалардан, огир металлардан, сианидлардан, нефт мах,сулотларидан хдмда патоген микроорганизмлардан юксак сув усимликлари — пистия, эйхорния ва азолла ёрдамида биологик тозалашнинг янги самарали биотехнологияси яратилди. ХУЛОСА

Хулоса килиб айтганда сув хавзаларини захарли кимёвий моддаларидан тозалаш учун биотехнологик услублар кулланилди. Микрофитлардан Пистия ( Пистия стратиотес 2 ) кулланилиб, паррандачилик окава сувларидан усиши ривожланиши, купайиши ва сувларни органо-минерал моддаларидан тозалаши аникланди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Родионов А.И., Клушин Б.Х,., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/ Основы энвайрон- менталистики — Калуга: Издательство Н.Бочкаревой, 2000.

2. Марцул В.Н., Капориков В.П. Технические основы охраны окружающей среды. Минск. БГТУ, 2005.

3. Аширов А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов. М.: Химия, 1983.

4. А. Эргашев, Ш. Отабоев, Р. Шарипов, Т. Эргашев. Сувнинг инсон хдётидаги экологик мох,ияти. Т.: Фан, 2009.

5. С. ^осимова, Ш. Шокирова. Атроф-мух,ит мух,офазаси, Т.: 2005.

6. Очистка сточных вод. Опыт зарубежного строительства. Москва. 2002.

7. Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., КалицунВ.И. Водоотведение и очистка сточных вод. — Учебник для ВУЗов — Москва: Стройиздат, 1996.

8. Интернет маълумотлари

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.