Научная статья на тему 'ДЗЮДО КУРАШИ СПОРТЧИНИНГ ШАХСИЙ СИФАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА'

ДЗЮДО КУРАШИ СПОРТЧИНИНГ ШАХСИЙ СИФАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

CC BY
106
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПСИХОЛОГИЯ / ЛИЧНОСТЬ / ОРИЕНТАЦИЯ / САМОКОНТРОЛЬ / СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ / СОЦИАЛИЗАЦИЯ / СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ / ДЗЮДО / ЛИЧНОСТЬ СПОРТСМЕНА / ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

Аннотация научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям, автор научной работы — Сирлиев Э.Н.

Мазкур мақолада спортнинг дзюдо кураш тури билан шуғулланаётган спортчиларнинг шахсий сифатлари ривожланишининг психологик хусусиятлари очиб берилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ДЗЮДО КУРАШИ СПОРТЧИНИНГ ШАХСИЙ СИФАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА»

Медико-биологические и социально-психолгические основы физической культуры и спорта УУК(УДК, UDC): 159.9:316.37:796

йчк

Муаллиф билан богланиш учун:

sirlieverkin83@mail.ru

Докторант (PhD) Э.Н. СИРЛИЕВ1

1 Узбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университета, Чирчик шахри, Узбекистон

ДЗЮДО КУРАШИ СПОРТЧИНИНГ ШАХСИЙ СИФАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА

Аннотация

Annotation

В данной статье рассматриваются психологические особенности развития личностных качеств спортсменов, занимающихся дзюдо.

Ключевые слова: психология, личность, ориентация, самоконтроль, стрессоустойчивость, социализация, спортивная психология, дзюдо, личность спортсмена, личностные качества

Мазкур маколада спортнинг дзюдо кураш тури билан шугулланаётган спортчиларнинг шахсий сифатлари ривожланишининг психологик хусусиятлари очиб берилган.

Калит сузлар: психология, шахс, йуналганлик, уз-узини назорат цилиш, стрессбардошлик, ижтимоийлашув, спорт психологияси, дзюдо, спортчи шахси, шахсий сифатлар.

This article describes the psychological features of the development of personal qualities of athletes engaged in judo sports.

Keywords: psychology, personality, orientation, self-control, stress, socialization, sports psychology, judo, athlete's personality, psychological qualities.

Долзарблиги. Юртимизда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, ахоли, айникса, ёшлар урта-сида ^лом турмуш тарзини таршб килиш учун зарур шарт-шароитлар ва инфратузилмани яратиш, мамлакат-нинг халкаро спорт майдонларида муносиб иштирок эти-шини таъминлаш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмокда. Ёшларни спортга жалб килиш ва шу оркали уларни хар томонлама етук ва баркамол килиб тарбиялаш, кун тартибидаги долзарб масалалардан биридир.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги «Жисмоний тарбия ва спорт сохасида давлат бошкаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ-5368-сонли Фармо-нида куйидаги долзарб масалалар санаб утилган [1].

Хусусан, биринчидан, айникса, жойларда жисмоний тарбия ва спорт бошкарувининг самарали яхлит тизими мавжуд эмаслиги ушбу сохада давлат органлари ва бошка ташкилотлар фаолиятини лозим даражада мувофиклаштиришни, соFлом турмуш тарзини оммалаштириш ва тарFиб килишни таъминламаганлиги;

иккинчидан, мамлакатимизда хам оммавий спорт; хам олий спорт ютуклари сохасида аник вазифалар ва максад-ли курсаткичларни белгилаган холда, урта муддатли ва узок муддатли истикболда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш концепцияси ишлаб чикилмаганлиги;

учинчидан, давлат-хусусий шериклик шартларида спортнинг замонавий моддий-техника базаси ва ин-фратузилмасини яратиш буйича нодавлат сектор билан узаро муносабатларнинг паст даражада эканлиги ушбу сохада мавжуд муаммоларни самарали хал этишга имкон бермаганлиги;

туртинчидан, жойларда ёшлар орасидан иктидорли спортчиларни танлаб олиш (селекция)нинг самарали ва шаффоф тизими мавжуд эмаслиги терма жамоалар таркибини сифатли тулдириш учун спорт захирасини шакллантириш ва юкори малакали спортчиларни тай-

ёрлашни таъминлашга тускинлик килинаётганлиги;

бешинчидан, спорт кадрларини, айникса бошкарув кадрларини тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг амалдаги тизими жисмоний тарбия ва спорт бошкаруви сохасида малакали мутахассисларга булган эхтиёжни кондириш имконини берилмаганлиги;

олтинчидан, жисмоний тарбия ва спорт сохасини куллаб-кувватлашнинг факат алохида спорт турларини ривожлантиришга йуналтирилган, ноокилона тизими бошка оммавий олимпия спорт турларини, энг аввало, спорт уйинлари ва кишки спорт турларини ривожлан-тиришга эътибор каратилмаслигига олиб келганлиги;

еттинчидан, спортчиларни тайёрлаш ва улар тиббий таъминотининг инновацион тадкикотлари ва услубий ишланмалари, замонавий талабларга жавоб берадиган стандартларининг мавжуд эмаслиги сифатли укув-машк жараёнининг йулга куйилишини таъминланмаётганлиги;

саккизинчидан, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга йуналтирилган молиявий маблаFлар сарфланишининг асослилиги ва хакконийлиги устидан назоратнинг, энг аввало, ички назоратнинг молиявий маблаглардан окилона фойдаланишни таъминлайдиган ва ушбу сохада суиистеъмолчиликларни бартараф этишга каратилган самарали механизми шакллантирилмаганлиги;

туккизинчидан, халкаро стандартларга жавоб берадиган сифатли махаллий спорт асбоб-ускуналари ва инвентарларини ишлаб чикариш йулга куйилмаган, шунингдек, бундай ишлаб чикаришни куллаб-кувватлашнинг таъсирчан механизми назарда тутилмаганли-гини алохида таъкидлаган.

Урганилганлик даражаси. Психология фанида шахс тараккиётида ва уларни баркамол килиб тарбия-лашда куплаб хориж ва Ватанимиз психолог олимлари томонидан олиб борилган тадкикот ишларида спорт-чининг шахсий сифатлари шаклланишида спортнинг ахамияти илмий жихатдан асослаб берилган.

№5-2020 e-mail: fan sportga@uzdjtsu.uz

51

Жисмоний тарбия ва спортнинг тиббий-биологик ва ижтимоий-психологик асослари Медико-биологические и социально-психолгические основы физической культуры и спорта

Шахсий сифатлар муаммоси жахоннинг бир катор олимлари тамонидан кенг доирада урганилиб, илмий из-ланишлар олиб борилган. Хусусан, ижтимоий йуналишда Ю.Н.Емильянов, Л.А.Петровский, Ю.М.Жуюв, В.Г.Лоос, Г.АКовалев, Н.В.Гришина, АА.Кцдрон, Ю.Ф.Майсурадзе, Л.И.Берестова, А.В.Евсеев ва бошкалар томонидан, таълим тарбия тизимида Ю.В.Варданян, Н.В.Кузьмина, Э.В.Попова, А.К.Марюва, М.И.Лукьянова ва бошкалар тамонидан, касб фаолият тизимида А.Г. Асмолов, Э.А.Климов, Л.А.Петровская, Л.М.Митина, Д.А.Леонтьев ва бошкалар томонидан тадкикот ишлари олиб борилган хамда илмий-амалий маълумотлар тупланган [5].

Бу йуналишда Узбекистонлик психолог олимлар Р.З.Гайнутдинов [6], З.Г.Гаппаров [7], Д.Н.Арзикулов [4], М.Маматов [10], Х.Б.Туленова [12], З.ЭЛзиева [9] ва бошкалар илмий изланишлар олиб боришган, лекин психология фанида спортчининг шахсий си-фатлари шаклланишига курсатадиган таъсири илмий жихатдан етарлича очиб берилмаган. Шахс хусуси-ятларини шаклланиши тугрисида олимларимиздан М.Г.Давлетшин, ЭЛзиев, В.М.Каримова, F.Б.Шо-умаров, Б.РДодиров, Ф.ИДайдаров, Р.С.Самаров, Ш.Р.Баратов, Л.Турсунов, Б.Н.Сирлиев, ГДТулаганова, А.И.Расулов ва П.С.Эргашевлар томонидан шахс та-раккиётининг касбий фаолият ва унинг турли боскичла-рига хос муаммоларнинг психологик жихатлари очиб берилган. Бирок, дзюдо кураш турини спортчининг шахсий сифатларини шаклланишига таъсири муаммо-си алохида тадкикот объекти сифатида махсус тарзда урганилмаган. Биз уларнинг изланишларига таянган холда спортчининг шахсий сифатлари шаклланишига спорт фаолиятининг таъсири хусусида тухталиб утамиз.

Тадкикотни ташкил этиш. Узбекистан Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети дзюдо кураш тури билан мунтазам шугулланаётган 25 нафар спортчи успиринлар хамда 25 нафар хаваскор спорт-чилардан иборат синалувчиларда В.М.Мельников ва ЛТЯмпольскийнинг "Индивидуал ва шахсий хусусиятларни урганувчи" психодиагностик методикасидан фойдаландик хамда куйидаги натижалар олиниб тахлил кщшвди [11].

Эмпирик натижалар тахлили. Синалувчиларда утказилган психодиагностик усулдан олинган натижалар асосида куйидагича тахлил килинди (1-жадвал).

1-жадвал

Синалувчиларда психодиагностик тест натижалари буйича тахлил

О СЧ О СЧ Ю

ГО £

о о.

СО

№ Индивидуал ва шахсий хислатлар Дзюдо кураш тури билан шугулланаётган спортчилар Хаваскор спортчилар

1. Асабийлик 12,8***/16,4 17,2/17,4

2. Уз-узини бахолаш 13,8*/14,7 12,3/13,1

3. Стрессбардошлилик 16,4/17,6 10,1/11,4

4. Виждонлилик 14,6/15,2 13,7/14,1

5. Тускинлик 7,8***/9,2 8,4/9,1

6. Умумий фаоллик 8,6/8,9 6,2/6,4

7. Уз-узини назорат килиш 15,4/16,1 10,3/12/4

8. Эстетик таъсирланиш 7,5/7,8 9,1/10,2

9. Ижтимоийлашув 8,1/8,7 9,2/10,4

10. Мардлик 16,7***/17,1 14,4/15,3

11. Одамовилик 7,6/8,3 12,5/13,7

12. Тортинчоклик 6,2/7,4 6,1/6,2

Эслатма: * - р< 0,05, ** - р< 0,01, ***- р< 0,001

Тадкикот натижаларига кура, дзюдо кураш тури билан билан мунтазам шугулланувчи спортчиларнинг аса-

бийлик курсаткичи уртача куринишга эга. Бу эса шуни курсатадики, спорт тури билан мунтазам шугулланган спортчиларда таваккалчилик хусусияти юкори булиб, улар хар хил таъсирларга мос жавоб реакциясини тез ва мувозанатлашмаган тарзда кайтаради хамда ракобатга ва мусобакалашишга мойил булади.

Шу билан бирга, уларни хиссий етук, узини ва бошка одамларни бахолашда объектив деб булмайди, спортчилар шахслараро муносабатларда хар доим хам бир хил бахолашни намоён кила олмайдилар. Бизнинг назаримизда, буни спортчиларнинг ёш психологик хусусиятларига богликдиги билан изохлаш мумкин. Олинган натижалар асосида шуни алохида таъкидлаш жоизки, хаваскор спортчиларга караганда, профессионал спортчилар зарур пайтда катъий харакат кила олади хамда фаол, гайратли ва ташаббускордир.

Психологик лугатда асабийликка куйидагича таъриф берилган, "Асабийлик - бу шахснинг хиссий бекарорлиги, хавотирланишининг юкорилиги, узига булган хурматнинг пастлиги, вегетатив бузилиши билан характерланадиган холатдир"[6].

Тадкикот натижаларига кура хаваскор спортчиларнинг "асабийлик" курсаткичлари юкори (17,2 балл). Бу эса уларда хавотирланишининг юкорилиги, узига булган хурматнинг пастлиги, кузгалувчанлиги ва ташвишли эканлигидан далолат беради. Бу холатни хам маълум бир маънода ёш даврларининг психологик хусусиятлари билан изохлаш мумкин.

Профессионал дзюдо кураши билан шугулланган синалувчиларда асабийлик курсаткичи хаваскор спортчиларга нисбатан пастрок куринишга эга (16,4) булиб, уларда хаваскор спортчиларга нисбатан асаб тизими кучлирок булади. Чунки, мунтазам жисмоний машгулотлар ва спорт мусобакаларида спортчининг рухий тайёргарлиги такомиллашиб боради хамда асаб тизими яхши ривожланади.

Уз-узини бщолаш - дзюдочиларда 14,7 ни хаваскор спортчиларда эса 13,1 ни ташкил этди. Курсаткичлардан куриниб турибдики, профессионал спорт билан мун-тазам шугулланувчи успиринларда уз-узини бахолаш хусусияти, хаваскор спортчилар курсаткичидан юкори натижа курсатди. Ушбу хусусият спортчида узининг жисмоний ва рухий тайёргарлигини реал бахолаш оркали натижаларини янгилаши мумкин. Дзюдо билан шугулланувчи спортчиларда уз-узини бахолаш хусу-сияти жасурлик, уддабуронлик, узини намоён килиш ва мардлик сифатлари такомилашишига ёрдам беради.

Стрессбардошлик - олинган натижалари асосида айтиш мумкинки, дзюдо кураши билан шугулланувчи спортчиларнинг стрессбардошлик хаваскор спортчи-ларга нисбатан яхши ривожланганлигини куришимиз мумкин (17,6). Уларда машгулот ва мусобака жараёнида учрайдиган стрессларни олдини олишга каратилган психологик химояланиш механизми стрессбардошлик хусусиятини такомиллашувига олиб келади. Бу холат спортчи шахсининг бошка олдига куйган максадларига эришишда хам ижобий роль уйнайди.

Хаваскор спортчиларда курсаткич профессионал спортчиларга нисбатан пастрок куринишда (11,4). Улар хам узида стрессбардошлик сифатини ривожлантирса, олдига куйган максадига эришиш имкониятига эга буладилар.

е-шаП: fan_sportga@uzdjtsu.uz №5-2020

Медико-биологические и социально-психолгические основы физической культуры и спорта

Виждонлилик - бизни назаримизда ижтимоий нор-малар ва этика талаб-ларига хурмат даражаси сифатида узини назорат килиш, халоллик ва умуминсоний кадри-ятларни исботлашга интилиш билан бирлашиб кетади.

Бизнинг тадкикотимизда виждонлилик курсаткичи хаваскор спортчиларда хам уртадан юкори даражани курсатмокда (13,7).

Фикримизча, бу омиллар барча спортчиларга бир хил таъсир курсатади. Шунга карамай, дзюдо кураш тури билан мунтазам шугулланувчи спортчиларда «виждонлилик» курсаткичи анча юкори эканлигини таъкидлаб утишимиз лозим (14,6). Спортчиларда мак-сад мусобакаларда галабага интилиш мотиви кадри-ятлар асосида куйилгани боис, уларда виждонлилик хусусияти ривожланишига, аксинча моддий манфа-атларга каратилган булса, спорт натижасига ижобий таъсир килиши мумкин, лекин виждонлилик сифатига салбий таъсир этади.

Тусцинлилик - бу хулк-атворни ижтимоийлашуви ва узини тута билиш курсаткичи хаваскор спортчиларда анча юкори булиб, бу уларнинг узини узи яхши назорат кила олмаслиги ва кизикконлигидан далолат беради (9,1). Бизнингча, хаваскор спортчиларда олдига куйилган максадга, яъни спортда юксак натижаларга тез эришиш истаги уни кейинга колдиришни хохламаслик билан боглик.

Ушбу синалувчиларда уткир аффектив кечинма-ларга булган майл кучли ифодаланган. ^узгалишга булган эхтиёж ва хаяжонга келтирувчи холатларда токат килиб булмайдиган даражада сусткашлик киладилар. Улар уз хохишларини бевосита мулокот жараёнида кониктиришга харакат килади, бунинг натижаси хакида жиддий уйламайди, кизикконлик билан харакат килади. Шунинг учун улар узлари-нинг ижтимоий тажрибаларидан керакли хулоса чикармайди хамда шахслараро муносабатларда куп кийинчиликларга дуч келади. Бундан ташкари уларнинг купчилигида асаб тизими профессионал спортчиларга нисбатан мувозанатлашмаган типга мансублиги билан ажралиб туради.

Дзюдо кураши билан профессионал шугулланувчи спортчиларнинг «тускинлилик»» буйича курсаткичлари 9,2 ни ташкил этиб, хдвасюр спортчилар билан унчалик фарк килмайди. Бу эса уз урнида уларнинг ижтимоий талаблар-га, узини тутишга, муомалада эхтиёт булишга ундайди.

Умумий фаоллик - профессионал спортчиларда 8,9 хаваскор спортчиларда 6,4 ни ташкил килди. Орадаги фаркдан келиб чикиб, дзюдочилар учун бу холат "аклий фаоллик'нинг намоён булиши билан характерлидир. Бизнинг назаримизда, умумий фаолликда юкори бахо ва паст бахони намоён булиши ёкимсиз холдир. Агарда бахо юкори булса, унда ортикча фаоллик баъзан «мияга утириб колиши»», етакчиликка интилишда намоён булса, паст бахода эса жавобгарликдан кочиш, ишдан буйин товлаш ва бошка хислатларда намоён булади.

Уз-узини назорат цилиш - профессионал спорт-чиларда хаваскор спортчиларга нисбатан анча юкори (16,1). Уз-узини назорат килиш сифати спортчилар уз натижаларини янгилаши хамда жисмоний ва рухий тайёргарлиги учун зарур хусусият хисобланади. Хавас-кор спортчиларда, уз-узини назорат килиш хусусияти

уртадан паст даражада булиб, уни ривожлантирувчи психологик машгулотлар олиб борилиши лозим(12,4).

Эстетик таъсирланиш - бу эстетик ва бадиий кадриятларга булган таъсирчанлик хиссидир. На-тижалар маълумотлари буйича куриниб турибди-ки, бизнинг танловимизда хаваскор спортчиларда уртача ахамиятли омил яна устунлик килмокда (10,2), бу эса уларнинг орзу килиши, тасаввури ва кизикиши етарли даражада эканлигини билди-ради. Бизнинг фикримизча, дзюдо кураши билан шугулланадиганлар уртасидаги аникланган кур-саткичларнинг (7,8) ишончлилик фарки уларнинг узига хослигидан далолат беради.

Ижтимоийлашувлик - бу курсаткич «виждонлилик^» ва «тускинлилик» даражаларидан ташкил топ-ган. Бир йула бу курсаткич буйича даражалар дзюдо кураши билан шугулланувчи спортчиларда уртача даражада намоён булаётганлигини айтиб утиш лозим ва ишончлилик даражаси уларни курсаткичи билан хаваскор спортчиларнинг курсаткичлари орасидаги фарк унча катта эмас. Шу билан бирга айтиш мумкин-ки, спортчиларда ахлокий-этик талаблар ва жамият коидаларига риоя килиш эхтиёжларини шаклланишига ёрдам беради.

%адиксираш - бу машгулот ва мусобака жараёнида спортчилар рухий кечинмаларида из колдириши билан ажралиб туради.

Тадкикот натижаларига кура, дзюдочилар ораси-да уртача курсаткичлар устунлик килади. Хаваскор спортчиларнинг курсаткичлари эса уларнинг юкори бахога мойиллигидан далолат беради (катъиятсизлик, тортинчоклик, ишончсизлик ва бошкалар). Улардаги галабага интилиш мотиви ва муваффакиятсизликдан кочиш мотиви уртасидаги кураш даври карор кабул килишнинг чузилиб кетишига олиб келиши мумкин.

Дзюдо кураш тури билан шугулланувчи спортчиларда "тортинчоклик" кщрсаткичи буйича даражалари уртача ахамиятда устунлик килади. Бу эса шуни кур-сатадики, улар бир меъёрда акл билан фикр юритади, бошка одамларга нокулайлак тугдирмасликка харакат килади, одамлардаги тугриликни ва самимийликни ёктиради.

Хулоса. Дзюдо кураши билан мунтазам шугуллана-ётган спортчиларда мардлик, катъият, уз-узини назорат килиш, умумий фаоллик, виждонлилик сингари шахсий сифатларининг такомиллашишига ёрдам беради.

Тавсиялар. Дзюдо кураши тури билан мунтазам шугулланган спортчиларнинг шахсий сифатлари та-комиллашуви ва шахсий натижаларини яхшилашга каратилган куйидаги тавсиялар ишлаб чикилди:

- дзюдочиларни шахсий сифатларини аниклашга каратилган усуллар жамланмасини яратиш ва шу оркали психодиагностик ишларни олиб бориш;

- психотренинг, психопрофилактика ва психологик маслахат оркали спортчиларни фаолиятидан чалги-тишга сабаб буладиган хусусиятларини психотерапия ва психокорекция килиш оркали яхшилаш;

- дзюдо кураш тури оркали спортчининг шахсий сифатлари такомиллашувининг психологик жихатла-рини илмий-амалий урганиш хамда ривожлантиришга каратилган дастур ишлаб чикиш.

e-mail: fan_sportga@uzdjtsu.uz

53

Медико-биологические и социально-психолгические основы физической культуры и спорта

Адабиётлар:

1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 март кунидаги «Жисмоний тарбия ва спорт сохаасида давлат бошкаарув тизимин тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари туфисида» ги ПФ-5368-сонли Фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. "Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги боскичга кутарамиз". - Т.: "Узбекистон". 2017.

3. Мирзиёев Ш.М. " Танкидий тахлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - хар бир рахбар фаолиятининг кундалик коидаси булиши керак". - Т.: "Узбекистон".2017.

4. Арзикулов Д.Н., Гаппаров З.Г., Вахобова Д.Б. Психология ва спорт психологияси. - Т.: Жисмоний тарбия институти, 2018. - 78 б.

5. Абдурасулов Р.А. Шарк яккакураши ва шахс такомили. Монография. - Тошкент.: Фан. 2008. 118 б.

6. Абдурасулов Р.А. Укувчи шахсини шакллантиришда спорт машру-лотларининг урни. Монография. - Тошкент.: Фан ва технология. 2013. 18 б

7. Гайнутдинов Р.З. К вопросу изучения некоторых личьностных свойств студентов института физической культуры. / Теория и методика физического воспитания (сборник научных статей. ТГПИ им. Низами, том 160). - Ташкент. 1976. - С.127-132.

8. Гаппаров З.Г. Спорт психологияси. - Жисмоний тарбия институти талабалри учун дарслик. - Т.: "Мехридарё". 2011 - 345 б.

9. Газиева.З.Э. "Спортда гурухий жипслик шаклланиши ва ри-вожланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари". Афтореферат психол.ф.б.ф.д.(РЮ). - Тошкент 2019, 46 с.

10. Маматов М.М. Спорт психологияси. Маърузалар туплами. -УзМУ, 2008. 48 б

11. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение. 1986. 319 с.

12. Туленова.Х.Б. Спорт психологияси. 51411900 - "Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият" таълим йуналиши талабалари учун укув кулланма.: Тошкент. - 2011. 78 б.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

УУК (УДК, UDC): 796:331.23-053.6

Мустакил изланувчи Н.С. АБДИКАДИРОВА1

'Узбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, Чирчи; шахри, Узбекистон

Муаллиф билан богланиш учун:

nigoraabdikadirova@uzdjtsu.uz

ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ЁШЛАРНИНГ БУШ ВА^ТИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШДА СПОРТНИНГ РОЛИ

Аннотация

Annotation

В данной статье автор излагает проблематику свободного времени, о роли спорта в общественной жизни и анализирует досуг молодежи как социологического процесса, а также научных трактовках социологических концепциях.

Ключевые слова: молодежь, досуг, отдых, культура, социологическое исследование.

Ушбу маколада муаллиф ёшларнинг буш вактларини самарали ташкил этиш хусусида суз юритади. Муаллиф маколада ёшларнинг хаётидаги спортнинг урни ва буш вактининг муаммоларини социологик жараён сифатида тахлил килади, шунингдек, уни турли илмий тушунчалар билан изохлайди.

Калит сузлар: ёшлар, буш вацт, дам олиш, маданият, социологик тадцикрт.

In this article, the author sets out the problems of free time, the role of sports in public life and analyzes the leisure of young people as a sociological process, as well as scientific interpretations of sociological concepts.

Key words: youth, leisure, recreation, culture, sociological research.

Долзарблиги. Узбекистон фукаролик жамияти куришни уз олдига стратегик максад килиб куйган экан, ушбу максадга эришишнинг асосий омилла-ридан бири - бу ижтимоий-маданий кадриятларни умуминсоний кадриятлар билан уйгунлаштиришдир. Фукаролик жамиятининг ижтимоий-маданий хаётига боглик мухим булган вазифаларни хал этишда фаол ва гуманистик принциплари билан иштирок этадиган ёшларнинг янги ижтимоий киёфасини шакллантириш мухим масалалардан биридир. Яъни ёшларнинг демо-кратик жамиятдаги ролини ошириш, ижтимоий фаол ва интеллектуал салохият имкониятлари юкори булган, уни тугри йуналтира оладиган ёшларгина Узбекистонни буюк ва кудратли давлат булишига сабаб буладилар.

Давлат томонидан ёшларнинг мамлакат манфаат-лари йулида эркин ижтимоийлашуви ва узини сама-рали намоён этиши учун макбул шароит ва имконият яратиш борасида амалга оширилаётган чора-тадбир-лар тизими ёшларга оид давлат сиёсатини англатади. Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан "Ёшларга оид давлат сиёсати тугрисида'ги Узбекистон Республика-сининг конунига узгартириш киритилиши мамлака-тимизда ёшларга булган эътибордан далолат беради.

Зеро, "Ёшларни, айникса, улар уюшмаган кисмининг буш вактини мазмунли ташкил этиш максадида спорт ва жисмоний тарбия билан шугулланишга, ижодий тугараклар ва турли, жумладан, хорижий тилларни ургатиш укув курсларига кенг жалб этиш"[1].

Кейинги йилларда юртимиз ёшларини хар то-монлама куллаб-кувватлаш, уларнинг хукук ва ман-фаатларини химоя килиш борасида муайян ишлар амалга оширилмокда. 2017 йил 30 июнда ташкил этилган Узбекистон ёшлар итффоки ёшларнинг талаб ва истакларини бирлаштирган холда фаолият олиб боряпти. Бу жараёнда "Узбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати тугрисида"ги конун дастуриламал булмокда [2].

Тадкикотнинг максади. Ёшларнинг буш вактларини утказишда спорт билан шугулланиш холатини ва имкониятларини аниклаш хамда тур-муш тарзида хордик чикаришнинг ахамиятини белгилаш. Шунингдек, мамлакатимизда ёшлар спорт билан шугулланишлари учун яратилган ша-роитлардан фойдаланиш оркали буш вактларини мазмуни утказишдан иборат.

Тадкикот натижалари ва унинг мухокамаси.

54 e-mail: fan_sportga@uzdjtsu.uz №5-2020

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.