Научная статья на тему 'Чинники впливу на інноваційну активність підприємств'

Чинники впливу на інноваційну активність підприємств Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
356
530
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
внутрішнє середовище / зовнішнє середовище / інновації / інноваційна активність / підприємство / чинники / internal environment / external environment / innovations / innovative activity / enterprise / factors

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — О. О. Маслак, В. Й. Жежуха

З позиції системного підходу розглянуто та класифіковано чинники внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, які впливають на його інноваційну активність.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Factors of influence on innovative activity of enterprises

In the article from position of approach of the systems we considered and classified the factors of internal and external environment of enterprise, which influence on its innovative activity.

Текст научной работы на тему «Чинники впливу на інноваційну активність підприємств»

ня народних депута^в). Hapa3i ключовою проблемою для бшьшосл будь вельних i девелоперських компанiй е залучення кош^в i тому, для того, щоб продовжувати розвиватися, im доведеться шукати новi можливостi й джерела для фшансування розвитку сво!х проектiв. Тому перспективно буде досль джувати шляхи залучення кош^в для будiвельних проеклв.

Л1тература

1. Нов1ков С. Основна причина високого р1вня щн на ринку житла// Економ1чна правда. - 2008. - 15/07.

2. Василев Д. Криза на ринку житла не вплине на щни: Незалежне штернет-видання Ри-нок. BIZ. - 2008. [Електрон. ресурс]. - Доступний з: http://www.rynok.biz.

3. Коновалов Д. Ринок житла в Укрш'ш: невдоволеш вск 1нтернет-видання ForPost. -07/2008. [Електрон. ресурс]. - Доступний з: http://www.4post.com.ua/economics.

4. Основш показники буд1вництва: за даними Статистично'1 шформацп на 2008 р./ Держ. ком. статистики Украши. [Електрон. ресурс]. - Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Ринок нерухомосл: Поабник/ В.1. Павлов, А.М. Асаул, I I. Пилипенко, Н.В. Павл1ха, I.B. Кривов'язюк. - К.: Вид-во "Кондор", 2006. - 336 с.

6. Василенко И.Ю. Я посредник. - Севастополь: Библекс, 2004. - 125 с.

7. Думенко В. Курс риэлтера агентства недвижимости. - К.: Основа, 2006. - 160 с.

УДК 658.589 Доц. О. О. Маслак, канд. екон. наук; асист. В.Й. Жежуха -

НУ "Львiвська полiтехнiка"

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ШНОВАЦШНУ АКТИВН1СТЬ ШДПРИСМСТВ

З позицп системного тдходу розглянуто та класифшовано чинники внут-ршнього та зовшшнього середовища тдприемства, яю впливають на його шнова-цiйну активнiсть.

Ключов1 слова: внутршне середовище, зовнiшнe середовище, шновацл, шно-вацiйна активнiсть, пiдприемство, чинники.

Assoc.prof. О.О. Maslak; assist. W.Y. Zezukha-NU "L'vivs'kaPolitekhnika" Factors of influence on innovative activity of enterprises

In the article from position of approach of the systems we considered and classified the factors of internal and external environment of enterprise, which influence on its innovative activity.

Keywords: internal environment, external environment, innovations, innovative activity, enterprise, factors.

Актуальшсть проблеми та ii зв'язок з важливими науково-прак-тичними завданнями. В умовах становления ринковоi економши в Украш1 перед вггчизняними шдприемствами постала нагальна проблема актив1зацп iнновацiйноi д1яльност1, що спричинена як специфжою сучасного стану укра-шсь^' економiки, так i низкою ресурсних обмежень, як випливають i3 ви-мог до перспективноi динамiки економiчного розвитку.

Шдвищення ефективностi промислового виробництва в умовах тепе-рiшнього стану економiки е одшею з найважливiших проблем. Тому можемо стверджувати, що в Украш назрша нагальна проблема реальноi оцшки чин-никiв, якi впливають на шновацшну активнiсть пiдприемств. Огляд л^ера-

Нащональний лкотехшчний унiверситет УкраТни

турних джерел дае пiдстави стверджувати, що на сьогодш практично вщсут-ня конкретна система класифшаци чисельних чинникiв, яю впливають на ш-новацiйну актившсть пiдприемств, а отже - вщсутт вiдповiднi характеристики цього процесу. Тому ця проблема е актуальною та потребуе подальших дослщжень у цьому напрямку.

Аналiз останнiх наукових дослвджень з дослiджувано! проблеми та визначення питань, що не виршеш. Проблемним питанням видшення чинни-юв, якi впливають на iнновацiйну актившсть тдприемств, присвяченi працi таких вггчизняних та iноземних науковцiв, як О. Амоша, I. Герчикова, В. Гейць, О. Кузьмш, В. Семиноженко, Р. Фатхутдинов, П. Щедровицький та багатьох шших. У працях цих авторiв розкрито сутнiсть поняття "чинник", видшено чинники, якi стимулюють та стримують iнновацiйну активнiсть шд-приемств, здшснено оцiнювання значущостi таких чинникiв тощо. Однак, щ-ла низка проблемних момент1в до сьогоднi не знайшла свого вирiшення. Так, вiдсутня ч^ка класифiкацiя таких чинникiв. Вони, як правило, видшяються з точки зору ситуацшного пiдходу, натомiсть, доцiльно розглядати таю факто-ри i з позицп системного пiдходу.

Мета роботи. З позици системного пiдходу розглянути та класифшу-вати чинники, яю впливають на iнновацiйну активнiсть тдприемств.

Викладення основного матерiалу дослiдження. Новий тлумачний словник украшсько! мови [7, с. 766] визначае фактори як умови, рушшт сили, причини будь-якого процесу, що визначають його характер або одну з його основних рис. Зпдно з таким тлумаченням, шд факторами впливу на шновацшну актившсть тдприемств доцшьно розум^и умови, рушiйнi сили, завдяки яким виникають, створюються i впроваджуються шноваци на пiдприемствi.

Оскiльки "автором" будь-яко! шноваци е людина, тому людський чинник е визначальним у процес виникнення iнновацiй на шдприемствах. Особа, яка е автором шновацш, може належати як до внутршнього середовища орга-тзаци (наприклад, пращвник, власник або спiввласник, iнвестор тощо), так i бути складовою зовшшнього середовища пiдприемства (наприклад, працiвник шдприемств-конкурента, незалежного науково-дослiдного iнституту тощо).

Огляд лггературних джерел [1-6; 8] дае змогу подшити усi чинники впливу на шновацшну активнiсть пiдприемств за ознакою середовища впливу на двi групи: чинники, яю ддать в межах пiдприемства (внутрiшнi змшш), якi в теори менеджменту називають чинниками внутршнього середовища, та чинники, яю дiють поза пiдприемством (зовшшш змiннi), якi називають чинниками зовшшнього середовища [4, с. 32]. Таким чином, з огляду на це, мо-жемо видшяти внутршш та зовшшш чинники впливу на шновацшну актившсть тдприемств (рис. 1).

У перспективi подальших дослщжень з метою поглибленого аналiзу доцшьно чинники зовшшнього середовища шдроздшяти на двi групи: прямо! ди (яю безпосередньо впливають на дiяльнiсть оргашзацп та залежать вiд цiеl дiяльностi) та непрямо! дi! (якi впливають не безпосередньо, а через певш ме-ханiзми та взаемовiдносини) [4, с. 32].

Г Buy I pilllMÎ чинники л

- суспшьш (шдивщуальш

Г*

ЗОВШШШ чинники

л

та трупов i)

- матер1альш

- правов!

- оргашзацшш

Економ1чна политика:

- eKOHOMÎ4Hi;

- полггичш;

- npaBOßi;

- еколопчш.

стратепчш.

Ринок: - шфраструктура ринку.

Сусшльство:

- суспшьш;

- культурш.

J

Рис. 1. Чинники впливу на шновацШну активтсть мдприемств

До внутрштх чинниюв впливу на тновацтну активнiсть шд-приемств можна вщнести yci tï внутрiшнi 3mïhhî, яю мотивують працiвникiв шдприемств до створення шновацш. Таю чинники насамперед залежать вiд особливостей пiдприемств, прaцiвникiв, шдивщуальних умов прaцi (суспшь-нi та мaтерiaльнi), а також вiд стратеги та структури тдприемства (правов^ оргашзацшш та стрaтегiчнi). Taкi чинники можуть бути як шдивщуальними, так i груповими. Першi стосуються окремих пращвниюв, а другi - колективу пращвниюв на рiзних щаблях оргaнiзaцiйноï структури тдприемства.

Першою групою чинникiв впливу на шновацшну aктивнiсть шд-приемств е група сусшльних чинникiв, до яких можемо вщнести особистiснi характеристики пращвниюв та шдприемщв, а також мiжособистiснi вщноси-ни. Головними ознаками, що характеризують особистiсний чинник пращвниюв тдприемства, е: освгга та знання, креативтсть, aмбiцiï, нaявнiсть спшь-них iнтересiв, вмiння працювати в колектив^ правильне сaмооргaнiзувaння тощо. Таю ознаки, як i зазначений чинник, мають шдивщуальний характер, показником ощнювання якого е, насамперед, ефективнiсть пращ даного пра-цiвникa та колективу, в якому вт працюе.

Особистют чинники пiдприемцiв залежать вiд ïx освiти та знань, дос-вiду роботи, здaтностi ризикувати, креaтивностi, вщкритост на iнновaцiï, ам-бiцiй тощо. Показником ощнювання дaноï ознаки е фiнaнсово-економiчнi ре-зультати пiдприемствa, а також ощнювання умов та оргашзування пращ, що здшснюеться самими пращвниками пiдприемствa.

Мiжособистiснi вiдносини вiдiгрaють важливу роль як чинник впливу на шновацтну активтсть пiдприемств, оскiльки дають змогу максимально ефективно використовувати тдивщуальт можливостi прaцiвникiв.

До мaтерiaльниx чинниюв впливу на iнновaцiйну aктивнiсть шд-приемств можемо вiднести фiзичнi умови пращ та мaтерiaльну вaртiсть результат iндивiдуaльноï прaцi прaцiвникiв. Своею чергою, до покaзникiв ощ-нювання фiзичниx умов прaцi можемо вщнести обсяг фiнaнсовиx ресурсiв, стан техшки та теxнологiï на пiдприемствi та юльюсть нaуково-дослiдниx ла-борaторiй. Головними показниками ощнювання цього чинника у европейсь-ких кратах е розмiр внутрiшнix витрат пiдприемствa на дослщження та роз-

Нащональний лкотехшчний ушверситет УкраТни

роблення, а також частка цих витрат у загальному po3Mipi iнвестицiй шд-приемства [3, с. 110]. Показниками оцшювання матерiальноï вартостi резуль-татiв пращ пращвниюв е розмiр матерiальноï i нематерiальноï винагороди за працю (заробггна плата, премiï, надбавки тощо).

До чинниюв, що пов,язанi зi стратепею та структурою пiдприемства, пропонуемо вщносити правовi, органiзацiйнi та стратегiчнi чинники. Такий набiр чинникiв можемо визначити як ушверсальний, що характерний будь-яким пiдприемствам незалежно вiд ïx мiсцезнаходження (регiон, держава, материк). Однак залежно вiд мiсця розташування пiдприемства вплив окремих чинникiв може змшюватись.

Видiлення зовнiшнix чинникiв впливу на шновацшну актившсть тдприемств дае змогу ощнити 1'хнш вплив на шновацшну пол^ику шдприем-ства. Огляд лггературних джерел [2, 4-5] дае шдстави стверджувати про юну-вання рiзноманiтниx класифiкацiй факторiв зовшшнього середовища. Ми запропонували видiляти три групи факторiв зовнiшнього середовища, яю визначають iнновацiйну активнiсть пiдприемств: суспшьство, економiчна по-лiтика та ринок (див. рис. 1).

Суспшьство як чинник впливу на шновацшну актившсть тдприемств вщграе дуже важливу роль, яка проявляеться в рiвнi економiчного розвитку держави, вщкритосл на змши, ефективному органiзуваннi та заоxоченнi сус-пiльства до iнновацiйниx змiн, яю е визначальною умовою розвитку тдприемств [9, с. 17]. З огляду на це, у цш площиш ми видiлили двi групи чинниюв: суспшьш та культурш. Суспiльнi чинники знаходять свое вщображен-ня в динамiцi розвитку сфери дослщжень та розробок, а також в розвитку ос-вiти. Торги, виставки, семшари, а також науковi конференцiï також е суспшь-ною iнiцiативою, яка може стимулювати тдприемства до iнновацiйноï дiяль-ностi. Культурш чинники тюно пов,язанi з iсторiею окремих держав.

Наступним важливим фактором впливу на шновацшну актившсть тдприемств е економiчна полггика держави, в межах яко1' можемо видшити еко-номiчнi, полiтичнi, правовi та еколопчш чинники. Економiчнi чинники виз-начаються розмiром витрат державного бюджету на дослщження та розроб-лення, фшансовими показниками держави, рiвнем розвитку економжи, станом платiжного балансу у сферi теxнiки та технологш, прямими iноземними iнвестицiями тощо. Економiчнi чинники мають чи не найбшьший вплив на iнновацiйнi процеси держави.

Пол^ичш чинники впливу на шновацшну актившсть тдприемств охо-плюють насамперед податкову пол^ику держави, а також пол^ику уряду у сферi шновацш. Правовi чинники визначаються правовою системою та нормами права, що стосуються шновацш, i враховують змши в податковому за-конодавств^ нормативно-правовi акти у сферi iнтелектуальноï власност^ зов-нiшньоï торгiвлi тощо. Специфжою полiтичниx чинникiв е те, що вони охоп-люють як норми нацюнального законодавства, так i мiжнародного.

Важливою групою чинникiв впливу на шновацшну актившсть тдприемств е еколопчш чинники, увага щодо яких постшно зростае у веденш шновацшно!" полiтики держави та пiдприемств.

Останшм з видiлениx чинникiв впливу на шновацшну актившсть тдприемств е ринок, в межах якого видшено шфраструктура ринку. Вона фор-муеться через очжування iнновацiй з боку кшенлв, спiвпрацю пiдприемства зi споживачами, покупцями, посередниками чи постачальниками, рiвень ш-новацiйностi конкуренцiï [6, с. 263]. Шдприемства, оцiнюючи власнi можли-востi та визначаючи цiлi подальшо1' дiяльностi, враховують як власнi можли-востi, так i ринкову ситуащю. Тому чинник iнфраструктури ринку потрiбно завжди брати до уваги у разi визначення стратегiï та цшей пiдприемства.

Важливу роль в шновацшнш дiяльностi пiдприемств вiдiграе ix сшв-праця з органами державно!" влади на мюцях (обласними та районними дер-жавними адмiнiстрацiями, органами мюцевого самоврядування), вищими навчальними закладами, а також науково-дослщними установами, якi також можна вщнести до iнфраструктури ринку.

Висновки та перспективи подальших дослвджень. Наукова новизна дослщження полягае в тому, що на основi вивчення лггературних джерел ви-дiлено та класифшовано фактори впливу на шновацшну актившсть тдприемств з точки зору системного тдходу. Подальшi дослщження у цьому напрямку необxiдно здшснювати через оцiнювання вказаних чинникiв для кожного шдприемства, а також врахування тако1' оцшки для розроблення ш-новацiйноï стратегiï пiдприемства та установлення вщповщних цiлей.

Л1тература

1. Амоша А. 1нновацшний шлях розвитку Украши: проблеми та р1шення// Економют. -2005, № 6. - С. 28-32.

2. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995-480 с.

3. Жежуха В.Й., Михайлюк Л.В. Чинники стримування шновацшно'1 активност тдприемств машинобудування// 1нновацшний розвиток економши i фшанав Украши в умовах глобашзаци: Зб. наук. праць М1жнар. наук.-практ. конф., 22-24 травня. - Хмельницький: Хмельницький екон. унет. - С. 109-110.

4. Кузьмш O.G., Мельник О.Г. Теоретичш та прикладш засади менеджменту: Навч. пос. - 2-е вид. доп. i перероб. - Льв1в: НУ "Льв1вська полггехшка", "1нтелект-Зах1дм, 2003. -352 с.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

6. Маслак О.О., Жежуха В.Й., Григоренко О.В. Основш проблеми шновацшно'1 дiяль-носп промислових тдприемств репону// Регiональна економiка. - 2008, № 2 (48). -С. 261-269.

7. Новий тлумачний словник украшсько'1 мови/ Укл.: В. Яремко, О. Сшпушко. - К.: "Акошт", 2001. - 864 с.

8. Стратег1чн1 виклики ХХ1 стол1ття суспшьству та економiцi Укра1'ни: В 3 т, т. 2: 1н-новацшно-технолопчний розвиток економiки/ За ред. акад. НАН Укра1'ни В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.С. Кваснюка. - К.: Фешкс, 2007. - 564 с.

9. Sosnowska A., Poznanska K., Lobejko S., Brdulak J., Chinowska K. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce// Poradnik przedsiçbiorcy. -Warszawa, 2003. - S. 15-25.

10. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов: 5-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 448 с.

11. Щедровицкий П. Инновационная модель регионального планирования// Эксперт-Урал. - 2004, № 11 (138). - С. 25-39._

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.