Научная статья на тему 'Call for papers and instructions for authors for issue no. 4(62)-2014'

Call for papers and instructions for authors for issue no. 4(62)-2014 Текст научной статьи по специальности «Прочее»

CC BY
84
47
Поделиться
Журнал
Vojnotehnički glasnik
Область наук
Ключевые слова
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ АВТОРОВ / ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Call for papers and instructions for authors for issue no. 4(62)-2014»

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA CALL FOR PAPERS

POZIV I UPUTSTVO AUTORIMA O NACINU PRIPREME CLANKA

Uputstvo autorima o nacinu pripreme clanka za objavljivanje u Vojnotehnickom gla-sniku uradeno je na osnovu Akta o uredivanju naucnih casopisa, Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije, evidencioni broj 110-00-17/2009-01, od 09. 07. 2009. godine. Primena ovog Akta prvenstveno sluzi unapredenju kvaliteta domacih Casopisa i njihovog potpunijeg ukljucivanja u medunarodni sistem razmene naucnih informacija. Za-snovano je na medunarodnim standardima ISO 4, ISO 8, ISO 18, ISO 215, ISO 214, ISO 18, ISO 690, ISO 690-2, ISO 999 i ISO 5122, odnosno odgovarajucim domacim standardima.

VOJNOTEHNICKI GLASNIK/ MILITARY TECHNICAL COURIER (www.vtg.mod.gov.rs, ISSN 0042-8469 - stampano izdanje, ISSN 2217-4753 - online, UDC 623+355/359) jeste multidisciplinarni naucni Casopis Ministarstva odbrane Republike Srbije, koji objavljuje naucne i strucne Clanke, kao i tehnicke informacije o savremenim sistemima naoruzanja i savremenim vojnim tehnologijama. Casopis prati jedinstvenu intervidovsku tehnicku podrsku Vojske na principu logisticke sistemske podrske, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istrazivanja, kao i proizvodnju i upotrebu sredstava naoruzanja i vojne opreme, i ostala teorijska i prakticna dostignuca koja doprinose usavrsavanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije, saglasno odlu-ci iz clana 27. stav 1. tacka 4), a po pribavljenom misljenju iz clana 25. stav 1. tacka 5) Zakona o naucnoistrazivackoj delatnosti („Sluzbeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), utvrdilo je kategorizaciju Vojnotehnickog glasnika, za 2013. godinu:

za oblast tehnoloski razvoj:

- na listi casopisa za materijale i hemijske tehnologije:

kategorija vodeci naucni casopis nacionalnog znacaja (M51),

- na listi Casopisa za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije:

kategorija naucni casopis nacionalnog znacaja (M52),

- na listi Casopisa za masinstvo:

kategorija naucni casopis nacionalnog znacaja (M52),

za oblast osnovna istrazivanja:

- na listi Casopisa za matematiku, racunarske nauke i mehaniku:

kategorija naucni casopis nacionalnog znacaja (M52).

Usvojene liste domacih casopisa za 2013. godinu mogu se videti na sajtu Vojnotehnickog glasnika, stranica Kategorizacija casopisa.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Detaljnije informacije mogu se pronaci i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije.

Podaci o kategorizaciji mogu se pratiti i na sajtu KOBSON-a (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku).

Kategorizacija casopisa izvrsena je prema Pravilniku o postupku i nacinu vrednova-nja i kvantitativnom iskazivanju naucnoistrazivackih rezultata istrazivaca, koji je propisao Nacionalni savet za naucni i tehnoloski razvoj (Sluzbeni glasnik RS, broj 38/2008).

U skladu sa ovim pravilnikom i tabelom o vrsti i kvantifikaciji individualnih naucnoistrazivackih rezultata (u sastavu Pravilnika), objavljeni rad u Vojnotehnickom glasniku vrednuje se sa 2 boda (kategorija M51) i 1,5 bod (kategorija M52).

Casopis se prati u kontekstu Srpskog citatnog indeksa - SCindeks (baza podataka domacih naucnih casopisa - detalji dostupni na sajtu http://scindeks.nb.rs) i podvrgnut je stalnom vred-novanju (monitoringu) u zavisnosti od uticajnosti (impakta) u samoj bazi i, dopunski, u medunarodnim (Thompson-ISI) citatnim indeksima. Detalji o indeksiranju mogu se videti na sajtu Vojnotehnickog glasnika, stranica Indeksiranje casopisa.

Radovi se predaju putem onlajn sistema za elektronsko uredivanje ASEESTANT, koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).

Pristup i registracija za servis vrse se na sajtu www.vtg.mod.gov.rs, preko stranice ASEESTANT ili SCINDEKS, odnosno direktno na linku aseestant.ceon.rs/index.php/vtg

Detaljno uputstvo o registraciji i prijavi za servis nalazi se na sajtu www.vtg.mod.gov.rs, stranica Uputstvo za e-Ur: Elektronsko uredivanje - ASEESTANT.

Vojnotehnicki glasnik objavljuje clanke na srpskom, engleskom, ruskom, nemackom ili francuskom jeziku (arial, srpska latinica, velicina slova 11 pt, prored Single).

Clanak treba da sadrrzi sazetak sa kljucnim recima, uvod, razradu, zakljucak, litera-turu i rezime sa kljucnim recima na engleskom jeziku (bez numeracije naslova i podnaslo-va). Obim clanka treba da bude oko jednog autorskog tabaka (16 stranica formata A4 sa proredom Single), a najvise 24 stranice.

Clanak treba da bude napisan na obrascu za pisanje clanka, koji se u elektronskoj formi moze preuzeti sa sajta na stranici Obrazac za pisanje clanka.

Naslov

Naslov treba da odrazava temu clanka. U interesu je casopisa i autora da se koriste reci prikladne za indeksiranje i pretrazivanje. Ako takvih reci nema u naslovu, pozeljno je da se pridoda i podnaslov. Naslov treba da bude preveden i na engleski jezik.

Ovi naslovi ispisuju se ispred sazetka na odgovarajucem jeziku.

Tekuci naslov

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Tekuci naslov se ispisuje sa strane svake stranice clanka radi lakse identifikacije, posebno kopija clanaka u elektronskom obliku. Sadrrzi prezime i inicijal imena autora (ako autora ima vise, preostali se oznacavaju sa „et al." ili „i dr."), naslove rada i casopisa i ko-laciju (godina, volumen, sveska, pocetna i zavrsna stranica). Naslovi casopisa i clanka mogu se dati u skracenom obliku.

Ime autora

Navodi se puno ime i prezime (svih) autora. Veoma je pozeljno da se navedu i sred-nja slova autora. Imena i prezimena domacih autora uvek se ispisuju u originalnom obliku (sa srpskim dijakritickim znakovima), nezavisno od jezika na kojem je napisan rad.

Naziv ustanove autora (afilijacija)

Navodi se pun (zvanicni) naziv i sediste ustanove u kojoj je autor zaposlen, a eventu-alno i naziv ustanove u kojoj je autor obavio istrazivanje. U slozenim organizacijama navodi se ukupna hijerarhija (na primer, Univerzitet u Beogradu, Vojna akademija, Katedra prirodno-matematickih nauka, Beograd). Bar jedna organizacija u hijerarhiji mora biti pravno lice. Ako autora ima vise, a neki poticu iz iste ustanove, mora se, posebnim oznakama ili na drugi nacin, naznaciti iz koje od navedenih ustanova potice svaki od navedenih autora. Afilijacija se ispisuje neposredno nakon imena autora. Funkcija i zvanje autora se ne navode.

Kontakt podaci

Adresa ili e-adresa autora daje se u napomeni pri dnu prve stranice clanka. Ako autora ima vise, daje se samo adresa jednog, obicno prvog autora.

Kategorija (tip) clanka

Kategorizacija clanaka obaveza je urednistva i od posebne je vaznosti. Kategoriju clanka mogu predlagati recenzenti i clanovi urednistva, odnosno urednici rubrika, ali od-govornost za kategorizaciju snosi iskljucivo glavni urednik.

CD

2 -

oo oo

2

p. p

S, R

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

E P A

P R

O F

A C

/A

R

O T U A

O V T S T U P U

> N

O P

Clanci u casopisima se razvrstavaju u sledece kategorije:

Naucni clanci:

1. originalan naucni rad (rad u kojem se iznose prethodno neobjavljivani rezultati sopstvenih istrazivanja naucnim metodom);

2. pregledni rad (rad koji sadrzi originalan, detaljan i kriticki prikaz istrazivackog problema ili podrucja u kojem je autor ostvario odredeni doprinos, vidljiv na osnovu autocitata);

3. kratko ili prethodno saopstenje (originalni naucni rad punog formata, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera);

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

4. naucna kritika, odnosno polemika (rasprava na odredenu naucnu temu, zasnova-na iskljucivo na naucnoj argumentaciji) i osvrti.

Izuzetno, u nekim oblastima, naucni rad u casopisu moze imati oblik monografske studi-je, kao i kritickog izdanja naucne grade (istorijsko-arhivske, leksikografske, bibliografske, pre-gleda podataka i sl.) - dotad nepoznate ili nedovoljno pristupacne za naucna istrazivanja.

Radovi klasifikovani kao naucni moraju imati bar dve pozitivne recenzije. Spisak re-cenzenata Vojnotehnickog glasnika moze se videti na stranici sajta Spisak recenzenata.

Ako se u casopisu objavljuju i prilozi vannaucnog karaktera, naucni clanci treba da budu grupisani i jasno izdvojeni u prvom delu sveske.

Strucni clanci:

1. strucni rad (prilog u kojem se nude iskustva korisna za unapredenje profesional-ne prakse, ali koja nisu nuzno zasnovana na naucnom metodu);

2. informativni prilog (uvodnik, komentar i sl.);

3. prikaz (knjige, racunarskog programa, slucaja, naucnog dogadaja, i sl.).

Jezik rada

Jezik rada moze biti srpski, engleski ili drugi jezik koji se koristi u medunarodnoj ko-munikaciji u odredenoj naucnoj oblasti (ruski, nemacki ili francuski).

Tekst mora biti jezicki i stilski doteran, sistematizovan, bez skracenica (osim stan-dardnih). Sve fizicke velicine moraju biti izrazene u Medunarodnom sistemu mernih jedini-ca - SI. Redosled obrazaca (formula) oznacava se rednim brojevima, sa desne strane u okruglim zagradama.

Sazetak (apstrakt) i rezime

Sazetak (apstrakt) jeste kratak informativan prikaz sadrzaja clanka koji citaocu omogucava da brzo i tacno oceni njegovu relevantnost. U interesu je urednistava i autora da sazetak sadrzi termine koji se cesto koriste za indeksiranje i pretragu clanaka. Sastav-ni delovi sazetka su cilj istrazivanja, metodi, rezultati i zakljucak. Sazetak treba da ima od 100 do 250 reci i treba da se nalazi izmedu zaglavlja (naslov, imena autora i dr.) i kljucnih reci, nakon kojih sledi tekst clanka. Ako je rad napisan na srpskom (ruskom, nemackom ili francuskom) jeziku pozeljno je da se, pored sazetka na srpskom (ruskom, nemackom ili francuskom), daje i sazetak u prosirenom obliku na engleskom jeziku - kao tzv. rezime (summary). Ovakav rezime treba da bude na kraju clanka, nakon odeljka Literatura. Va-zno je da rezime bude u strukturiranom obliku, a njegova duzina moze biti do 1/10 duzine clanka (opsirniji je od sazetka sa pocetka clanka). Pocetak ovog rezimea moze biti preve-deni sazetak (sa pocetka clanka), a zatim treba da slede prevedeni glavni naslovi, podna-slovi i osnove zakljucka clanka (literatura se ne prevodi). Potrebno je da se u strukturiranom rezimeu prevede i deo teksta ispod naslova i podnaslova, vodeci racuna da on bude proporcionalan njihovoj velicini, a da odrazava sustinu. Nakon rezimea na engleskom jeziku (prosirenog sazetka) dodaje se njegov prevod na srpskom, da bi redakcija izvrsila proveru i lekturu.

Kljucne reci

Kljucne reci su termini ili fraze koje adekvatno predstavljaju sadrzaj clanka za po-trebe indeksiranja i pretrazivanja. Treba ih dodeljivati oslanjajuci se na neki medunarodni izvor (popis, recnik ili tezaurus) koji je najsire prihvacen ili unutar date naucne oblasti. Za npr. nauku uopste, to je lista kljucnih reci Web of Science. Broj kljucnih reci ne moze biti veci od 10, a u interesu je urednistva i autora da ucestalost njihove upotrebe bude sto ve-ca. Kljucne reci daju se na jeziku na kojem je napisan clanak (sazetak) i na engleskom je-ziku. U clanku se pisu neposredno nakon sazetka, odnosno nakon rezimea.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Sistem ASEESTANT u tu svrhu koristi specijalnu alatku KWASS: automatsko ekstra-hovanje kljucnih reci iz disciplinarnih tezaurusa/recnika po izboru i rutine za njihov odabir, tj. prihvatanje odnosno odbacivanje od strane autora i/ili urednika.

Datum prihvatanja clanka

Datum kada je urednistvo primilo clanak, datum kada je urednistvo konacno prihvatilo clanak za objavljivanje, kao i datumi kada su u meduvremenu dostavljene eventualne ispravke rukopisa navode se hronoloskim redosledom, na stalnom mestu, po pravilu na kraju clanka.

Zahvalnica

Naziv i broj projekta, odnosno naziv programa u okviru kojeg je clanak nastao, kao i naziv institucije koja je finansirala projekat ili program, navodi se u posebnoj napomeni na stalnom mestu, po pravilu pri dnu prve strane clanka.

Prethodne verzije rada

Ako je clanak u prethodnoj verziji bio izlozen na skupu u vidu usmenog saopstenja (pod istim ili slicnim naslovom), podatak o tome treba da bude naveden u posebnoj napomeni, po pravilu pri dnu prve strane clanka. Rad koji je vec objavljen u nekom casopisu ne moze se ob-javiti u Vojnotehnickom glasniku (prestampati), ni pod slicnim naslovom i izmenjenom obliku.

Tabelarni i graficki prikazi

Pozeljno je da naslovi svih prikaza, a po mogucstvu i tekstualni sadrzaj, budu dati dvojezicno, na jeziku rada i na engleskom jeziku.

Tabele se pisu na isti nacin kao i tekst, a oznacavaju se rednim brojevima sa gornje strane. Fotografije i crtezi treba da budu jasni, pregledni i pogodni za reprodukciju. Crteze treba raditi u programu word ili corel. Fotografije i crteze treba postaviti na zeljeno mesto u tekstu.

Navodenje (citiranje) u tekstu

Nacin pozivanja na izvore u okviru clanka mora biti jednoobrazan.

Vojnotehnicki glasnik za referenciranje (citiranje i navodenje literature) primenjuje Harvardski sistem referenci, odnosno Harvardski prirucnik za stil (Harvard Referencing System, Harvard Style Manual). U samom tekstu, u obicnim zagradama, na mestu na kojem se vrsi pozivanje, odnosno citiranje literature nabrojane na kraju clanka, obavezno u obicnoj zagradi napisati prezime citiranog autora, godinu izdanja publikacije iz koje citirate i, eventualno, broj stranica. Npr. (Petrovic, 2012, pp.10-12).

Detaljno uputstvo o nacinu citiranja, sa primerima, dato je na stranici sajta Uputstvo za Harvardski prirucnik za stil. Potrebno je da se pozivanje na literaturu u tekstu uradi u skladu sa pomenutim uputstvom.

Sistem ASEESTANT u svrhu kontrole navodenja (citiranja) u tekstu koristi specijalnu alatku CiteMatcher: otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

CD

2

i

oo oo

2

p. p

S, R

E P A

P R

O

F

A C

/A

R

O

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

T U A O

V T S T U P U

>

N O

P

Napomene (fusnote)

Napomene se daju pri dnu strane na kojoj se nalazi tekst na koji se odnose. Mogu sadrzati manje vazne detalje, dopunska objasnjenja, naznake o koriscenim izvorima (na primer, naucnoj gradi, prirucnicima), ali ne mogu biti zamena za citiranu literaturu.

Lista referenci (literatura)

Citirana literatura obuhvata, po pravilu, bibliografske izvore (clanke, monografije i sl.) i daje se iskljucivo u zasebnom odeljku clanka, u vidu liste referenci. Reference se ne prevode na jezik rada i nabrajaju se u posebnom odeljku na kraju clanka.

Vojnotehnicki glasnik, kao nacin ispisa literature, primenjuje Harvardski sistem referenci, odnosno Harvardski prirucnik za stil (Harvard Referencing System, Harvard Style Manual).

Literatura se nabraja po abecednom redosledu, navodeci najpre prezimena autora, bez numeracije.

Detaljno uputstvo o nacinu popisa referenci, sa primerima, dato je na stranici sajta Uputstvo za Harvardski prirucnik za stil. Potrebno je da se popis literature na kraju clanka uradi u skladu sa pomenutim uputstvom.

Nestandardno, nepotpuno ili nedosledno navodenje literature u sistemima vrednovanja -casopisa smatra se dovoljnim razlogom za osporavanje naucnog statusa casopisa.

Sistem ASEESTANT u svrhu kontrole pravilnog ispisa liste referenci koristi spe-cijalnu alatku RefFormatter: kontrola oblikovanja referenci u skladu sa Harvardskim pri-rucnikom za stil.

Propratno pismo

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Pored clanka dostavlja se propratno pismo u kojem treba istaci o kojoj vrsti clanka se radi, koji su graficki prilozi (fotografije i crtezi) originalni, a koji pozajmljeni.

U propratnom pismu navode se i podaci autora: ime, srednje slovo, prezime, cin, zva-nje, e-mail, adresa poslodavca (VP), kucna adresa, telefon na radnom mestu i kucni (mobil-ni) telefon, racun i naziv banke, SO mesta stanovanja, broj licne karte i JMB gradana.

Ako je vise autora clanka, u propratnom pismu se navodi pojedinacni procentualni udeo radi obracuna honorara.

Svi radovi podlezu strucnoj recenziji, a objavljeni radovi i strucne recenzije honorisu se prema vazecim propisima.

Adresa redakcije: Vojnotehnicki glasnik, Brace Jugovica 19, Dom Vojske Srbije, 11000 Beograd.

E-mail: vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs.

Urednik

Nebojsa Gacesa nebojsa.gacesa@mod.gov.rs tel.: 011/3349-497, 064/8080-118

CALL FOR PAPERS AND ARTICLE FORMATTING INSTRUCTIONS

The instructions to authors about the article preparation for publication in the Military Technical Courier are based on the Act on scientific journal editing of the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, No 110-0017/2009-01 of 9th July 2009. This Act aims at improving the quality of national journals and raising the level of their compliance with the international system of scientific information exchange. It is based on international standards ISO 4, ISO 8, ISO 18, ISO 215, ISO 214, ISO 18, ISO 690, ISO 690-2, ISO 999 and ISO 5122 and their national equivalents.

THE MILITARY TECHNICAL COURIER/VOJNOTEHNICKI GLASNIK (www.vtg.mod.gov.rs, ISSN 0042-8469 - print issue, ISSN 2217-4753 - online, UDC 623+355/359) is a multidisciplinary scientific journal of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia. It publishes scientific and professional papers as well as technical data about contemporary weapon systems and modern military technologies. Offering a logistic system support, the Courier is a part of a unique technical support to the Army services in the field of fundamental, applied and development research. It also deals with production and use of weapons and military equipment as well as with theoretical and practical achievements leading to professional development of the personnel of the Ministry of Defence and the Army of the Republic of Serbia.

Pursuant to the decision given in Article 27, paragraph 1, point 4, and in accordance with the acquired opinion given in Article 25, paragraph 1, point 5 of the Act on Scientific and Research Activities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No 110/05, 50/06-cor and 18/10), the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia classified the Military TechnIcal Courier for the year 2013

in the field technological development:

- on the list of periodicals for materials and chemical technology,

category: leading scientific periodical of national interest (M51),

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

- on the list of periodicals for electronics, telecommunications and IT,

category: scientific periodical of national interest (M52),

- on the list of periodicals for mechanical engineering,

category: scientific periodical of national interest (M52),

in the field fundamental research:

- on the list of periodicals for mathematics, computer sciences and mechanics,

category: scientific periodical of national interest (M52).

The approved lists of national periodicals for the year 2013 can be viewed on the website of the Military Technical Courier, page Journal categorization.

More detailed information can be found on the website of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

The information on the categorization can be also found on the website of KOBSON (Consortium of Libraries of Serbia for Unified Acquisition).

The periodical is categorized in compliance with the Regulations on the procedure and method of evaluation and quantitative formulation of scientific and research results of researchers, stipulated by the National Council for Scientific and Technological Development (Official Gazette of RS, No 38/2008). More detailed information can be found on the website of the Ministry of Education, Science and Technological Development.

In accordance with the Regulations and the table about types and quantification of individual scientific and research results (as a part of the Regulations), a paper published in the Military Technical Courier scores 2 (two) points (category M51) and 1,5 (one and a half) point (category M52).

The journal is in the Serbian Citation Index - SC index (data base of national scientific journals - details available at http://scindeks.nb.rs) and is constantly monitored depending on the impact within the base itself and on the international (Thompson-ISI) citation indexes. More detailed information can be viewed on the website of the Military Technical Courier, page Journal indexing

7 9

2 -

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

8 8 2

p. p

S, R

E P A

P R

O

LL

A C

/A

R

O T U A

O V T S T U P U

> N

O P

Manuscripts are submitted online, through the electronic editing system ASEESTANT, developed by the Center for Evaluation in Education and Science - CEON.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

The access and the registration are through the Military Technical Courier site http://www.vtg.mod.gov.rs/index-e.html, on the page ASEESTANT or the page SCINDEKS or directly through the link (aseestant.ceon.rs/index.php/vtg).

The detailed instructions about the registration for the service are on the website http://www.vtg.mod.gov.rs/index-e.html, on the page Instructions for e-Ur: Electronic Editing - ASEESTANT.

The Military Technical Courier publishes articles in Serbian, English, Russian, German or French, using Arial and a font size of 11pt with Single Spacing.

The article should contain the abstract with keywords, introduction, body, conclusion, references and the summary in English language (without heading and subheading enumeration). The article length should not exceed 24 pages of A4 paper format.

The article should be formatted following the instructions in the Article Form which can be downloaded from Article form.

Title

The title should be informative. It is in both Journal's and author's best interest to use terms suitable for indexing and word search. If there are no such terms in the title, the author is strongly advised to add a subtitle. The title should be given in English as well.

The titles precede the abstract and the summary in an appropriate language.

Letterhead title

The letterhead title is given at a top of each page for easier identification of article copies in an electronic form in particular. It contains the author's surname and first name initial (for multiple authors add "et al"), article title, journal title and collation (year, volume, issue, first and last page). The journal and article titles can be given in a shortened form.

Author's name

Full name(s) of author(s) should be used. It is advisable to give the middle initial. Names are given in their original form (with diacritic signs if in Serbian).

Author's affiliation

The full official name and seat of the author's affiliation is given, possibly with the name of the institution where the research was carried out. For organizations with complex structures, give the whole hierarchy (for example, Military Academy, Department for Military Electronic Systems, Belgrade). At least one organization in the hierarchy must be a legal entity. When some of multiple authors have the same affiliation, it must be clearly stated, by special signs or in other way, which department exactly they are affiliated with. The affiliation follows the author's name. The function and title are not given.

Contact details

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

The postal address or the e-mail address of the author (usually of the first one if there are more authors) is given in the footnote at the bottom of the first page.

Type of articles

Classification of articles is a duty of the editorial staff and is of special importance. Referees and the members of the editorial staff, or section editors, can propose a category, but the editor-in-chief has the sole responsibility for their classification.

Journal articles are classified as follows:

Scientific articles:

1. Original scientific paper (giving the previously unpublished results of the author's own research based on scientific methods);

2. Survey paper (giving an original, detailed and critical view of a research problem or an area to which the author has made a contribution visible through his self-citation);

3. Short or preliminary communication (original scientific paper of full format but of a smaller extent or of a preliminary character);

4. Scientific critique or forum (discussion on a particular scientific topic, based exclusively on scientific argumentation) and commentaries.

Exceptionally, in particular areas, a scientific paper in the Journal can be in a form of a monograph or a critical edition of scientific data (historical, archival, lexicographic, bibliographic, data survey, etc.) which were unknown or hardly accessible for scientific research.

Papers classified as scientific must have at least two positive reviews.

The list of referees of the Military Technical Courier can be viewed at List of referees.

If the journal contains non-scientific contributions as well, the section with scientific papers should be clearly denoted in the first part of the Journal.

Professional articles:

1. Professional paper (contribution offering experience useful for improvement of professional practice but not necessarily based on scientific methods);

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

2. Informative contribution (editorial, commentary, etc.);

3. Review (of a book, software, case study, scientific event, etc.)

The article can be in Serbian, English or other language used in international communication in a particular scientific field (Russian, German or French).

The grammar and style of the article should be of good quality. The systematized text should be without abbreviations (except standard ones). All measurements must be in SI units. The sequence of formulae is denoted in Arabic numerals in parentheses on the right-hand side.

Abstract and summary

An abstract is a concise informative presentation of the article content for fast and accurate evaluation of its relevance. It is both in the Editorial Office's and the author's best interest for an abstract to contain terms often used for indexing and article search. The abstract describes the purpose of the study and the methods, outlines the findings and state the conclusions. A 100- to 250- word abstract should be placed between the

CD

2

i

oo oo

2

p. p

S, R

E P

<

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

P R

O

LL

<

C

<

R

O T

ZD <

O

>

T S T

ZD

P

ZD >

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

N

O P

Language

title and the keywords with the body text to follow. Besides an abstract in Serbian (Russian, German or French), articles in Serbian (Russian, German or French) are advised to have a summary in English, at the end of the article, after the Reference list. The summary should be structured and long up to 1/10 of the article length (it is more extensive than the abstract). It can start with the translated Serbian (Russian, German or French) abstract from the beginning of the article with translated main headings, subheadings and major conclusions to follow (Reference list is not translated). The structured summary should also contain the proportional informative parts of the text below the headings and subheadings.

Keywords

Keywords are terms or phrases showing adequately the article content for indexing and search purposes. They should be allocated heaving in mind widely accepted international sources (index, dictionary or thesaurus), such as the Web of Science keyword list for science in general. The higher their usage frequency is, the better. Up to 10 keywords immediately follow the abstract and the summary, in respective languages.

For this purpose, the ASEESTANT system uses a special tool KWASS for the automatic extraction of key words from disciplinary thesauruses/dictionaries by choice and the routine for their selection, i.e. acceptance or rejection by author and/or editor.

Article acceptance date

The date of the reception of the article, the dates of submitted corrections in the manuscript (optional) and the date when the Editorial Board accepted the article for publication are all given in a chronological order at the end of the article.

Acknowledgements

The name and the number of the project or programme within which the article was realised is given in a separate note at the bottom of the first page together with the name of the institution which financially supported the project or programme.

Article preliminary version

If an article preliminary version has appeared previously at a meeting in a form of an oral presentation (under the same or similar title), this should be stated in a separate note at the bottom of the first page. An article published previously cannot be published in the Military Technical Courier even under a similar title or in a changed form.

Tables and illustrations

All the captions should be in the original language as well as in English, together with the texts in illustrations if possible. Tables are typed in the same style as the text and are denoted by Arabic numerals at the top. Photographs and drawings, placed appropriately in the text, should be clear, precise and suitable for reproduction. Drawings should be created in Word or Corel.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Citation in the text

Citation in the text must be uniform. The Military Technical Courier applies the Harvard Referencing System given in the Harvard Style Manual. When citing sources within your paper, i.e. for in-text references of the works listed at the end of the paper, place the year of publication of the work in parentheses and optionally the number of the page(s) after the author's name, e.g. (Petrovic, 2012, pp.10-12). A detailed guide on

citing, with examples, can be found on Military Technical Courier website on the page Instructions for Harvard Style Manual. In-text citations should follow its guidelines.

For checking in-text citations, the ASESESTANT system uses a special tool CiteWatcher to find out quotes left out within papers and in reference lists.

Footnotes

Footnotes are given at the bottom of the page with the text they refer to. They can contain less relevant details, additional explanations or used sources (e.g. scientific material, manuals). They cannot replace the cited literature.

Reference list (Literature)

The cited literature encompasses bibliographic sources such as articles and monographs and is given in a separate section in a form of a reference list.

References are not translated to the language of the article.

In compiling the reference list and bibliography, the Military Technical Courier applies the Harvard System - Harvard Style Manual. All bibliography items should be listed alphabetically by author's name, without numeration. A detailed guide for listing references, with examples, can be found on Military Technical Courier website on the page Instructions for Harvard Style Manual. Reference lists at the end of papers should follow its guidelines.

In journal evaluation systems, non-standard, insufficient or inconsequent citation is considered to be a sufficient cause for denying the scientific status to a journal.

The covering letter

The article should be accompanied with a cover letter with the information about the author(s): surname, middle initial, first name, citizen personal number, rank, title, e-mail address, affiliation address, home address including municipality, phone number in the office and at home (or a mobile phone number), bank account and the name of the bank.

If there are more authors, their share in the article should be given in percents for honorarium calculation purposes.

The cover letter should state the type of the article and tell which illustrations are original and which are not.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

All articles are peer reviewed. All authors and reviewers are paid an honorarium on publication of the article.

Address of the Editorial Office: Vojnotehnicki glasnik/Military Technical Courier, Brace Jugovica 19, Dom Vojske Srbije, 11000 Beograd, Republic of Serbia.

E-mail: vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs.

Editor

Nebojsa Gacesa

nebojsa.gacesa@mod.gov.rs

tel.: +381 11 3349 497, +381 64 80 80 118