Научная статья на тему 'АСТРОФИЗИКА КУРСИНИ ЎҚИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ'

АСТРОФИЗИКА КУРСИНИ ЎҚИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

CC BY
4
1
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
астрономия / астрофизика / педагогика / замонавий технологиялар / кредит модул тизими. / astronomy / astrophysics / pedagogy / modern technologies / credit-modular system.

Аннотация научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям, автор научной работы — Y. Muslimova

Мақолада педагогик ОТМ да астрофизика курсини ўқитиш жараёнини самарали ташкил этиш ва такомиллаштириш бўйича фикр билдирилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

IMPROVING THE TEACHING OF THE ASTROPHYSICS COURSE

The article discusses the process of teaching the course of astrophysics in pedagogical universities, as well as the importance of a number of important factors in the effective organization of the educational process.

Текст научной работы на тему «АСТРОФИЗИКА КУРСИНИ ЎҚИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 5 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

АСТРОФИЗИКА КУРСИНИ У^ИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Муслимова Юлдуз Чориевна

Физика-математика фанлари номзоди, Низомий номидаги ТДПУ "Физика ва уни укитиш

методикаси" кафедраси доценти в.б. https://doi. org/10.5281/zenodo.7073767

Аннотация. Мацолада педагогик ОТМ да астрофизика курсини уцитиш жараёнини самарали ташкил этиш ва такомиллаштириш буйича фикр билдирилган.

Калит сузлар: астрономия, астрофизика, педагогика, замонавий технологиялар, кредит модул тизими.

УЛУЧШЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА АСТРОФИЗИКИ

Аннотация. В статье рассматривается процесс обучение преподавание курса астрофизики в педагогических ВУЗах, а также значимость ряда важных факторов в эффективной организации учебного процесса.

Ключевые слова: астрономия, астрофизика, педагогика, современные технологии, кредитно-модульная система.

IMPROVING THE TEACHING OF THE ASTROPHYSICS COURSE

Abstract. The article discusses the process of teaching the course of astrophysics in pedagogical universities, as well as the importance of a number of important factors in the effective organization of the educational process.

Keywords: astronomy, astrophysics, pedagogy, modern technologies, credit-modular

system.

КИРИШ

Маълумки, Узбекистон Республикасида олий таълимни тизимли ислох килишнинг устувор йуналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлокий фазилатларга эга, мустакил фикрлайдиган юкори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жихатидан янги боскичга кутариш, олий таълимни модернизация килиш, илгор таълим технологияларига асосланган холда ижтимоий соха ва иктисодиёт тармокларини ривожлантириш максадида олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тасдикланди. Унга кура олий таълим муассасаларида укув жараёнини боскичма-боскич кредит-модуль тизимига утказиш, халкаро тажрибалардан келиб чикиб, олий таълимнинг илгор стандартларини жорий этиш, жумладан укув дастурларида назарий билим олишга йуналтирилган таълимдан амалий куникмаларни шакллантиришга йуналтирилган таълим тизимига боскичма-боскич утиш, шунингдек, олий таълим мазмунини сифат жихатидан янги боскичга кутариш, ижтимоий соха ва иктисодиёт тармокларининг баркарор ривожланишига муносиб хисса кушадиган, мехнат бозорида уз урнини топа оладиган юкори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини йулга куйиш боскичма-боскич амалга оширилиши белгилаб берилди [1].

ТАДЦЩОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Педагогик олий таълим муассасаларида астрофизика курси буйича таълим сифатини ошириш, укув дастурларини такомиллаштириш хамда амалий ва лаборатория машгулотларида замонавий педагогик технологияларни жорий этиш борсида куплаб ишлар амалга оширилмокда. Астрофизика умумий астрономиянинг булими булиб, у осмон ёриткичларининг физик тузилишини, уларнинг юза ва атмосфера

Батжст лмю тжоУлТюж

ЮТЕЯМАТЮМЛЬ 8С1ЕОТ1Р1С ГОШМАЬ УОШЫЕ 1 188иЕ 5 иШ-2022: 8.2 | КБК 2181-3337

катламларида руй бераётган физикавий жараёнларни урганади, осмон ёриткичининг кимёвий таркибини аниклайди, кузатишлардан олинган натижаларга асосланган х,олда осмон ёриткичларининг атмосфера ва ички катламларининг тузилишини текширади хдмда моделини тузади, ёриткичлар ва осмон жисмлари тизимларнинг пайдо булиши ва ривожланиш конунларини ёриткичлардан келаётган электромагнит нурланиш окимини тах,лил килиш оркали урганади.

Маълумки, астрофизика амалий ва назарий кисмга булиб урганилади. Амалий астрофизика ёриткичларни текшириш усулларини ва кузатиш асбобларини ишлаб чикади ва кузатишга куллайди, кузатув натижаларни улчайди, текширади ва тах,лил килади. Натижада ёриткичнинг нурланиш сочаётган катламларининг физик курсаткичлари, температураси, зичлиги, хдракат тезлиги ва бошка характеристикаларини аниклайди ва кимёвий таркибини топади.

Назарий астрофизика эса ёриткичнинг нурланиш механизмларини урганади, унда кузатилаётган физик жараёнларнинг табиатини очишга ва тушунтиришга хдракат килади. Бунда у умум физикавий конунларга асосланади ва ёриткичнинг ички ва атмосфера катламларининг тузилиш моделини ишлаб чикиб, ушбу модел асосида ёриткичнинг умумий физик курсаткичларини х,исоблаб чикади. Сунгра бу курсаткичлар кузатиш натижалари билан солиштирилиб тах,лил килинади.

ТАДЦЩОТ НАТИЖАЛАРИ

Тах,лил натижаларнинг бир-бирига мос келиши ёриткич табиатини яхши урганилганлигини курсатади. Амалий астрофизика назария олдига кузатиш натижаларини тушунтириш билан боглик масалаларни куйса, назарий астрофизика амалиёт олдига кузатиш ва тахлил килиш зарур булган назарий ечилмаларни куяди. Астрофизиканинг асосий вазифаси ёриткичлардан келаётган нурий энергия окимини физик улчаш асбоблари ва текшириш усуллари ёрдамида урганишдан иборат[2]. Х,озирги замон астрофизикаси электромагнит тулкинлар шкаласининг барча диапазонларида текширишлар олиб боради. Астрофизика курсида талабалар замонавий астрофизика фанини урганади ва уларнинг касбий тайёргарлиги, астрофизик дунёкараши ошиб, назарий ва амалий куникмаларини шакллантиради, шунингдек, талабаларда хамда уларнинг келгусидаги укувчиларида таълимга ва илмий тадкикот ишларига кизикишни орттиради[3],[4],[5]. Бу эса халкаро стандартлар ва миллий анъаналар уйгунлигида юкори малакали, замонавий билим ва куникмаларга эга, мустакил фикрлайдиган, профессионал кадрларни тайёрлашга замин яратади.

Астрофизикадан мустакил таълим соатлари улушини ошириш, талабаларда мустакил таълим олиш, танкидий ва ижодий фикрлаш, тизимли тах,лил килиш, укув жараёнида компетенцияларни кучайтиришга каратилган методика ва технологияларни жорий этиш, укув жараёнини амалий куникмаларни шакллантиришга йуналтириш, бу борада астрофизикани укитиш жараёнига халкаро таълим стандартларига асосланган илгор педагогик технологиялар, укув дастурлари ва укув-услубий материалларни куллаш лозим булади. Боскичма -боскич утилаётган кредит-модул тизимида ахдмият бериладиган асосий масалалардан бири бу - талабаларнинг мустакил ишлашини таъминлашдан иборат. Шунингдек, кредит-модул тизимида талабаларга узларининг укув режаларини индивидуал тарзда тузишларига имкон яратилади ва таълим жараёнида мустакил таълим олишнинг улушини оширади. Бу эса дарс машгулотларини нафакат укитишни инновацион

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 5 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

таълим технологиялари асосида олиб бориш, балки талабадан мустакил укиб-урганиш, таълимга янгича муносабатда булиш, илмий-тадкикот институтлари ва урта умумтаълим мактабларига куйилаётган талаблардан келиб чикиб, зарурий ва чукур назарий билимларни эгаллаш, амалий куникмаларини ривожлантиришдан иборатдир[6],[7]. Хусусан, астрофизика курсини укитишда мазкур тизим талабларидан келиб чиккан х,олда ёндошмок лозим.

МУ^ОКАМА

Астрофизика курси дастурига мос равишда мустакил ишлар ташкил этилади. Мустакил иш буйича реферат ёзиш, презентациялар яратиш, адабий манбаларни туплаш ва системалаштириш, тест саволлари тузиш каби топшириклар берилади. Астрофизика курси мазмунини кай даражада узлаштирганлигини текшириш учун талабаларга куйидаги саволларни бериш тавсия килинади.

1. Х,озирги замон астрофизикасининг булимлари.

2. Куринма юлдузий катталик

3. Погсон формуласи.

4. Ёритилганлик нима ва у кандай бирликларда ифодаланади?

5. Абсолют юлдуз катталиги нима ва у нимани белгилайди

6. Юлдузнинг ёруглик кучи нима ва уни топиш учун ёритгичнинг кандай курсатгичларини улчаш керак?

7. Ёритгичнинг ёркинлиги нимани белгилайди ва уни топиш учун ёритгичнинг кандай курсатгичларини улчаш зарур?

8. Сирт равшанлиги нима ва у кандай бирликларда белгиланади?

9. Ёритгичларнинг спектри кандай шаклланади?

10. Иссиклик нурланиши нима?

11. Абсолют кора жисмнинг иссиклик нурланиши кандай табиатга эга нурланиш ва уни кандай конун ифодалайди?

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

12. Ноиссиклик нурланиш нима ва кандай х,осил булади?

13. Бальмер серияси чизиклари кандай х,осил булади?

14. Бальмер, Лайман ва Пашен серия чизиклари спектрнинг мос равишда кайси кисмларига туташадилар?

15. Телескопда юлдуз тасвирининг ёруглиги нимага ва кандай боглик?

16. Телескопнинг ажратаолиш кучи кандай топилади?

17. Катта телескопларда юлдуз шарининг сирти куринадими?

18. Визуаль нурларда телескопнинг ажратаолиш кучи кайси ифода ёрдамида хисобланади?

19. Телескопнинг оптик куввати нима билан белгиланади?

20. Х,озирги замон астрофизик телескоплари кандай оптик тизимга эга ва унинг афзаллиги нимада?

21. Радиотелескопнинг вазифаси нимадан иборат?

22. Осмон ёриткичларининг радионурланиши кандай куринишга эга ва у оптик нурланишдан кучлими ёки кучсиз?

23. Радио телескоп кандай асосий кисмлардан иборат?

24. Якка диполь антеннанинг эффектив юзаси нима тенг?

25. Параболик антеннанинг эффектив юзаси нима билан улчанади?

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 5 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

26. Антеннани йуналтирилиш диаграммаси канака шаклга эга ва унинг кенглиги нимага боглик?

27. Гамма телескоп кандай принципга асосан ишлайди?

28. Х,озирги замон рентген телескоп кандай ишни бажаради?

29. ^уёш телескопларининг апертураси (оптик кучи) одатда кандай булади ва нега?

30. ^уёш телескопида асосан кандай текширишлар бажарилади?

31. Астрофизик текширишларда нур саралагичлар кандай вазифани бажаради?

32. Нур саралагичларнинг кандай турлари астрофизикада кулланилади ва уларнинг утказиш полосаси канча?

33. Спектрограф кандай кисмлардан иборат?

34. Спектрогафда коллематор кандай вазифани бажаради?

35. Фотометр нима ва у телескопга кандай урнатилади?

36. Нурланиш премникларининг кандай турлари мавжуд?

37. Фотоэлектрик нурланиш приемниклари кандай принципга асосланиб ишлайди ва кандай максадда кулланилади?

38. ^андай фотоэлектрик приемник фотопластинка сингари осмон ёритгичини тасвирини олишга имкон беради?

39. Астрофотометрия нималар билан шугулланади?

40. Визуаль астрофотометрия кандай усул?

41. Фотографик астрофотометрия кандай усул?

42. Негативни фотометриялаш яъни ундаги ёриткичлар ёруглигини улчаш кандай боскичлардан иборат?

43. Астронегативни колибровка килиш нима ва бунинг учун нималар килинади?

44. Астрономик фотографик стандарт нима?

45. Юлдуз электрофотометри нима ва унинг ёрдамида кандай ишлар бажарилади?

46. Юлдуз электрофотометрида нима улчанади?

47. Астрономик фотон санокчи нима?

48. иВУ фотометрик тизим нима?

49. UBV фотометрик улчашлар одатда кандай тартибда бажарилади?

ХУЛОСА

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ушбу саволларга жавоб топиш оркали талабалар курс давомида астрофизикадан олган билимларини мустах,камлайди ва якуний назоратга тайёргарлик сифатини оширади. Укитувчи курс мазмунига оид бундай савол ва топширикларни мавзуга мос равишда дарс жараёнида турли педагогик технологияларни куллаган х,олда олиб бориши бах,олаш тизими технологияларини такомиллаштириб боришда ва мураккаб фанлардан бири булган астрофизикани узлаштиришда талабалар орасида соглом ракобатни ривожлантириш механизмларини ишлаб чикишда катта ахамиятга эга.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 5 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

REFERENCES

1. Шавкат Мирзиёев. Узбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси. 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони. https://^.^/

2. И. Саттаров Астрофизика (II кисм). "Иктисод-молия", Тошкент 2009.

3. MM Muminov, SN Nuritdninov, AA Latyov, Y Muslimova. "Search for double and multiple open star clusters". Astronomical and Astrophysical Transactions 18 (4), 645-647, 2000.

4. К. Хуснутдинова, Ю. Муслимова. "Поиск кратных и рассеянных звездных скоплений на близких расстояниях" Молодой исследователь: вызовы и переспективы, Москва 31 (178), 26-27, 2020

5. М. Абраева, Р.У. Халилова, Ю.Ч. Муслимова. Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных РЗС. "Colloquium-journal", № 22 (74),17-19, 2020

6. Ю.Ч. Муслимова. Педагогик олий таълим муассасаларида замонавий астрофизикани укитишдаги мухим омиллар. Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 1(177). URL: https://internauka. org/journal/science/internauka/177

7. С. Даминова, Ю.Ч. Муслимова. Астрономия курсини укитишда интернет технологиялардан фойдаланиш. Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 2(178). URL: https://internauka. org/journal/science/internauka/178

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.