Научная статья на тему 'Анализ финансового состояния предприятия и оценки вероятности банкротства'

Анализ финансового состояния предприятия и оценки вероятности банкротства Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
2530
196
Поделиться
Ключевые слова
ФіНАНСИ / АНАЛіЗ / ОЦіНКА / РЕНТАБЕЛЬНіСТЬ / СТіЙКіСТЬ / ФИНАНСЫ / АНАЛИЗ / ОЦЕНКА / РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ / УСТОЙЧИВОСТЬ

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Сраилова Г.

Рассмотрено положение о том, что финансовый анализ применяется с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций и оценки экономических и социальных процессов, изучения финансово-хозяйственной деятельности на всех уровнях и в разных сферах воспроизводства. Применение финансового анализапозволяет оценить: имущественное состояние предприятия; степень предпринимательского риска; достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных источниках финансирования; способность к наращиванию капитала; рациональность привлечения заемных средств; обоснованность политики распределения и использования прибыли.

Financial analysis of companies and evaluation of the probability of bankruptcy

Financial analysisis usedfor identifying thenature, patterns, trends, and assess of the economicaland social processes,for studying offinancial and economic activitiesat all levels andin different spheres ofreproduction.Financial analysisprovides an opportunity to estimate: property condition of the enterprise, the degree of business risk, the capital adequacy ofthe current activitiesand longterminvestment, the need for additionalsources of financing, the ability to build upcapital,the rationality ofborrowings, the validity ofpolicydistribution and use ofprofits.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Анализ финансового состояния предприятия и оценки вероятности банкротства»

• проведення громадських слухань, конференцій і семінарів та оцінка їх впливу на суспільну свідомість;

• кількість практикумів, семінарів, конференцій, слухань, організованих або співорганізованих ФКТ, які містять питання, пов'язані з конкуренцією;

• подання зауважень і рекомендацій з АК в органи влади, включаючи державні законодавчі органи, відомства або суди;

• частка запропонованих адміністративних нормативних положень процесуального закону, що проводилися виключно ФТК, і які було завершено протягом дев'яти місяців після отримання остаточних зауважень в Остаточному звіті рекомендованих нормативних положень;

• частка респондентів, які визнали пропагандистські коментарі з адвокатування та записки фКт "корисними";

• обсяг трафіку на сайті організації, пов'язаний із конкуренцією, дослідженням конкуренції, звітами і адвокатуванням.

Отже, в результаті дослідження зроблено наступні висновки. Конкурентна політика, побудована виключно на механізмах примусу, лише через виявлення і боротьбу з порушеннями антимонопольного законодавства суб'єктами господарювання, є на сьогоднішній день малоефективною і досить витратною. Тому як у розвинених країнах, так і в країнах із посттрансформаційною економікою спостерігається процес запровадження в

практику діяльності конкурентних відомств механізмів та інструментів АК.

Основною метою АК є створення ефективної системи інформування учасників ринку про можливості використання законодавства щодо захисту економічної конкуренції для дотримання їхніх прав, створення правозастосу-вання в цій сфері, розширення кола об'єктів конкурентної політики, залучення учасників ринку до реалізації антимо-нопольних заходів, підвищення інтересу наукових та освітянських кіл до досліджень у сфері конкуренції.

Визначено систему показників оцінки Ак, яка може бути адаптована для роботи Антимонопольного комітету України. Це дасть змогу відомству оцінити результати своєї діяльності і визначити слабкі сторони в реалізації заходів з АК, що гарантуватиме збільшення виконавчих та освітніх заходів шляхом заохочення до дискусії усіх зацікавлених сторін.

1. Авдашева С. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России/ Авдашева С, Шастистко А. // Вопросы экономики. - 2003. - № 9. - С. 109-121. 2. Advocacy and Competition policy. international Competition Network / Report prepared by the Advocacy Working Group. iCN's Conference: italy. - 2002. - С. 115. 3. Шаститко А.. Адвокати-рование конкуренции как часть конкурентной политики/ Авдашева С, Шас-тистко А. // Вопросы экономики. - 2005. - № 12. - С. 109-121. 4. Advocacy Toolkit. Part i: Advocacy process and tools/iCN advocacy working group - 10th Annual Conference of the iCN, Hague, May 2011.

Надійшла до редколегії 09.07.12

УДК: 336.64

Г. Сраилова, канд. экон. наук, доц. (Карагандинский экон. ун-т Казпотребсоюза)

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА

Розглянуто положення про те, що фінансовий аналіз застосовується з метою виявлення сутності, закономірностей, тенденцій та оцінки економічних і соціальних процесів, вивчення фінансово-господарської діяльності на всіх рівнях і в різ-них сферах відтворення. Застосування фінансового аналізу дозволяє оцінити: майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику; достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій; потребу в додаткових джерелах фінансування; здатність до нарощування капіталу; раціональність залучення позикових коштів; обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Ключові слова: фінанси, аналіз, оцінка, рентабельність, стійкість.

Рассмотрено положение о том, что финансовый анализ применяется с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций и оценки экономических и социальных процессов, изучения финансово-хозяйственной деятельности на всех уровнях и в разных сферах воспроизводства. Применение финансового анализапозволяет оценить: имущественное состояние предприятия; степень предпринимательского риска; достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных источниках финансирования; способность к наращиванию капитала; рациональность привлечения заемных средств; обоснованность политики распределения и использования прибыли.

Ключевые слова: финансы, анализ, оценка, рентабельность, устойчивость

Financial anaiysisis usedfor identifying thenature, patterns, trends, and assess of the economicaiand social processes,for studying offinanciai and economic activitiesat ail levels andin different spheres ofreproduction.Financiai anaiysisprovides an opportunity to estimate: property condition of the enterprise, the degree of business risk, the capital adequacy ofthe current activitiesand iong-terminvestment,the need foradditionaisources offinancing, the ability to build upcapitai,the rationality ofborrowings, the validity ofpoiicydistribution and use ofprofits.

Keywords: finance, analysis, estimate, profitability, sustainability.

Рыночная экономика Республики Казахстан набирает всё большую силу. Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние и возможный риск банкротства как своего предприятия, так и потенциальных конкурентов.

Актуальность исследования заключается в том, что анализ финансового состояния позволяет выявить эффективность использования ресурсов, оценить рентабельность и финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, установить его положение на рынке, а также количественно измерить степень рискованности деятельности и конкурентоспособность. Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации и предотвращению ве-

роятности банкротства [1].

Цельюстатьи является проведение анализа финансового состояния и оценки вероятности банкротства на основе бухгалтерского баланса ТОО "Трансагентство" г. Темиртау, Республика Казахстан (табл. 1) [2].Оценка финансового положения предприятия предполагает наличие следующих основных составляющих: 1) анализ ликвидности и платежеспособности; 2) анализ финансовой устойчивости; 3) анализ деловой активности; 4) анализ прибыльности и рентабельности [3].

Основным финансовым результатом 2011 г. для предприятия стало уменьшение балансовых средств на 12500 тыс. тенге (39,06%). Финансовую ситуацию скорее можно назвать неудовлетворительной и неустойчивой. Подтвердить или опровергнуть предварительное заключение о финансовом состоянии предприятия позволят анализ ликвидности и платежеспособности (табл. 2).

© Сраилова Г., 2012

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия показал, что оно не платежеспособно, поскольку не может покрыть все свои обязательства за счёт текущих активов.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием финансовых ресурсов, обеспечивающих ритмичный процесс производства и реализации продукции на основе реального роста прибыли [4] (табл. 3).

Таблица 1. Бухгалтерский баланс ТОО "Трансагентство" на 01.01.2012 г., тыс. тенге

АКТИВ Код стр. Начало 2011г. Конец 2011г.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 2750 1800

Основные средства 120 172950 175000

Незавершенное строительство 130 4800 6200

Итого по разделу I 190 180500 183000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы. В том числе: 210 86800 66000

сырье, материалы и другие ценности 211 64000 46000

затраты в незавершенном производстве 214 14000 10500

товарно-материальные ценности 215 7500 7000

расходы будущих периодов 216 1300 2500

НДС по приобретенным ценностям 220 12800 9200

Дебиторская задолженность. В том числе: 240 23150 44050

заказчики 241 14400 39500

авансы выданные 245 8250 4000

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

прочие дебиторы 246 500 550

Краткосрочные финансовые вложения. В т.ч 250 1500 1500

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 1500 1500

Денежные средства. В том числе: 260 15250 3750

касса 261 500 500

расчетные счета 262 14750 3250

Итого по разделу II 290 139500 124500

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 399 320000 307500

ПАССИВ Код стр. Начало 2011г. Конец 2011г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 81000 75600

Добавочный капитал 420 116850 116850

Резервный капитал. В том числе: 430 14400 16300

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 14400 16300

Фонд социальной сферы 440 11750 10750

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Итого по разделу III 490 224000 219500

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 590 -- --

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства. В том числе: 610 5000 4500

кредиты банков 611 5000 4500

Кредиторская задолженность. В том числе: 620 91000 83500

поставщики и подрядчики 621 45800 45550

по оплате труда 624 21000 18250

по социальному страхованию и обеспечению 625 6500 5100

задолженность перед бюджетом 626 9200 12000

авансы полученные 627 7500 2000

прочие кредиторы 628 1000 600

Итого по разделу V 690 96000 88000

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 320000 307500

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Таблица 2. Анализ коэффициентов ликвидности ТОО "Трансагентство", %

Коэффициент Нормативное значение На начало 2011 г. На конец 2011 г. Отклонение

Абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,17 0,06 -0,11

Быстрой ликвидности 0,7-1 0,42 0,56 0,14

Текущей ликвидности 2-3 1,45 1,41 -0, 04

Таблица 3. Оценка финансовой устойчивости ТОО "Трансагентство" за 2011 г., тыс. тенге

п/п Показатель На начало 2011г. На конец 2011г. Отклонение

1 Капитал и резервы 224000 219500 -4500

2 Краткосрочные обязательства 96000 88000 -8000

3 Долгосрочные обязательства 0 0 0

4 Внеоборотные активы 180500 183000 2500

5 Запасы 86800 66000 -20800

6 Наличие собственных оборотных средств (стр.1 +стр.3- стр.4) 43500 36500 -7000

7 Общая величина источников формирования запасов и затрат (стр.6 + стр.2) 139500 124500 -15000

8 Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и затрат (стр.7 + стр. 3) 139500 124500 -15000

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

8 Излишек / недостаток собственных оборотных средств (стр.6 - стр.5) - 43300 -29500 13800

п/п Показатель На начало 2011г. На конец 2011г. Отклонение

10 Излишек/ недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат (стр.7 - стр.5) 52700 58500 5800

11 Излишек, недостаток собственных оборотных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов (стр.8 - стр.5) 52700 58500 5800

Проведённый анализ в табл. 3 показал некоторое снижение удельного веса собственных средств в составе мобильных активов, которыми предприятие может относительно свободно маневрировать, а это ведёт к потере платёжеспособности и ставит финансовую устойчивость предприятия под угрозу.

Финансовое положение предприятия обусловливается в немалой степени его деловой активностью - это реальное проявление действий, заключающихся в мо-

бильности, предприимчивости, инициативе (табл. 4).

Анализ данных табл. 4 показал увеличение срока погашения дебиторской задолженности, которое отрицательно влияет на экономическую активность предприятия и создает финансовые затруднения для приобретения производственных запасов, выплаты заработной платы и пр.

Прибыль является конечным результатом деятельности предприятия (табл. 5).

Таблица 4. Анализ показателей деловой активности

№ Показатель Начало 2011г. Конец 2011г. Отклонение

1 Оборачиваемость активов (оборотов в год) 4,2 4,1 -0,1

Продолжительность одного оборота (дней) 87 89 2

2 Оборачиваемость оборотный активов (оборотов в год) 9,27 10,52 1,25

Продолжительность одного оборота (дней) 39 35 -4

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

3 Оборачиваемость внеоборотных активов (оборотов в год) 7,16 7,16 0

Продолжительность одного оборота (дней) 51 51 0

4 Оборачиваемость запасов (оборотов в год) 10,79 14,47 3,68

Срок хранения запасов (дней) 34 25 -9

5 Оборачиваемость собственного капитала (оборотов в год) 5,77 5,97 0,2

Продолжительность одного оборота (дней) 63 61 -2

6 Оборачиваемость заемного капитала (оборотов в год) 13,47 14,89 1,42

Продолжительность одного оборота (дней) 27 25 -2

7 Оборачиваемость дебиторской задолженности (оборотов в год) 55,85 29,74 -26,11

Период погашения дебиторской задолженности (дней) 7 12 5

8 Оборачиваемость кредиторской задолженности (оборотов в год) 14,21 15,69 1,48

Период погашения кредиторской задолженности (дней) 26 23 -2

Таблица 5. Анализ прибыли ТОО "Трансагентство" за 2011 г., тыс. тенге

Отклонение

Показатель Начало 2011 г. Конец 2011 г. Абсолютное изменение Относительное измен %

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации работ, услуг (за минусом НДС) 1293000 1310000 17000 1,31

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг 937000 955000 18000 1,92

Валовая прибыль 356000 355000 -1000 -0,28

Коммерческие расходы 96000 95000 -1000 -1,04

Управленческие расходы 207000 205000 -2000 -0,97

Прибыль (убыток) от реализации 53000 55000 2000 3,77

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению 70 90 20 28,57

Прочие операционные доходы 340 430 90 26,47

Прочие операционные расходы 410 800 390 95,12

III. Внереализационные доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы 600 980 380 63,33

Прочие внереализационные расходы 1100 1500 400 36,36

Прибыль (убыток) до налогообложения 52500 54200 1700 3,24

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Подоходный налог 15750 16260 510 3,24

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 36750 37940 1190 3,24

IV. Чрезвычайныедоходы и расходы

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 36750 37940 1190 3,24

Анализ данных табл. 5 свидетельствуют о росте показателей прибыльности ТОО "Трансагентство". В рыночных условиях предприятие стремится максимизировать прибыль, что может привести к негативным последствиям. Поэтому для оценки эффективности производства используют показатель рентабельности, которая характеризует прибыль, получаемую с каждого тенге средств, вложенных в предприятия, табл. 6 [5].

По данным табл. 6 наблюдается рост показателей рентабельности в течение анализируемого периода. На

такую динамику повлияло увеличение выручки от реализации продукции и чистой прибыли.

Теперь исследуем финансовое положение ТОО "Трансагентство" с позиций возможного банкротства. Рассчитаем значение индекса Альтмана[6], воспользовавшись формулой (1):

г = 1,2*Х1 + 1,4*Х2+3,3*Хэ+0,6* Х4 + Хз (1)

В нашем случае: Ъ = 1,2 * 0,12 + 1,4 * 0,12 + 3,3 *

0,18 + 0,6 * 0,25 + 0,18 = = 1,236

Таблица 6. Анализ рентабельности ТОО "Трансагентство", %

№ Показатель Начало 2011 г. Конец 2011 г. Отклонение

1 Рентабельность активов (экономическая рентабельность) 11,48 12,34 0,8б

2 Рентабельность внеоборотных активов 20,3б 20,73 0,37

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

3 Рентабельность оборотных активов 2б,34 30,47 4,13

4 Рентабельность текущих активов 2б,34 30,47 4,13

5 Рентабельность собственного капитала 1б,4 17,28 0,88

б Рентабельность инвестиций 1 б,4 17,28 0,88

7 Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг 2,84 2,9 0,0б

Данный результат показывает, что для исследуемого предприятия степень вероятности банкротства очень высока. Если не принять соответствующих мер[7], ТОО "Трансагентство" может оказаться в кризисной ситуации, в связи с чем следует провести следующие мероприятия:

1. По восстановлению платежеспособности:

• своевременно проводить инвентаризацию активов и пассивов предприятия (особенно дебиторской и кредиторской задолженности);

• преобразовать низколиквидные активы в денежные средства и погасить с их помощью краткосрочные обязательства (продажа активов).

2. По улучшению финансовой устойчивости:

• снизить производственные затраты и уменьшить текущие финансовые потребности;

• оптимизировать численность работников;

• конвертировать долговых обязательств в уставной капитал;

• требовать своевременного авансирования со стороны заказчиков выполняемых работ, услуг.

3 По обеспечению финансового равновесия на длительный период времени:

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

УДК 658:330.34

• осуществить меры в сфере маркетинга (исследовать рынки, разработать стратегию маркетинга, провести рекламную кампанию);

• привлечь дополнительные инвестиции для технологического усовершенствования.

При грамотном выполнении плана финансового оздоровления и успешном проведении упомянутыхмеро-приятий, на наш взгляд, ТОО "Трансагентство" сможет обеспечить свою конкурентоспособность и устойчивый финансовый рост на рынке Казахстана.

1. Кривогузова Н.А. Экономический анализ/ Кривогузова Н.А. / Карагандинский экономический университет, Караганда, 2012. 2. Бухгалтерские отчеты и данные ТОО "Трансагентство" г. Темиртау, Карагандинской области Республики Казахстан. 3.Тян О. А.Финансовая отчётность компаний/ Тян О.А. / Карагандинский экономический университет, Караганда, 2005. 4. Грачев А.В. Анализ и укрепление финансовой устойчивости предприятия. - М.:ДИС., 2002. - 208 с.5. Аудит: учебник

для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин, под ред. В. И. Подольского. - М., 2002. 6.Самат Ж. Банкротство - один из институтов оздоровления экономики. // Финансы Казахстана. - 2004. - №5. 7. Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов / [Н.В. Колчи-на, Г.Б.Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; под ред. проф. И.В. Колчиной. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

Надійшла до редколегії 25.06.12

О. Юшкевич, канд. екон. наук, докторант (Житомирський державний технологічний університет)

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто особливості системного підходу до теорії розвитку підприємства. Визначено властивості та обов'язкові елементи підприємства як системи. Запропоновано ієрархічну побудову розвитку його внутрішнього змісту.

Ключові слова: системний підхід, наукове пізнання, розвиток підприємства.

Рассмотрены особенности системного подхода к теории развития предприятия. Определены свойства и обязательные элементы предприятия как системы. Предложено иерархическое построение развития его внутреннего содержания.

Ключевые слова: системный подход, научное познание, развитие предприятия.

Features of the system approach to the theory of enterprise development are considered. Properties and required elements of the enterprise as a system are defined. The hierarchical structure of the development of its internal content is proposed.

Keywords: system approach, enterprise development, scientific knowledge.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Неефективність теорії підприємства та її неадекватність економічній дійсності,виявилися потужною перепоною в розвитку господарюючих суб'єктів. Не розуміючи сутності та змісту підприємства, його різнобічної діяльності й закономірностей розвитку, неможливо результативно здійснювати управління та регулювання, раціонально використовувати наявний потенціал, освоювати сучасні технології. Обмеженість ресурсів і безмежність людських потреб - одна із ключових проблем економічної теорії. Розвиток виробництва за останні століття, що супроводжувався нераціональним використанням ресурсів та максимізацією негативного впливу на навколишнє середовище, однобічний розгляд внутрішнього змісту та зовнішніх функцій господарювання призвели до значного виснаження й погіршення стану природних ресурсів, а отже і до зниження рівня розвитку підприємств. Якщо розглядати різні етапи економічного розвитку, то стає очевидним, що підприємству належить головне місце як на мікро-, так і на макрорівнях. В умовах ринкових відносин центр еконо-

мічної діяльності переміщується до базової ланки економіки - підприємства, як одного з основних інститутів сучасної економічної системи, відокремлений, самостійний суб'єкт економічної діяльності з виконання своїх функцій у зовнішньому середовищі. Тобто підприємство є відкритою системою, вбудованою у це середовище та постійно взаємодіє з ним.

Надмірна спеціалізація економічних досліджень породжує зростаючий потік різнорідної, не здатної до інтегрованості інформації, а протиріччя між фундаментальними та прикладними теоріями призводять до уповільнення процесу розвитку підприємства та затримки взаємного проникнення досягнень різних теоретичних будов. Зовсім не обов'язково, щоб теорія пояснювала всі аспекти діяльності підприємства. Дослідження має бути сконцентровано на функціонуванні підприємства як єдиного цілого, а не окремої його підсистеми.

На нашу думку, подолати кризу в сучасній економічній науці можливо на основі системного підходу до вивчення теорії розвитку підприємства - як світоглядного і

© Юшкевич О., 2012