ДО 20-ї РІЧНИЦІ ЗАВЕРШЕННЯ IV СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ АН УРСР В АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН Текст научной статьи по специальности «Геология»

Научная статья на тему 'ДО 20-ї РІЧНИЦІ ЗАВЕРШЕННЯ IV СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ АН УРСР В АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН' по специальности 'Геология' Читать статью
Pdf скачать pdf Quote цитировать Review рецензии
Авторы
Коды
 • ГРНТИ: 38.01.21 — Организация научно-исследователь-ских работ в области геологии. Деятельность научных учреждений
 • УДK: 55:001.89;55:061.6

Статистика по статье
 • 32
  читатели
 • 8
  скачивания
 • 0
  в избранном
 • 0
  соц.сети

Аннотация
научной статьи
по геологии, автор научной работы — Половка С. Г.

Стаття стисло висвітлює хронологію подій, результати та здобутки українських дослідників на шельфі Гвінеї під час IV спеціалізованої геолого-геофізичної експедиції АН УРСР в Атлантичний океан (XVрейс НДС "Профессор Колесников" ЗІ.01-21.05.1987 p.).

Научная статья по специальности "Организация научно-исследователь-ских работ в области геологии. Деятельность научных учреждений" из научного журнала "Геология и полезные ископаемые мирового океана", Половка С. Г.

 
Рецензии [0]

Текст
научной работы
на тему "ДО 20-ї РІЧНИЦІ ЗАВЕРШЕННЯ IV СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ АН УРСР В АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН". Научная статья по специальности "Организация научно-исследователь-ских работ в области геологии. Деятельность научных учреждений"

УДК 55 (09)
С. Г. Половка1
ДО 20-1 РІЧНИЦІ ЗАВЕРШЕННЯ ТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ АН УРСР В АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН
Стаття стисло висвітлює хронологію подій, результати ти здобутки українських дослідників на шельфі Гвінеї під час IVспеціалізованої геолого геофізичної експедиції АН УРСР в Атлантичний океан (XVрейс НДС “Профессор Колесников” 31.01-21.05.1087p.).
У травні 2007 року виповнилося 20 років від завершення IV спеціалізованої геолого-геофізичної експедиції XV рейсу НДС “Профессор Колесников” (рис., тактико-технічні характеристики див. у табл.).
XV рейс НДС “Профессор Колесников” було здійснено відповідно до плану морських експедиційних досліджень Світового океану на 1987 р. та Розпорядження Президії АН У РСР№ 051 7 від 1 7.05.1986 p., а також угоди з МОК ЮНЕСКО [41.
Основною метою цієї експедиції було продовження і деталізація розпочатих під час II та III морських спеціалізованих геолого-геофізичних експедицій АН УРСР [З I (XIII рейсу НДС “Профессор Колесников”) робіт, пов’язаних з пошуком рудної та нерудної мінеральної сировини в зоні шельфу та континентального схилу Гвінейської Республіки. Ці та попередні роботи були спрямовані на створення геолого-геофізичного атласу економічної зони Гвінеї [1 -2, 5].
У роботі взяли участь 25 наукових співробітників Інституту геологічних наук. Морського гідрофізичного інституту та Інституту геофізики.
Експедицію очолив завідувач відділом сучасного морського седимен-тогенезу ІГН АН УРСР канд. геол.-мін. наук О.Ю. Митропольський, заступник — пров. інж. МП АН УРСР А.1. Авдеев, вчений секретар — ст. наук, спів. Г.М. Ладиженський.
Поряд з виконанням науково-дослідних робіт в економічній зоні Республіки Гвінеї проводилося стажування гвінейських спеціалістів та було проведено міжнародну школу з морської геології по лінії ЮНЕСКО для представників країн Західної Африки.
Науково-дослідні роботи. Відповідно до Плану-програми тривалість XV рейсу НДС “Профессор Колесников” складала 110 діб. Враховуючи великий об’єм різнонаправлених науково-дослідних робіт в акваторії Гвінеї та графік заходів судна в іноземні порти, експедиційні роботи було поділено на 4 етапи:
1. Севастополь Пирей (Греція) — Дакар (Сенегал) — Конакрі (Гвінея) .41.01.1987 02.03.1987;
і?:С. Г.Половка1.
1 Інститут геологічних наук НАМ України.
I
Рис. Науково-дослідне судно "Профессор Колесников"
Тактико-технічні дані ИДС ‘‘Профессор Колесников”
№ п/п 1 Іаймснування показників Одиниці виміру Таю ико-технічні дані
1 Водотонажність т 1038
2 Довжина м 63.0
3 Ширина м 9.34
4 Осадка м 3,48
5 Швидкість вуїл. 12
6 Потужність головного двигуна квТ 918
7 Екіпаж осіб 35
8 Науковий склад осіб 24
9 Вар і ість експлуатації за добу у. О. 2000
10 Кількість лебідок иіт. 2
1 1 Площа лабораторій м. кв. 115
2. Конакрі — Мінделу (о-ва Зеленого Мису) — Конакрі - 03.03.1987-24.03.1987;
3. Конакрі Бісау (Гвінея-Бісау) - Конакрі — 25.03.1987 17.04.1987;
4. Конакрі — Лас-Пальмас (Іспанія) — Варна (НРБ) — Севастополь — 18.04.1987-21.05.1987 [4].
Досвід морських експедиційних робіт під час XIII рейсу дозволив накреслити раціональну схему зйомки шельфу.
18.04.1987 р. на шельфі Західної Сахари на траверзі півострова Кап-Блан розпочалися випробування приладів та здійснено методичний відбір донних проб дночерпачем і геологічною трубкою.
11а 2-му етапі робіт дослідження проводилися в південній частин і району. Переважно за системою субмеридіональних геологічних профілів було відпрацьовано 116 станцій, по широтному профілю - 23 станції. Під час цього етапу на острові Сан-Вінсенті здійснено два сухопутні геологічні маршрути з метою відбору зразків вулканічних порід для палеомагнітних досліджень і Центрального науково-природничого музею АН У РСР.
Левова частка третього етапу відводилась дослідженню заплавних ділянок 10-ти великих гвінейських річок (Мелакоре, Форекарія, Моребая, Сумбуя, Сумба, Конкуре, Понго, Матеба, Дангара і Нуньес) та проведенню берегових маршрутів на острови (Каса і Рум) архіпелагу Лос.
Па завершальному етапі експедиції виконувалися подальша обробка й аналіз отриманих даних та написання звіту.
Під час експедиції з борту НДС “Профессор Колесников” досліджувалися особливості морфоструктури та морфоскульптури материкової окраїни, аномальні геофізичні поля шельфу Гвінеї. В судових лабораторіях проводилась обробка фактичного матеріалу - визначалися вік донних відкладів, мінеральний склад (під бінокуляром і рентгенівським методом), фізичні властивості (вологість, щільність, гранулометричний склад, питома вага, магнітна прийнятність, електропровідність, швидкість ультразвуку та сумарна природна радіоактивність). Виконувалися гідрохімічні дослідження, визначення органічного вуглецю, вмісту радону в природній воді, спектральний аналіз.
За результатами досліджень складено:
— геоморфологічну схему гвінейського шельфу, де виділено морфо-структурні межі, характер поверхні та морфоскульптурні форми. На основі цієї схеми виділено 3 поля піщаних хвиль і зроблено спробу попередньо їх систематизувати;
— літолого-стратиграфічні розрізи колонок, які вказують на інтенсивне осадконагромадження за сучасної епохи (голоцен) на гвінейському шельфі. Вивчення мікрофауни в шельфових осадках свідчить про зв’язок її з батиметрією; виділено 5 біотопів на різних глибинах;
— карту гранулометричних типів донних відкладів гвінейського шельфу, де в поверхневому шарі виділено 9 гранулометричних типів.
— карту розподілу важкої фракції в донних осадках, яка свідчить, що фракція важких мінералів має закономірне площинне поширення, обумовлене розташуванням джерела живлення, субаеральним періодом розвитку шельфу, еволюцією трансгресії океану та літодинамічними процесами в межах сучасного шельфу;
— карту теригенно-мінералогічних провінцій донних осадків, на якій виділено 4 провінції та низку підгіровінцій.
Підготовка гвінейських спеціалістів. І Іоряд з виконанням науково-дослідної програми під час експедиції проводилося стажування гвінейських фахівців (3.03.87-17.03.87). Для кожного спеціаліста Гвінейської Республіки було розроблено індивідуальний план, який включав теоретичний і практичний курси та самостійну роботу.
До складу експедиції входило 6 співробітників Гвінейського науково-дослідного центру (НДЦ) Рогбане: 2 радянських спеціалісти В.М. Сирський (інжеиер-гідрограф) і О.Ф. Хмельницький (геолог) та 4 гвінейці: Бубакар Діалло (морський офіцер) — керівник групи. ІІабі Лай Муса Сакко (седи-ментолог), Мамаду Урі Ба (геофізик), Ансуман Кейта (гідробіолог). Залежно від фаху, вони були розподілені в певні підрозділи експедиції, де займалися дослідженнями поряд з радянськими співробітниками відповідно до плану робіт XV рейсу. Така співпраця давала гвінейським фахівцям можливість засвоїти найважливіші види робіт, що проводили радянські спеціалісти.
Однією з основних задач експедиції було встановлення в іноземних портах-заходах наукових контактів із спорідненими та зацікавленими організаціями. Метою таких контактів були пропаганда і популяризація досягнень радянської геологічної науки, успіхів радянсько-гвінейського співробітництва, обмін науково-технічною інформацією та обговорення перспектив розвитку співпраці в галузі морської геології тощо.
Міжнародні контакти, які розпочалися під час 1-го етапу експедиції при заході судна в порт Дакар (Сенегал) з відділенням геології природничого факультету Дакарського університету, були продовжені під час наступних заходів до Дакару.
Експедиціонери взяли участь у міжнародній школі з морської геології (22-24.03.1987), яка була організована на базі НДЦ Рогбане відділом морських наук ЮНЕСКО для країн Західної Африки. Відповідно до рішення 23-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО (Софія, 1985), ця школа була частиною програми ЮНЕСКО X. 4 “Океан та його ресурси” [6, 8]. Для читання лекцій були запрошені провідні вчені АН УРСР: директор ІГН АН УРСР академік АН УРСРЄ.Ф. Шнюков, заступник директора ІГФ АН УРСРчл.-кор. АН УРСР В.І. Старостенко, завідувачі відділами ІГН АН УРСР В.Ф. Зер-нецький та О.Ю. Митропольський, з іноземних спеціалістів проф. II. Жи-реса (Периіньякськийуніверситет, Франція), доктори М.Л. Каба і С. Конате (ІІДЦ, Гвінея) [4, 8]. Учнями школи були представники 8 західноафрикан-ських країн — Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Сенегалу, Конго, Кот-д’ївуару, Беніну, Тонга та Камеруну. Теоретичний курс було викладено в низці лекцій. Вступну частину курсу виклали М.Л. Каба, С. Контета В.К. Коснирьов. їх доповіді стосувалися загального стану океанографічних досліджень Центральної та 1 Іівденної частини Атлантичного океану. Решта лекцій була присвячена морській геології та геофізиці: “Проблеми вивчення Світового океану”, “Корисні копалини Атлантичного океану” і “Корисні копалини економічної зони Гвінейської Республіки” (С.Ф. Шнюков), “Будова та еволюція Атлантичного океану в мезозої за геофізичними даними” і “Регіональна структура континентального схилу Західної Африки з детальною характеристикою Гвінейського сектора” (В.І. Старостенко), “Біостратиграфічні дослідження Світового океану та їх роль у розвитку морської геології” і “Стратиграфія дна шельфу і континентального схилу Гвінейської Республіки” (Б.Ф. Чернецький). П. Жирес ознайомив слухачів з палеореконструкціями еволюції клімату тропічної зони Західної Африки за четвертинного періоду за даними вивчення осадків континентального схилу Конго, Кот-д’ївуару і Сенегалу,
охарактеризував геологію осадків у Конго та Габоні, виклав відомості про концентрацію фосфоритів і глауконітів у донних осадках шельфу Тропічної Атлантики. Темою лекції О.Ю. Митропольського став аналіз літолого-фа-ціальних особливостей донних відкладів шельфу Гвінейської Респ\^бліки |7-9Ь
Після завершення теоретичного курсу, для слухачів семінару на борту НДС “Профессор Колесников” під керівництвом О.Ю. Митропольського було проведено практичні заняття, на яких продемонстровано способи відбору проб донних осадків та їх опис, промірні роботи, різні методики фізичних і хімічних лабораторних досліджень і математична обробка результатів дослідженнь.
На останньому етані в порту Камсар, при проведенні шлюпочного маршруту відбулася зустріч з представником гвінейського уряду в міжнародній бокеитовидобувній компанії “СВО” капітаном Сені Камора, капітаном порту Камсар капітаном Сі Сі та командиром військово-морської бази капітаном Ба. Під час цієї зустрічі гвінейська сторона висловила побажання продовжити роботи з вивчення заплав частин річок, звернувши особливу увагу на дослідження рельєфу дна р. Нуньес і р. Компоні.
За результатами експедиції 18 квітня 1987 р. на засіданні Вченої ради Гвінейського ПДЦ Рогбане відбувся захист попереднього звіту, який високо оцінив генеральний директор ІІДЦ Секу Конате. Він також наголосив на важливості проведеного семінару-практикуму з морської геології на борту НДС “Профессор Колесников”.
15 17 травня 1987 р. в м. Варні відбулася зустріч учасників експедиції з керівництвом Інституту океанології Болгарської Академії наук. Болгарських колег було проінформовано про результати XV рейсу НДС “Профессор Колесников” та ознайомлено з лабораторною базою судна. Під час цієї зустрічі розглядались питання двосторонніх науково-технічних зв’язків, спільних радянсько-болгарських експедицій на шельфі Болгарії тощо.
В результаті IV та попередніх спеціалізованих геолого-геофізичних експедицій АН УРСР в акваторію Гвінейської Республіки дослідниками АН УРСР, а згодом ПАЇ 1У створено колективні праці “Тропическая Атлантика. Регион Гвинеи” / За заг. ред. Єремєева В.М. (Київ, 1988), та “Геологогеофизический атлас шельфа Гвинейской Республики” / Гол. ред. акад. НАТТ України С.Ф. Шнюков (Київ Севастополь Париж, 1995), які дають можливість розпочати роботи з видобутку корисних копалин на шельфі Західної Африки.
1. К тайнам кладовых океана // Рабочая газета от 20 марта 1987 г. № 65.
2. К тайнам океана // ('лава Севастополя от 7 февраля 1987 г. № 20 (1 7487).
3. Митропольский А. Ю., Авдеев А. И., Демедюк Ю. И. Специализированные геолого-геофизические исследования АН УССГ' на шельфе Гвинейской Республики (Западная Африка) // Геол. журн.— 1987. Т. 47, № 4.— С. 136 138.
4. Митропольский- А. Ю.. Авдеев Л. И.. Ладыженский Г. Н. Четвертая специализи-
рованная геолого-геофизическая экспедиция АН УССР Атлантический океан (Результаты специал. геол.-геофиз. экспедиции 15-го рейса 11ИС “Професср Колесников” 31 янв-21 мая 1987 г.): Ирепр. / А1І УССР. Ин-т геол. наук; 88 17.- К.: 1988. 57 с.
Г). 11 тільки за скарбами // Радянська Україна від 14 січня 1987 р. №11(19814).
6. Учебные курсы но морской геологии // МММ Бюлетень. Международные морские науки, № 45, 1987 г.
7. Ученные делятся знаниями// Рабочая газета от 20 сентября 1987 г.№ 218(9297).
8. ІІІнюков Е. Ф.. Старостеико В. И.. Су.гимоа А. Е. и др. Международная школа ЮНЕСКО по морской геологии для стран Западной Африки // Геол. жури. 1987.
Т. 47, .N? 6. С. 121 123.
9. ІІІнюковЄ. Ф„ Старостеико В. /.. Сузюмов О. Є. та ін. Проблеми морської геології Західної Африки: Школа ЮНЕСКО и Конакрі (Гвінея) // Вісн. АН УРСР. 1987. №9. - С. 98-100.
В статье сжато освещается хронология событий, результаты и достижения украинских исследователей на шельфе Гвинеи во время IV специализированной геологогеофизической окспедиции АП УССР в Атлантический океан (XV' рейс ИИС “Профессор Колесников” - 31.01 21.05.1987 р.).
This article deals with the chronology of events, results and achievements of Ukrainian researches on the Guinean shelf during the fourth specialized geological-geophysical expedition of the Academy of Sciences of IJkrSSR in the Atlantic Ocean (the XV voyage of the scientific-research station "Professor Kolesnikov" 31.01-21.05.1987 ).

читать описание
Star side в избранное
скачать
цитировать
наверх